DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Luns, 2 de outubro de 2023 Páx. 55270

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2023 pola que se resolven as solicitudes para a concesión das subvencións previstas na Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

Antecedentes:

O 20 de xuño de 2023 publicouse a Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D), en diante a Orde do 6 de xuño.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, o 17 de agosto de 2023 publicouse a Resolución do 4 de agosto de 2023, da Subdirección Xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 6 de xuño, que establecía un prazo de dez (10) días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e a falta de documentación.

Despois de rematar o dito prazo, o órgano instrutor remítelle aqueles expedientes administrativos que cumpren todos os requisitos e reúnen toda a documentación necesaria á comisión encargada da súa valoración. O 14 de setembro a Comisión de Valoración emitiu o seu informe cunha orde de prelación de solicitudes de maior a menor puntuación segundo os criterios do artigo 11. O dito informe contiña unha proposta de resolución que asinou o secretario xeral para o Deporte o 19 de setembro de 2023.

Consideracións legais e técnicas:

Primeira. De conformidade co disposto no artigo 11 da Orde do 6 de xuño de 2023, o secretario xeral para o Deporte elevou a proposta de resolución de concesión, conforme todo o actuado, á persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Segunda. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación no DOG producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada, sen prexuízo desta. Esta publicación tamén se realizará na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte.

Terceira. Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Valoración a que se refiren os artigos 9 e 10 da Orde do 6 de xuño de 2023 e con base na proposta formulada pola Secretaría Xeral para o Deporte do 19 de setembro de 2023, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións coas contías que se recollen no anexo I desta resolución, para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas.

Os importes das subvencións serán do 80 % do orzamento da actuación, ata o límite máximo de 25.000 €, de conformidade co artigo 3.3 da convocatoria. A porcentaxe restante será achegada pola entidade beneficiaria.

No anexo determínase o investimento subvencionable e a axuda concedida para cada unha das anualidades na mesma proporción que o crédito distribuído a esta convocatoria, segundo establece o artigo 3.2.

Segundo. Desestimar as solicitudes de subvención por esgotamento do crédito ás entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas pola puntuación acadada.

Terceiro. Desestimar as solicitudes de subvención e inadmitir as entidades que se recollen no anexo III polo motivo que alí se indica.

Cuarto. As entidades beneficiarias disporán dun prazo de dez (10) días, contados a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución, para comunicar a aceptación da subvención e das condicións contidas nela, ou ben comunicar a renuncia á subvención concedida. Transcorrido o prazo sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada a subvención.

Quinto. Segundo o artigo 17 da Orde do 6 de xullo, poderá realizarse o pagamento do 100 % do importe da subvención correspondente á anualidade 2023 en concepto de pagamento anticipado, unha vez notificada a resolución da concesión e logo de aceptación expresa desta.

Así mesmo, poderá realizarse o pagamento do 100% do importe da subvención correspondente á anualidade 2024 en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez que se presente a xustificación da porcentaxe concedida no ano 2023 e que se realicen todas as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da actuación subvencionada.

Para o pagamento anticipado a entidade beneficiaria deberá presentar unha solicitude conforme o anexo V da orde de convocatoria.

Sexto. Segundo o artigo 6 da Orde do 6 de xuño, as entidades que resulten beneficiarias quedarán obrigadas a presentar o correspondente proxecto técnico e as autorizacións administrativas municipais e sectoriais oportunas, se a entidade e a complexidade das obras que se vaian a executar o exixen.

Sétimo. Para xustificar a subvención, segundo o artigo 18 da orde da convocatoria, as entidades beneficiarias terán de prazo para executar as actuacións subvencionadas e presentar a correspondente xustificación, segundo a documentación establecida no referido artigo, ata o 1 de decembro de 2023, para a primeira anualidade, e ata o 31 de outubro de 2024, para a segunda anualidade.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interporse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

Solicitante

NIF

Actuación

Puntos totais

Orzamento de actuación

Axuda

2023

Axuda 2024

1

Diver Patin Club Deportivo

G70438692

Adecuación ou mellora de instalacións deportivas

78

30.000,00 €

11.007,72 €

12.992,28 €

2

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Piscina do Real Club Náutico de Vigo

77

31.250,00 €

11.466,37 €

13.533,63 €

3

Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Conexión da rede de saneamento

76

54.554,94 €

11.466,37 €

13.533,63 €

4

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Circuíto deportivo estilo americano

73,5

40.857,83 €

11.466,37 €

13.533,63 €

5

Racing Club Villalbés

G27119858

Reforma de aseos estadio Roca

71

31.158,82 €

11.432,92 €

13.494,14 €

6

Real Sociedad Deportiva Hípica de A Coruña

G15047095

Reforma de pista de tenis 3

66

30.380,36 €

11.147,28 €

13.157,01 €

7

Sociedad Deportiva Samertolameu

G36039808

Adecuación e reforma de instalacións

64,5

48.663,78 €

11.466,37 €

13.533,63 €

8

Club de Campo de Vigo

G36613685

Reforma/Adecuación

64

83.965,53 €

11.466,37 €

13.533,63 €

9

Club de Tenis Pontevedra

G36039121

Reforma de pistas de tenis e vestiarios

64

143.618,72 €

11.466,37 €

13.533,63 €

10

Club de Piragüismo As Torres de Catoira

G36035202

Construción de marquesiña

64

13.823,04 €

5.072,00 €

5.986,43 €

11

Real Club Náutico Portosín

G15055486

Reforma integral de pista de pádel do RCN Portosín

62,5

31.430,26 €

11.466,37 €

13.533,63 €

12

Club de Tenis Redes

G15111321

Construción de pistas de tenis

62

113.438,48 €

11.466,37 €

13.533,63 €

13

Pádel Prix

G32451650

Remodelación de pistas de tenis exteriores

62

44.770,00 €

11.466,37 €

13.533,63 €

14

Club Náutico Firrete de Pontedeume

G15080831

Mellora e reparación do cerramento do edificio

62

19.591,64 €

7.188,64 €

8.484,67 €

15

Club Gravitty

G27483668

Obras de adecuación e mellora interior da edificación

61

32.265,27 €

11.466,37 €

13.533,63 €

16

Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

Memoria valorada de melloras de inst. RCNR

60,5

37.812,45 €

11.466,37 €

13.533,63 €

17

Alondras Club de Fútbol

G36011187

Colocación e subministración de teitos desmontables

60

11.797,50 €

4.328,79 €

5.109,21 €

18

Club Deportivo Calasancio

G27104736

Mellora de instalacións deportivas

60

32.000,00 €

11.466,37 €

13.533,63 €

19

Real Aéreo Club de Santiago

G15028509

Mellora da impermeabilización da cuberta

59

50.832,10 €

11.466,37 €

13.533,63 €

20

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

Reforma e mellora da sede do club de piragüismo

59

34.028,73 €

11.466,37 €

13.533,63 €

21

Sociedad Cultural y Deportiva Atlántida

G36620854

Construción e mellora

58

31.500,00 €

11.466,37 €

13.533,63 €

22

Pontevedra CF SAD

A36029577

Reposición do céspede do estadio mpal. Pasarón

57

94.963,46 €

11.466,37 €

13.533,63 €

23

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Reparación de pavimentos e reparacións

56

14.771,93 €

5.420,17 €

6.397,37 €

24

Club Ría de Betanzos

G15128853

Mellora de instalacións deportivas

56

8.000,00 €

2.935,39 €

3.464,61 €

25

Agrupación de Montañeros Independientes

G15291370

Reforma e reparación

55,5

31.984,84 €

11.466,37 €

13.533,63 €

26

Club San Tirso S.D.

G15254774

Reparación, adecuación e mellora da instalación

55

31.011,85 €

11.378,99 €

13.430,49 €

27

Club Zona Pádel

G70230578

Cambio de céspedes das pistas de pádel

55

29.814,40 €

10.939,62 €

12.911,90 €

28

Ximnasia Coruña

G70074455

Cambio de pranchas de teito instalación e rep. de canlón

55

19.934,00 €

7.314,26 €

8.632,94 €

29

Hércules Club del Golf E.D.

G15559594

Reforma, reparación e mellora

54

149.077,11 €

11.466,37 €

13.533,63 €

30

Asociación Deportiva Bosco Ourense

G32147357

Renovación de campo de fútbol de herba artificial

54

95.552,41 €

11.466,37 €

13.533,63 €

31

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

Reforma do local e illamento do teito

53

38.000,00 €

11.466,37 €

13.533,63 €

32

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

Reforma da escola de vela, caseta e aula teórica

52

32.592,56 €

11.466,37 €

13.533,63 €

33

Sociedad de Montaña Ártabros

G15068349

Reforma e adecuación de instalacións deportivas

52

35.000,00 €

11.466,37 €

13.533,63 €

34

Club de Tenis O Rial

G36043354

Reparación de instalacións deportivas

50,5

97.282,51 €

11.466,37 €

13.533,63 €

35

Iberia Club de Fútbol

G27122886

Reforma reparación

49,5

31.476,53 €

11.466,37 €

13.533,63 €

36

Club Deportivo SEI SN

G72406911

Colocación na pista de parqué pavillón San Narciso

49,5

77.664,34 €

11.466,37 €

13.533,63 €

37

Club Náutico de Sada

G15342074

Mellora de fachada do edificio social

49,5

25.000,00 €

9.173,10 €

10.826,90 €

38

Club de Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

Climatización da sala de tenis de mesa no local social

49,5

38.769,38 €

11.466,37 €

13.533,63 €

39

Club de Tenis Codesal

G36028843

Reparación de pistas de tenis

49

43.864,52 €

11.466,37 €

13.533,63 €

40

Club Deportivo Valladares de Vigo

G36629657

Mellora e reforma de instalacións deportivas

49

105.612,81 €

11.466,37 €

13.533,63 €

41

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Arranxo da fachada principal e porta de acceso

48

7.895,53 €

2.897,06 €

3.419,37 €

42

Club Marítimo de Canido

G36630127

Reestruturación parcial e ampliación do CM Canido

46

847.000,00 €

11.466,37 €

13.533,63 €

43

Asoc. Cultural- Deportiva Vilanova

G36172831

Reparación de tarima, bancadas e valado protector

46

32.000,00 €

11.466,37 €

13.533,63 €

44

C. de Tiro Olímpico San Juan

G27030618

Melloras eléctricas, de telecomunicacións, seguridade e infraestruturas

44,5

19.087,65 €

7.003,72 €

8.266,40 €

45

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Cerramento de valado no campo de fútbol O Pichón

43,5

35.433,64 €

11.466,37 €

13.533,63 €

46

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

Reforma de fachadas e zonas de vestiarios e oficina

41

29.375,87 €

10.778,71 €

12.721,99 €

47

Club Deportivo Rosalía de Vilaboa

G15610702

Cambio de focos por led no campo Juan Sabín

40

17.847,00 €

6.548,49 €

7.729,11 €

48

Club Deportivo Santaballes

G27142686

Mellora de instalacións deportivas

40

32.941,21 €

11.466,37 €

13.533,63 €

49

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

Reparación, reforma e mellora de instalacións

40

38.854,45 €

11.466,37 €

13.533,63 €

50

Federación Galega de Bolos

V36650133

Construción de campo de xogo

40

30.691,65 €

11.261,50 €

13.291,82 €

51

Club San José de La Guía

G36756831

Reparación integral da cuberta do pavillón

39,5

33.990,11 €

11.466,37 €

13.533,63 €

52

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

Reforma de edificación destinada a vestiarios

36,5

30.458,14 €

11.175,82 €

13.190,69 €

53

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

Mellora de ximnasio Neka

35

14.896,35 €

5.465,83 €

6.451,25 €

54

Club Asoc. Deportiva Catro Roldas

G27234905

Melloras de instalacións deportivas

34

24.322,95 €

8.924,67 €

10.533,69 €

55

Club Hípico La Cruz

G27453042

Sistema de rega e arranxo de pistas

33

33.880,00 €

11.466,37 €

13.533,63 €

56

Club Remo Cabo de Cruz

G15093610

Mellora da instalación

33

34.362,31 €

11.466,37 €

13.533,63 €

57

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

Tarima baixo tatami, espellos e pintura

32

6.050,00 €

2.219,89 €

2.620,11 €

58

Club Hípico Equigalia

G27726033

Pista de rega con fluxo e refluxo 2.800 m2

27

30.492,00 €

11.188,24 €

13.205,36 €

59

Free Dojo(*)

G67878165

Reforma e equipamento do centro deportivo

27

15.020,72 €

5.483,26 €

6.471,58 €

(*) Entidade parcialmente subvencionada

593.075,39 €

700.000,00 €

ANEXO II

Solicitudes desestimadas polo esgotamento do crédito desta convocatoria

Solicitante

NIF

Puntos

1

Club Family Los Tilos

G70462742

25

2

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

24

3

Club Compostela Pitch and Putt

G44656122

21

4

Club de Fútbol San Esteban

G36733020

19

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas ou con desistencia na súa petición

Solicitante

NIF

Inadmisión/desistencia por non emendar en prazo

1

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

Desistencia por non emendar en prazo

2

Catoira S.D.

G36312445

Desistencia por non emendar en prazo

3

Céltiga, F.C.

G36030260

Desistencia por non emendar en prazo

4

Centro de Actividades Subacuáticas Cas Costa Lugo

G27445402

Desistencia por non emendar en prazo

5

Club de Fútbol Unión Deportiva Mos

G36214179

Desistencia por non emendar en prazo

6

Club de Tenis A Tobeira

G36762185

Desistencia por non emendar en prazo

7

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

Desistencia por non emendar en prazo

8

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Desistencia por non emendar en prazo

9

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Desistencia por non emendar en prazo

10

Club Deportivo Escuela Ayude

G70159959

Desistencia por non emendar en prazo

11

Club Esmelle

G15322738

Inadmitida por non inscrición no Ridega

12

Club Kwon Betanzos

G15866528

Desistencia por non emendar en prazo

13

Club Louro Tameiga

G36238996

Desistencia por non emendar en prazo

14

Club Maristas

G15436678

Desistencia por non emendar en prazo

15

Club Náutico Cobres

G36048601

Desistencia por non emendar en prazo

16

Club Náutico Deportivo de Santa Uxía de Ribeira

G15033152

Desistencia por non emendar en prazo

17

Club Número PHI

G94185964

Desistencia por non emendar en prazo

18

Club de Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Desistencia por non emendar en prazo

19

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

Desistencia por non emendar en prazo

20

Club Polideportivo Castroverde

G27247857

Desistencia por non emendar en prazo

21

Club Relámpagos de Pontevedra

G72667397

Desistencia por non emendar en prazo

22

Compostela Judo Club

G70344825

Desistencia por non emendar en prazo

23

Federación Galega de Motonáutica

G36663664

Desistencia por non emendar en prazo

24

Imua Paddle Surf Club Aguete

G09723636

Desistencia por non emendar en prazo

25

ITF Coirós

G70594684

Desistencia por non emendar en prazo

26

Judo Club Galicia Sur

G27781541

Desistencia por non emendar en prazo

27

Pabellón Ourense Club de Fútbol

G32300790

Desistencia por non emendar en prazo

28

Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

Desistencia por non emendar en prazo

29

SD Castroverde

G27038710

Desistencia por non emendar en prazo

30

Sociedad Deportiva Club Campo y Tiro de Lugo

G27019454

Desistencia por non emendar en prazo

31

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Desistencia por non emendar en prazo

32

Unión Deportiva Santa Mariña de Vigo

G36628774

Desistencia por non emendar en prazo

33

Vizoño, S.D.

G15335102

Desistencia por non emendar en prazo

34

Wind Club Aguete

G72779796

Desistencia por non emendar en prazo

35

Xinzo Fútbol Club

G36122901

Desistencia por non emendar en prazo