DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Martes, 26 de setembro de 2023 Páx. 54318

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 28 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI440A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou para o ano 2023, a través da Resolución do 28 de xuño de 2023 (DOG número 131, do 11 de xullo), axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

Estas axudas están cofinanciadas pola Unión Europa no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027.

O artigo 9 da Resolución do 28 de xuño de 2023 establece o prazo e a forma de presentación das solicitudes, indicando que a presentación das solicitudes se realizará obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Así mesmo, no artigo 10, determínase a documentación que se xuntará ao anexo da solicitude.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria, o órgano encargado da instrución dos procedementos identificou aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa valoración.

O artigo 13 da citada resolución establece, de conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, que se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación exixida, a unidade administrativa encargada de tramitación do expediente requirirá a persoa solicitante para que, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou acheguen os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, tamén se indica que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido nos artigo 45 da citada Lei 39/2015, os citados requirimentos de emenda se farán mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos que a devandita notificación.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal ou dos teléfono 981 54 73 97 e 981 95 76 89.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2023

Sandra Vázquez Domínguez
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Relación de solicitudes suxeitas a emenda

Número de expediente

Solicitante

Causas de exclusión

SI440A-2023-00000004-00

Fátima Ramos Mañana

Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % (artigo 10.1.h) e/ou artigo12).

SI440A-2023-00000012-00

David Dopico Varela

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000021-00

Paula Moldes Cordido

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada.

Certificado de convivencia das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (artigo 10.1.c).

SI440A-2023-00000030-00

Tania Velázquez Requejo

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000042-00

María Cristina Núñez Martínez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos á Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel.

SI440A-2023-00000044-00

Daniel Crespo Puga

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se os fillos/as teñen discapacidade ou non.

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a duración da redución de xornada do 1.4.2023 ao 28.6.2023.

SI440A-2023-00000046-00

Inés Ruibal Ríos

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite o coeficiente de redución de xornada.

SI440A-2023-00000049-00

Óscar Asensio Varela

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 31.12.2022.

SI440A-2023-00000050-00

Jairo Mera Lorenzo

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000056-00

Francisco Alejandro Graña Brea

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.3.2023 ao 31.7.2023.

SI440A-2023-00000057-00

Mariano Camilo Cañadas Álvarez

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (art. 10.1.d)

SI440A-2023-00000059-00

Daniel Álvarez Gómez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000060-00

Francisco Barros Carmoega

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.9.2022 ao 31.5.2023.

SI440A-2023-00000062-00

Emilio José Santás Álvarez

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1) indicando os datos de todos os fillos/as menores de 12 anos e indicando se teñen ou non discapacidade.

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella asinado (artigo 10.1.b)

SI440A-2023-00000064-00

Javier Casal Duarte

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000069-00

José Manuel Posada Estévez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 31.12.2022.

SI440A-2023-00000071-00

Laura Álvarez Pérez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000085-00

David Chapela Rey

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000088-00

David Cabanillas Martínez

Certificado que acredite a redución de xornada (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000090-00

Pablo Cobelas Sobrino

Certificado que acredite a redución de xornada (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000095-00

Carlos Alberto Martínez Uzal

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1).

Indicando o nome e apelidos da persoa cónxuxe ou parella, e marcando correctamente se os fillos/as teñen discapacidade ou non.

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 3.7.2023 ao 31.7.2023.

SI440A-2023-00000098-00

Jennifer Rey Domínguez

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

SI440A-2023-00000109-00

Hugo Fernández Pita

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 21.5.2023.

SI440A-2023-00000110-00

Gonzalo Arias Tejeda

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000111-00

Carlos Bello Carracedo

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000112-00

Yesenia del Carmen Ruiz Mourenza

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1).

Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

Certificado de convivencia das persoas que viven no domicilio (artigo 10.1.c).

SI440A-2023-00000113-00

Denise Martínez Bouza

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

SI440A-2023-00000114-00

David Ángel Papiri Villanueva

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 6.3.2023.

SI440A-2023-00000120-00

Marta Doce Blanco

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000125-00

Beatriz Valverde Varela

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000131-00

Laura María Garre Rodas

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 8.2.2023.

SI440A-2023-00000137-00

Jaime Italiani Fernández

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 31.12.2022.

SI440A-2023-00000138-00

Dorado Villar Salgado

Certificado que acredite a redución de xornada (art. 10.1.a).

SI440A-2023-00000139-00

Lorena Rivas Rodríguez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000141-00

Xudit González Neira

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000144-00

Beatriz Rodríguez González

Libro de familia completo (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000146-00

Manuel Ángel Casal Rey

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000147-00

Iván de Saa Blanco

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 22.8.2022 ao 31.7.2023

SI440A-2023-00000160-00

Javier Gutiérrez Fuentes

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro de todos/as os/as menores de 12 anos (artigo 10.1 d). Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000162-00

Rosa Mosteiro Álvarez

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

IRPF 2022 da persoa solicitante (artigo 12).

Certificado de convivencia das persoas que viven no domicilio.

SI440A-2023-00000163-00

Lidia Muñiz Costa

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000165-00

Elena Groba Martínez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

Libro de familia completo (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000167-00

Ana Rodríguez Miguens

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000173-00

Susana García Luaces

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000181-00

Enrique Figueroa Alen

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 31.7.2023.

SI440A-2023-00000185-00

Enrique Luengo Calvo

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a redución de xornada desde o 19.7.2023 ao 31.7.2023.

SI440A-2023-00000186-00

Silvia María Taboada Alonso

Certificado, de data actual, que acredite a redución de xornada.

SI440A-2023-00000195-00

Mónica Pallas García

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 31.1.2023.

SI440A-2023-00000197-00

David Ángel Veiga Figueroa

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 31.12.2022.

SI440A-2023-00000199-00

José Ramón Novo Bouzas

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 31.12.2022.

SI440A-2023-00000200-00

Marcos Antelo Piñeiro

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000203-00

José Antonio Álvarez Fraga

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se os fillos/as teñen discapacidade ou non.

SI440A-2023-00000215-00

Ana María Fraga Ares

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

SI440A-2023-00000225-00

Paula Rodríguez Lameiro

Certificado de convivencia das persoas que viven no domicilio (artigo 10.1.c).

SI440A-2023-00000229-00

Roberto Fernández Rodríguez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 1.5.2023.

SI440A-2023-00000232-00

Luis Ángel Ameneiro Iglesias

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1).

Marcando correctamente se os fillos/as teñen discapacidade ou non.

SI440A-2023-00000233-00

Rubén Vilas Rodríguez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 23.4.2023.

SI440A-2023-00000242-00

María Crisitna Diéguez Gómez

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000245-00

Ramiro Fernández López

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000248-00

Tamara Pintos da Vila

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada.

SI440A-2023-00000252-00

Bruno Núñez Fernández

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada para o coidado de menor.

SI440A-2023-00000254-00

Pablo Iglesias Lendoiro

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se os fillos/as teñen discapacidade ou non.

SI440A-2023-00000259-00

Heriberto Atán Lestón

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000263-00

Roberto Pita López

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 30.11.2022.

SI440A-2023-00000264-00

Tomás Rodríguez Alcalde

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, asinado (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000269-00

María del Carmen Abalo Couto

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada para o coidado de menor.

SI440A-2023-00000274-00

Alberto Daniel Besada Falque

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1) Marcando correctamente se os fillos/as teñen discapacidade ou non.

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.10.2022 ao 27.6.2023.

SI440A-2023-00000298-00

Adrián Pérez Couñago

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada.

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, asinado (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000300-00

Bruno Guisande Alonso

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000304-00

Fernando Mingotes Rodríguez

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 23.7.2023.

SI440A-2023-00000319-00

Yago Penas Casal

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000325-00

Joachim Prophette

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000327-00

André Manuel Ferreira Fonseca

Acreditación da representación fidedigna por calquera medio valido en dereito, de data actual.

SI440A-2023-00000328-00

Eva Rodríguez Fernández

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcandocorrectamente se é familia monoparental ou non.

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Declaración na que conste se durante o período subvencionable percibiu ou non e en que meses a prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

SI440A-2023-00000332-00

Eulogio Juan Estévez Mora

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 23.6.2023.

SI440A-2023-00000335-00

Ramón Lago Xesteira

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 26.9.2022.

SI440A-2023-00000338-00

Tamara Monteagudo Domínguez

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

SI440A-2023-00000343-00

Ramón Ferreiro Davila

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000350-00

Diego Fernández Pino

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000360-00

Javier Jar Varela

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada por coidado de menor e a porcentaxe de redución. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada por coidado de menor e a porcentaxe de redución en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000361-00

Pablo Flores Díaz

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 27.4.2023.

SI440A-2023-00000366-00

Miguel Ángel Paz Lamela

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b), debidamente cumprimentado e asinado.

SI440A-2023-00000374-00

Samthau Bahago Davila

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

Certificado de convivencia das persoas que viven no domicilio (artigo 10.1.c).

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade separación ou divorcio (artigo 10.1.e).

SI440A-2023-00000376-00

Nerea Díaz Rey

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000388-00

Cesar Lorido Niño

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

SI440A-2023-00000392-00

Armando Marín Rojas

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, asinado (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000394-00

José Alejandro Pouso Hermo

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada para o coidado de menor e a súa duración.

SI440A-2023-00000396-00

Deborah Fernández Sousa

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1).

SI440A-2023-00000402-00

Susana da Silva González

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Certificado de convivencia das persoas que viven no domicilio (artigo 10.1.c).

SI440A-2023-00000407-00

Brian Álvarez Vázquez

Certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1 a).

SI440A-2023-00000409-00

Marcos Felipe Vidal Fernández

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 23.6.2023.

SI440A-2023-00000411-00

Jorge Rodríguez Mougán

Certificado que acredite a redución de xornada (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000419-00

Nelly Domínguez Sanz

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

Certificado de convivencia actual das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (artigo 10.1.c).

Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade separación ou divorcio, se é o caso (artigo 10.1.e).

SI440A-2023-00000422-00

Damián Martínez González

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000423-00

Faustino Esteban Turanza Rodríguez

Certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1 a).

SI440A-2023-00000424-00

Fernando Antón Rodríguez

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b) ou DNI ou NIE do/da cónxuxe ou parella (artigo 12).

SI440A-2023-00000426-00

Carlos Gómez Lavandeira

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000427-00

Pablo Cancela Varela

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000431-00

Dolores Pardiñas Río

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1). Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade separación ou divorcio, se é o caso (artigo 10.1.e).

SI440A-2023-00000435-00

Lara González Agulla

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada.

Certificado de convivencia das persoas que viven no domicilio (artigo 10.1.c).

Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade separación ou divorcio, se é o caso (artigo 10.1.e).

SI440A-2023-00000437-00

Xesús Chapela Ramos

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000438-00

Víctor Manuel Colomino González

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000440-00

Aarón Conde Buján

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1.b).

Certificado de data actual que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (art. 10.1.a).

SI440A-2023-00000449-00

Isabel Rilo García Jalón

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1).

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000452-00

María José Fernández Castro

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000460-00

Igor André Morgado Vieira

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite o coeficiente de redución de xornada.

SI440A-2023-00000464-00

Diego Fernández Castro

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período do 1.1.2023 ao 31.1.2023.

SI440A-2023-00000465-00

Carlos Rodríguez Pérez

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000466-00

María Isabel Pose Alvarellos

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) de data actual, en que se acredite a duración da redución de xornada.

SI440A-2023-00000467-00

Alejandro Fernández Rodríguez

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, asinado (artigo 10.1.b).

DNI ou NIE do/da cónxuxe ou parella (artigo 12).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada, e a súa duración.

SI440A-2023-00000469-00

María del Mar Couceiro Otero

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada por coidado de menor e a súa duración.

SI440A-2023-00000474-00

Rafael Pacheco Gil

Certificado que acredite a redución de xornada, desde o 1.5.2023 ata o 31.7.2023, en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000475-00

Efraín David Ferrero Madriñán

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000477-00

Antonio Flores Santos

Certificado que acredite a redución de xornada (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000480-00

Rocío Vales Rodríguez

Certificado que acredite a redución de xornada por coidado de menor.

SI440A-2023-00000485-00

Carla Paz Fernández

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000490-00

Marcos Sebastián Pérez Pena

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 31.12.2022.

SI440A-2023-00000491-00

Gonzalo Jiménez Balsa

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000494-00

Ana Belén Ramos Penas

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 9.1.2023 ao 30.6.2023.

SI440A-2023-00000500-00

Antonio Beltrán Rosa

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000503-00

José Luis Blanco Pérez

Certificado que acredite a redución de xornada (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000504-00

Bruno Ferreño Hermida

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, asinado (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000506-00

Montserrat Cacais Salgueiro

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000519-00

David Suárez Rodríguez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada e a súa duración.

SI440A-2023-00000521-00

Jaime Abeleira Cabeza

Acreditación da representación fidedigna por calquera medio valido en dereito.

SI440A-2023-00000529-00

Vicente Fernández Vieira

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000530-00

Miguel Gómez Gómez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 7.10.2022.

SI440A-2023-00000532-00

Juan Manuel Saavedra Hernández

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 29.8.2022 ao 1.7.2023.

SI440A-2023-00000537-00

Mónica Puga Cañoto

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1).

Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Certificado de convivencia das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais) (artigo 10.1.c).

Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade separación ou divorcio, se é o caso (artigo 10.1.e).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000552-00

Tamara Roa Castro

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (artigo 10.1).

Marcando correctamente se é familia monoparental ou non.

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada.

SI440A-2023-00000557-00

María Sonia Ucha Tienda

Certificado que acredite a redución de xornada por coidado de menor.

SI440A-2023-00000561-00

Santiago Rañales Acebo

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella asinado (artigo 10.1.b).

DNI ou NIE da persoa solicitante (artigo 12).

SI440A-2023-00000563-00

Montserrat Vázquez Lista

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000564-00

Francisco Simón Fernández

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella (artigo 10.1.b).

Certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1 a).

Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade separación ou divorcio (artigo 10.1.e).

SI440A-2023-00000566-00

Eva María García Domínguez

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada por coidado de menor.

SI440A-2023-00000567-00

Marco Antonio Portela Fereira

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, asinado (artigo 10.1.b).

Libro de familia completo ou inscrición no rexistro (artigo 10.1.d).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000568-00

Begoña Regueiro Taboada

No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada para o coidado de menor en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

Libro de familia completo (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000570-00

Frank Melo Arias

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, asinado (artigo 10.1.b).

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos a Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado (artigo 10.1.a).

SI440A-2023-00000572-00

Vanina Micaela Braña Puente

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada durante o período comprendido do 1.8.2022 ao 30.11.2022.

SI440A-2023-00000574-00

Vanesa Otero Lago

Libro de familia completo (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000576-00

Isabel Rodríguez Eirea

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada (artigo 10.1.a).

Libro de familia completo (artigo 10.1.d).

SI440A-2023-00000579-00

Jesús González Agustiño

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, asinado (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000581-00

Alberto Villar Cuíñas

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, no modelo da convocatoria actual (artigo 10.1.b).

SI440A-2023-00000583-00

Miguel Colmeiro Villanueva

Anexo II. Comprobación de datos de cónxuxe ou parella, asinado (artigo 10.1.b).