DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Xoves, 14 de setembro de 2023 Páx. 52633

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2023 pola que se publica a concesión das prazas para os grupos de tecnificación e de rendemento deportivo, ao abeiro da Orde do 3 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2023/24, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

Antecedentes:

Primeiro. No Diario Oficial de Galicia número 133, do 13 de xullo, publicouse a Orde do 3 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2023/24, e estableceuse no seu artigo 5 un prazo límite de presentación das solicitudes dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG.

Segundo. Unha vez que todas as federacións obxecto desta convocatoria presentaron as solicitudes correspondentes, o 28 de agosto de 2023 a Comisión de Selección comunícalles ás federacións solicitantes a listaxe provisional de avaliación de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria, para a formulación de alegacións, emendar erros ou achegar documentación.

Terceiro. O 6 de setembro de 2023 a Comisión de Selección eleva o informe-proposta de valoración á Secretaría Xeral para o Deporte. Nesa mesma data a Secretaría Xeral para o Deporte emite a proposta de resolución definitiva tendo en conta que non figuran no procedemento nin son tidos en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polas persoas interesadas.

Fundamentos xurídicos

– Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

– Orde do 3 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2023/24, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

– Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Selección a que se refire o artigo 10 da Orde do 3 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2023/24, tendo en conta a proposta de resolución da Secretaría Xeral para o Deporte, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas en que se comprobou a concorrencia dos requisitos requiridos, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgarlles as prazas para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva ás persoas deportistas que se recollen no anexo I (grupo de tecnificación) e II (grupo de rendemento) desta proposta de resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 18, 19, 21, 22 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar as solicitudes que se recollen no anexo III (grupo de tecnificación) e IV (grupo de rendemento) desta proposta de resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obter a condición de persoa beneficiaria con base no establecido nos artigos 18, 19, 21, 22 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Publicar as puntuacións outorgadas a cada persoa deportista no anexo V (grupo de tecnificación) e VI (grupo de rendemento) desta resolución.

Cuarto. Esta resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia, exporase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte http://deporte.xunta.gal/ e seralles notificada ás federacións deportivas galegas solicitantes.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interporse un recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Deportes

ANEXO I

Prazas concedidas no grupo de tecnificación

Listaxe de persoas deportistas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra).

Ordenadas por deporte e orde alfabética.

Deportista (apelidos e nome)

Curso 2023/24

Deporte

Praza concedida

Nova/Renova

1

Capeáns Rey, Aitana

3º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

2

Casañas Pedrares, Hugo

3º ESO

Atletismo

Externo 1

Nova

3

Corbacho Vidal, Aixa

1º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

4

Martínez Tilve, Erika

1º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

5

Alfaya Sánchez, Pablo

1º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

6

Álvarez Álvarez, Xoel

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

7

Barcala Iglesias, Iziar

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

8

Carro Nafría, Carmen

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

9

Casas Novoa, Paula

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

10

Del Castillo Ramos, Sara

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

11

Rodríguez Vidal, Adrián

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

12

Blanco García, Aroa

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

13

Castro Pereira, Esteban

1º bach.

Judo

Residente 1

Nova

14

Freire González, Nicolás

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

15

Iparraguirre Becerra, Aitana

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

16

Pazos Trillo, Lucía

2º bach.

Judo

Residente 1

Renova

17

Tenreiro Leira, Mario

1º bach.

Judo

Residente 1

Nova

18

Vázquez Fernández, Irene

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

19

Villamediana Juncal, Leyre

2º bach.

Judo

Residente 1

Renova

20

Borrajo Alonso, Rafael

1º bach.

Loita

Residente 1

Nova

21

Cabaleiro Fernández, Pablo

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

22

Castro Grediaga, Candela

1º bach.

Loita

Residente 1

Renova

23

Castro Toledo, Joel

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

24

Gómez García, Roi

1º bach.

Loita

Externo 1

Nova

25

Medina Mendoza, Leonardo David

4º ESO

Loita

Residente 1

Renova

26

Naveiro Álvarez, Carmen

1º bach.

Loita

Externo 1

Renova

27

Sobrado Antón, Guillermo

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

28

Zholtikova, Nadiia

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

29

Borrazas Rodríguez, Noa

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

30

Fuentefría Fernández, Anxo

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

31

Graña del Solar, Miguel

4º ESO

Natación

Externo 1

Nova

32

Mourenza Rocha, Inés

1º bach.

Natación

Residente 1

Renova

33

Mourenza Rocha, Sofía

1º bach.

Natación

Residente 1

Renova

34

Navarro Losada, Sergi

1º bach.

Natación

Residente 1

Renova

35

Suárez Martínez, Diego

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

36

Blanco Laza, Antía

1º bach.

Natación artística

Residente 1

Renova

37

Carballeda Pazó, Paula

4º ESO

Natación artística

Residente 1

Renova

38

Faro Expósito, Nayeli

4º ESO

Natación artística

Externo 1

Renova

39

Fernández Rodríguez, Iria

1º bach.

Natación artística

Residente 1

Renova

40

Fidalgo García, Blanca

1º bach.

Natación artística

Residente 1

Renova

41

López Castrillo, Helena

4º ESO

Natación artística

Residente 1

Renova

42

Suárez Fernández, Daniela

4º ESO

Natación artística

Externo 1

Renova

43

Blanco Sotelo, Miguel

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

44

Braña Rial, Nicolás

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

45

Caride Domínguez, Mateo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

46

Carlés Fontán, Marta

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

Renova

47

Castiñeiras Castro, Marta

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

48

Chao López, Lucas

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

49

Duro Castro Sabela

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

50

Expósito Rial, Martín

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

Nova

51

Fernández Busto, Raúl

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

52

Fernández Fernández, Enol

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

53

Gago García, Silvia

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

54

Gómez Campos, Manuel

3º ESO

Piragüismo

Externo 1

Nova

55

González Balea, Marcos

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

Nova

56

Martínez Adega, Nicolás

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

57

Moreira García, Natalia

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

Renova

58

Novo Romero, Nerea

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

59

Otero Santiago, Alicia

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

Nova

60

Parada Piñeiro, Sofía

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

61

Pazos González, Breixo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

62

Pérez Pérez, Alejandro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

63

Pérez Santiago, Tomás

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

64

Tenreiro Suárez, Lucía

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

65

Zurita Mollinedo, Jairo

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

66

Alfaya Montes, Pablo

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

67

Cacabelos Vega, Pedro

3º ESO

Piragüismo-S

Externo 1

Nova

68

Dacosta Palacios, Paula

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

69

Varela Cortiñas, Sara Inés

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

70

Varela Muñoz, Valentín

2º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

71

Balsa Val, Antón

3º ESO

Remo

Residente 1

Nova

72

Fernández Covelo, Xiana

1º bach.

Remo

Residente 1

Renova

73

García Valle, Irene

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

74

Gutiérrez Dopazo, Xian

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

75

Boudjenane Liñares, Mateo

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

76

Dávila Rodríguez, Adrián

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

77

Fraga García-Corona, Roi

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

78

García Suárez, Helena

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

79

Otero Refigio, Silvia

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

80

Otero Sousa, Javier

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

81

Rebón Fedoroba, Ekaterina

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

82

Salanova Liste, Lucía

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

83

Alén Fernández, Irea Adriana

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

84

García Picón, Lucas

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

85

Muñiz Rama, María

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

86

Novo Dios, Marta

2º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

87

Patiño Ríos, Jesús

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

88

Pereira-Borrajo Vayo, Marta

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

89

Piñón Pereira, Lucía

2º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

90

Sánchez Touza, Candela

1º bach.

Tríatlon

Externo 1

Renova

91

Cerdeira Prieto, Samuel

4º ESO

Vela

Residente 1

Nova

92

Díaz Martínez, Alba

2º bach.

Vela

Residente 1

Renova

93

García Estrada, Javier

3º ESO

Vela

Residente 1

Nova

94

Martínez Raposeiras, Pablo

3º ESO

Ximnasia

Residente 1

Nova

95

Pereira Lorenzo, Lucía

2º bach.

Ximnasia

Residente 1

Nova

96

Rodríguez Rodríguez, Saúl

2º bach.

Ximnasia

Residente 1

Renova

– A listaxe está ordenada por cada modalidade e especialidade deportiva.

– Segundo indica o artigo 12.3, «[...], a persoa beneficiaria disporá dun prazo de dez días para a súa aceptación; transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada».

– No artigo 12.4 di: «As baixas que se produzan unha vez publicada a listaxe definitiva teñen que ser comunicadas inmediatamente e por escrito polo/a interesado/a á dirección de correo cgtd@xunta.gal para que poidan ser cubertas».

ANEXO II

Prazas concedidas no grupo de rendemento

Listaxe de persoas deportistas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra).

a) Bolsas de residente 2.

Ordenadas por orde alfabética.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/Renova

1

Carrón Muíña, Carla

Natación

Residente 2

Renova

2

Castro Santos, Natalia

Tríatlon

Residente 2

Renova

3

Cerdanas González, Ana

Natación

Residente 2

Renova

4

Domínguez Figueira, Mauro

Piragüismo

Residente 2

Renova

5

Domínguez Martín, Diego

Piragüismo

Residente 2

Renova

6

Fernández Enríquez, Ignacio

Bádminton

Residente 2

Renova

7

García Martínez, Iago

Piragüismo

Residente 2

Nova

8

Insua Iglesias, Noelia

Judo

Residente 2

Renova

9

Moreno Campo, June

Judo

Residente 2

Renova

10

Rodríguez Muñoz, Melania

Ximnasia

Residente 2

Renova

11

Torrado Mollinedo, Pedro

Piragüismo

Residente 2

Renova

12

Vázquez Fernández, Laura

Judo

Residente 2

Renova

b) Bolsas de externo 2.

Ordenadas por orde alfabética.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/Renova

1

Álava Montenegro, Javier

Bádminton

Externo 2

Nova

2

Ares Nieto, Samuel

Piragüismo

Externo 2

Nova

3

Barreiro Hermelo, David

Piragüismo

Externo 2

Renova

4

Bello Álvarez, Moisés

Loita

Externo 2

Renova

5

Bello Álvarez, Saúl

Loita

Externo 2

Renova

6

Braña Barreiros, Alejandra

Ximnasia

Externo 2

Renova

7

Brea González, Santiago

Ximnasia

Externo 2

Renova

8

Cao Herva, Antón

Piragüismo

Externo 2

Renova

9

Caparrós Diéguez, Gonzalo

Loita

Externo 2

Nova

10

Crespo Penas, Pablo

Piragüismo

Externo 2

Renova

11

Dapena García, Aintzane

Ximnasia

Externo 2

Renova

12

Domínguez Martín, Noel

Piragüismo

Externo 2

Renova

13

Duro Pichel, Jaime

Piragüismo

Externo 2

Renova

14

Fariña Mallón, Aitana

Taekwondo

Externo 2

Renova

15

Farrapeira Gómez, Lidia

Ximnasia

Externo 2

Nova

16

Feijoo Pérez, Lara

Piragüismo

Externo 2

Renova

17

Fernández Alonso, Iago

Loita

Externo 2

Renova

18

Fernández Ferreiro, Gabriel

Bádminton

Externo 2

Nova

19

Fontán Señorans, Manuel

Piragüismo

Externo 2

Renova

20

García Castro, Mateo

Natación

Externo 2

Nova

21

García Martínez, Iván

Taekwondo

Externo 2

Renova

22

García Vidal, Miriam

Taekwondo

Externo 2

Nova

23

Gayol Santamarina, Nicolás

Piragüismo

Externo 2

Renova

24

González Silva, David

Loita

Externo 2

Renova

25

Horta Pombo, Caetano

Remo

Externo 2

Renova

26

Iemma, Alessandro

Loita

Externo 2

Renova

27

Jácome Couto, Martín

Piragüismo

Externo 2

Renova

28

Lago Andrade, Xiana

Atletismo

Externo 2

Renova

29

Lalín Canda, Noelia

Loita

Externo 2

Nova

30

Lata Cagiao, Irene

Piragüismo

Externo 2

Renova

31

López González, Martín

Piragüismo

Externo 2

Nova

32

Meilán Irago, Samuel

Taekwondo

Externo 2

Renova

33

Oliveira Otero, Valeria

Piragüismo

Externo 2

Renova

34

Ortiz Benito, Arlet

Taekwondo

Externo 2

Renova

35

Otero Santiago, Antía

Piragüismo

Externo 2

Renova

36

Pampín Blanco, Nerea

Loita

Externo 2

Renova

37

Pazos Amoedo, Alex

Taekwondo

Externo 2

Nova

38

Pérez Touriño, Lydia

Loita

Externo 2

Renova

39

Picón Voces, Carlos Gutier

Piragüismo

Externo 2

Nova

40

Portela Rivas, Mª Teresa

Piragüismo

Externo 2

Renova

41

Porto Táboas, Basilio

Bádminton

Externo 2

Renova

42

Puente-Dood Álvarez, Noa

Ximnasia

Externo 2

Renova

43

Rodríguez Huertas, Uxía

Piragüismo

Externo 2

Nova

44

Rodríguez Requeijo, Alba Mª

Piragüismo

Externo 2

Renova

45

Romero Fraga, Diego

Piragüismo

Externo 2

Renova

46

Sieiro Barreiro, Adrián

Piragüismo

Externo 2

Renova

47

Vallines Fernández, Fernando

Atletismo

Externo 2

Renova

48

Vázquez Vidal, Brais

Remo

Externo 2

Nova

49

Veiga Pérez, Iker

Piragüismo

Externo 2

Renova

– Segundo indica o artigo 12.3: «[...], a persoa beneficiaria disporá dun prazo de dez días para a súa aceptación; transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada».

– No artigo 12.4 di: «As baixas que se produzan unha vez publicada a listaxe definitiva teñen que ser comunicadas inmediatamente e por escrito polo/a interesado/a á dirección de correo cgtd@xunta.gal para que poidan ser cubertas».

ANEXO III

Solicitudes denegadas no grupo de tecnificación

Listaxe de solicitudes denegadas para as instalacións do CGTD (Pontevedra).

Ordenadas por deporte e orde alfabética.

Deportista (apelidos e nome)

Curso 2023/24

Deporte

Praza solicitada

Motivo

1

Labella Blanco, Alfonso

2º bach.

Atletismo

Residente 1

g

2

Rodríguez Gómez, Iker

1º bach.

Bádminton

Residente 1

g

3

Míguez Sangiao, Darío

3º ESO

Bádminton

Residente 1

g

4

Rey Taboada, Mateo

1º bach.

Bádminton

Residente 1

g

5

Otero Añón, Iker

4º ESO

Bádminton

Residente 1

g

6

Dávila Martínez, Nicolás

4º ESO

Bádminton

Residente 1

g

7

Otero Cuesta, Javier

4º ESO

Bádminton

Residente 1

g

8

Veiras Pintor, Carola

4º ESO

Judo

Residente 1

d

9

Crespo Silva, Carlota

3º ESO

Judo

Residente 1

g

10

Fernández de la Iglesia, David

2º bach.

Judo

Residente 1

g

11

Janiszewski Lemus, Luca

1º bach.

Judo

Residente 1

g

12

Ferro Parada, Ana

4º ESO

Judo

Residente 1

g

13

Carrodeguas Díaz, Bruno

2º bach.

Judo

Residente 1

g

14

Seoane Abadias, Aroa

1º bach.

Judo

Residente 1

g

15

García Vázquez, Adrián

3º ESO

Judo

Residente 1

g

16

Datsenko, Volodymyr

3º ESO

Loita

Residente 1

g

17

Correa Carreira, José Luis

3º ESO

Loita

Residente 1

g

18

Lazaieiv Nemerskiy, Aleksandr

3º ESO

Natación

Residente 1

g

19

Lemos Fernández, Iria Guadalupe

1º bach.

Natación

Residente 1

g

20

Villarnovo Pazos, Lucía

4º ESO

Natación

Residente 1

g

21

Carballo Rodríguez, Enrique

1º bach.

Natación

Residente 1

g

22

Canalda Ramos, Laura

3º ESO

Natación

Residente 1

g

23

Penas Cayado, Fernando

3º ESO

Natación

Residente 1

g

24

Alonso Vidal, Teo

1º bach.

Natación

Residente 1

g

25

Parcero Areoso, Xoel

1º bach.

Natación

Residente 1

g

26

Hernández Figueroa, Ange Marie

3º ESO

Natación

Residente 1

g

27

Levchenko Levchenko, Nikita

3º ESO

Natación

Residente 1

g

28

Faro Martínez, Yoel

1º bach.

Natación

Residente 1

g

29

Carril Fernández, Nicolás

3º ESO

Natación

Residente 1

g

30

Martínez Zabala, Sunai

1º bach.

Natación

Residente 1

g

31

Pazo Montesinos, Candela

3º ESO

Natación artística

Residente 1

g

32

Baliñas López, Alejandra

3º ESO

Natación artística

Residente 1

g

33

Fuertes López, Carmen

3º ESO

Natación artística

Residente 1

g

34

Fernández Torres, Claudia

3º ESO

Natación artística

Residente 1

g

35

Delgado González, Pedro Dámaso

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

36

Remigio Besada, Lara

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

37

Fernández Docherty, Emily

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

38

Pérez Chan, Lorena

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

39

Fernández Ordóñez, Sabela

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

40

Dorado Zas, Antón

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

41

Rodríguez Rodríguez, Lidia

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

42

Fonseca Jover, Aida

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

43

Rey Cancelas, Brais

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

44

Corredoira Fernández, Iris

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

45

Dacosta Graña, Alejandro

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

46

González Rico, Elena

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

47

Núñez Ferreiro, Antón

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

48

Álvarez Cayetano, Daniela

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

49

López González, Borja

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

50

Burgos Aguin, Sara

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

51

Agrasar Rodríguez, Sheila

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

52

Argiz Fernández, Iván

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

53

Torres Novo, Pablo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

54

Tilve Señoráns, Iria

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

55

Devesa Fernández, Víctor

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

56

Suárez Vázquez, Catuxa

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

57

Hermelo Pousa, Adrián

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

58

Baliñas Villa, Alexandre

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

59

Henriques da Silva, Karla Tipo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

60

Bernal Diñeiro, Gael

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

e

61

Varela Méndez, Diego

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

62

Lodeiro Cabado, Lucía

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

63

Moscoso Fernández, Daniel

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

64

Gómez Rodríguez, Alejandro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

65

Tenreiro Cortegoso, Joaquín

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

66

López Aguilar, Manuel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

67

Dacosta Fandiño, Sabela

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

68

Recamán Pazos, Martín

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

69

Pousa Novas, Manuel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

70

Fernández Vázquez, Daniel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

71

Cabaleiro Aguin, Pedro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

72

Díaz López, Carlota

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

73

Núñez Moldes, Daniel

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

g

74

Iglesias Otero, José Luis

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

75

Expósito Díaz, Diego

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

g

76

Gómez da Cunha, Brais

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

g

77

Cortegoso Mesa, Kevin

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

g

78

Prats Moreiras, Martín

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

g

79

Rodríguez Rodríguez, Carlos

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

g

80

Gómez Quintero, Álvaro

2º bach.

Remo

Residente 1

g

81

Horta Pombo, Millán

1º bach.

Remo

Residente 1

g

82

Rodríguez Fabeiro, Irene

3º ESO

Remo

Residente 1

g

83

Barreiro Fernández, Niobe

1º bach.

Remo

Residente 1

g

84

Fraguela Moas, Rocío

4º ESO

Remo

Residente 1

g

85

Fernández Castro, Vega

4º ESO

Remo

Residente 1

g

86

Coello Menéndez, María

4º ESO

Remo

Residente 1

g

87

Rivadulla Sobrino, Xairo

4º ESO

Remo

Externo 1

g

88

Romero López, Javier

4º ESO

Remo

Residente 1

g

89

Pastoriza Gallego, Iago

1º bach.

Remo

Residente 1

g

90

Horta Pombo, Jimena

3º ESO

Remo

Residente 1

g

91

Antelo Fernández, Pablo

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

g

92

Abalo Arias, Daniel

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

g

93

Franco Martínez, Tomasa

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

g

94

Álvarez Saco, Carla

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

g

95

Agra Santiago, Daniel

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

g

96

Rey Franqueira, Alba

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

g

97

Del Río Canales, Manuel

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

g

98

Crujeiras Villar, Mateo

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

99

Duarte Bailón, Inés

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

100

Cobelas Álvarez, Álvaro

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

101

Fernández Alonso, Jimena

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

102

Ameneiro Sobrino, Inés

1º bach.

Vela

Residente 1

d

Motivo da non concesión da bolsa:

a) Non cumpre os requisitos académicos.

b) Non obtén «apto» na análise médica.

c) Non cumpre as bases da convocatoria.

d) Renuncia á bolsa concedida.

e) Superado o límite de alumnado por curso establecido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

f) Informe técnico negativo da federación (artigo 22.d).

g) Cota de prazas de tecnificación da modalidade cubertas, segundo o artigo 22.5.

ANEXO IV

Solicitudes denegadas no grupo de rendemento

Listaxe de solicitudes excluídas para as instalacións do CGTD (Pontevedra).

Ordenadas por orde alfabética.

Deportista

Federación

Praza solicitada

Motivo

1

Agudo Huerta, Daniela

Judo

Externo 2

b

2

Álvarez Ferreira, Alexandre

Tríatlon

Externo 2

b

3

Álvarez Yates, Tania

Piragüismo

Externo 2

b

4

Bautista Bugarín, Carlos

Tríatlon

Externo 2

b

5

Campos García, Manuel Antonio

Piragüismo

Externo 2

b

6

Dapena García, Eneritz

Ximnasia

Externo 2

b

7

Eiriz Vázquez, Victoria

Atletismo

Externo 2

b

8

Feijoo Gómez, Eva

Natación

Externo 2

b

9

Fernández Díaz, Iria

Tríatlon

Externo 2

b

10

Fouzi Laili, Yassine

Loita

Externo 2

b

11

García García, Pablo

Loita

Externo 2

b

12

Gontán Iglesias, Aiona

Tríatlon

Externo 2

b

13

González Borges, David

Tríatlon

Externo 2

b

14

González Sedes, Bruno

Piragüismo

Externo 2

b

15

Graña Alonso, Pablo

Piragüismo

Residente 2

b

16

Insua Iglesias, Andrea

Judo

Externo 2

b

17

Laccone Cariglia, Francesco

Judo

Externo 2

b

18

Longo Ferreiros, Kevin

Piragüismo

Residente 2

b

19

Mourelos Bueza, Marta

Piragüismo

Externo 2

b

20

Naveiro Parada, Elena

Piragüismo

Externo 2

b

21

Rodríguez Rilo, Alejandro

Tríatlon

Externo 2

b

22

Tomás González, Lois

Taekwondo

Externo 2

b

23

Tuset Fernández, Llara

Piragüismo

Externo 2

b

Motivo da non concesión da bolsa:

a) Non obtén «apto» na análise médica.

b) Non cumpre as bases da convocatoria.

c) Renuncia á bolsa concedida.

d) Informe técnico negativo da federación (artigo 22.d).

e) Cota de prazas da modalidade cubertas, segundo o artigo 19.

ANEXO V

Puntuacións do grupo de tecnificación

a) Listaxe de persoas deportistas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra).

Ordenadas por deporte e orde de puntuación.

 

Mellor resultado Cto. de España

Mellor resultado Cto. Gallego

Mellor resultado Cto. Gallego sen c. esp. inf.

1.C1

 

1.C2

 

1.D1

 

1.D2

 

1.E

 

2

 

3

 

Deportista

(apelidos e nome)

Curso 2023/24

Federación

Praza solicita

Nova/Renova

Total puntos

Posto

Equipo

Ptos.

Posto

Ptos.

Posto

Ptos.

Selección Española mod. olímpica

Ptos.

8 primeiros Cto. Mundo / Cto. Europa / copas M-E

Ptos.

Selección Española mod. non olímpica

Ptos.

3 primeiros Cto. Mundo / Cto. Europa

Ptos.

Preferencia Federación

Ptos.

Criterios académicos

Ptos.

Criterio de actitude

Ptos.

1

Casañas Pedrares, Hugo

3º ESO

Atletismo

Externo 1

Nova

68,50

1

 

30,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

7,9

7,0

-

 

2

Corbacho Vidal, Aixa

1º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

60,00

6

 

16,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

17,0

10

8,0

4

4,00

3

Martínez Tilve, Erika

1º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

51,50

9

 

10,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17,5

6,3

7,0

4

4,00

4

Capeáns Rey, Aitana

3º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

50,00

9

 

10,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18,0

7,6

7,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Barcala Iglesias, Iziar

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

82,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

Cto. Europa

11,0

33

 

 

 

 

 

1

18,0

8,7

8,0

4

4,00

2

Del Castillo Ramos, Sara

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

61,50

3

 

22,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17,5

6

7,0

-

 

3

Rodríguez Vidal, Adrián

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

58,00

5

 

18,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

17,0

5,9

5,0

3

3,00

4

Casas Novoa, Paula

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

57,50

9

 

10,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

25,5

6,8

7,0

-

 

5

Carro Nafría, Carmen

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

54,00

3

 

22,0

2

13,0

 

 

Cto. Europa

11,0

32

 

 

 

 

 

13

 

8,5

8,0

-

 

6

Álvarez Álvarez, Xoel

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

52,50

9

 

10,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

7

7,0

4

4,00

7

Alfaya Sánchez, Pablo

1º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

52,00

9

 

10,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

16,0

7,8

7,0

4

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pazos Trillo, Lucía

2º bach.

Judo

Residente 1

Renova

82,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

Copa Mundo

9,0

Copa Mundo

2,0

 

 

 

 

1

18,0

8,9

8,0

4

4,00

2

Vázquez Fernández, Irene

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

79,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

Copa Mundo

9,0

9

 

 

 

 

 

3

17,0

8,3

8,0

4

4,00

3

Freire González, Nicolás

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

77,50

1

 

30,0

1

15,0

 

 

Copa Mundo

9,0

13

 

 

 

 

 

4

16,5

6,2

7,0

0

0,00

4

Villamediana Juncal, Leyre

2º bach.

Judo

Residente 1

Renova

71,50

5

 

18,0

1

15,0

 

 

Copa Mundo

9,0

9

 

 

 

 

 

2

17,5

9,3

8,0

4

4,00

5

Castro Pereira, Esteban

1º bach.

Judo

Residente 1

Nova

60,00

5

 

18,0

3

11,0

 

 

Copa Mundo

9,0

9

 

 

 

 

 

7

15,0

6

7,0

-

 

6

Blanco García, Aroa

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

56,00

7

 

14,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

16,0

8,6

8,0

3

3,00

7

Iparraguirre Becerra, Aitana

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

43,50

7

 

14,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

14,5

6.

 

-

 

8

Tenreiro Leira, Mario

1º bach.

Judo

Residente 1

Nova

43,50

 

 

 

3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

25,5

7,1

7,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Castro Grediaga, Candela

1º bach.

Loita

Residente 1

Renova

68,50

2

 

26,0

1

15,0

 

 

Torneo Internacional

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

6,6

7,0

4

4,00

2

Borrajo Alonso, Rafael

1º bach.

Loita

Residente 1

Nova

66,00

1

 

30,0

1

15,0

 

 

Torneo Internacional

 

 

 

 

 

 

 

5

16,0

5,6

5,0

-

 

3

Castro Toledo, Joel

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

66,00

1

 

30,0

3

11,0

 

 

Torneo Internacional

 

 

 

 

 

 

 

3

17,0

8,3

8,0

-

 

4

Zholtikova, Nadiia

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

63,00

1

 

30,0

1

15,0

 

 

Cto. Europa

11,0

10

 

 

 

 

 

8

 

7,1

7,0

-

 

5

Medina Mendoza, Leonardo David

4º ESO

Loita

Residente 1

Renova

63,00

3

 

22,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

15,5

6,3

7,0

3,5

3,50

6

Cabaleiro Fernández, Pablo

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

55,00

5

 

18,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

15,0

7,5

7,0

-

 

7

Sobrado Antón, Guillermo

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

53,00

8

 

12,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18,0

8,3

8,0

-

 

8

Naveiro Álvarez, Carmen

1º bach.

Loita

Externo 1

Renova

52,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

Torneo Internacional

 

 

 

 

 

 

 

9

 

7,5

7,0

4

4,00

9

Gómez García, Roi

1º bach.

Loita

Externo 1

Nova

39,50

-

 

 

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17,5

6,8

7,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Navarro Losada, Sergi

1º bach.

Natación

Residente 1

Renova

83,00

1

 

30,0

1

15,0

 

 

FOXE

9,0

 

 

 

 

 

 

3

17,0

9,9

8,0

4

4,00

2

Mourenza Rocha, Inés

1º bach.

Natación

Residente 1

Renova

82,00

1

 

30,0

1

15,0

 

 

Cto. Europa

11,0

 

 

 

 

 

 

5

16,0

7,5

7,0

3

3,00

3

Mourenza Rocha, Sofía

1º bach.

Natación

Residente 1

Renova

72,50

1

 

30,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

7,4

7,0

4

4,00

4

Borrazas Rodríguez, Noa

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

70,50

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17,5

8,3

8,0

4

4,00

5

Fuentefría Fernández, Anxo

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

58,00

5

 

18,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18,0

7,5

7,0

-

 

6

Suárez Martínez, Diego

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

53,00

1

 

30,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

7,2

7,0

1

1,00

7

Graña del Solar, Miguel

4º ESO

Natación

Externo 1

Nova

48,00

6

 

16,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10,0

7

7,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Suárez Fernández, Daniela

4º ESO

Natación artística

Externo 1

Renova

70,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

Cto. Mundo

13,0

Cto. Mundo

4,0

 

 

 

 

6

 

9,2

8,0

4

4,00

2

López Castrillo, Helena

4º ESO

Natación artística

Residente 1

Renova

68,00

1

 

30,0

2

13,0

 

 

Cto. Mundo

13,0

 

 

 

 

 

 

7

 

9,6

8,0

4

4,00

3

Carballeda Pazó, Paula

4º ESO

Natación artística

Residente 1

Renova

67,50

2

 

26,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

9,3

8,0

4

4,00

4

Fernández Rodríguez, Iria

1º bach.

Natación artística

Residente 1

Renova

59,00

6

 

16,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

17,0

9,7

8,0

3

3,00

5

Faro Expósito, Nayeli

4º ESO

Natación artística

Externo 1

Renova

58,50

6

 

16,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17,5

8,3

8,0

4

4,00

6

Blanco Laza, Antía

1º bach.

Natación artística

Residente 1

Renova

57,00

7

 

14,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18,0

7,7

7,0

3

3,00

7

Fidalgo García, Blanca

1º bach.

Natación artística

Residente 1

Renova

52,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

9,9

8,0

3

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Braña Rial, Nicolás

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

77,00

1

 

30,0

2

13,0

 

 

Cto. Mundo

13,0

 

 

 

 

 

 

17

10,0

6,9

7,0

4

4,00

2

Tenreiro Suárez, Lucía

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

72,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

Cto. Europa

11,0

Cto. Europa

4,0

Cto. Mundo

6,0

 

 

18

 

7

7,0

3

3,00

3

Martínez Adega, Nicolás

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

70,50

4

 

20,0

2

13,0

 

 

Cto. Europa

11,0

Cto. Europa

4,0

 

 

 

 

16

10,5

9,6

8,0

4

4,00

4

Parada Piñeiro, Sofía

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

69,50

1

 

30,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12,5

8,8

8,0

4

4,00

5

Castiñeiras Castro, Marta

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

68,00

1

 

30,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

12,0

7,6

7,0

4

4,00

6

Blanco Sotelo, Miguel

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

68,00

1

 

30,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

13,0

9,2

8,0

4

4,00

7

Novo Romero, Nerea

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

67,50

3

 

22,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

Cto. Europa

4,0

Cto. Europa

2,0

10

13,5

6,1

7,0

4

4,00

8

Fernández Busto, Raúl

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

67,50

1

 

30,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

14,0

6,7

7,0

3,5

3,50

9

Pérez Pérez, Alejandro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

67,00

1

 

30,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

11,5

6

7,0

3,5

3,50

10

Gago García, Silvia

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

67,00

2

 

26,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

16,0

8,8

8,0

4

4,00

11

Pérez Santiago, Tomás

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

63,50

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

14,5

8,5

8,0

-

 

12

Duro Castro, Sabela

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

63,50

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

15,5

6,8

7,0

-

 

13

Chao López, Lucas

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

63,50

3

 

22,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

8,2

8,0

4

4,00

14

Zurita Mollinedo, Jairo

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

62,50

3

 

22,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

15,0

6,5

7,0

3,5

3,50

15

Fernández Fernández, Enol

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

61,00

2

 

26,0

3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

17,0

7,5

7,0

-

 

16

Caride Domínguez, Mateo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

60,50

3

 

22,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17,5

9

8,0

-

 

17

Pazos González, Breixo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

59,00

4

 

20,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18,0

8,9

8,0

-

 

18

Moreira García, Natalia

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

Renova

52,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

7,4

7,0

4

4,00

19

Expósito Rial, Martín

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

Nova

45,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

7,1

4,0

-

 

20

Carlés Fontán, Marta

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

Renova

43,00

4

 

20,0

3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

9,7

8,0

4

4,00

21

González Balea, Marcos

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

Nova

41,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

5,6.

 

-

 

22

Otero Santiago, Alicia

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

Nova

32,00

6

 

16,0

5

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

6,1

7,0

-

 

23

Gómez Campos, Manuel

3º ESO

Piragüismo

Externo 1

Nova

32,00

2

Dobr.

13,0

3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

9,8

8,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dacosta Palacios, Paula

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

66,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18,0

7,8

7,0

-

 

2

Alfaya Montes, Pablo

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

62,50

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17,5

6.

 

4

4,00

3

Varela Muñoz, Valentín

2º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

61,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

17,0

5.

 

3

3,00

4

Varela Cortiñas, Sara Inés

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

51,50

8

 

12,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

9,8

8,0

-

 

10

Cacabelos Vega, Pedro

3º ESO

Piragüismo-S

Externo 1

Nova

26,00

12

 

4,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

7,8

7,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

García Valle, Irene

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

74,50

1

 

30,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17,5

9,3

8,0

4

4,00

2

Balsa Val, Antón

3º ESO

Remo

Residente 1

Nova

68,50

1

 

30,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

6,2

7,0

-

 

3

Gutiérrez Dopazo, Xian

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

66,00

3

 

22,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

17,0

8,2

8,0

4

4,00

4

Fernández Covelo, Xiana

1º bach.

Remo

Residente 1

Renova

57,00

5

 

18,0

2

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18,0

7

7,0

1

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Otero Sousa, Javier

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

88,50

1

 

30,0

1

15,0

 

 

Cto. Europa

11,0

Cto. Europa

4,0

 

 

 

 

2

17,5

6,5

7,0

4

4,00

2

García Suárez, Helena

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

87,00

1

 

30,0

1

15,0

 

 

Cto. Europa

11,0

Cto. Europa

4,0

 

 

 

 

1

18,0

7,1

7,0

2

2,00

3

Fraga García-Corona, Roi

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

81,00

1

 

30,0

1

15,0

 

 

Cto. Mundo

13,0

 

 

 

 

 

 

7

15,0

9,6

8,0

-

 

4

Boudjenane Liñares, Mateo

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

80,00

1

 

30,0

2

13,0

 

 

Cto. Europa

11,0

9

 

 

 

 

 

3

17,0

5,8

5,0

4

4,00

5

Salanova Liste, Lucía

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

75,50

1

 

30,0

2

13,0

 

 

Cto. Europa

11,0

17

 

 

 

 

 

8

14,5

6,5

7,0

-

 

6

Dávila Rodríguez, Adrián

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

68,50

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

7,3

7,0

4

4,00

7

Otero Refigio, Silvia

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

67,00

2

 

26,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

16,0

6,1

7,0

3

3,00

8

Rebón Fedoroba, Ekaterina

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

64,50

3

 

22,0

1

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

15,5

8,8

8,0

4

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

García Picón, Lucas

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

76,50

2

 

26,0

2

13,0

 

 

Cto. Europa

11,0

Cto. Europa

4,0

 

 

 

 

6

15,5

7,5

7,0

0

0,00

2

Piñón Pereira, Lucía

2º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

74,00

5

 

18,0

1

15,0

 

 

Cto. Europa

11,0

Cto. Europa

4,0

 

 

 

 

5

16,0

8,1

8,0

2

2,00

3

Novo Dios, Marta

2º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

72,50

3

 

22,0

2

13,0

 

 

Cto. Europa

11,0

28

 

 

 

 

 

4

16,5

7,8

7,0

3

3,00

4

Sánchez Touza, Candela

1º bach.

Tríatlon

Externo 1

Renova

68,00

4

 

20,0

1

15,0

 

 

Copa Europa

7,0

35

 

 

 

 

 

7

15,0

6,5

7,0

4

4,00

5

Alén Fernández, Irea Adriana

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

56,00

6 - Acuatl

 

8,0

4

10,0

 

 

Cto. Europa

11,0

39

 

 

 

 

 

3

17,0

7,8

7,0

3

3,00

6

Pereira-Borrajo Vayo, Marta

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

43,50

21

 

0,0

5

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

27,5

6,8

7,0

-

 

7

Patiño Ríos, Jesús

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

39,00

-

 

 

-

 

2

32,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

7

7,0

-

 

8

Muñiz Rama, María

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

37,00

49

 

0,0

3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18,0

8,8

8,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Díaz Martínez, Alba

2º bach.

Vela

Residente 1

Renova

73,00

4

 

20,0

2

13,0

 

 

Cto. Europa

11,0

39

 

 

 

 

 

1

18,0

7,5

7,0

4

4,00

2

García Estrada, Javier

3º ESO

Vela

Residente 1

Nova

26,00

91

 

0,0

5

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

17,0

5,1.

 

-

 

3

Cerdeira Prieto, Samuel

4º ESO

Vela

Residente 1

Nova

32,50

147

 

 

5

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16,5

7,2

7,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Rodríguez Rodríguez, Saúl

2º bach.

Ximnasia

Residente 1

Renova

76,00

5

 

18,0

1

15,0

 

 

Cto. Mundo

13,0

12

 

Cto. Europa

4,0

5

 

1

18,0

6

7,0

1

1,00

2

Pereira Lorenzo, Lucía

2º bach.

Ximnasia

Residente 1

Nova

31,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cto. Mundo

6,0

7

 

2

17,5

8,4

8,0

-

 

3

Martínez Raposeiras, Pablo

3º ESO

Ximnasia

Residente 1

Nova

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cto. Mundo

6,0

21

 

3

17,0

6,4

7,0

-

 

b) Listaxe de solicitudes denegadas para as instalacións do CGTD (Pontevedra).

Ordenadas por deporte e orde de puntuación.

 

Mellor resultado Cto. de España

Mellor resultado
Cto. Gallego

Mellor resultado Cto. Gallego sen c. esp. inf

1.C1

 

1.C2

 

1.D1

 

1.D2

 

1.E

 

2

 

3

 

Deportista

Curso 2023/24

Deporte

Praza solicita

Nova/Renova

Total puntos

Posto

Equipo

Ptos.

Posto

Equipo

Ptos.

Posto

Ptos.

Selección Española mod. olímpica

Ptos.

8 primeiros Cto. Mundo / cto. Europa / copas M-E

Ptos.

Selección española mod. non olímpica

Ptos.

3 primeiros Cto. Mundo / cto. Europa

Ptos.

Parcial rendemento deportivo

Preferencia federación

Ptos.

Criterios académicos

Ptos.

Citerio de actitude

Ptos.

1

Labella Blanco, Alfonso

2º bach.

Atletismo

Residente 1

Nova

20,00

-

 

 

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0

5.

 

7,7

7,0

-

 

2

Rodríguez Gómez, Iker

1º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

50,00

5

 

18,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

7

15,0

6.

 

4

4,00

3

Míguez Sangiao, Darío

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

45,00

3

 

22,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,0

8.

 

8,8

8,0

-

 

4

Rey Taboada, Mateo

1º bach.

Bádminton

Residente 1

Nova

40,00

5

 

18,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0

10.

 

6,5

7,0

-

 

5

Otero Añón, Iker

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

33,00

5

 

18,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0

9.

 

6,2.

 

-

 

6

Dávila Martínez, Nicolás

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

20,00

33

 

0,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0

11.

 

6,6

7,0

-

 

7

Otero Cuesta, Javier

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

16,00

-

 

 

5

 

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0

12.

 

7,8

7,0

-

 

8

Veiras Pintor, Carola

4º ESO

Judo

Residente 1

Nova

39,00

5

 

18,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

11.

 

9,3

8,0

-

 

9

Crespo Silva, Carlota

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

33,00

7

 

14,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0

10.

 

8,1

8,0

-

 

10

Fernández de la Iglesia, David

2º bach.

Judo

Residente 1

Nova

26,00

 

 

 

5

 

9,0

 

 

Copa Mundo

9,0

21

 

 

 

 

 

18,0

12.

 

8,1

8,0

-

 

11

Janiszewski Lemus, Luca

1º bach.

Judo

Residente 1

Nova

20,00

 

 

 

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

9.

 

5,6

5,0

-

 

12

Ferro Parada, Ana

4º ESO

Judo

Residente 1

Nova

20,00

 

 

 

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0

13.

 

6,7

7,0

-

 

13

Carrodeguas Díaz, Bruno

2º bach.

Judo

Residente 1

Nova

20,00

 

 

 

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0

15.

 

6,4

7,0

-

 

14

Seoane Abadias, Aroa

1º bach.

Judo

Residente 1

Nova

19,00

 

 

 

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,0

14.

 

9

8,0

-

 

15

García Vázquez, Adrián

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

19,00

 

 

 

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,0

16.

 

8,5

8,0

-

 

16

Datsenko, Volodymyr

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

41,00

2

 

26,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,0

10.

 

5,1.

 

-

 

17

Correa Carreira, José Luis

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

13,00

-

 

 

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0

11.

 

4,8

 

-

 

18

Lazaieiv Nemerskiy, Aleksandr

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

52,50

7

 

14,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,0

6

15,5

8,8

8,0

-

 

19

Lemos Fernández, Iria Guadalupe

1º bach.

Natación

Residente 1

Nova

48,00

2

 

26,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,0

19.

 

7,4

7,0

-

 

20

Villarnovo Pazos, Lucía

4º ESO

Natación

Residente 1

Nova

43,00

4

 

20,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

13.

 

8,9

8,0

-

 

21

Carballo Rodríguez, Enrique

1º bach.

Natación

Residente 1

Nova

43,00

3

 

22,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

9.

 

8,2

8,0

-

 

22

Canalda Ramos, Laura

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

42,00

4

 

20,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

17.

 

7,9

7,0

-

 

23

Penas Cayado, Fernando

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

42,00

4

 

20,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

10.

 

6

7,0

-

 

24

Alonso Vidal, Teo

1º bach.

Natación

Residente 1

Nova

41,00

5

 

18,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0

11.

 

10

8,0

-

 

25

Parcero Areoso, Xoel

1º bach.

Natación

Residente 1

Nova

40,00

4

 

20,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0

12.

 

6,9

7,0

-

 

26

Hernández Figueroa, Ange Marie

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

38,00

6

 

16,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

14.

 

6,7

7,0

-

 

27

Levchenko Levchenko, Nikita

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

37,00

3

 

22,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,0

20.

 

5,6.

 

-

 

28

Faro Martínez, Yoel

1º bach.

Natación

Residente 1

Nova

36,00

7

 

14,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,0

15.

 

6,7

7,0

-

 

29

Carril Fernández, Nicolás

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

34,00

8

 

12,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,0

16.

 

7,3

7,0

-

 

30

Martínez Zabala, Sunai

1º bach.

Natación

Residente 1

Nova

19,00

-

 

 

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,0

18.

 

9,1

8,0

-

 

31

Pazo Montesinos, Candela

3º ESO

Natación artística

Residente 1

Nova

37,00

12

Dobr.

2,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0

5

16,0

8,8

8,0

-

 

32

Baliñas López, Alejandra

3º ESO

Natación artística

Residente 1

Nova

23,50

12

Oito

0,5

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,5

11.

 

9,8

8,0

-

 

33

Fuertes López, Carmen

3º ESO

Natación artística

Residente 1

Nova

23,00

44

 

0,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

9.

 

9,5

8,0

-

 

34

Fernández Torres, Claudia

3º ESO

Natación artística

Residente 1

Nova

16,00

11

 

6,0

4

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,0

10.

 

5,6.

 

-

 

35

Delgado González, Pedro Dámaso

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

59,00

6

 

16,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

15

21,0

7,2

7,0

-

 

36

Remigio Besada, Lara

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

57,00

1

 

30,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0

19.

 

8,4

8,0

4

4,00

37

Fernández Docherty, Emily

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

43,00

3

 

22,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

21.

 

9,4

8,0

-

 

38

Pérez Chan, Lorena

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

43,00

3

 

22,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

22.

 

8,4

8,0

-

 

39

Fernández Ordóñez, Sabela

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

41,00

4

 

20,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0

25.

 

8,3

8,0

-

 

40

Dorado Zas, Antón

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

41,00

6

 

16,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,0

33.

 

8,4

8,0

4

4,00

41

Rodríguez Rodríguez, Lidia

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

40,00

3

 

22,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0

26.

 

6,7

7,0

-

 

42

Fonseca Jover, Aida

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

39,00

5

 

18,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

28.

 

9,7

8,0

-

 

43

Rey Cancelas, Brais

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

39,00

5

 

18,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

29.

 

8,9

8,0

-

 

44

Corredoira Fernández, Iris

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

39,00

4

 

20,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

30.

 

8,3

8,0

-

 

45

Dacosta Graña, Alejandro

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

38,00

4

 

20,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

31.

 

6,3

7,0

-

 

46

González Rico, Elena

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

37,00

7

 

14,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,0

32.

 

9,8

8,0

-

 

47

Núñez Ferreiro, Antón

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

36,00

4

 

20,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

34.

 

5,7

5,0

-

 

48

Álvarez Cayetano, Daniela

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

33,00

6

 

16,0

4

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,0

35.

 

7,9

7,0

-

 

49

López González, Borja

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

33,00

8

 

12,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,0

36.

 

6,3

7,0

3

3,00

50

Burgos Aguin, Sara

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

32,00

9

 

10,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0

37.

 

6

7,0

-

 

51

Agrasar Rodríguez, Sheila

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

31,00

5

 

18,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

40.

 

5.

 

-

 

52

Argiz Fernández, Iván

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

31,00

3

 

22,0

5

 

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

42.

 

4,8

 

-

 

53

Torres Novo, Pablo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

31,00

4

 

20,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

43.

 

2,8

 

-

 

54

Tilve Señoráns, Iria

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

31,00

2

Dobr.

13,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,0

41.

 

7,2

7,0

-

 

55

Devesa Fernández, Víctor

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

30,00

7

 

14,0

5

 

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,0

44.

 

8

7,0

-

 

56

Suárez Vázquez, Catuxa

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

30,00

7

 

14,0

5

 

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,0

54.

 

7,6

7,0

-

 

57

Hermelo Pousa, Adrián

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

30,00

2

Dobr.

13,0

4

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,0

39.

 

6

7,0

-

 

58

Baliñas Villa, Alexandre

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

29,00

6

 

16,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,0

46.

 

5,8.

 

-

 

59

Henriques da Silva, Karla Tipo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

29,00

8

 

12,0

4

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,0

45.

 

7,3

7,0

-

 

60

Bernal Diñeiro, Gael

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

Renova

29,00

5

 

18,0

10

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0

49.

 

6,3

7,0

4

4,00

61

Varela Méndez, Diego

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

28,00

3

Dobr.

11,0

4

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,0

47.

 

6,3

7,0

-

 

62

Lodeiro Cabado, Lucía

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

28,00

9

 

10,0

4

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

53.

 

8,2

8,0

-

 

63

Moscoso Fernández, Daniel

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

23,50

1

Cuat.

7,5

5

 

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,5

50.

 

7,2

7,0

-

 

64

Gómez Rodríguez, Alejandro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

18,00

5

 

18,0

10

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0

51.

 

4,8

 

-

 

65

Tenreiro Cortegoso, Joaquín

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

18,00

3

Dobr.

11,0

10

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,0

55.

 

6,7

7,0

-

 

66

López Aguilar, Manuel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

18,00

4

Dobr.

10,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

52.

 

9,5

8,0

-

 

67

Dacosta Fandiño, Sabela

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

18,00

-

 

 

4

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

56.

 

8,4

8,0

-

 

68

Recamán Pazos, Martín

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

15,00

18

 

0,0

6

 

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

58.

 

7

7,0

-

 

69

Pousa Novas, Manuel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

15,00

-

 

 

6

 

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

57.

 

6,3

7,0

-

 

70

Fernández Vázquez, Daniel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

14,25

7

Cuat.

3,50

1

Cuat.

3,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,3

59.

 

7

7,0

-

 

71

Cabaleiro Aguin, Pedro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

9,25

17

 

0,0

5

Cuat.

2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

60.

 

7

7,0

-

 

72

Díaz López, Carlota

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

8,00

17

 

0,0

12

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

61.

 

9,2

8,0

-

 

73

Núñez Moldes, Daniel

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

8,00

18

 

0,0

14

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

62.

 

9,1

8,0

-

 

74

Iglesias Otero, José Luis

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

7,25

20

 

0,0

5

Cuat.

2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

63.

 

5,7

5,0

-

 

75

Expósito Díaz, Diego

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

43,00

5

 

18,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

5.

 

9

8,0

4

4,00

76

Gómez Da Cunha, Brais

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

41,00

3

 

22,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

6.

 

7

7,0

-1

-1,00

77

Cortegoso Mesa, Kevin

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

34,00

6

 

16,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,0

8.

 

7,3

7,0

-

 

78

Prats Moreiras, Martín

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

34,00

8

 

12,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,0

7.

 

7

7,0

-

 

79

Rodríguez Rodríguez, Carlos

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

28,00

11

 

6,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,0

9.

 

7

7,0

-

 

80

Gómez Quintero, Álvaro

2º bach.

Remo

Residente 1

Renova

48,00

2

 

26,0

1

 

15,0

 

 

Copa Europa

7,0

Copa Europa

2,0

 

 

 

 

50,0

5.

 

5.

 

-2

-2,00

81

Horta Pombo, Millán

1º bach.

Remo

Residente 1

Nova

38,00

5

 

18,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,0

6.

 

6,8

7,0

-

 

82

Rodríguez Fabeiro, Irene

3º ESO

Remo

Residente 1

Nova

32,00

8

 

12,0

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0

10.

 

7,8

7,0

-

 

83

Barreiro Fernández, Niobe

1º bach.

Remo

Residente 1

Nova

26,00

10

 

8,0

4

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0

13.

 

8,8

8,0

-

 

84

Fraguela Moas, Rocío

4º ESO

Remo

Residente 1

Nova

25,50

3

Dobr.

11,0

1

Dobr.

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,5

14.

 

7,5

7,0

-

 

85

Fernández Castro, Vega

4º ESO

Remo

Residente 1

Nova

22,50

6

Dobr.

8,0

1

Dobr.

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,5

9.

 

6,8

7,0

-

 

86

Coello Menéndez, María

4º ESO

Remo

Residente 1

Nova

22,50

6

Dobr.

8,0

1

Dobr.

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,5

12.

 

6,5

7,0

-

 

87

Rivadulla Sobrino, Xairo

4º ESO

Remo

Externo 1

Nova

17,50

10

Dobr.

4,0

2

Dobr.

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5

8.

 

6,5

7,0

-

 

88

Romero López,Javier

4º ESO

Remo

Residente 1

Nova

12,50

-

 

 

3

Dobr.

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

7.

 

6,9

7,0

-

 

89

Pastoriza Gallego, Iago

1º bach.

Remo

Residente 1

Nova

8,00

-

 

 

Bateis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

11.

 

8,4

8,0

-

 

90

Horta Pombo, Jimena

3º ESO

Remo

Residente 1

Nova

3,70

5

Oito

2,3

 

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7

15.

 

6,8.

 

-

 

91

Antelo Fernández, Pablo

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

49,00

2

 

26,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,0

11.

 

9,4

8,0

-

 

92

Abalo Arias, Daniel

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

49,00

2

 

26,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,0

13.

 

8,8

8,0

-

 

93

Franco Martínez, Tomasa

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

49,00

2

 

26,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,0

9.

 

8,2

8,0

-

 

94

Álvarez Saco, Carla

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

45,00

3

 

22,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,0

14.

 

9,1

8,0

-

 

95

Agra Santiago, Daniel

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

44,00

2

 

26,0

3

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,0

12.

 

7,2

7,0

-

 

96

Rey Franqueira, Alba

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Nova

44,00

3

 

22,0

1

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,0

10.

 

6,7

7,0

-

 

97

Del Río Canales, Manuel

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Nova

20,00

 

 

 

2

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0

15.

 

7,8

7,0

-

 

98

Crujeiras Villar, Mateo

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

36,00

-

 

 

-

 

 

1

36,0

 

 

 

 

 

 

 

 

36,0

11.

 

5,3.

 

-

 

99

Duarte Bailón, Inés

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

36,00

 

 

 

 

 

 

3

28,0

 

 

 

 

 

 

 

 

28,0

8.

 

8,4

8,0

-

 

100

Cobelas Álvarez, Álvaro

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

13,00

 

 

 

4 - Duatl

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

10.

 

9,2

8,0

-

 

101

Fernández Alonso, Jimena

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

9,00

5 - Duatl

 

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0

12.

 

6,1.

 

-

 

ANEXO VI

Puntuacións do grupo de rendemento

a) Listaxe de persoas deportistas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra).

Bolsas de residente 2.

Ordenadas por orde de puntuación.

1.a

1.b

1.c

1.d

1.e

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/Renova

Total puntos

XX.OO. XX.PP. Cto. Mundo mod. olímpica

Ptos.

Cto. Europa mod. olímpica

Ptos.

Participación internacional Selec. Nacional mod. olímpica

Ptos.

Cto. España mod. olímpica índividual

Ptos.

Parcial rendemento deportivo

Tecnificación 2022/23

Ptos.

1

Domínguez Martín, Diego

Piragüismo

Residente 2

Renova

91

1

38

1

28

Cto. Mundo

15

1

10

66

Non

0

2

Carrón Muíña, Carla

Natación

Residente 2

Renova

83

3

32

4

20

Cto. Mundo

15

1

10

52

Si

6

3

Domínguez Figueira, Mauro

Piragüismo

Residente 2

Renova

73

4

30

1

28

Cto. Mundo

15

-

 

58

Non

0

4

García Martínez, Iago

Piragüismo

Residente 2

Nova

73

4

30

1

28

Cto. Mundo

15

5

0

58

Non

0

5

Vázquez Fernández, Laura

Judo

Residente 2

Renova

73

9

20

1

28

Cto. Mundo

15

1

10

48

Non

0

6

Torrado Mollinedo, Pedro

Piragüismo

Residente 2

Renova

63

9

20

8

12

Cto. Mundo

15

1

10

32

Si

6

7

Fernández Enriquez, Ignacio

Bádminton

Residente 2

Renova

57

3

32

 

 

Cto. Mundo

15

1

10

32

Non

0

8

Insua Iglesias, Noelia

Judo

Residente 2

Renova

51

11

16

9

10

Cto. Mundo

15

1

10

26

Non

0

9

Rodríguez Muñóz, Melania

Ximnasia

Residente 2

Renova

25

21

0

20

0

Cto. Mundo

15

1

10

0

Non

0

10

Castro Santos, Natalia

Tríatlon

Residente 2

Renova

18

 

 

34

0

Cto. Europa

12

2

6

0

Non

0

11

Moreno Campo, June

Judo

Residente 2

Renova

12

 

 

15

0

Cto. Europa

12

5

0

0

Si

0

12

Cerdanas González, Ana

Natación

Residente 2

Renova

10

 

 

 

 

 

 

1

10

0

Non

0

b) Listaxe de persoas deportistas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra).

Bolsas de externo 2.

Ordenadas por orde de puntuación.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/Renova

Total puntos

XX.OO. XX.PP. Cto. Mundo mod. olímpica

Ptos.

Cto. Europa mod. olímpica

Ptos.

Participación internacional selec. nacional mod. olímpica

Ptos.

Cto. España mod. olímpica individual

Ptos.

Parcial rendemento deportivo

Tecnificación 2022/23

Ptos.

1

García Martínez, Iván

Taekwondo

Externo 2

Renova

85

2

35

2

25

Cto. Mundo

15

1

10

60

Non

0

2

Domínguez Martín, Noel

Piragüismo

Externo 2

Renova

75

2

35

2

25

Cto. Mundo

15

-

 

60

Non

0

3

Otero Santiago, Antía

Piragüismo

Externo 2

Renova

72

3

32

2

25

Cto. Mundo

15

-

 

57

Non

0

4

Pampín Blanco, Nerea

Loita

Externo 2

Renova

67

7

24

5

18

Cto. Mundo

15

1

10

42

Non

0

5

Horta Pombo, Caetano

Remo

Externo 2

Renova

66

7

24

7

14

XX.OO.

18

1

10

38

Non

0

6

Cao Herva, Antón

Piragüismo

Externo 2

Renova

63

6

26

6

16

Cto. Mundo

15

9

0

42

Si

6

7

Veiga Pérez, Iker

Piragüismo

Externo 2

Renova

63

6

26

6

16

Cto. Mundo

15

-

 

42

Si

6

8

Oliveira Otero, Valeria

Piragüismo

Externo 2

Renova

63

10

18

4

20

Cto. Mundo

15

1

10

38

Non

0

9

Feijoo Pérez, Lara

Piragüismo

Externo 2

Renova

61

5

28

5

18

Cto. Mundo

15

7

0

46

Non

0

10

López González, Martín

Piragüismo

Externo 2

Nova

55

10

18

6

16

Cto. Mundo

15

2

6

34

Non

0

11

Portela Rivas, Mª Teresa

Piragüismo

Externo 2

Renova

53

2

35

-

 

XX.OO.

18

-

 

35

Non

0

12

Gayol Santamarina, Nicolás

Piragüismo

Externo 2

Renova

51

6

26

9

10

Cto. Mundo

15

6

0

36

Non

0

13

Crespo Penas, Pablo

Piragüismo

Externo 2

Renova

49

7

24

-

 

Cto. Mundo

15

1

10

24

Non

0

14

Sieiro Barreiro, Adrián

Piragüismo

Externo 2

Renova

40

-

 

1

28

Cto. Europa

12

-

 

28

Non

0

15

Rodríguez Requeijo, Alba Mª

Piragüismo

Externo 2

Renova

38

-

 

7

14

Cto. Europa

12

2

6

14

Si

6

16

Meilán Irago, Samuel

Taekwondo

Externo 2

Renova

38

 

 

9

10

Cto. Europa

12

1

10

10

Si

6

17

Jácome Couto, Martín

Piragüismo

Externo 2

Renova

37

-

 

2

25

Cto. Europa

12

-

 

25

Non

0

18

Fontán Señorans, Manuel

Piragüismo

Externo 2

Renova

37

-

 

2

25

Cto. Europa

12

-

 

25

Non

0

19

Porto Táboas, Basilio

Bádminton

Externo 2

Renova

37

17

0

9

10

Cto. Mundo

15

2

6

10

Si

6

20

Lata Cagiao, Irene

Piragüismo

Externo 2

Renova

36

-

 

5

18

Cto. Europa

12

2

6

18

Non

0

21

Pérez Touriño, Lydia

Loita

Externo 2

Renova

32

 

 

9

10

Cto. Europa

12

1

10

10

Non

0

22

Barreiro Hermelo, David

Piragüismo

Externo 2

Renova

28

-

 

6

16

Cto. Europa

12

8

0

16

Non

0

23

Ortiz Benito, Arlet

Taekwondo

Externo 2

Renova

25

16

0

16

0

Cto. Mundo

15

1

10

0

Non

0

24

Rodríguez Huertas, Uxía

Piragüismo

Externo 2

Nova

24

-

 

8

12

Cto. Europa

12

4

0

12

Non

0

25

Ares Nieto, Samuel

Piragüismo

Externo 2

Nova

24

-

 

8

12

Cto. Europa

12

-

 

12

Non

0

26

Iemma, Alessandro

Loita

Externo 2

Renova

22

 

 

12

0

Cto. Europa

12

1

10

0

Si

0

27

García Castro, Mateo

Natación

Externo 2

Nova

22

 

 

 

 

Cto. Europa

12

1

10

0

Non

0

28

Bello Álvarez, Moises

Loita

Externo 2

Renova

18

 

 

16

0

Cto. Europa

12

2

6

0

Si

0

29

Braña Barreiros, Alejandra

Ximnasia

Externo 2

Renova

15

 

 

 

 

Cto. Mundo

15

6

0

0

Non

0

30

Puente-Dood Álvarez, Noa

Ximnasia

Externo 2

Renova

15

 

 

 

 

Cto. Mundo

15

4

0

0

Non

0

31

Brea González, Santiago

Ximnasia

Externo 2

Renova

15

 

 

 

 

Cto. Mundo

15

-

 

0

Non

0

32

Farrapeira Gómez, Lidia

Ximnasia

Externo 2

Nova

15

 

 

 

 

Cto. Mundo

15

-

 

0

Non

0

33

Dapena García, Aintzane

Ximnasia

Externo 2

Renova

12

 

 

 

 

Cto. Europa

12

-

 

0

Non

0

34

Romero Fraga, Diego

Piragüismo

Externo 2

Renova

10

-

 

-

 

-

 

1

10

0

Non

0

35

Lago Andrade, Xiana

Atletismo

Externo 2

Renova

10

 

 

 

 

 

 

1

10

0

Non

0

36

Caparrós Diéguez, Gonzalo

Loita

Externo 2

Nova

10

 

 

 

 

Torneo Internacional

 

1

10

0

Non

0

37

Duro Pichel, Jaime

Piragüismo

Externo 2

Renova

6

-

 

-

 

-

 

2

6

0

Non

0

38

Fernández Alonso, Iago

Loita

Externo 2

Renova

6

 

 

 

 

Torneo Internacional

 

2

6

0

Si

0

39

Bello Álvarez, Saúl

Loita

Externo 2

Renova

6

 

 

 

 

Torneo Internacional

 

2

6

0

Non

0

40

González Silva, David

Loita

Externo 2

Renova

6

 

 

 

 

Torneo Internacional

 

2

6

0

Non

0

41

Pazos Amoedo, Alex

Taekwondo

Externo 2

Nova

6

 

 

 

 

 

 

2

6

0

Non

0

42

Alava Montenegro, Javier

Bádminton

Externo 2

Nova

6

 

 

 

 

 

 

2

6

0

Non

0

43

Vázquez Vidal, Brais

Remo

Externo 2

Nova

6

 

 

 

 

 

 

2

6

0

Non

0

44

Lalín Canda, Noelia

Loita

Externo 2

Nova

6

 

 

 

 

 

 

2

6

0

Non

0

45

Vallines Fernández, Fernando

Atletismo

Externo 2

Renova

3

 

 

 

 

 

 

3

3

0

Si

0

46

Fariña Mallón, Aitana

Taekwondo

Externo 2

Renova

3

 

 

 

 

 

 

3

3

0

Non

0

47

Picón Voces, Carlos Gutier

Piragüismo

Externo 2

Nova

3

-

 

-

 

-

 

3

3

0

Non

0

48

Fernández Ferreiro, Gabriel

Bádminton

Externo 2

Nova

3

 

 

 

 

 

 

3

3

0

Non

0

49

García Vidal, Miriam

Taekwondo

Externo 2

Nova

3

 

 

 

 

Open

 

3

3

0

Non

0

c) Listaxe de solicitudes excluídas para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

Ordenadas por orde alfabética.

Deportista

Federación

Praza solicitada

Nova/Renova

Total puntos

XX.OO. XX.PP. Cto. Mundo mod. olímpica

Ptos.

Cto. Europa Mod. olímpica

Ptos.

Participación internacional Selec. Nacional mod. olímpica

Ptos.

Cto. España mod. olímpica individual

Ptos.

Parcial rendemento deportivo

Tecnificación 2022/23

Ptos.

1

Agudo Huerta, Daniela

Judo

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

5

0

0

 Non

0

2

Álvarez Ferreira, Alexandre

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

10

0

0

Non

0

3

Álvarez Yates, Tania

Piragüismo

Externo 2

Renova

0

-

 

-

 

-

 

-

 

0

Non

0

4

Bautista Bugarín, Carlos

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

-

 

0

Non

0

5

Campos García, Manuel Antonio

Piragüismo

Externo 2

Renova

0

-

 

-

 

-

 

-

 

0

Non

0

6

Dapena García, Eneritz

Ximnasia

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

-

 

0

Non

0

7

Eiriz Vázquez, Victoria

Atletismo

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

9

0

0

Non

0

8

Feijoo Gómez, Eva

Natación

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

4

0

0

Non

0

9

Fernández Díaz, Iria

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

37

0

0

Non

0

10

Fouzi Laili, Yassine

Loita

Externo 2

Renova

0

 

 

 

 

Torneo Internacional

 

5

0

0

Si

0

11

García García, Pablo

Loita

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

5

0

0

Non

0

12

Gontán Iglesias, Aiona

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

Copa Europa

 

-

 

0

Non

0

13

González Borges, David

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

7

0

0

Non

0

14

González Sedes, Bruno

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

-

 

-

 

-

 

7

0

0

Non

0

15

Graña Alonso, Pablo

Piragüismo

Residente 2

Renova

0

-

 

-

 

-

 

-

 

0

Non

0

16

Insua Iglesias, Andrea

Judo

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

13

0

0

Non

0

17

Laccone Cariglia, Francesco

Judo

Externo 2

Nova

0

 

 

 

 

 

 

7

0

0

Non

0

18

Longo Ferreiros, Kevin

Piragüismo

Residente 2

Nova

0

-

 

-

 

-

 

5

0

0

Non

0

19

Mourelos Bueza, Marta

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

-

 

-

 

-

 

-

 

0

Non

0

20

Naveiro Parada, Elena

Piragüismo

Externo 2

Renova

0

-

 

-

 

-

 

-

 

0

Non

0

21

Rodríguez Rilo, Alejandro

Tríatlon

Externo 2

Renova

0

 

 

 

 

Copa Europa

 

5

0

0

Non

0

22

Tomás González, Lois

Taekwondo

Externo 2

Renova

0

 

 

 

 

Open

 

5

0

0

Non

0

23

Tuset Fernández, Llara

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

-

 

-

 

-

 

11

0

0

Non

0