DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Venres, 29 de setembro de 2023 Páx. 55167

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2023 pola que se nomea profesorado do corpo docente universitario de profesoras e profesores titulares de universidade.

De conformidade coa proposta elevada polas comisións nomeadas para xulgar os concursos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocados mediante a Resolución desta universidade, do 5 de maio de 2023 (BOE do 15 de maio), e presentada polas persoas interesadas a documentación a que fai referencia a base novena da convocatoria,

Esta reitoría, en uso das atribucións conferidas polo artigo 50 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario (BOE do 23 de marzo), e o artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro), e demais disposicións concordantes, resolve efectuar o nomeamento das persoas que se relacionan no anexo.

Os citados nomeamentos producirán efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que se deberá efectuar no prazo máximo de vinte (20) días, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, ante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, conforme o previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidad de Santiago de Compostela

ANEXO

Nº concurso

Nome

Apelidos

DNI

Corpo docente

Área de coñecemento

Departamento

Localidade

Código
praza

7T/23

Mª Soliña

Barreiro González

***2309**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Ciencias da Comunicación

Santiago de Compostela

C01965

8T/23

Marta

Pérez Pereiro

***5190**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Ciencias da Comunicación

Santiago de Compostela

C01966

9T/23

Fernando

Redondo Neira

***9007**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Ciencias da Comunicación

Santiago de Compostela

C01967

20T/23

Rosa Mª

Regueiro Ferreira

***9694**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Economía Aplicada

Economía Aplicada

Santiago de Compostela

C01978

21T/23

Mª del Pilar

Murias Fernández

***9502**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Economía Aplicada

Economía Aplicada

Santiago de Compostela

C01979

22T/23

Mª del Carmen

Sánchez Carreira

***2596**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Economía Aplicada

Economía Aplicada

Santiago de Compostela

C01980

25T/23

Juan Carlos

Vidal Aguiar

***2389**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Electrónica e Computación

Santiago de Compostela

C01983

26T/23

Francisco Javier

García Polo

***4523**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Electrónica e Computación

Lugo

C01984

34T/23

Iván

Moure Pazos

***0868**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Historia da Arte

Historia da Arte

Santiago de Compostela

C01992

35T/23

Miguel Anxo

Rodríguez González

***1243**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Historia da Arte

Historia da Arte

Santiago de Compostela

C01993