DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Luns, 9 de outubro de 2023 Páx. 56338

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 27 de setembro de 2023, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso, en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081-5363-21-0001082819 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Una vez transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lles sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2023

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda (€)

053191662E

Fra. 202102605

5.5.2021

6.035,35

Y08004099K

Fra. 202102606

5.5.2021

256,87

046091730Y

Fra. 202104357

23.6.2021

401,94

045953392J

Fra. 202104374

23.6.2021

361,59

076967097N

Fra. 202105487

21.7.2021

256,87

033265551F

Fra. 202105499

21.7.2021

401,94

044819742X

Fra. 202105554

23.7.2021

401,94

Y06697816T

Fra. 202106012

26.8.2021

256,87

A78213188

Fra. 202106042

27.8.2021

536,68

A78213188

Fra. 202106050

30.8.2021

361,59

076860880D

Fra. 202106258

10.9.2021

361,59

B86654308

Fra. 202106887

24.9.2021

256,87

B02827780

Fra. 202106963

29.9.2021

256,87

76861536K

Fra. 202107644

29.10.2021

361,59

032406150R

Fra. 202107645

29.10.2021

779,30

055345795K

Fra. 202107767

4.11.2021

256,87

036129692G

Fra. 202108241

26.11.2021

268,34

045907088P

Fra. 202200403

18.1.2022

401,94

078802381B

Fra. 202200439

18.1.2022

361,59

Y03950665S

Fra. 202200442

18.1.2022

256,87

076486220L

Fra. 202200447

18.1.2022

779,30

020629284D

Fra. 202201483

4.3.2022

268,34

076864357J

Fra. 202201773

14.3.2022

401,94

052481007K

Fra. 202201796

14.3.2022

256,87

076827134G

Fra. 202201799

14.3.2022

1.156,66

033299423T

Fra. 202202724

28.4.2022

779,30

044848494N

Fra. 202202957

11.5.2022

779,30

33869980L

Fra. 202303031

15.5.2023

361,59

Y8262038S

Fra. 202303358

26.5.2023

770,61