DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Xoves, 28 de setembro de 2023 Páx. 54879

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 14 de setembro 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no proceso selectivo de estabilización polo sistema de concurso de méritos e se inicia o prazo para a elección de destino para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado pola Resolución do 26 de decembro de 2022.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 6 de xuño de 2023 (Diario Oficial de Galicia núm. 114, do 16 de xuño), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo de estabilización polo sistema de concurso de méritos para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado pola Resolución do 26 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 4, do 5 de xaneiro de 2023), presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena da Resolución do 26 de decembro de 2022 de convocatoria do proceso establece que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles oferten e o procedemento e prazo para que estes/as manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 6 de xuño de 2023 pola que se fai público o acordo do tribunal da categoría de enfermeiro/a relativo á baremación definitiva e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar como anexo I a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso de méritos para o ingreso na categoría de enfermeira/o, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria e da normativa vixente, se deberá seguir para os efectos da adxudicación de destino.

Segundo. A base novena da resolución de convocatoria establece que, no suposto de aspirantes que non poidan acreditar a capacidade funcional por encontrarse en situación de incapacidade permanente total para a profesión habitual, incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez en virtude dunha resolución que prevé a revisión por melloría, ou que foi impugnada, o/a aspirante poderá achegar a documentación que acredite a recuperación da capacidade funcional ata o momento en que remate o prazo fixado para a revisión ou se dite a correspondente resolución, e continuará a súa participación no proceso desde ese momento, logo de acreditación da recuperación da capacidade funcional.

Tendo en conta a existencia neste proceso de tres aspirantes seleccionadas/os na categoría de enfermeira/o que se encontran na situación prevista na base novena, difírese a elección de destino e a continuación do proceso destas/os aspirantes ata o momento en que remate o prazo fixado para a revisión, dada a previsión de recuperación da capacidade funcional.

Terceiro. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, que figura como anexo II desta resolución.

Cuarto. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas pola Resolución do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, no prazo indicado e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polo que optasen, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente, na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2023

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Listaxe informativa de aspirantes seleccionados/as-Concurso de méritos-Enfermaría

Núm. orde

DNI

Apelidos e nome

Vía de acceso

Experiencia profesional

Formación e outras actividades

Coñecemento
de galego

Puntuación total

Sistema de desempate

Servizos prestados mesma categoría Sergas

Servizos prestados noutra categoría Sergas

Formación académica (anexo II-baremo punto 1.1)

1

***2797**

Enríquez Velicia, María Luisa

DI

28,000

12,000

0,000

40,000

6.213

0

0,520

2

***7833**

Reza Fernández, María Celia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

11.876

0

0,200

3

***3979**

Casteleiro López, Francisco

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

11.262

0

0,000

4

***5912**

López Álvarez, María Luz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

11.201

125

0,000

5

***7487**

Soler Domenech, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10.701

0

0,170

6

***9593**

García Rodríguez, María Nieves

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10.598

0

0,000

7

***1797**

Sousa Pérez, Adolfo

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10.240

0

0,500

8

***0598**

Castelos Garrido, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.938

0

0,160

9

***5992**

Alfonso Varela, Inmaculada Concepción

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.870

0

0,160

10

***1810**

López Caride, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.849

0

0,200

11

***5050**

Alonso Tubío, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.776

0

0,330

12

***1797**

Fociños Iglesias, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.745

0

0,360

13

***4068**

Suárez Blanco, Josefina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.698

0

0,000

14

***3904**

López Paz, María O

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.630

1.054

0,160

15

***6694**

Candal Rey, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.616

0

0,610

16

***1132**

Rodríguez Gonzalo, Susana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.582

0

0,000

17

***1362**

Pérez Fernández, Ana Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.516

0

0,060

18

***8414**

Villar Fernández, Peregrina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.508

0

0,000

19

***0681**

Rey Fole, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.448

0

0,000

20

***6909**

Rodríguez Ferreiroa, Juana Nieves

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.447

0

0,000

21

***1155**

Cotos González, María Esther

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.385

0

0,000

22

***4914**

Novo Castro, Milagros

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.349

88

0,060

23

***9616**

Freire Pereira, Manuela

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.291

0

0,000

24

***0907**

Nieto Pose, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.260

0

0,000

25

***8705**

Castro González, Rosalía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.223

0

0,000

26

***5532**

Vilaboa Parcero, María Del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.207

0

0,260

27

***6634**

Arias López, Dorys Ema

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.160

0

0,200

28

***7849**

Rodríguez Torres, María Elvira

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.152

0

0,560

29

***6355**

Vázquez Vázquez, Natividad

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.137

0

0,730

30

***0651**

González Hidalgo, María Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.105

0

0,000

31

***9394**

González Alfaro, Eva

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.096

0

0,000

32

***6983**

Arroyo Alonso, José Antonio

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.019

0

0,000

33

***9552**

González Rodríguez, María Alejandra

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9.014

0

0,110

34

***4360**

Pérez Rey, Paula

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.987

0

0,000

35

***6724**

Rodríguez Álvarez, Marta

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.983

123

0,300

36

***7047**

Prego García, María Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.950

0

0,760

37

***2551**

Rodríguez Graña, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.923

0

0,400

38

***5320**

González García, María Digna

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.857

0

0,000

39

***2826**

Carbajal Rionda, Paula

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.853

0

0,160

40

***7245**

Lorenzo Cid, Dosinda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.843

0

0,000

41

***7145**

Dans Baleato, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.837

1.105

0,330

42

***1223**

Paz Rial, María Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.820

0

0,000

43

***0697**

Mallo Rama, María Olga

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.776

0

0,300

44

***0536**

Sanfiz Mosquera, Ana Rosa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.767

0

0,430

45

***0386**

Bande Buján, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.759

0

0,000

46

***4141**

Garrido Feijoo, María Dolores

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.751

0

0,000

47

***9153**

Tomé Santiago, María Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.702

0

0,360

48

***6502**

Gómez Álvarez, María Luz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.686

0

0,560

49

***1435**

González Raimúndez, María Víctoria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.682

0

0,730

50

***9756**

Lamas Aguado, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.655

0

0,530

51

***4771**

Pérez Rodríguez, Raquel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.641

0

0,760

52

***0200**

López Gay, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.640

0

0,160

53

***6231**

Paz Vilar, Clara Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.612

0

0,360

54

***8976**

Veiga Villanueva, María Rita

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.594

0

0,230

55

***3587**

Álvarez Álvarez, Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.579

306

0,500

56

***5693**

García Pillado, Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.578

0

0,100

57

***1961**

Folgueira Mazon, María del Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.442

0

0,000

58

***3170**

Barreiro Villar, Adoracion

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.422

0

0,500

59

***0352**

Pérez López, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.386

0

0,400

60

***1321**

Fachal López, José Juan

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.367

0

0,750

61

***3800**

Pernas Peña, María Paloma

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.302

0

0,440

62

***3006**

Carro Orgeira, Almudena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.298

0

0,000

63

***9225**

Rodríguez Pérez, Silvia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.290

0

0,400

64

***5053**

López Arias, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.284

0

0,460

65

***5506**

Santamaría Basoco, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.281

0

0,000

66

***2792**

Pérez Araujo, Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.279

0

0,380

67

***2353**

García Reboredo, Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.277

0

0,310

68

***6239**

Mallón Bouzada, María Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.276

0

0,370

69

***6156**

Bugallo Bugallo, Lourdes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.274

0

0,100

70

***5320**

Ferreiro Monteagudo, Dolores María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.262

0

0,160

71

***1565**

Campelos Gómez, Verónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.224

0

0,000

72

***6776**

Fernández Picos, Marina Purificación

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.219

0

0,260

73

***2700**

Franco Penela, Verónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.215

0

0,830

74

***9604**

Suárez Suárez, María Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.196

0

0,060

75

***0695**

Rodríguez Lorenzo, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.194

123

0,000

76

***7307**

Garrido Vázquez, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.153

0

0,000

77

***9130**

Davila Couto, Ana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.136

1

0,000

78

***4128**

Portela García, María Eva

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.133

0

0,060

79

***0978**

Fernández Ruiz, María Belén

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.127

0

0,060

80

***7583**

Fernández Méndez, Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.124

542

0,200

81

***9923**

Quintas Canosa, Segunda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.116

0

0,430

82

***9185**

Durána Tonder, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.088

0

0,630

83

***5147**

Casal Pérez, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.087

0

0,430

84

***7334**

Arcay Fernández, Susana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.080

0

0,300

85

***1587**

Vázquez Paredes, María Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.054

0

0,000

86

***9477**

Taboada López, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.042

0

0,140

87

***0881**

Norat Deza, Nuria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.030

0

0,460

88

***6302**

Pérez Santiago, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.029

91

0,000

89

***2040**

Gallego López, Rosa María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8.002

0

0,660

90

***7212**

Pérez Ferro, Rosario

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.993

1.384

0,180

91

***1920**

Baladrón Lamas, Ana Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.992

0

0,330

92

***6306**

Vicente Losada, Patricia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.974

0

0,160

93

***4058**

Díaz Tojeiro, Ana Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.968

0

0,000

94

***4190**

Fernández Sánchez, Rita María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.946

0

0,000

95

***6175**

Clavero Gutiérrez, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.918

0

0,170

96

***6521**

Grandal Piñeiro, Alberto Jaime

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.910

0

0,000

97

***2860**

Álvez Sánchez, Gloria María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.886

0

0,480

98

***6968**

Vilar Montesinos, María de la Luz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.883

0

0,170

99

***2283**

Blanco Pérez, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.881

0

0,000

100

***1220**

Domínguez Díaz, Nuria María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.875

62

0,000

101

***6671**

Cernadas López, Aurora María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.842

0

0,130

102

***2296**

Gavino García, Olga

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.839

0

0,360

103

***2308**

Romasanta Ageitos, Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.828

0

0,250

104

***4608**

Miragaya Castelo, María Esther

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.817

0

0,140

105

***0005**

Iglesias Solla, María Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.815

179

0,130

106

***2367**

García Villanueva, Berta

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.796

0

0,460

107

***9623**

Anllo González, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.784

0

0,000

108

***9978**

López Saavedra, Irma Eva

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.781

0

0,000

109

***1216**

Villar Molanes, María Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.763

393

0,190

110

***9135**

Ferreiro Vilouta, María del Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.758

0

0,230

111

***7822**

Caneda Fuentes, María Eugenia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.752

0

0,320

112

***6445**

López García, María Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.751

0

0,350

113

***1176**

Fernández Reiriz, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.719

0

0,000

114

***1534**

Sánchez Barreiro, Amparo Encarnación

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.718

0

0,360

115

***3595**

Mena Quintas, Visitación

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.711

0

0,160

116

***0183**

Davila Casal, Natalia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.676

176

0,110

117

***1450**

Rivas Parada, Eva María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.672

0

0,470

118

***3000**

Carreira Núñez, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.669

0

0,000

119

***8246**

Rodríguez Vázquez, María Reyes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.666

892

0,000

120

***4182**

Soto Sexto, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.664

0

0,280

121

***1581**

Fernández Touriño, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.662

0

0,000

122

***3134**

Rodríguez Simón, Susana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.651

0

0,460

123

***1760**

Gómez González, María Nazaret

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.648

0

0,260

124

***9840**

Camino Crego, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.627

0

0,500

125

***7698**

Fachado Lorenzo, María Blanca

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.624

275

0,080

126

***2342**

Cortizo Méijome, Eva

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.623

0

0,290

127

***9507**

Barcia González, Lucía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.617

0

0,380

128

***0632**

Pereira Leyenda, María Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.597

0

0,420

129

***3247**

Andrade de las Heras, Vanesa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.592

0

0,160

130

***3238**

Fernández Llamazares, Alicia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.591

0

0,040

131

***6103**

Vázquez López, Manuela

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.586

221

0,760

132

***5985**

Vidal Gude, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.580

0

0,160

133

***3453**

González Valiño, Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.550

0

0,700

134

***0094**

Bartolomé Husson, Guillermo Pablo

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.543

0

0,330

135

***5454**

Vivero Vázquez, Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.540

0

0,000

136

***7115**

Valle de la Prieta, Noelia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.530

0

0,560

137

***8602**

Figueroa Alonso, Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.523

0

0,110

138

***2552**

Rodríguez Picado, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.514

0

0,650

139

***9536**

Rial Fernández, Silvia

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.480

0

0,330

140

***5104**

Isorna Castro, María Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.472

0

0,200

141

***7786**

Amoedo Balado, María Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.467

519

0,000

142

***1697**

Coego Expósito, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.454

0

0,310

143

***7076**

Prados López, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.446

0

0,000

144

***6767**

Mato Neira, Susana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.435

0

0,460

145

***9939**

Soto Salanova, Paula

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.433

0

0,230

146

***9347**

Blanco Villaverde, Ana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.430

0

0,420

147

***9185**

Touza Rey, Ángela María

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.429

205

0,200

148

***5089**

Arias Vázquez, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.429

0

0,000/ 83,310(**)

149

***8450**

Lombao Núñez, Ana Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.429

0

0,000/ 39,150(**)

150

***9268**

Fragua Rilo, Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.422

0

0,260

151

***3540**

López Rodríguez, Laura

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.412

0

0,480

152

***9588**

Rivas Pérez, Susana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.407

0

0,690

153

***2129**

Holguín Fernández, Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.406

0

0,420

154

***8602**

Feas Lavandeira, Alfonso

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.399

184

0,420

155

***7786**

Poceiro Hermida, María Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.397

0

0,790

156

***2609**

Iglesias Mourelle, María del Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.388

0

0,840

157

***9876**

Couselo García, Luis

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.381

0

0,400

158

***2843**

Chousa Uría, Carlos

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.378

0

0,250

159

***5097**

Garabal Fraga, Magdalena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.377

29

0,170

160

***6598**

Álvarez Mauriz, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.376

0

0,300

161

***9807**

Canosa Ramírez, María Ángeles

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.370

0

0,130

162

***9601**

Pernas Cociña, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.368

0

0,150

163

***2969**

Rey Teijeiro, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.367

0

0,050

164

***2223**

Noguerol González, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.362

0

0,350

165

***2500**

García Torrado, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.359

0

0,230

166

***0534**

Lago Durán, María del Valle

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.336

0

0,000

167

***1099**

Reyes Vales, Natalia María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.329

0

0,160

168

***6972**

Romero Lorenzo, Rocio

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.326

0

0,270

169

***9840**

Pérez Lourido, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.316

0

0,300

170

***6819**

Iglesias Regueira, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.307

0

0,000

171

***9362**

Vilariño Espiñeira, Estrella Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.306

0

0,260

172

***0958**

Gayoso Silva, Milagros

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.297

0

0,000

173

***4099**

Fuciños Núñez, Natalia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.294

0

0,440

174

***0405**

González Vázquez, Ramona

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.261

0

0,430

175

***3544**

Álvarez Vázquez, Lara

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.252

0

0,380

176

***4304**

Gallego Rivas, Sonia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.251

0

0,270

177

***5692**

Hermida Pérez, Beatriz Sofía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.247

0

0,580

178

***3520**

Rivas Troncoso, Alicia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.243

0

0,160

179

***9039**

Álvarez Portas, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.234

0

0,060

180

***3425**

Loredo Gutiérrez, Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.229

0

0,440

181

***6263**

Ramos Fernández, María Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.226

0

0,410

182

***9112**

Vila Espiño, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.201

1.713

0,160

183

***2263**

García Casas, Mónica María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.180

0

0,260

184

***2651**

Blanco García, Raquel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.173

0

0,120

185

***1393**

Domínguez Pazos, Carmen María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.169

0

0,000

186

***1153**

Fernández de la Iglesia, José Ángel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.164

0

0,110

187

***2863**

Álvarez Mauriz, Alberto

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.163

0

0,640

188

***7102**

Davila Otero, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.161

0

0,000

189

***1931**

Comesaña Pazos, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.158

0

0,460

190

***0467**

Pérez Castro, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.155

0

0,120

191

***3103**

Balsa López, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.149

0

0,270

192

***1987**

García López, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.146

480

0,100

193

***2887**

Lema Ferro, Martín

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.132

0

0,000

194

***2162**

Merchán Pérez, María Elena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.128

0

0,260

195

***8499**

López Jácome, Esperanza Margarita

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.119

0

0,030

196

***7155**

Paz Lorenzo, Josefa Gregoria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.118

0

0,140

197

***9931**

Añón Bermúdez, María Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.114

0

0,410

198

***3766**

Taboada Gómez, María del Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.113

0

0,000

199

***5286**

Mosquera Ares, María del Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.108

0

0,230

200

***4601**

Varela Negreira, Leonor

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.108

0

0,130

201

***1072**

Trillo Carlin, María Elsa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.107

0

0,230

202

***6565**

Otero Pérez, Sela

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.097

0

0,140

203

***6664**

García Lago, Rosario

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.097

0

0,130

204

***3884**

Rodríguez Losada, Elena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.097

0

0,000

205

***4385**

Mirad Pereira, Imelda de Jesús

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.092

0

0,000

206

***5553**

González López, Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.086

0

0,140

207

***9643**

Campelo Santaclara, Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.085

0

0,510

208

***4688**

RúaGonzález, Eva María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.082

0

0,070

209

***6759**

Barrio Alonso, María Visitación

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.077

0

0,090

210

***2911**

Mas Calvo, Susana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.071

0

0,440

211

***9390**

Soto Rego, María del Pilar

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.070

0

0,320

212

***3184**

Mandián Blanco, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.069

0

0,200

213

***6272**

De La Paz Oliveira, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.068

0

0,560

214

***5712**

Rodríguez Otero, María Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.064

0

0,250

215

***4338**

González Gavino, Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.058

0

0,380

216

***2944**

Sanmartín Fraiz, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.052

0

0,420

217

***8974**

Santiago Rodríguez, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.048

0

0,160

218

***1531**

Daporta González, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.041

0

0,260

219

***5570**

Docampo Andrade, María del Mar

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.037

0

0,230

220

***1060**

Garrido Moledo, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.035

0

0,000

221

***9122**

García Cardoner, María Ángeles

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.031

0

0,160

222

***6698**

Gómez Sieiro, Maite

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.016

0

0,590

223

***2026**

Otero Couto, Belén Esperanza

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.009

0

0,000

224

***7806**

Toimil Hermo, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7.000

0

0,260

225

***8132**

Tauste Pérez, Hortensia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.996

0

0,150

226

***9551**

Otero Fernández, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.983

0

0,280

227

***7012**

Pino García, María Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.982

0

0,090

228

***2697**

Virel de la Sota, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.977

0

0,000

229

***0062**

Fernández Dacosta, Raquel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.976

0

0,100

230

***2264**

Deidda Constenla, Elena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.973

0

0,260

231

***2155**

Carballa Martínez, Elvira

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.970

0

0,130

232

***6128**

Mazaira Pateiro, Diego

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.968

0

0,240

233

***9097**

Martínez Nieto, Laura

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.959

0

0,080

234

***6492**

Pérez González, Ana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.953

0

0,320

235

***9519**

Sequeiros Portela, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.944

0

0,000

236

***2550**

Liebana Arias, Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.940

0

0,340

237

***6486**

Pérez Sánchez, María del Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.935

0

0,320

238

***8153**

Suárez Martínez, Silvia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.935

0

0,200

239

***9601**

Blanco Mella, Paula

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.927

0

0,180

240

***2998**

Martín González, Silvia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.904

0

0,160

241

***0120**

Lago Muñoz, Ana Julia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.883

0

0,000

242

***5532**

Porta Illanes, María Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.876

31

0,370

243

***3792**

Allica Rey, Amaya María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.871

0

0,690

244

***5898**

Medinaceli García, María Esther

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.869

0

0,300

245

***1339**

García Area, Patricia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.864

0

0,760

246

***9176**

De Robles Vázquez, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.859

0

0,000

247

***0340**

Abril Candeira, Rosa María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.854

0

0,100

248

***4500**

López Poza, Sara María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.846

0

0,850

249

***7961**

Fernández-Arruty Ferro, Blanca

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.846

0

0,460

250

***6364**

Sánchez Navia, María de los Ángeles

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.845

0

0,300

251

***0530**

Ortiz Domínguez, Noelia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.844

0

0,330

252

***1551**

Taboada Morandeira, Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.842

0

0,160

253

***4520**

Iglesias Alonso, Olga

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.839

0

0,270

254

***9661**

Aboy Pasín, Rosa María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.837

0

0,160

255

***1321**

López Freire, María Rosario

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.823

0

0,640

256

***7326**

Fernández Bouzamayor, Marta Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.813

0

0,370

257

***2649**

Costas Sanz, María Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.811

0

0,160

258

***5934**

Álvarez Graña, Olga

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.806

0

0,110

259

***1477**

Barba Muíños, María Ángeles

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.799

0

0,000

260

***1461**

Mariño Pampin, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.785

0

0,100

261

***1523**

Sousa González, Concepción

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.785

0

0,060

262

***3590**

Villar Martínez, Rosa Ana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.780

0

0,290

263

***7946**

Novoa Fernández, Paula

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.775

0

0,370

264

***2206**

López Rodríguez, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.768

0

0,270

265

***1203**

Ogando Guillan, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.763

0

0,420

266

***2270**

Valin Romay, María Luz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.757

1.316

0,560

267

***7513**

Iglesias Mella, María Elena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.738

0

0,210

268

***6266**

Feijoo Salgueiro, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.738

0

0,000

269

***5199**

Rilova Hurtado, Nuria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.731

0

0,150

270

***7360**

Díaz Cendán, Laura

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.730

337

0,500

271

***6032**

Maside Miño, Eva

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.720

0

0,470

272

***6504**

Couso Río, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.715

347

0,000

273

***6451**

Insua Pombo, Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.714

223

0,200

274

***4467**

Paz Alvariño, Marina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.713

0

0,460

275

***6349**

Vidal Sutil, Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.711

0

0,300

276

***2835**

Dios Tomé, Juan Francisco

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.691

0

0,470

277

***1551**

Piñón Villar, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.690

0

0,250

278

***8530**

Paz Coira, Noelia María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.681

0

0,000

279

***3118**

García Suárez, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.677

0

0,130

280

***2423**

Álvarez López, José Manuel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.672

0

0,660

281

***7110**

Couce Rodríguez, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.669

0

0,570

282

***2409**

Cea Barreiro, Marta

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.668

0

0,090

283

***3655**

Macias Lema, Monserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.658

0

0,540

284

***9773**

Rivero Montes, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.656

126

0,210

285

***5541**

Parcero Fernández, María Orofila

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.641

0

0,580

286

***9723**

Prieto Novo, Antonio José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.641

0

0,300

287

***9472**

Rodríguez Rodríguez, Manola

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.639

0

0,100

288

***3727**

Pérez García, Guadalupe

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.630

0

0,070

289

***7591**

Pumariño Domínguez, María Celeste

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.615

0

0,450

290

***6451**

González Freire, Juan Manuel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.612

0

0,510

291

***8945**

Lamas Salvado, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.605

26

0,350

292

***1805**

Vivero Martínez, Vanesa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.589

0

0,310

293

***7804**

Codina Moledo, Elena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.584

0

0,600

294

***1023**

Fernández Álvarez, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.582

0

0,220

295

***1094**

Justo Blanco, María Sagrario

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.576

0

0,280

296

***0769**

Hervada García, Héctor

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.554

0

0,070

297

***8144**

Varela Pedre, Inés

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.537

0

0,000

298

***0765**

Martínez Lorenzo, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.536

0

0,160

299

***8106**

Fernández Carnero, Noelia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.522

0

0,560

300

***3458**

Potente Castedo, María Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.517

0

0,280

301

***0486**

Eiroa Bertucio, Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.514

0

0,330

302

***7980**

López Vilela, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.510

0

0,130

303

***6634**

Corbillón Álvarez, Ana Gloria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.507

0

0,300

304

***2073**

Ferro González, Patricia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.496

92

0,230

305

***6826**

Rubio Bermejo, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.491

0

0,130

306

***7103**

Durán Seijas, Gloria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.487

0

0,300

307

***5460**

Rodríguez Blas, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.478

0

0,000

308

***9403**

Ríos Suárez, Lucía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.476

0

0,090

309

***6054**

Arnosi Pereira, Marina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.468

0

0,360

310

***1453**

Bravo Pérez, Marta María

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.467

0

0,000

311

***5028**

Camoeiras Calviño, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.464

0

0,130

312

***8798**

Bello Suárez, Bárbara

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.449

0

0,260

313

***4885**

Carballo Cortes, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.442

0

0,000

314

***5792**

Fernández Rodríguez, María Eva

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.441

0

0,000

315

***1249**

Penas Maquieira, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.440

0

0,060

316

***2525**

Sánchez Martínez, María Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.439

0

0,230

317

***2435**

Seijas Rodríguez, Paula María

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.438

0

0,460

318

***1654**

Díaz Domínguez, María Salomé

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.437

0

0,130

319

***0114**

Ferreiro Martínez, María del Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.435

0

0,330

320

***8658**

Cambeiro Mayo, María Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.428

0

0,430

321

***9755**

Cuba González, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.428

0

0,180

322

***5136**

Permuy Fernández, Verónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.426

0

0,930

323

***1145**

Martínez García, Iria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.409

0

0,600

324

***1766**

Carballude Sánchez, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.402

0

0,160

325

***8594**

Forteza Pons, Ana Rosa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.402

0

0,000

326

***8092**

Bouza Carballeira, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.399

0

0,730

327

***8542**

Romero Vázquez, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.393

0

0,000

328

***0761**

Pérez Rodríguez, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.377

0

0,170

329

***9105**

Álvarez Rodríguez, Ruben Joaquín

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.375

0

0,250

330

***0035**

Jardon da Cruz, María del Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.370

0

0,390

331

***6672**

Cuíñas Sousa, Raquel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.368

0

0,610

332

***5341**

Fuentes Castiñeira, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.359

0

0,320

333

***0888**

Mariño Parada, Ana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.350

0

0,000

334

***1761**

Oliveira González, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.319

0

0,280

335

***0336**

López Sánchez, José Antonio

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.315

0

0,080

336

***5386**

Carballo Otero, Juan José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.313

2.765

0,230

337

***6310**

Sánchez Torres, Eva María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.304

0

0,430

338

***3352**

Pérez Ramos, Marta

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.302

0

0,170

339

***3049**

Puebla Pereda, Rafael

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.301

0

0,130

340

***9903**

Otero Álvarez, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.291

0

0,330

341

***9848**

Bastos Oya, Ana Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.280

0

0,000

342

***1591**

Ferro Búa, Verónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.273

619

0,100

343

***2054**

Sobrado Otero, Ruben Dario

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.269

0

0,130

344

***2661**

Quiroga Álvarez, Silvia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.263

0

0,210

345

***4758**

González González, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.247

0

0,380

346

***1773**

Lesta Gómez, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.245

0

0,200

347

***7441**

Díaz Cadaveira, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.244

0

0,000

348

***5774**

González Piñeiro, Rosa Ana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.241

0

0,120

349

***8828**

Pérez Iglesias, Marta Estefanía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.240

0

0,560

350

***7505**

Rodríguez Araújo, Diego

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.231

0

0,250

351

***7044**

Alfaya García, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.224

0

0,000

352

***4976**

García Bermúdez, Patricia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.223

0

0,040

353

***1473**

Moledo Otero, Ángeles

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.220

85

0,050

354

***1497**

Mosquera Campos, Carlos Javier

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.214

0

0,130

355

***3778**

Torres Fernández de Sanmamed, María Elena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.206

0

0,420

356

***9620**

García Fernández, Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.194

0

0,570

357

***1403**

Veiga Rodríguez, Manuel Antonio

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.186

0

0,000

358

***6859**

López Baliño, Rosana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.172

0

0,370

359

***9601**

Campelo Vázquez, Raquel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.168

0

0,840

360

***4850**

Vázquez Novo, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.160

0

0,480

361

***1563**

Díez Suárez, María del Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.158

0

0,390

362

***9682**

Graíño Álvaro, Margarita

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.156

0

0,200

363

***9714**

Puime Carneiro, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.151

0

0,910

364

***9822**

Allegue Carnero, Araceli

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.144

0

0,240

365

***6595**

Martínez Varela, María Silvia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.140

0

0,360

366

***2293**

Pose Pérez, Nuria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.138

0

0,120

367

***7673**

Dopazo Lario, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.099

0

0,100

368

***8784**

Clemente Somoza, María Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.098

0

0,140

369

***8022**

Vidal Rey, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.089

0

0,000

370

***7203**

Ramos Vivas, María Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.081

499

0,160

371

***4382**

Míguez Pérez, Silvia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.073

0

0,340

372

***1845**

Lago Álvarez, Leticia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.072

0

0,330

373

***3369**

Pérez Curras, Rosa Ana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.072

0

0,120

374

***8602**

Blanco Crespo, María Lourdes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.069

0

0,500

375

***6961**

Cea Vázquez, María Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.068

0

0,550

376

***3323**

Cervo Salgado, Alén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.054

0

0,440

377

***5286**

Cedron Lugilde, Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.054

0

0,000

378

***7744**

Sánchez Gayoso, Laura

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.053

0

0,520

379

***7162**

López Pérez, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.051

356

0,270

380

***3545**

Lage Cao, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.049

0

0,320

381

***7675**

Reguera Fuentes, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.048

0

0,460

382

***3762**

Villarino López, María Encarnación

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.042

0

0,410

383

***4548**

Dios Moreno, Lidia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.042

0

0,210

384

***0721**

Rayaces Calvo, María Aranzazu

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.028

0

0,660

385

***2720**

Ces Abeijon, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.026

0

0,200

386

***0203**

Becerra Mariño, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.021

0

0,300

387

***1468**

Canelas Álvarez, Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.015

17

0,170

388

***6316**

Rúa Gómez, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.012

0

0,190

389

***7721**

Piñón Fernández, Susana Sofía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.007

351

0,420

390

***3701**

Lovelle Varela, Verónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.006

0

0,460

391

***2830**

Rodríguez Álvarez, José Eloy

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6.000

0

0,540

392

***4879**

Fernández Roqueiro, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.993

0

0,510

393

***5500**

Villar Hermida, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.984

0

0,290

394

***8065**

Roca Sánchez, Rosa María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.970

0

0,220

395

***8436**

Barral Sánchez, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.969

0

0,160

396

***1748**

Cid Arias, Hortensia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.967

0

0,130

397

***7519**

Touza González, Eva María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.958

0

0,480

398

***0987**

Míguez López, Inés Elvira

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.957

51

0,350

399

***4398**

Bodenlle Díaz, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.951

0

0,210

400

***7488**

Cerezo Aguiar, Sonia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.950

0

0,200

401

***6450**

González Gómez, María Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.941

0

0,240

402

***9829**

Cadaya González, Elisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.936

0

0,000

403

***0606**

Porto Pedreira, Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.924

0

0,200

404

***9579**

Ruán Filgueira, Natalia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.923

3

0,510

405

***6094**

Delgado Veiga, M. Luz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.922

0

0,080

406

***6331**

Vicente Vicente, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.911

685

0,300

407

***3304**

Alonso Prado, Paula

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.910

0

0,140

408

***6537**

López González, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.901

0

0,000

409

***8735**

Álvarez Iglesias, Olalla

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.898

0

0,330

410

***5852**

Sampedro Catalina, María Olga

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.892

0

0,000

411

***4269**

Fandiño Casal, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.886

0

0,470

412

***4793**

Díaz Fernández, María Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.881

0

0,350

413

***5262**

Currás Seguin, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.872

0

0,290

414

***9524**

Fernández Alonso, Ana Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.869

0

0,310

415

***8264**

Mouronte Escobar, Patricia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.864

0

0,550

416

***8911**

Rojo Rey, Minia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.864

0

0,300

417

***3856**

Pérez Mouriño, Diana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.849

0

0,350

418

***5551**

Bueno Ferreira, Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.848

0

0,190

419

***5854**

Vázquez Rochela, Marcos

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.848

0

0,070

420

***6558**

Dorado Gálvez, María Nieves

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.845

943

0,000

421

***9930**

González Gómez, Rebeca

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.845

0

0,430

422

***3459**

Barcia Rodríguez, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.838

0

0,400

423

***8407**

Gómez Santiago, Rocío

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.838

0

0,000

424

***2438**

Carro Villar, Susana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.824

0

0,420

425

***8894**

López Prado, María Purificación

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.822

92

0,050

426

***3269**

López López, María Ángeles

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.820

3

0,370

427

***0624**

Pérez Fernández, Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.820

0

0,420

428

***8706**

Porto Rodríguez, Daniel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.813

0

0,110

429

***7113**

Fociños Iglesias, Ángeles Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.810

0

0,100

430

***7762**

Dieguez Gómez, María del Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.809

0

0,430

431

***3342**

Fernández Meizoso, Marta María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.809

0

0,170

432

***9181**

Negrete Pérez, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.807

0

0,130

433

***4497**

Vázquez Picado, Laura

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.798

0

0,470

434

***1257**

Vila Rodríguez, Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.792

0

0,460

435

***7175**

Chao Carames, María Monserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.784

476

0,260

436

***8995**

González Martínez, Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.781

0

0,000

437

***4408**

Redondo Iglesia, Elba

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.779

0

0,520

438

***1018**

Cancela Curras, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.778

0

0,560

439

***2996**

Fontán Galego, Nuria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.774

0

0,580

440

***1807**

Maciñeiras Veiga, Verónica María

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5.561

0

0,450

441

***4986**

Alonso Porto, María Isabel

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4.939

270

0,000

442

***1125**

Piñeiro Otero, Mónica

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4.602

48

0,130

443

***0262**

Moreira Reboredo, Yolanda

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4.554

0

0,410

444

***5730**

Pérez Rodríguez, Andrea María

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4.388

0

0,480

445

***8747**

Romay Varela, Nuria

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4.365

0

0,290

446

***0250**

Vidal Suárez, María Virginia

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4.307

0

0,260

447

***9186**

Estévez Lorenzo, María Jesús

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4.144

639

0,260

448

***6351**

Barreiro Pesado, Ana

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

3.889

461

0,600

449

***2846**

Boullosa Costas, María de los Ángeles

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

3.024

0

0,300

450

***4495**

Iglesias Carballo, Iván

DI

26,600

12,000

5,000

43,600

4.010

0

0,600

451

***2170**

García Lima, Beatriz

DI

25,600

12,000

5,000

42,600

3.854

0

0,140

452

***6441**

Pérez Vázquez, Marta María

DI

24,120

12,000

5,000

41,120

3.537

0

0,340

453

***9195**

Lorenzo Borrajo, María Celia

DI

27,740

8,370

5,000

41,110

1.227

0

0,000

454

***1768**

Rodríguez Carballo, Dámaso

DI

22,960

12,000

5,000

39,960

2.223

0

0,000

455

***6736**

Vilariño González, María Susana

DI

21,200

12,000

5,000

38,200

3.207

0

0,230

456

***2639**

García Buceta, Sonia

DI

20,400

12,000

5,000

37,400

3.065

10

0,680

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

(**) Realizado o desempate pola puntuación obtida na epígrafe de formación continuada.

ANEXO II

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

-

Coruña, A

70

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

3

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

29

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

54

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

58

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

9

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

8

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

35

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

7

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

9

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

48

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

10

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

115