DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Luns, 25 de setembro de 2023 Páx. 54172

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2023 pola que se dá publicidade á concesión das axudas da convocatoria do ano 2023 á nova participación de agricultores en réximes de calidade, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, ao abeiro da Resolución do 4 de abril de 2023.

Mediante a Resolución do 4 de abril de 2023 (DOG núm. 73, do 17 de abril), a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (en diante, Agacal) publicou a convocatoria das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020.

As axudas convocadas consisten en subvencionar os custos fixos ocasionados pola inscrición nun réxime de calidade e a cota anual de participación no dito réxime, incluídos, de ser o caso, os custos dos controis necesarios para comprobar o cumprimento dos requisitos do réxime. A concesión das subvencións, segundo establecen as bases reguladoras, efectuarase mediante concorrencia competitiva.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas, e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias, procede resolver a convocatoria.

De conformidade co previsto no artigo 12.6 da Resolución do 4 de abril e no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións, convocadas mediante concorrencia competitiva, deben ser obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Por outra parte, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Por todo o indicado, e logo da proposta da xefatura da Área da Calidade Alimentaria desta axencia,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar as axudas económicas a favor dos solicitantes que se relacionan no anexo I, «Solicitudes aprobadas» desta resolución, ordenados alfabeticamente e agrupados polo réxime de calidade diferenciada en que participa.

Estas axudas outórganse de acordo co artigo 5 da Resolución da Agacal, do 4 de abril, en réxime de concorrencia competitiva e segundo os criterios de puntuación definidos no citado artigo, acadando o 100 % dos gastos subvencionables realizados e imputados a campaña anual que comprende o período que vai do 1 de maio de 2022 ata o 30 de abril de 2023, sen superar os 3.000,00 euros anuais por explotación.

As subvencións concedidas faranse efectivas con cargo á aplicación 14.A2.713D.770.01, cunha dotación de 277.862,00 €.

Esta aprobación comporta unha asignación do crédito establecido por un importe de 222.972,68 € (douscentos vinte e dous mil novecentos setenta e dous euros con sesenta e oito céntimos).

Estas axudas, concédense en virtude da medida 3.10, «Apoio á nova participación de agricultores en réximes de calidade», do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, cofinanciado con fondos Feader.

O pagamento desta subvención quedará condicionado a que, sen superar a data límite do 31.10.2023, os beneficiarios indicados no anexo I desta resolución efectúen o pagamento da cota de control e/ou inscrición e/ou participación no réxime de calidade correspondente.

Os beneficiarios terán ata o día 31.10.2023 (inclusive) para presentar a seguinte documentación xustificativa:

– Solicitude de pagamento (anexo VI da Resolución do 4 de abril de 2023 «Solicitude de pagamento para axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade»).

– Xustificantes dos gastos efectuados: facturas ou documento de valor probatorio equivalente, cunha relación numerada delas, así como a documentación que acredite o seu pagamento.

Segundo. Denegar as axudas económicas dos solicitantes que se relacionan no anexo II, «Solicitudes denegadas» desta resolución ordenados alfabeticamente e agrupados polo réxime de calidade diferenciada no cal participa.

Esta resolución non esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpoñer recurso de alzada ante o presidente da Agacal no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, ao abeiro dos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2023

José Luis Cabarcos Corral
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

ANEXO I

Solicitudes aprobadas

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de Galicia (IXP Ternera Gallega).

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

TG-MR362A-000453-23

***4781**

A Pena, S.C.

385,00

385,00

385,00

TG-MR362A-000136-23

***0469**

Abraira Cortón

Modesto

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000354-23

***4364**

Acebedo Costa

Beatriz

357,00

357,00

357,00

TG-MR362A-000097-23

***8161**

Aguiar Daparte

Anuncia

191,00

191,00

191,00

TG-MR362A-000434-23

***5408**

Alonso Vilabrille

David

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000553-23

***4687**

Álvarez Borges

Purificación

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000417-23

***7827**

Álvarez Carballo

Enrique

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000158-23

***8504**

Álvarez Castelao

Tamara

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000269-23

***9648**

Álvarez López

María Rosa

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000099-23

***1911**

Álvarez Pérez

Isabel

217,00

217,00

217,00

TG-MR362A-000361-23

***7323**

Álvarez Varela

Óscar Santiago

462,00

462,00

462,00

TG-MR362A-000322-23

***4592**

Álvarez Villasuso

Andrew

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000287-23

***0545**

Alvariño López

María Francisca

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000215-23

***4463**

Alvela Domínguez

José Antonio

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000083-23

***4622**

Amarelo Cabarcos

María Luz

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000229-23

***0297**

Amil Vallo

Rosa María

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000408-23

***7576**

Ansede García

Carmen

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000018-23

***6355**

Ares Vázquez

José Antonio

392,00

392,00

392,00

TG-MR362A-000464-23

***5119**

Arias Iglesias

Mónica

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000285-23

***2206**

Arias López

María del Pilar

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000065-23

***1687**

Arias Rodríguez

Alicia

210,00

210,00

210,00

TG-MR362A-000050-23

***4774**

Armada Liñares, S.C.

434,00

434,00

434,00

TG-MR362A-000188-23

***5991**

Avicava Natur, S.C.

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000093-23

***4899**

Avícola y Ganadera Carril, T.C.

364,00

364,00

364,00

TG-MR362A-000340-23

***0934**

Ballesteros Sousa

Diego

277,00

277,00

277,00

TG-MR362A-000473-23

***8249**

Balseiro Carreiras

Andrés

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000303-23

***8377**

Balseiro Lanzós

Miguel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000191-23

***7296**

Baño Rodríguez

Manuel

224,00

224,00

224,00

TG-MR362A-000118-23

***6803**

Barbeito Gómez

Sonia Clide

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000052-23

***5097**

Barreiro Avícola, S.C.

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000255-23

***4387**

Barreiro Hombreiro

María Josefa

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000040-23

***7155**

Barrio Ares

José Luis

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000242-23

***5033**

Barro Otero

Miguel

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000363-23

***0093**

Barros Ramos

Antonio

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000538-23

***3656**

Beatriz Blanco

José Manuel

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000497-23

***1907**

Beatriz López

María Soledad

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000028-23

***8353**

Bendoiro Abad

María Jesús

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000541-23

***9652**

Bernárdez Sánchez

Ana Belén

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000106-23

***6489**

Bernedo Rubio

María Elba

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000360-23

***8995**

Bertoa Rama

Silvia

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000192-23

***2527**

Besteiro Vázquez

Rosa

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000492-23

***2939**

Blanco Arias

Lucía

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000066-23

***4559**

Blanco Buján

María Jesús

294,00

294,00

294,00

TG-MR362A-000011-23

***9195**

Blanco Gómez

Daniel

1.148,00

1.148,00

1.148,00

TG-MR362A-000041-23

***4718**

Blanco Porto

Lorena

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000342-23

***7979**

Blanco Rodríguez

Rosana María

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000059-23

***1631**

Blanco Seco

Leonardo Manuel

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000147-23

***4771**

Blanco Villarcabreiro, S.L.

250,00

250,00

250,00

TG-MR362A-000503-23

***3168**

Bragunde Golán

María Josefa

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000366-23

***4572**

Cabado Pena

María de los Ángeles

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000428-23

***7314**

Cabana Sánchez

José Antonio

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000331-23

***5172**

Cabo Molmeán, S.C.

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000291-23

***4457**

Calviño Mira

María Áurea

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000365-23

***6565**

Calvo García

María Divina

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000060-23

***3993**

Calvo Teijeiro

Alicia

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000488-23

***0576**

Camoira Penas

María Luz

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000518-23

***4898**

Campopena, S.C.

350,00

350,00

350,00

TG-MR362A-000096-23

***7960**

Campos Fernández

Borja

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000139-23

***8762**

Cancela Teijeiro

Dolores

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000486-23

***0474**

Cao Fojón

Luz

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000084-23

***6822**

Carballal Seijas

Antonio

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000545-23

***4017**

Carballo Álvarez

Marta

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000415-23

***2517**

Carballo Álvarez

María José

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000501-23

***3331**

Carballo Regueira

María Cristina

224,00

224,00

224,00

TG-MR362A-000549-23

***3532**

Carballo Rodríguez

Natalia

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000380-23

***2152**

Cárnicas Bolesas Álvarez, S.L.

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000533-23

***6080**

Carreira Trinidad

José Miguel

266,00

266,00

266,00

TG-MR362A-000368-23

***6134**

Carreiras Cordal

Rubén

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000241-23

***1510**

Caruncho Pérez

María Jesús

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000016-23

***5066**

Casa Cambeiro, S.C.

378,00

378,00

378,00

TG-MR362A-000512-23

***4899**

Casa de Menor, S.C.

252,00

252,00

252,00

TG-MR362A-000168-23

***9620**

Casa Labradela, S.C.

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000394-23

***4901**

Casa Margarito, S.C.

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000036-23

***3803**

Casa Pepe de Eirexe, S.C.

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000515-23

***4776**

Casa Perito Ouson, S.C.

273,00

273,00

273,00

TG-MR362A-000026-23

***9170**

Casa Prado, S.C.

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000091-23

***1562**

Casa Santiago, S.C.

259,00

259,00

259,00

TG-MR362A-000356-23

***2503**

Castelao Fernández

Heriberto

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000258-23

***7130**

Castiñeira Hermida

José Carlos

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000149-23

***7593**

Castro Álvarez

Brais

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000522-23

***5633**

Castro Cotelo

María Consuelo

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000485-23

***1689**

Castro González

Iván

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000273-23

***1305**

Castro Míguez

María del Carmen

196,00

196,00

196,00

TG-MR362A-000144-23

***6698**

Castroseiros Sánchez

Jonatan

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000072-23

***5509**

Cela Valcárcel

Yesica

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000277-23

***6681**

Comendeiro Castro

María Dolores

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000430-23

***8402**

Conde Mato

Mercedes

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000413-23

***6487**

Conde Méndez

José Ramón

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000358-23

***6853**

Copa Rey

Lorena

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000224-23

***0169**

Corral Espiñeira

José Ángel

245,00

245,00

245,00

TG-MR362A-000170-23

***7576**

Corral Pérez

Víctor Manuel

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000367-23

***0216**

Cortiñas López

Claudio Cristian

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000125-23

***8061**

Cortiñas Míguez

Saray

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000390-23

***7153**

Cortiñas Orosa

María Montserrat

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000420-23

***4378**

Cortón Ferreiro

Iván

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000114-23

***3824**

Cortón Gómez

María Argentina

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000484-23

***0295**

Costa Cao

María Carmen

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000540-23

***2236**

Couceiro Merelas

Francisco José

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000274-23

***8430**

Couso González

María Elda

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000246-23

***8992**

Couto Novo

Noelia

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000373-23

***0502**

Crego Giao

María Yolanda

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000325-23

***6879**

Cupeiro Pico

María Ángeles

238,00

238,00

238,00

TG-MR362A-000452-23

***7397**

Da Silva González

Manuel

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000348-23

***8362**

Dalama Mejuto

Luis Antonio

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000218-23

***8982**

De Sousa Oliveira

Jenilsa

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000435-23

***3184**

De Vicente Cordido

Miguel

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000424-23

***7863**

Debasa Fernández

Fernando

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000294-23

***4912**

Debasa Pena

Miguel

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000426-23

***8882**

Deza Lois

Inés

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000333-23

***4528**

Díaz Barrero

Miguel Ángel

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000267-23

***8235**

Díaz Fernández

Francisco

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000212-23

***1494**

Díaz González

Luzdivina

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000088-23

***4891**

Díaz López

Iván

455,00

455,00

455,00

TG-MR362A-000449-23

***8032**

Díaz Niño

Juan Carlos

217,00

217,00

217,00

TG-MR362A-000530-23

***5454**

Díaz Pardo

Alberto

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000412-23

***8356**

Díaz Quiroga

Marcos

427,00

427,00

427,00

TG-MR362A-000266-23

***4901**

Dibruga, T. C.

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000317-23

***6580**

Docampo Pérez

Isabel

322,00

322,00

322,00

TG-MR362A-000320-23

***8476**

Doce Fojón

María Azucena

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000483-23

***0977**

Domínguez Abad

José Luis

322,00

322,00

322,00

TG-MR362A-000505-23

***1645**

Domínguez Ferreiro

José

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000395-23

***1029**

Domínguez Pérez

María del Carmen

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000456-23

***7362**

Domínguez Vales

Rocío

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000109-23

***8184**

Dorado Díaz

Daniel

413,00

413,00

413,00

TG-MR362A-000527-23

***5871**

Eiros López

Josefa

196,00

196,00

196,00

TG-MR362A-000268-23

***6755**

Enríquez Freije

María Carmen

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000450-23

***4506**

Escobar Pin

Óscar

210,00

210,00

210,00

TG-MR362A-000284-23

***0578**

Espiño Corral

María Isabel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000337-23

***2678**

Estévez García

Francisco José

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000098-23

***5015**

Explotación Gandeira Lago, Sociedad Civil

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000460-23

***7498**

Expósito Castro

Jesús

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000438-23

***4669**

Expósito Folgueiro

María

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000115-23

***7445**

Expósito Lorenzo

Gustavo

280,00

280,00

280,00

TG-MR362A-000351-23

***5117**

Facenda Currodeguas e Saragas, S.C.

721,00

721,00

721,00

TG-MR362A-000357-23

***6430**

Fandiño Leira

Virino

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000525-23

***0896**

Farelo López

Ramiro

392,00

392,00

392,00

TG-MR362A-000376-23

***6824**

Fariñas Corral

María Carmen

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000523-23

***7282**

Fernández Aira

José Manuel

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000156-23

***4508**

Fernández Álvarez

José Manuel

497,00

497,00

497,00

TG-MR362A-000173-23

***1074**

Fernández Buján

Alba

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000372-23

***3418**

Fernández Castro

Faustino

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000015-23

***3904**

Fernández Cedrón

Miguel Ángel

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000165-23

***2171**

Fernández Conde

José Antonio

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000140-23

***4013**

Fernández Díaz

Natalia

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000210-23

***8051**

Fernández Díaz

Félix Marcos

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000519-23

***3948**

Fernández Dorado

Javier

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000529-23

***5938**

Fernández Fernández

Belén

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000289-23

***8023**

Fernández Fernández

Irene

266,00

266,00

266,00

TG-MR362A-000023-23

***2412**

Fernández Fernández

Andrés

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000263-23

***4249**

Fernández García

María Dolores

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000126-23

***1640**

Fernández García

Irene

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000398-23

***7049**

Fernández González

Jesús

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000422-23

***7702**

Fernández González

Manuel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000270-23

***4174**

Fernández Guerra

Marcos

448,00

448,00

448,00

TG-MR362A-000281-23

***4545**

Fernández Lamas

Óscar

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000302-23

***5142**

Fernández Lamas

Eva

210,00

210,00

210,00

TG-MR362A-000027-23

***8056**

Fernández Lema

José Ramón

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000048-23

***5253**

Fernández López

Miguel

1.393,00

1.393,00

1.393,00

TG-MR362A-000201-23

***6988**

Fernández López

María Consuelo

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000248-23

***0627**

Fernández Merlán

Emma

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000198-23

***7961**

Fernández Monteagudo

Francisco

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000236-23

***3632**

Fernández Neira

Raquel

217,00

217,00

217,00

TG-MR362A-000447-23

***6138**

Fernández Otero

Ana

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000186-23

***4638**

Fernández Pereira

Marcos

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000151-23

***9536**

Fernández Pérez

Frank

217,00

217,00

217,00

TG-MR362A-000153-23

***7945**

Fernández Quintela

José Ramón

259,00

259,00

259,00

TG-MR362A-000445-23

***4810**

Fernández Ramos

Óscar

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000341-23

***5458**

Fernández Salgado

Susana

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000403-23

***7119**

Fernández Salgado

Fernando

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000355-23

***9390**

Fernández Serantes

Carlos

196,00

196,00

196,00

TG-MR362A-000516-23

***4517**

Fernández Suazo

José Antonio

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000457-23

***4436**

Fernández Vázquez

Julio César

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000010-23

***9690**

Fernández Villar

José Antonio

406,00

406,00

406,00

TG-MR362A-000172-23

***1704**

Fernández Villar

Jesús

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000039-23

***5819**

Fernández Viña

Iván

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000259-23

***4704**

Ferreiro López

Diego

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000439-23

***8639**

Ferreiro Pereira

Miguel

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000520-23

***7726**

Folgoso Dacal

Antonia

224,00

224,00

224,00

TG-MR362A-000141-23

***4860**

Fons Sacra, S.C.

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000509-23

***8040**

Fontal Balboa

Christian

294,00

294,00

294,00

TG-MR362A-000455-23

***1646**

Fonticoba Villadóniga

Ana Isabel

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000067-23

***1387**

Fornos Barro

María Dolores

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000544-23

***3571**

Fraga Corbelle

María Neves

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000349-23

***6031**

Fraga Fernández

Diego

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000295-23

***7904**

Fraga Quintia

María José

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000313-23

***7839**

Fraga Vidal

María del Carmen

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000257-23

***4357**

Franco Abuín

María Ángela

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000184-23

***1277**

Freire Caínzos

Dositeo

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000062-23

***3542**

Freire Rouco

Ana Belén

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000276-23

***1504**

Frey Castro

María del Pilar

252,00

252,00

252,00

TG-MR362A-000514-23

***5938**

Frey Estebaranz

Elena

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000251-23

***6008**

Fuentes Palmeiro

María Pilar

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000482-23

***8161**

Fustes Cao

Eloy

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000406-23

***4997**

Gaferdi, S.C.

315,00

315,00

315,00

TG-MR362A-000105-23

***4764**

Gallego Carreira

María José

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000087-23

***1269**

Gallego Fernández

Jesús

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000208-23

***4834**

Ganadería Arias Castro, S.C.

315,00

315,00

315,00

TG-MR362A-000030-23

***4776**

Ganadería Blonde Lr , S.C

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000338-23

***5103**

Ganadería Casa David , S.C

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000155-23

***5010**

Ganadería Casa Ferro, S.C

273,00

273,00

273,00

TG-MR362A-000021-23

***4903**

Ganadería Casa Morán, S.C

280,00

280,00

280,00

TG-MR362A-000199-23

***8695**

Ganadería Deiros, S.C

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000421-23

***4780**

Ganadería Díaz López, S.C

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000020-23

***1192**

Ganadería Espiñeira, S.L.

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000222-23

***8044**

Ganadería López, S.C

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000260-23

***6019**

Ganadería Melenas, S.C

966,00

966,00

966,00

TG-MR362A-000031-23

***3352**

Ganadería Nicolao, S.C.

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000309-23

***2012**

Ganadería O Pedregal, C.B.

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000481-23

***6000**

Ganadería Os Barros, S.C

224,00

224,00

224,00

TG-MR362A-000440-23

***2902**

Ganadería Os De Nacio, S.C.

273,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000528-23

***5090**

Ganadería Queira, Sociedad Civil

350,00

350,00

350,00

TG-MR362A-000304-23

***4779**

Ganadería Rivas Gómez, S.C.

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000157-23

***3895**

Ganadería Santa María, S.L.

329,00

329,00

329,00

TG-MR362A-000204-23

***8900**

Ganadería Smad, S.C.

273,00

273,00

273,00

TG-MR362A-000220-23

***8596**

Ganadería Valín, S.C.

504,00

504,00

504,00

TG-MR362A-000511-23

***4956**

Ganados Arandedo, S.C

224,00

224,00

224,00

TG-MR362A-000146-23

***9417**

Ganados Barreiro, S.L.

2.485,00

2.485,00

2.485,00

TG-MR362A-000480-23

***4958**

Ganados Hermanos Cabaleiro, S.C.

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000237-23

***7554**

Ganados Nerea, S.L.U.

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000307-23

***4782**

Gananorte Montouto, S.C.

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000163-23

***5100**

Gandeiría Redonda, S.C.

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000245-23

***3196**

Gandeiría Arpra, S.C

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000094-23

***3766**

Gandeiría Montañés, S.C.

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000495-23

***7322**

GandeiríaTeilalle, S.C.

273,00

273,00

273,00

TG-MR362A-000396-23

***5086**

Gandería Casa Capador, S.C.

294,00

294,00

294,00

TG-MR362A-000442-23

***4910**

Gandería Esmeralda, S.C.

245,00

245,00

245,00

TG-MR362A-000064-23

***4883**

Gando Rubio da Ulloa, S.C.

336,00

336,00

336,00

TG-MR362A-000521-23

***8544**

García Arrojo

Alicia

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000369-23

***4106**

García Calvo

Ana

210,00

210,00

210,00

TG-MR362A-000175-23

***1007**

García Castro

José Luis

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000510-23

***8102**

García Cotelo

María Luz

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000029-23

***4068**

García Cupeiro

José Luis

329,00

329,00

329,00

TG-MR362A-000247-23

***6710**

García Díaz

Sandra

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000392-23

***3443**

García Estévez

Manuel

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000179-23

***8223**

García López

Iván

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000508-23

***5937**

García Núñez

Rubén

245,00

245,00

245,00

TG-MR362A-000470-23

***5059**

García Pérez

María Silvia

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000347-23

***8465**

García Pumar, S.C.

679,00

679,00

679,00

TG-MR362A-000536-23

***6988**

García Timiraos

Marina

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000002-23

***3847**

García Timiraos

Miguel

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000162-23

***9196**

Garrido Casado

Manuel

224,00

224,00

224,00

TG-MR362A-000279-23

***8028**

Gato Prieto

Miguel

455,00

455,00

455,00

TG-MR362A-000056-23

***6111**

Gayoso Vázquez

Kevin José

238,00

238,00

238,00

TG-MR362A-000402-23

***7778**

Gómez Aldariz

Juan Carlos

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000397-23

***9516**

Gómez Álvarez

María del Carmen

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000214-23

***9799**

Gómez Blanco

María Engracia

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000135-23

***0229**

Gómez Digón

José Luis

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000326-23

***6725**

Gómez Gómez

Rosa María

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000532-23

***4990**

Gómez Morado

César

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000330-23

***4926**

Gómez Santín

Alberto

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000414-23

***9854**

González Bermúdez

María Mar

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000008-23

***4808**

González Coello, S.C.

1.414,00

1.414,00

1.414,00

TG-MR362A-000407-23

***5801**

González Diéguez

José Javier

266,00

266,00

266,00

TG-MR362A-000350-23

***4045**

González Folgueira

Orlando

294,00

294,00

294,00

TG-MR362A-000389-23

***6618**

González García

Lorenzo

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000479-23

***4436**

González Gómez

David

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000205-23

***5436**

González González

María Isabel

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000386-23

***9664**

González Maestro

Pedro

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000047-23

***8467**

González Mouriz

Iván

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000459-23

***9277**

González Rey

Manuel

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000388-23

***2481**

González Rivera

Montserrat

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000411-23

***5832**

González Saa

Javier

224,00

224,00

224,00

TG-MR362A-000378-23

***3113**

González Suárez

José Manuel

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000197-23

***2296**

González Vázquez

Manuel

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000491-23

***4599**

Granxa Fontao, S.C.

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000225-23

***1154**

Granxa Hurdeiro, S.C.

455,00

455,00

455,00

TG-MR362A-000444-23

***4891**

Graña Casa Vicente, S.C.

259,00

259,00

259,00

TG-MR362A-000034-23

***8221**

Graña Neira

Manuel

238,00

238,00

238,00

TG-MR362A-000400-23

***4682**

Guerra García

Josefa

336,00

336,00

336,00

TG-MR362A-000385-23

***1833**

Gutiérrez Fernández

María del Carmen

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000345-23

***7323**

Hermanos Lende, S.C.

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000206-23

***4552**

Hermanos Varela López, S.C.

266,00

266,00

266,00

TG-MR362A-000534-23

***4031**

Hermida Díaz

María

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000383-23

***9539**

Hernández Buitrago

Alba Daniela

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000061-23

***4748**

Hijos de Sara, S.C.

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000280-23

***4015**

Iglesia Mazoy

María Dolores

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000055-23

***4896**

Iglesias, S.C.

609,00

609,00

609,00

TG-MR362A-000070-23

***4021**

Juncal Regueiro

Lino

224,00

224,00

224,00

TG-MR362A-000275-23

***5253**

Labandeira Rendal

María Lourdes

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000339-23

***5289**

Lago Díaz

David

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000297-23

***0897**

Lago Río

Asunción

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000128-23

***5536**

Lamas Vilas

Florinda

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000478-23

***7577**

Landeira, S.C.

217,00

217,00

217,00

TG-MR362A-000044-23

***4565**

Legaspi Ferreiro

Alberto

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000344-23

***6905**

Lende Anello

Elva

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000252-23

***9381**

Lestayo González

José Francisco

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000300-23

***1575**

Liz Lamagrande

María Teresa

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000100-23

***3973**

Lobera López

María Visitación

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000234-23

***4080**

Lombao Gómez

Javier

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000103-23

***1813**

López Abella

María del Carmen

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000506-23

***5045**

López Adrio

Hortensia

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000387-23

***5147**

López Amarelo

Manuel

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000150-23

***5014**

López Corral

David

350,00

350,00

350,00

TG-MR362A-000504-23

***8195**

López Fente

Christian

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000178-23

***0775**

López Fernández

Pilar

462,00

462,00

462,00

TG-MR362A-000264-23

***4220**

López Fernández

Amable

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000346-23

***8082**

López García

Magdalena

259,00

259,00

259,00

TG-MR362A-000223-23

***1069**

López García

Manuel

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000359-23

***5996**

López García

Jesús

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000334-23

***8107**

López Juanes

José Manuel

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000451-23

***8041**

López Lombardero

Saúl

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000310-23

***2093**

López López

Alicia

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000032-23

***5004**

López López

José Ángel

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000502-23

***5227**

López López

Alejandro

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000308-23

***3610**

López Lugilde

Felipe

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000196-23

***4593**

López Méndez

Isabel

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000476-23

***1888**

López Paz

María Raquel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000121-23

***3680**

López Pena

Sandra

371,00

371,00

371,00

TG-MR362A-000301-23

***8964**

López Penas

Manuel Alejandro

483,00

483,00

483,00

TG-MR362A-000227-23

***1581**

López Ramos

María Belén

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000101-23

***6542**

López Rego

Mónica

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000254-23

***3014**

López Rodríguez

Dolores

196,00

196,00

196,00

TG-MR362A-000477-23

***1546**

López Saavedra

Benigno

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000230-23

***3291**

López Seoane

Juan Carlos

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000436-23

***2522**

López Vilabrille

María Isabel

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000182-23

***8470**

Lorenzo Casal

María Pilar

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000022-23

***3367**

Los Alegres, S.C.

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000001-23

***7346**

Losada Martínez

Cristina

735,00

735,00

735,00

TG-MR362A-000038-23

***8447**

Losada Vázquez

Germán

308,00

308,00

308,00

TG-MR362A-000290-23

***2626**

Loureiro Corral

María Jesús

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000037-23

***5109**

Loureiro Costa

Sandra María

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000293-23

***4698**

Loures Roca

José Manuel

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000202-23

***6751**

Louzara Galán

Oliva

196,00

196,00

196,00

TG-MR362A-000085-23

***5636**

Lozano Rouco

Adrián

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000019-23

***5629**

Luaces Díaz

Antonino

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000080-23

***6091**

Luaces Pena

José Manuel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000429-23

***6767**

Magide Álvarez

María Josefa

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000127-23

***1347**

Mahía Sánchez

Pablo

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000292-23

***4990**

Mariña e Yáñez, S.C.

616,00

616,00

616,00

TG-MR362A-000228-23

***7899**

Mariño Cambón

Cristina

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000142-23

***1056**

Maroño Loureiro

María Carmen

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000474-23

***3694**

Martínez Martínez

Francisco Javier

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000381-23

***9180**

Martínez Pais

Jaime

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000324-23

***2875**

Martínez Rodríguez

María José

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000104-23

***6489**

Maside López

Consuelo

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000074-23

***4665**

Maside Rodríguez

Mónica

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000238-23

***8874**

Mejuto Ares

Manuel

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000265-23

***6512**

Mellid Aguión

Esperanza

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000160-23

***4045**

Méndez López

José Antonio

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000071-23

***1135**

Méndez Parga

José

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000499-23

***7423**

Méndez Rodríguez

María Esperanza

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000063-23

***9154**

Mirad Acción

Ana María

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000200-23

***4984**

Moeda Estacas, Sociedad Civil

350,00

350,00

350,00

TG-MR362A-000362-23

***7839**

Mon Enríquez

Óscar

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000169-23

***3532**

Montecelo Varela

Lourdes

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000081-23

***2982**

Montero Fernández

Miguel

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000082-23

***5384**

Morado Pena

Beatriz

294,00

294,00

294,00

TG-MR362A-000012-23

***5103**

Mougando, S.L.

3.000,00

3.000,00

3.000,00

TG-MR362A-000537-23

***5432**

Mourín López

Constantino

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000526-23

***5584**

Mouro Rial

José

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000535-23

***7742**

Nexiro, S.C.

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000472-23

***0683**

Nieto Rodríguez

Marta

280,00

280,00

280,00

TG-MR362A-000095-23

***6817**

Novo Andón

Avelino

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000108-23

***4023**

Núñez Pérez

Marcos

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000319-23

***3333**

Oca Pena

Patricia

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000035-23

***7532**

Orille García

Yves

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000131-23

***8010**

Osorio López

María

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000327-23

***3549**

Otero Fernández

Clara

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000183-23

***7142**

Otero Vidal

César

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000194-23

***0586**

Parada Buján

Antonio

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000384-23

***4364**

Paradela Vieito

Rubén

301,00

301,00

301,00

TG-MR362A-000089-23

***9488**

Pardo Filgueiras

Francisco

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000132-23

***4965**

Pardo Teijeiro

Elia

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000217-23

***6210**

Pardo Vázquez

Marcos

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000517-23

***4450**

Parente Miramontes

Lucía

553,00

553,00

553,00

TG-MR362A-000209-23

***0091**

Parga Sánchez

Óscar

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000154-23

***2196**

Payo Civeira

Manuel

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000513-23

***1830**

Paz Ardao

Jacobo

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000119-23

***4436**

Pazo Coira, S.C.

644,00

644,00

644,00

TG-MR362A-000316-23

***4569**

Pena Castro

María Pilar

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000159-23

***8464**

Pena García

Javier

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000124-23

***7869**

Pena González

Julia

301,00

301,00

301,00

TG-MR362A-000240-23

***4994**

Penín Puente, S.C.

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000393-23

***7524**

Penín Rouco

María Luz

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000296-23

***4875**

Pereira Espantoso

Miguel

336,00

336,00

336,00

TG-MR362A-000425-23

***5021**

Pereiro Diéguez

Fernando

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000043-23

***6950**

Pérez Castro

Juan Manuel

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000379-23

***7926**

Pérez Chao

José Manuel

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000075-23

***9291**

Pérez López

David

392,00

392,00

392,00

TG-MR362A-000551-23

***5078**

Pérez López titularidade compartida

427,00

427,00

427,00

TG-MR362A-000286-23

***8174**

Pérez Pérez

Gaudencio

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000244-23

***0913**

Pérez Santin

Anita

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000498-23

***2724**

Pérez Santin

Ángela

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000013-23

***5046**

Pernas Viña, Sociedad Civil

420,00

420,00

420,00

TG-MR362A-000443-23

***6500**

Peteiro Francos

Dolores

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000328-23

***3800**

Pin Blanco

Nuria

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000250-23

***5016**

Pita Martínez

Rodrigo

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000471-23

***8290**

Pita Trasancos

Álvaro

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000543-23

***1731**

Ponce Palma

Jimena

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000332-23

***2903**

Porto Sobrino

Álvaro

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000524-23

***3462**

Pose Garrido

María Esther

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000318-23

***3762**

Potente Pozo

Alberto

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000305-23

***4891**

Prado dos Becerros, S.C.

693,00

693,00

693,00

TG-MR362A-000494-23

***6733**

Prados Valcarce

Julia

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000458-23

***4895**

Precebo Casucho, S.C.

3.000,00

3.000,00

3.000,00

TG-MR362A-000221-23

***9862**

Prieto Fernández

Ana Belén

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000009-23

***7924**

Puentes López

Javier

238,00

238,00

238,00

TG-MR362A-000335-23

***6208**

Puga Fernández

Estefanía

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000441-23

***5369**

Pugiguer Fernández

María

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000306-23

***3308**

Pulleiro Núñez

Santiago

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000423-23

***4767**

Queijas Darriba

Manuel

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000176-23

***1906**

Quintas Gómez

María Paz

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000401-23

***5176**

Quintas López

Roberto

245,00

245,00

245,00

TG-MR362A-000113-23

***0932**

Racamonde Rodríguez

Manuel Ángel

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000469-23

***0299**

Rama Carneiro

José Ángel

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000078-23

***8393**

Ramallal Freire

Adrián

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000145-23

***2502**

Ramilo Martínez

Anita

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000005-23

***1308**

Ramos Lodeiro

Javier

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000073-23

***4779**

Rego da Veiga, S.C.

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000164-23

***8092**

Regueiro Rial

Luis Ángel

170,00

170,00

170,00

TG-MR362A-000117-23

***4895**

Rico Cendán, S.C.

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000076-23

***6737**

Río Álvarez

Esther

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000314-23

***8469**

Río Caabeiro

María Belén

217,00

217,00

217,00

TG-MR362A-000042-23

***7367**

Roca Ares

Martiño

112,00

112,00

112,00

TG-MR362A-000489-23

***4975**

Roca López

Concepción

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000079-23

***8151**

Roda Piñeiro

Iván

3.000,00

3.000,00

3.000,00

TG-MR362A-000374-23

***5370**

Rodríguez García

Jesús José

231,00

231,00

231,00

TG-MR362A-000446-23

***3313**

Rodríguez García

María

66,00

66,00

66,00

TG-MR362A-000432-23

***4220**

Rodríguez Jacob

Javier José

147,00

147,00

147,00

TG-MR362A-000467-23

***1006**

Rodríguez López

Francisco

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000213-23

***4374**

Rodríguez López

Manuel

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000120-23

***5037**

Rodríguez López

Rubén

399,00

399,00

399,00

TG-MR362A-000321-23

***8440**

Rodríguez Méndez

David

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000468-23

***1826**

Rodríguez Pedre

José

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000404-23

***7027**

Rodríguez Quintero

María Lourdes

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000006-23

***9541**

Rodríguez Sánchez

José Manuel

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000166-23

***1218**

Rodríguez Sanda

Manuel

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000261-23

***4172**

Rodríguez Tubío

José Ramón

252,00

252,00

252,00

TG-MR362A-000298-23

***1668**

Rodríguez Vázquez

Josefa

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000431-23

***4513**

Roldán Fernández

Olga

161,00

161,00

161,00

TG-MR362A-000171-23

***7552**

Rubio Blanco

Manuel

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000353-23

***6614**

Ruralxatos, Sociedad Civil

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000054-23

***2413**

Saco López

Rocío

217,00

217,00

217,00

TG-MR362A-000193-23

***2249**

Salvador Ouro

José Luis

196,00

196,00

196,00

TG-MR362A-000454-23

***5210**

Sánchez Blanco

María Dolores

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000312-23

***6817**

Sánchez Prado

Jesús

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000007-23

***5004**

Sanjurjo Prieto

María Teresa

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000496-23

***8253**

Santín Souto

Álvaro

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000256-23

***5197**

Santos Buján

Óscar

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000014-23

***2742**

Seijas Eiras

Alicia

486,00

486,00

486,00

TG-MR362A-000219-23

***1062**

Seoane Fernández

Sergio

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000207-23

***7136**

Seoane Pérez

Óscar

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000051-23

***7819**

Silva Díaz

Jesús

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000233-23

***8579**

Simón Buján

María del Carmen

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000004-23

***0304**

Sobrado Deza

Tamara

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000046-23

***1157**

Soneira Raña

Jesusa

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000418-23

***8924**

Suárez Cao

María Teresa

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000466-23

***0955**

Tojeiro Galego

Hortensia Eva

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000283-23

***8861**

Trabado Estrada

Kelly

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000053-23

***2147**

Trashorras Álvarez

Lidia

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000475-23

***5326**

Trastoy Vázquez

Javier

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000129-23

***4900**

Treilán, S.C.

483,00

483,00

483,00

TG-MR362A-000134-23

***4888**

Valcárcel Fernández

Víctor

168,00

168,00

168,00

TG-MR362A-000226-23

***9967**

Valiño Prieto

Juan Carlos

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000343-23

***4875**

Varela López

Juan Ramón

1.274,00

1.274,00

1.274,00

TG-MR362A-000323-23

***6174**

Vázquez Carreira

José Manuel

189,00

189,00

189,00

TG-MR362A-000377-23

***7503**

Vázquez Diéguez

Nieves

126,00

126,00

126,00

TG-MR362A-000190-23

***0030**

Vázquez Maña

Beatriz

91,00

91,00

91,00

TG-MR362A-000092-23

***4087**

Vázquez Mariño

Iago

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000024-23

***9682**

Vázquez Mera

Yolanda

196,00

196,00

196,00

TG-MR362A-000116-23

***7954**

Vázquez Muñoz

Enrique

119,00

119,00

119,00

TG-MR362A-000405-23

***2576**

Vázquez Quintero

María José

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000427-23

***4869**

Vázquez Ron

Javier

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000235-23

***8153**

Vázquez Souto

Enrique

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000462-23

***7017**

Vázquez Vázquez

María Isabel

196,00

196,00

196,00

TG-MR362A-000195-23

***7599**

Vázquez Vázquez

Emilio

84,00

84,00

84,00

TG-MR362A-000554-23

***4683**

Vázquez Vilela

José Manuel

150,00

150,00

150,00

TG-MR362A-000282-23

***6434**

Vega Vilariño

María Carmen

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000352-23

***7797**

Veiga De Vicente

Daniel

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000102-23

***4466**

Veiga López

Manuel

203,00

203,00

203,00

TG-MR362A-000465-23

***3794**

Veiga Penabad

Víctor

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000382-23

***2349**

Verdes González

Andrés

154,00

154,00

154,00

TG-MR362A-000371-23

***6288**

Vidueira Seoane

Joaquín Manuel

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000110-23

***0621**

Vila Rodríguez

David

56,00

56,00

56,00

TG-MR362A-000189-23

***5173**

Vilacide Berredo

Jesús

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000278-23

***3997**

Vilarín Díaz

Luciano

77,00

77,00

77,00

TG-MR362A-000239-23

***5832**

Vilariño Casanova

Rosa María

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000437-23

***2129**

Villabrille Álvarez

José Luis

133,00

133,00

133,00

TG-MR362A-000500-23

***1207**

Villalba Rodríguez

Pilar

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000232-23

***0752**

Villamor Sánchez

Marta

98,00

98,00

98,00

TG-MR362A-000122-23

***1898**

Villamor Varela

María Josefa

182,00

182,00

182,00

TG-MR362A-000161-23

***9146**

Villanueva Panadeiros

Manuel

63,00

63,00

63,00

TG-MR362A-000461-23

***4317**

Viña Blanco

Sandra

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000017-23

***5486**

Virtus Palomanes

María del Carmen

343,00

343,00

343,00

TG-MR362A-000231-23

***4875**

Zas Corral

María Josefa

161,00

161,00

161,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

AE-MR362A-000177-23

***5010**

A Escarballada, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000076-23

***3184**

A Rosela, S.C.

514,69

514,69

514,69

AE-MR362A-000206-23

***6818**

Abad Villamor

Ángel

157,28

157,28

157,28

AE-MR362A-000257-23

***3730**

Abuín Vázquez

Patricia

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000193-23

***3750**

Agricultura e Gandería Lameiro, S.L.

614,09

614,09

614,09

AE-MR362A-000127-23

***0128**

Agropecuaria Mabelipa, S.L.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000290-23

***3130**

Alonso Nieves

Juan Luis

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000112-23

***0785**

Alonso Pérez

Rosa María

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000026-23

***5031**

Álvarez Fernández

José

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000033-23

***9144**

Álvarez Filgueiras

Manuel

398,85

398,85

398,85

AE-MR362A-000018-23

***1648**

Álvarez Gómez

Manuel

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000291-23

***4768**

Álvarez Martínez

Javier

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000043-23

***7873**

Álvarez Núñez

Manuel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000259-23

***7206**

Álvarez Rodríguez

Óscar

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000246-23

***3156**

Amado Capón

Esther

371,00

371,00

371,00

AE-MR362A-000338-23

***4988**

Arias Arias

Luis

289,10

289,10

289,10

AE-MR362A-000051-23

***1172**

Arias Fernández

Xosé María

406,98

406,98

406,98

AE-MR362A-000250-23

***6477**

Armesto Marcos

José Álvaro

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000242-23

***4610**

Asociación Raíña Paraíso

325,00

325,00

325,00

AE-MR362A-000034-23

***5991**

Avicava Natur, S.C.

414,47

414,47

414,47

AE-MR362A-000061-23

***4868**

Avícola Eidoverde, S.L.

270,74

270,74

270,74

AE-MR362A-000098-23

***1086**

Barja Barja

Santiago

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000212-23

***3007**

Barreda Calvo

Yesica

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000108-23

***1778**

Bellón Pernas

Iván

126,00

126,00

126,00

AE-MR362A-000144-23

***9483**

Bellón Rodríguez

José Manuel

381,00

381,00

381,00

AE-MR362A-000299-23

***7015**

Besteiro Otero

María del Carmen

395,00

395,00

395,00

AE-MR362A-000058-23

***9620**

Bieteiras Tc

60,53

60,53

60,53

AE-MR362A-000129-23

***0477**

Bioiberica, S.L.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000231-23

***5522**

Biostore, S.L.

213,33

213,33

213,33

AE-MR362A-000116-23

***5095**

Black Wolf Soluciones Integrales By Jg, S.L.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000031-23

***1754**

CMVMC de Pinzás

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000176-23

***3516**

Cabanas Somoza

María Luz

232,54

232,54

232,54

AE-MR362A-000260-23

***4999**

Cabar, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000166-23

***4880**

Cacheda Quinteiro

Pedro

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000280-23

***7369**

Cachenas Pedra Cabalgada, S.C.

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000175-23

***0576**

Camoira Penas

María Luz

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000086-23

***1298**

Canda Rodríguez

José

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000319-23

***6108**

Candía Ramudo

María Josefa

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000199-23

***2825**

Capón Fernández

María Carmen

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000052-23

***4017**

Carballo Álvarez

Marta

480,00

480,00

480,00

AE-MR362A-000363-23

***2517**

Carballo Álvarez

María José

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000251-23

***5026**

Carballo Vilabella, S.C.

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000256-23

***4662**

Carrera Rouco

Víctor

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000046-23

***4480**

Casa Anlleiro, S.C.

435,00

435,00

435,00

AE-MR362A-000174-23

***9096**

Castro Barcala

Iván

200,00

200,00

200,00

AE-MR362A-000360-23

***3197**

Castro González

Miguel

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000354-23

***2985**

Castro Moscoso

Daniel

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000249-23

***7474**

Castro Plata

Luis

461,00

461,00

461,00

AE-MR362A-000215-23

***4248**

Castro Souto

María Luz

195,69

195,69

195,69

AE-MR362A-000104-23

***6698**

Castroseiros Sánchez

Jonatan

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000041-23

***4141**

Catro Camiños Montoxo

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000158-23

***4906**

Ceide Amil, S.C.

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000123-23

***1866**

Celtic Berries, S.C.

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000102-23

***4036**

Chaín Álvarez

Nazaret

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000294-23

***8607**

Chao Míguez

Miguel

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000225-23

***1506**

Charent Agrícola, S.L.

581,00

281,00

281,00

AE-MR362A-000324-23

***4789**

Conde y Fernández, S.C.

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000330-23

***2789**

Corral Bellas

Rafael

583,20

370,00

370,00

AE-MR362A-000359-23

***4666**

Cortés González

Alberto

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000267-23

***2624**

Cortes Pérez

Trinidad

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000223-23

***6118**

Costa Oliveira

María Conceiçao

461,00

461,00

461,00

AE-MR362A-000155-23

***6187**

Couceiro Ulla

María Basilisa

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000309-23

***5561**

Crestelo Delgado

Rubén

691,00

691,00

691,00

AE-MR362A-000228-23

***8532**

Da Silva Abadín

José Augusto

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000301-23

***3097**

Damota Alvar

Paula

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000015-23

***7444**

Díaz Barcia

Raquel

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000366-23

***3247**

Díaz Díaz

Abel

2.096,46

2.096,46

2.096,46

AE-MR362A-000032-23

***7859**

Díaz Fernández

Marcos

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000159-23

***8235**

Díaz Fernández

Francisco

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000002-23

***4913**

Díaz Mata

Vanessa

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000197-23

***5533**

Ecoarándano, S.L.

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000245-23

***5368**

Ecoserela, S.C.

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000171-23

***7091**

Enríquez Fernández

María Josefa

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000188-23

***4506**

Escobar Pin

Óscar

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000042-23

***4011**

Espika Agraria, S.L

572,96

572,96

572,96

AE-MR362A-000081-23

***0387**

Espiño González

MaríaTeresa

305,10

305,10

305,10

AE-MR362A-000056-23

***4171**

Estrada Trabado

Amparo

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000321-23

***3350**

Explotacións Gayo, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000023-23

***4382**

Facenda O Agro Baixa Limia, S.L.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000235-23

***2565**

Fariñas Barral

Ana Belén

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000179-23

***6119**

Fernández Amado

Fe

279,39

279,39

279,39

AE-MR362A-000346-23

***5214**

Fernández Arias

Eric

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000168-23

***8316**

Fernández Arias

José Carlos

626,00

570,00

570,00

AE-MR362A-000306-23

***2231**

Fernández Blanco

José Ramón

670,00

670,00

670,00

AE-MR362A-000275-23

***6783**

Fernández Díaz

María Luisa

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000167-23

***8072**

Fernández Gago

Andrea

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000211-23

***9449**

Fernández García

Yosue

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000240-23

***4283**

Fernández García

Francisco José

395,12

395,12

395,12

AE-MR362A-000150-23

***8490**

Fernández Gómez

Elías

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000352-23

***2407**

Fernández González

Manuel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000196-23

***1380**

Fernández Gudín

María Montserrat

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000036-23

***4174**

Fernández Guerra

Marcos

384,89

384,89

384,89

AE-MR362A-000341-23

***7275**

Fernández López

Miguel Ángel

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000285-23

***1952**

Fernández Núñez

Manuel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000066-23

***5481**

Fernández Pérez

Basilisa

446,00

446,00

446,00

AE-MR362A-000165-23

***7961**

Fernández Prada

David

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000274-23

***4079**

Fernández Quintana

Benjamín

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000271-23

***4810**

Fernández Ramos

Óscar

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000273-23

***4665**

Fernández Rodríguez

Andrés

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000208-23

***7290**

Fernández Rois

Belén

200,00

200,00

200,00

AE-MR362A-000217-23

***2831**

Ferreiro Fernández

Manuel

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000151-23

***8937**

Ferreiro García

José

423,83

423,83

423,83

AE-MR362A-000169-23

***3239**

Ferreiro Prieto

Jorge

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000170-23

***1474**

Filgueira Touriño

José Fernando

410,00

410,00

410,00

AE-MR362A-000198-23

***4578**

Finca Bermún, S.L.

707,25

707,25

707,25

AE-MR362A-000148-23

***7805**

Fole Díaz

Julio

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000049-23

***8309**

Freire Gómez

Manuel

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000202-23

***0781**

Freire Muíña

Manuel

290,66

290,66

290,66

AE-MR362A-000192-23

***4306**

Fuentes Rodríguez

Isaac

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000068-23

***3782**

Galimplant, S.L.U.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000252-23

***6875**

Gamallo Díaz

Luis

858,22

858,22

858,22

AE-MR362A-000146-23

***3477**

Ganadería Afonso Rodríguez, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000311-23

***4676**

Ganadería Alto Da Gonza, S.R.L.

370,15

370,15

370,15

AE-MR362A-000239-23

***4032**

Ganadería Arnova, S.C.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000281-23

***7932**

Ganadería Autóctona, S.L.U.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000292-23

***4349**

Ganadería Caldelas, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000331-23

***4782**

Ganadería Campeleirin, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000025-23

***5224**

Ganadería Costoya, S.C.

461,00

461,00

461,00

AE-MR362A-000289-23

***5067**

Ganadería Cotado, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000040-23

***5215**

Ganadería Ecovilariño, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000213-23

***4898**

Ganadería García Díaz, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000038-23

***4547**

Ganadería Labrador, S.C.

426,44

426,44

426,44

AE-MR362A-000039-23

***0055**

Ganadería Laura Taboada, S.C.

483,31

483,31

483,31

AE-MR362A-000070-23

***3345**

Ganadería Madeira, S.C.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000224-23

***4994**

Ganadería Mourelle, S.C.

319,42

319,42

319,42

AE-MR362A-000120-23

***2079**

Ganadería Pérez, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000021-23

***8047**

Ganadería Rey de Veascós, S.C.

274,49

274,49

274,49

AE-MR362A-000334-23

***7791**

Gandeiría Abeledo, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000147-23

***4288**

Gandeiría Chavella, S.C.

482,53

482,53

482,53

AE-MR362A-000238-23

***0748**

Gandeiría do Pico, S.C.

360,31

360,31

360,31

AE-MR362A-000149-23

***5149**

Gandeiría Ecolóxica Casa de Pedreira, S.C.

533,77

533,77

533,77

AE-MR362A-000094-23

***1942**

Gandeiría Irmáns Veiga, S.C.

681,00

681,00

681,00

AE-MR362A-000173-23

***8733**

Gandeiría O Rego, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000101-23

***9928**

Gandería Mestre, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000247-23

***6545**

García Pérez

Sonia

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000364-23

***3012**

García Pérez

José Manuel

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000074-23

***4661**

García Puebla

Monserrat

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000103-23

***6251**

García Quintana

José Magín

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000096-23

***5372**

García Rodríguez

María Digna

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000265-23

***1852**

García Vázquez

Roberto

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000099-23

***3762**

García Vázquez

Óscar

222,26

222,26

222,26

AE-MR362A-000320-23

***1435**

Gaute Rivas

María del Pilar

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000216-23

***2419**

Gayo Tourón

Carlos

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000092-23

***4242**

Gayoso Yáñez

Rogelio

247,98

247,98

247,98

AE-MR362A-000164-23

***5686**

Gómez Besteiro

Luis

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000075-23

***7054**

Gómez Fernández

Elías

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000300-23

***1612**

González Augusto

Ana Belén

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000313-23

***6713**

González Casas

Marta

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000350-23

***3807**

González Lombardía

José

575,00

575,00

575,00

AE-MR362A-000133-23

***8109**

González Méndez

Carlos

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000082-23

***6910**

González Pena

Bernardino

759,63

759,63

759,63

AE-MR362A-000078-23

***2526**

González Pereira

Arthur José

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000329-23

***1583**

Gorgoso Lamela

María Blanca

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000279-23

***8169**

Granxa Vidueira, S.L.

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000365-23

***1310**

HGA Bodegas y Viñedos de Altura, S.L.

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000210-23

***5757**

Hortaluna Agrícola Europea, S.L.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000351-23

***4641**

Iglesias Placeres

María Isabel

446,00

446,00

446,00

AE-MR362A-000088-23

***4896**

Iglesias, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000135-23

***9310**

Ina, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000190-23

***6075**

Irimia Llanes

José Ramón

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000204-23

***8274**

Jiménez Horwitz

María Teresa

461,00

461,00

461,00

AE-MR362A-000342-23

***5689**

Lagoa Arias

María Paz

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000110-23

***4892**

Lareira de Cortecadela, Sociedad Limitada

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000124-23

***4616**

Leira Porta, S.L.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000261-23

***9482**

Lembraeco, S.C.

300,00

300,00

300,00

AE-MR362A-000187-23

***7798**

Lence Méndez

Óscar

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000335-23

***5104**

Linar do Rei, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000248-23

***8040**

Lodos López

Giovanni

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000348-23

***5045**

López Adrio

Hortensia

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000057-23

***4950**

López Antas

Adrián

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000012-23

***7259**

López Carmona

Roi

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000272-23

***2670**

López Fernández

María Isabel

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000184-23

***4526**

López González

José Luis

264,38

264,38

264,38

AE-MR362A-000047-23

***3006**

López Lougedo

Manuel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000295-23

***1716**

López Morales

Brais

746,00

746,00

746,00

AE-MR362A-000090-23

***0352**

López Núñez

Marina

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000283-23

***8964**

López Penas

Manuel Alejandro

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000071-23

***1844**

López Sanjurjo

Ana María

348,00

348,00

348,00

AE-MR362A-000013-23

***1487**

López Sesto

Esther

331,67

331,67

331,67

AE-MR362A-000160-23

***1870**

López Vázquez

Luz

461,00

461,00

461,00

AE-MR362A-000214-23

***2664**

López Vázquez

Borja

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000232-23

***8988**

Lorenzo Arca

José

603,91

603,91

603,91

AE-MR362A-000119-23

***7328**

Lorenzo Rey

María

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000323-23

***2981**

Losada Pérez

Ana Belén

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000277-23

***4718**

Louzao Touceda

Abel

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000333-23

***1583**

Luis Diéguez

Gregorio

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000244-23

***7635**

Malvar Rodríguez

Mónica Aránzazu

231,35

231,35

231,35

AE-MR362A-000055-23

***3080**

Marón López

Rubén

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000303-23

***9659**

Martínez Fidalgo

Álvaro

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000143-23

***9817**

Martínez Martínez

Olga

152,55

152,55

152,55

AE-MR362A-000305-23

***5237**

Martínez Rodríguez

José Antonio

345,54

345,54

345,54

AE-MR362A-000085-23

***1689**

Martínez Rodríguez

María Luisa

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000024-23

***4202**

Martíns García, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000218-23

***5092**

Marzán, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000016-23

***4412**

Maser, S.C.

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000011-23

***2323**

Matanza Troitiño

Manuel

237,29

237,29

237,29

AE-MR362A-000297-23

***0298**

Meizoso Rodríguez

Eva María

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000276-23

***7885**

Méndez Gutiérrez

José Manuel

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000007-23

***4534**

Mendonca Da Silva

Livia Poliana

670,00

670,00

670,00

AE-MR362A-000205-23

***5030**

Mima titularidade compartida de explotación agraria

230,43

230,43

230,43

AE-MR362A-000073-23

***4996**

Mirón do Monte, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000122-23

***3336**

Moirón López

María Teresa

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000142-23

***7022**

Mosquera Carbón

Juan Carlos

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000030-23

***6972**

Mosquera Rodríguez

Isaac Carlos

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000181-23

***5018**

Muíña Fernández

Javier

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000083-23

***4718**

Neira Aldegunde

Marta

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000172-23

***4444**

Niño Pérez

Raúl

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000163-23

***5523**

No Aira

Iván

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000339-23

***4229**

Núñez Fernández

Jaime

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000089-23

***2032**

O Alcouve da Moura S. Coop. Galega

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000241-23

***4692**

O Bar Río e Bermún, S.C.

461,00

461,00

461,00

AE-MR362A-000107-23

***5056**

O Pombal de Seoane

775,00

775,00

775,00

AE-MR362A-000269-23

***3481**

O Rueiro, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000008-23

***0383**

Oberto Espinoza

José Antonio

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000093-23

***8784**

Organic Nord, S. Coop. G.

461,56

461,56

461,56

AE-MR362A-000017-23

***5182**

Orosa Pérez

María Mar

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000349-23

***8010**

Osorio López

María

430,00

430,00

430,00

AE-MR362A-000201-23

***3549**

Otero Fernández

Clara

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000353-23

***5340**

Otero Fernández

David

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000298-23

***1673**

Otero Garrido

Hortensia

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000141-23

***1754**

Ouro de Feas, S.L.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000296-23

***5943**

Padrisa Rubio

Encarnación

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000307-23

***8253**

Paisan Fernández

Erik

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000022-23

***3908**

Palacios López

María José

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000145-23

***9367**

Pardo Lage

Daniel

300,00

300,00

300,00

AE-MR362A-000288-23

***2742**

Pardo López

Rubén

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000106-23

***2329**

Pazos González

Luis

371,00

371,00

371,00

AE-MR362A-000310-23

***3266**

Pedride García

María del Mar

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000361-23

***4998**

Pena Villar, S.C.

383,79

383,79

383,79

AE-MR362A-000293-23

***8752**

Pereira Prieto

Luis

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000140-23

***1932**

Pereiras Santiso

María José

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000136-23

***7068**

Pérez Álava

Raúll

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000014-23

***8076**

Pérez Gutiérrez

Rubén

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000195-23

***9291**

Pérez López

David

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000029-23

***0841**

Pérez Mujín

María Nieves

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000180-23

***3282**

Piñeiro Díaz

Carlos

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000337-23

***6986**

Portela Martínez

Cecilia

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000258-23

***7146**

Primicias Raíña, S.L.U.

522,00

325,00

325,00

AE-MR362A-000254-23

***4267**

Puente Pena

José Manuel

158,82

158,82

158,82

AE-MR362A-000053-23

***9974**

Pulido González

Tomasa

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000282-23

***3308**

Pulleiro Núñez

Santiago

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000077-23

***4220**

Pumarega Castro

Javier

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000207-23

***8013**

Quintas Augusto

Roberto

416,00

416,00

416,00

AE-MR362A-000115-23

***6904**

Quiroga Sartal

Fernando

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000362-23

***5710**

Ramírez Cabrera

Ruth Natalia

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000262-23

***0145**

Ramudo Pernas

David

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000095-23

***5955**

Regueira Quinteiro

Adrián

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000318-23

***7000**

Regueiro López

David

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000005-23

***4677**

Rey Moure

Rut Yolanda

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000347-23

***4280**

Rivas Fernández

Francisco

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000139-23

***7150**

Riveira Vázquez

Lucía

165,00

165,00

165,00

AE-MR362A-000345-23

***5981**

Rivera López

Pablo

235,03

235,03

235,03

AE-MR362A-000063-23

***5592**

Rodríguez Cabanelas

José Benito

260,34

260,34

260,34

AE-MR362A-000067-23

***4531**

Rodríguez Cornes

José Antonio

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000358-23

***3571**

Rodríguez Couso

José

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000060-23

***4641**

Rodríguez González

José Luis

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000322-23

***1231**

Rodríguez González

Santiago

277,44

277,44

277,44

AE-MR362A-000072-23

***4231**

Rodríguez González

Marcos

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000344-23

***7710**

Rodríguez López

Ovidio

214,69

214,69

214,69

AE-MR362A-000222-23

***2920**

Rodríguez Martínez

José Luis

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000243-23

***3434**

Rodríguez Otero

Noelia

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000317-23

***6675**

Rodríguez Río

Marta

575,00

575,00

575,00

AE-MR362A-000065-23

***0344**

Rodríguez Rozas

Raquel

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000191-23

***6837**

Rodríguez Tomé

María Carmen

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000287-23

***4147**

Rojas Casadiego

Leidy Caterine

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000343-23

***2208**

Román Pardo

José Alberto

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000278-23

***3598**

Ron Pérez

Roberto Francisco Daniel

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000010-23

***8117**

Rozas Taboada

María Isabel

294,75

294,75

294,75

AE-MR362A-000125-23

***7009**

Ruibal Duro

María Celia

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000054-23

***4166**

SAT 4027 Montoxo-Capelada

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000084-23

***2413**

Saco López

Rocio

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000302-23

***8573**

Salas Ganadera, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000221-23

***1943**

Salvatierra Fernández

Alejandro

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000004-23

***3045**

San Salvador, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000027-23

***9870**

Sánchez Camoira

María José

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000162-23

***6099**

Sánchez Dominguez

María Dolores

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000185-23

***8391**

Sánchez Freire

Saúl

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000138-23

***6955**

Santiago Potel

Roberto

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000050-23

***9184**

Santiago Tomé

Manuel

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000006-23

***0609**

SAT Candales

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000325-23

***1582**

SAT nº 540 Xuga Cordal da Loba

461,00

461,00

461,00

AE-MR362A-000079-23

***1198**

Seijo Villaverde

Miriam

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000134-23

***6181**

Señoráns Trigo

Sonia

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000230-23

***2378**

Silva Montoto

Antonio

409,65

409,65

409,65

AE-MR362A-000121-23

***3291**

Simón Castro

Marta

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000045-23

***1952**

Sinde Basanta

Emilio

275,05

275,05

275,05

AE-MR362A-000219-23

***3820**

Sindín Rodríguez

Roberto

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000357-23

***5296**

Sobratok, S.L.

581,00

581,00

581,00

AE-MR362A-000312-23

***5786**

Solleiro Nogueira

Juan Carlos

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000048-23

***5124**

Souto Novo

Iván

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000037-23

***3052**

Souto Novo

José Manuel

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000044-23

***5124**

Souto Novo

David

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000118-23

***7104**

Souto Rodríguez

Manuel

151,34

151,34

151,34

AE-MR362A-000183-23

***9047**

Suárez Proupín

María del Pilar

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000035-23

***6146**

Táboas Pereira

Javier

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000152-23

***5056**

Torre de Arcos, S.C.

370,36

370,36

370,36

AE-MR362A-000200-23

***5207**

Torres Vázquez

José

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000203-23

***5092**

Universal Labs 22, S.L.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000087-23

***2203**

Valcárcel López

Jorge

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000028-23

***2394**

Valcárcel Resco

Hilario

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000020-23

***4535**

Varela Carreira

José Luis

379,00

379,00

379,00

AE-MR362A-000316-23

***7027**

Varela Rois

Ramón

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000019-23

***5799**

Vázquez Cernadas

María Carmen

461,00

461,00

461,00

AE-MR362A-000286-23

***5693**

Vázquez Francos

María Flor

574,31

574,31

574,31

AE-MR362A-000209-23

***7797**

Veiga De Vicente

Daniel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000178-23

***9637**

Veiga Ramos

José Manuel

446,00

446,00

446,00

AE-MR362A-000237-23

***2349**

Verdes González

Andrés

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000009-23

***2523**

Vieira Lopes

Francisco Delvison

672,21

672,21

672,21

AE-MR362A-000069-23

***5175**

Vilacha de Labio, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000097-23

***5832**

Vilariño Casanova

Rosa María

51,57

51,57

51,57

AE-MR362A-000236-23

***0968**

Vilas Souto

Fernando

158,82

158,82

158,82

AE-MR362A-000270-23

***2129**

Villabrille Álvarez

José Luis

486,00

486,00

486,00

AE-MR362A-000332-23

***7706**

Villar Darriba

Eva

243,21

243,21

243,21

AE-MR362A-000263-23

***7112**

Villaverde Rodríguez

Elena

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000132-23

***4996**

Wamestrada, S.L.l.

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000059-23

***4291**

Xonxa, S.C.

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000186-23

***6747**

Yáñez Furelos

María del Carmen

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000117-23

***3843**

Yáñez Castro

José Manuel

275,00

275,00

275,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de Galicia (IXP Vaca Gallega/Buey Gallego).

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

VB-MR362A-000006-23

***3685**

A Portela, S.C.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000007-23

***8161**

Aguiar Daparte

Anuncia

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000024-23

***7437**

Álvarez Pérez

María Jesús

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000017-23

***0934**

Ballesteros Sousa

Diego

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000009-23

***4036**

Chaín Álvarez

Nazaret

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000011-23

***1494**

Díaz González

Luzdivina

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000013-23

***8330**

Fernández Núñez

María Pilar

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000020-23

***4795**

Fernández Vázquez

Carlos

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000022-23

***7322**

Gandeiría Teilalle, S.C.

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000004-23

***8467**

González Mouriz

Iván

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000008-23

***5536**

Lamas Vilas

Florinda

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000002-23

***5109**

Loureiro Costa

Sandra María

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000012-23

***7899**

Mariño Cambón

Cristina

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000015-23

***7653**

Martínez González

María Luisa

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000019-23

***3806**

Martínez Rodríguez

Jesús

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000016-23

***3549**

Otero Fernández

Clara

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000023-23

***0869**

Prados Vega

Adita

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000021-23

***4280**

Rivas Fernández

Francisco

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000010-23

***9146**

Villanueva Panadeiros

Manuel

60,00

60,00

60,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Mel de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

MG-MR362A-000010-23

***6989**

Álvarez Pérez

Jorge

109,49

109,49

109,49

MG-MR362A-000026-23

***6041**

Cajide Hervés

Santiago

100,50

100,50

100,50

MG-MR362A-000013-23

***7824**

Cañedo López

Martín José

79,38

79,38

79,38

MG-MR362A-000018-23

***6197**

Castro Rodríguez

Ana Lidia

267,30

267,30

267,30

MG-MR362A-000007-23

***7530**

Días Pereira

María da Gloria

395,55

395,55

395,55

MG-MR362A-000019-23

***1072**

Fernández García

Benigno

83,25

83,25

83,25

MG-MR362A-000002-23

***1746**

Fernández Pousa

Miguel Ángel

108,90

108,90

108,90

MG-MR362A-000005-23

***0276**

Gago Anta

Felisindo

58,50

58,50

58,50

MG-MR362A-000006-23

***5015**

Gómez Niño

José

86,40

86,40

86,40

MG-MR362A-000011-23

***5515**

Gómez Pérez

María del Carmen

270,00

270,00

270,00

MG-MR362A-000015-23

***8118**

Martínez Pernas

Antonio

162,54

162,54

162,54

MG-MR362A-000025-23

***3641**

Negreira Canay

Alberto

270,00

270,00

270,00

MG-MR362A-000009-23

***9409**

Nueve Uvas , S.L.U.

86,40

86,40

86,40

MG-MR362A-000022-23

***4513**

Pigamel, S.C.

183,60

183,60

183,60

MG-MR362A-000004-23

***4531**

Rodríguez Cornes

José Antonio

143,16

143,16

143,16

MG-MR362A-000008-23

***0638**

Seoane Corral

Elías

600,53

600,53

600,53

MG-MR362A-000012-23

***1534**

Sotelo Fernández

Xavier

208,05

208,05

208,05

MG-MR362A-000014-23

***8950**

Soto Vázquez

José Antonio

118,85

118,85

118,85

MG-MR362A-000017-23

***2633**

Trigás Rodríguez

Johnny

145,05

145,05

145,05

MG-MR362A-000020-23

***6979**

Veiga Gómez

David

224,10

224,10

224,10

MG-MR362A-000024-23

***3165**

Yáñez Rodríguez

Juan José

80,00

80,00

80,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polos Consellos Reguladores da DO Monterrei, DO Valdeorras, DOP Pemento de Herbón e IXP Pataca de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

M-MR362A-000001-23

***2900**

Barreira Barreira

Bieito

987,64

987,64

987,64

M-MR362A-000002-23

***0330**

Bodegas Martín Códax, S.A.

101,30

101,30

101,30

M-MR362A-000003-23

***2608**

Conde García

José Ramón

275,64

275,64

275,64

PH-MR362A-000002-23

***7686**

Lastra Pérez

Lucas

75,00

75,00

75,00

PH-MR362A-000001-23

***3616**

Martínez Castro

Laura

75,00

75,00

75,00

V-MR362A-000001-23

***3005**

Paradelo Delgado

Anxo

543,19

543,19

543,19

P-MR362A-000001-23

***3075**

Saborido Dapousa

Amador

100,00

100,00

100,00

V-MR362A-000002-23

***4683**

Viñedos Ferrer, S.L.

736,84

736,84

736,84

ANEXO II

Solicitudes denegadas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de Galicia (IXP Ternera Gallega).

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

TG-MR362A-000433-23

***0833**

Abuín Permuy

José Luis

98,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000542-23

***7437**

Álvarez Pérez

María Jesús

147,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000111-23

***4101**

Alvariño Gil

Mónica

161,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000025-23

***3482**

Anidos Dopico

Sandra

21,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000299-23

***4435**

Ares García

José Luis

168,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000490-23

***3722**

Barreiro Cazón

María Cleofe

175,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000123-23

***3370**

Bello Golán

Manuela

287,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000364-23

***8248**

Bermúdez Pardiño

Verónica

112,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000487-23

***0987**

Blanco Lorenzo

Carlos

112,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000143-23

***4036**

Chaín Álvarez

Nazaret

217,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000049-23

***4967**

Cobas Fernández

Javier

140,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000539-23

***2625**

Cordero Seijo

Manuel Guillermo

217,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000419-23

***7421**

Fernández Arias

Isabel

308,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000531-23

***2411**

Fernández Cereijo

Beatriz

56,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000057-23

***8072**

Fernández Gago

Andrea

168,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000370-23

***7476**

Fernández López

Ángel Arturo

70,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000410-23

***0733**

Fernández Rodríguez

Juan Luis

238,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000112-23

***0727**

Filloy Lojo

María Joséfa

49,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000262-23

***2233**

García Franco

María de la Luz

133,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000045-23

***3965**

García Martínez

Javier

217,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000069-23

***9227**

García Oural

Carlos

200,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000409-23

***7694**

Gómez González

Diego

266,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000391-23

***8029**

González Caneiro

Javier

259,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000107-23

***1902**

López Doval

Carmen

189,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000399-23

***1594**

López González

Josefa Ramóna

224,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000249-23

***3435**

López Hermida

María Isabel

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000546-23

***9642**

López López

Margarita

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000152-23

***2371**

López Puentes

Julia

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000058-23

***2360**

López Rodríguez

Mónica

385,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000003-23

***5572**

López Seijas

José Luis

175,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000138-23

***3825**

Lorenzo Veiga

Monserrat

154,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000167-23

***4640**

Marey Alonso

Iván

203,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000288-23

***0536**

Mel López

Vanessa

105,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000181-23

***6681**

Neira López

Mónica

315,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000077-23

***0782**

Núñez Amigo

María del Carmen

56,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000068-23

***9258**

Parente Fernández

Juan José

196,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000211-23

***0768**

Pazos Costa

María Jesús

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000090-23

***7953**

Pérez Loureiro

María José

63,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000133-23

***4974**

Pérez Pérez

Marcos

182,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000493-23

***7403**

Piñeiro López

María Luisa

84,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000336-23

***9585**

Prados Vega

Carlos

231,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000203-23

***4130**

Requeijo Arnejo

María Isabel

266,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000243-23

***2889**

Rey Castro

María Montserrat

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000148-23

***6181**

Rodríguez Blanco

Ismael

224,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000375-23

***2593**

Rodríguez Fernández

Amelia

441,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000552-23

***4889**

Rodríguez Rodríguez

Jesús

14,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000130-23

***5528**

Sampedro Valladares

Eva

364,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000272-23

***8937**

Seoane Penabad

Ana

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000329-23

***2047**

Varela Gandoy

María Paloma

133,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000271-23

***2999**

Varela Vilares

Raquel

238,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000311-23

***4916**

Vázquez Cruz

Sonia

119,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000463-23

***3856**

Vázquez Rodríguez

Manuel

203,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000507-23

***5119**

Vilaro Somoza

José Manuel

119,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

AE-MR362A-000255-23

***3370**

Bello Golán

Manuela

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000154-23

***4810**

Billó, S.C.

678,44

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000233-23

***2256**

Brey Baltar

Mónica

150,25

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000182-23

***4901**

Calvelo Capelo

Manuel

545,74

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000355-23

***7250**

Calviño Mendoza

Fernando

461,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000113-23

***4506**

Casa Casanova, S.L.

275,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000326-23

***0005**

Daparte Daparte

Ireneo

371,64

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000064-23

***5340**

Díaz Vázquez

María Olga

266,86

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000234-23

***4219**

Diéguez López

María Luisa

185,06

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000156-23

***6285**

Domínguez Estraviz

Rubén

409,90

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000137-23

***4172**

Fernández Fernández

Celso

380,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000227-23

***9088**

Fernández García

Fernando

235,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000229-23

***6992**

Fernández Martínez

Roberto

430,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000105-23

***4131**

Ferreiro Fernández

Andrea

250,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000226-23

***0645**

Ganadería Silva Barros, S.C.

13,33

Non cumprir o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000328-23

***6710**

García Díaz

Sandra

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000340-23

***5884**

Gómez Carreira

María Montserrat

275,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000161-23

***3013**

González Alonso

Xoan

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000114-23

***1572**

González Pérez

Andrés

250,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000266-23

***2960**

Herrera García

Alejandro

235,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000308-23

***0485**

López Rico

Víctor Manuel

275,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000153-23

***3501**

Loureiro Terceiro

Mari Paz

159,42

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000284-23

***7653**

Martínez González

María Luisa

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000111-23

***2982**

Ogando Blanco

Alba Sabina

250,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000268-23

***2354**

Páez Pérez

María

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000189-23

***1077**

Paredes Redondo

Manuel

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000001-23

***3625**

Pena Fernández

Carlos

235,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000264-23

***6913**

Pousa Pazos

Carmen

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000336-23

***1257**

Prasanpenelas, S.C.

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da resolución do 4 de abril de 2023, da Aagacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000220-23

***2951**

Prieto Fernández

Lorena

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000157-23

***3622**

Sueiro Pérez

Tamara

323,77

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000131-23

***8245**

Tallón García

María José

235,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000100-23

***3156**

Teijeiro González

Sandra

250,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000126-23

***9755**

Torres Lombardero

Javier

412,45

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000304-23

***1448**

Vaz Quintillán

Marina

309,39

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000062-23

***3820**

Vázquez Blanco

María Nuria

370,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000327-23

***0008**

Vence Deza

José Benito

564,13

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000253-23

***1711**

Vidal Cal

Eludina

220,16

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000130-23

***1265**

Vizcaya Somoza

Xulio

275,00

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000003-23

***0391**

Zanca García, S.L.

48,90

Non cumprir o establecido no artigo 4.3, da resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Mel de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

MG-MR362A-000023-23

***3940**

Fernández Sande

José Manuel

280,13

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

MG-MR362A-000021-23

***5421**

González Dobao

Ismael

126,36

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

MG-MR362A-000016-23

***4137**

Mosquera Codesido

Ricardo

261,90

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

MG-MR362A-000001-23

***5592**

Rodríguez Cabanelas

José Benito

109,66

Non cumprir o establecido no artigo 4.2, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da DO Rías Baixas.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

RB-MR362A-000001-23

***0797**

Bodegas Vionta, S.L.

526,56

Non cumprir o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 4 de abril de 2023, da Agacal, pola que se convocan estas axudasgacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes inadmitidas a trámite.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa da inadmisión

TG-MR362A-000216-23

***1778**

Bellon Pernas

Iván

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

TG-MR362A-000185-23

***9515**

Díaz Cheda

Juan Clemente

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

TG-MR362A-000547-23

***4701**

Ganaderos Larouco, S.C.

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

TG-MR362A-000548-23

***1009**

López Galego

Pablo

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

TG-MR362A-000177-23

***1084**

Pérez Pérez

Sonia

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

TG-MR362A-000187-23

***0899**

Ríos Fojo

José Vicente

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

TG-MR362A-000253-23

***1048**

Rodríguez Lago

Miriam

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

TG-MR362A-000180-23

***0797**

Ruiz Garrote

Venerando Edelmiro

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

TG-MR362A-000174-23

***4584**

Tembras López

Emilia

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

AE-MR362A-000109-23

***0768**

Pazos Costa

María Jesús

A solicitude carece da información mínima para a súa tramitación

RS-MR362A-000001-23

***2289**

Pulido Vázquez

María Luisa

Erro manifesto na solicitude