DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Venres, 8 de setembro de 2023 Páx. 52087

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría técnica forestal, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 31 de agosto de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 8 de xullo de 2022 (DOG núm. 133, do 13 de xullo) e pola Resolución do 31 de agosto de 2022 (DOG núm.168, do 5 de setembro) para cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade (coas limitacións previstas na normativa en materia de protección de datos de carácter persoal).

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2023

Carlos Calzadilla Bouzón
Presidente do tribunal

ANEXO

A2 Enxeñaría técnica forestal (acceso libre)

Nº orde

NIF

Apelidos e nome

Quenda

exercicio

2º exercicio

3º exercicio

Concurso

Total

1

***31688**

Gómez Folgueira, Margarita

Libre

23,61

32,87

Exento/a

18,34

74,82

2

***6928**

Sánchez Sánchez, Jesús Manuel

P. interna

31,17

23,95

Exento/a

19,00

74,12

3

***0574**

Carral Gómez, Lorena

Libre

29,51

27,20

Exento/a

16,18

72,89

4

***2188**

Frade Castro, Sergio

Libre

27,92

27,13

Exento/a

15,50

70,55

5

***6005**

De la Fuente Acebes, María Henar

Libre

25,97

22,51

Exento/a

20,00

68,48

6

***8207**

Omil Ignacio, Beatriz

Libre

21,11

27,01

Exento/a

20,00

68,12

7

***4850**

Reboredo Blanco, Marco Antonio

P. Interna

26,92

26,87

Exento/a

13,83

67,62

8

***9842**

Fernandez Alonso, José María

Libre

29,03

29,07

Exento/a

6,12

64,22

9

***9550**

Maceira Gesteira, María Jesús

Libre

30,00

31,87

Exento/a

1,10

62,97

10

***7931**

Rodríguez Fernández, José Manuel

Libre

28,47

23,81

Exento/a

6,95

59,23

11

***3654**

Arca Eiroa, José Manuel

Libre

29,10

25,64

Exento/a

3,52

58,26

12

***9624**

Fernández Campo, Martina

Libre

24,10

33,32

Exento/a

0,00

57,42

13

***3937**

Cortizas Rodríguez, Raúl

Libre

25,69

29,63

Exento/a

1,88

57,2

14

***3888**

Trabado Maceda, María Luisa

Libre

24,72

27,79

Exento/a

3,98

56,49

15

***6408**

Perez Estévez, Pablo

Libre

23,61

26,67

Exento/a

5,24

55,52

16

***7777**

Carreira Méndez, Iván

Libre

24,65

30,81

Exento/a

0,00

55,46

17

***6282**

Varela González, Francisco Javier

Libre

28,33

27,00

Exento/a

0,00

55,33

18

***3319**

Villarino Rodríguez, Alicia

Libre

26,94

27,05

Exento/a

0,80

54,79

19

***3264**

Rego Mato, Cristina

Libre

25,00

22,13

Exento/a

7,64

54,77

20

***7719**

Vilor Rivero, Horacio

Libre

26,39

24,89

Exento/a

2,40

53,68