DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Martes, 17 de outubro de 2023 Páx. 57374

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes non admitidas a trámite e desistidas no ano 2023, ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

A dotación orzamentaria prevista na dita convocatoria (artigo 31) foi inicialmente de 9.000.000,00 €, consignando crédito no ano 2023 por importe de 5.400.000,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 14.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00009 e 3.600.000,00 € con cargo á dita aplicación e proxecto no ano 2024.

O 2.8.2023 publícase no DOG a Resolución do 27 de xullo de 2023 pola que se amplía o crédito da Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

Pasando a dispor dunha dotación final de 14.100.000 €, consignando crédito no ano 2023 por importe de 5.500.000,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 14.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00009 e 8.600.000,00 € con cargo á dita aplicación e proxecto no ano 2024.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes non admitidas a trámite e desistidas ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A) e que figuran nos anexos I, II, III e IV desta resolución.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2023

Jacobo Aboal Viñas
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas por cada liña

Liña 1. Xestión forestal sustentable.

Nº expediente

Nome/razón social

Descrición dos
investimentos

Importe
subvencionable

Importe da concesión

IN500A-2023-0012

Jesús García Beltrán

Tractocargador forestal

201.000,00 €

80.400,00 €

IN500A-2023-0020

Excavaciones y Servicios Nando, S.L.

Tractocargador forestal

230.000,00 €

92.000,00 €

IN500A-2023-0021

Iván Tembras, S.L.U.

Autocargador forestal

350.000,00 €

140.000,00 €

IN500A-2023-0035

José Salvador Caamaño Rial

Autocargador forestal

314.410,00 €

125.764,00 €

IN500A-2023-0042

Francisco Docal Fernández

Autocargador forestal

400.000,00 €

160.000,00 €

IN500A-2023-0065

Biosalnes, S.L.U.

Cabezal talador

Pinza procesadora

23.900,00 €

9.560,00 €

IN500A-2023-0082

Vilmon Forestal, S.L.

Tractocargador forestal

286.200,00 €

114.480,00 €

IN500A-2023-0083

José Manuel Fernández Cerqueiras

Procesadora forestal

485.000,00 €

194.000,00 €

IN500A-2023-0095

José Antonio Carreira Vázquez

Tractocargador forestal

265.000,00 €

106.000,00 €

IN500A-2023-0102

Sergio Romero García

Procesadora forestal

399.327,35 €

159.730,94 €

IN500A-2023-0115

Noel Cortón Teijo

Autocargador forestal

261.600,00 €

104.640,00 €

IN500A-2023-0117

Eduardo Velo Reborido

Cabezal procesador

128.133,00 €

51.253,20 €

IN500A-2023-0135

Servitec Medioambiente, S.L.

Equipo talador

Tractocargador forestal

620.545,00 €

200.000,00 €

IN500A-2023-0136

Maderas Camino, S.L.

Tractocargador forestal

194.231,00 €

77.692,40 €

Liña 2. Madeira e biomasa.

Nº expediente

Nome/razón social

Descrición dos
investimentos

Importe
subvencionable

Importe da concesión

IN500A-2023-0001

Forestal Ángel, S.L.

Procesadora forestal

600.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0003

Omar Ares Puente

Tractocargador forestal

250.000,00 €

100.000,00 €

IN500A-2023-0004

Dario Varela Romero, S.A.U.

Procesadora forestal

456.363,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0005

Agriser Canosa, S.C.

Equipo talador-procesador

404.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0006

Excavaciones y Desbroces Núñez, S.L.

Tractocargador forestal

270.000,00 €

108.000,00 €

IN500A-2023-0007

Meilán e Guerra, S.L.

Procesadora forestal

367.145,00 €

146.858,00 €

IN500A-2023-0008

Maderas Xinzo, S.L.

Procesadora forestal

540.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0009

Tojeiro y Vidal, S.L.

Equipo talador

342.890,00 €

137.156,00 €

IN500A-2023-0010

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Autocargador forestal

334.722,28 €

133.888,91 €

IN500A-2023-0011

Enrique García Seoane

Procesadora forestal

350.000,00 €

140.000,00 €

IN500A-2023-0013

Mesía Maderas, S.L.

Tractocargador forestal

220.807,00 €

88.322,80 €

IN500A-2023-0014

Excavaciones y Muros Essal, S.L.

Autocargador forestal

278.500,00 €

111.400,00 €

IN500A-2023-0015

Maderquinte, S.L.

Autocargador forestal

350.163,00 €

140.065,20 €

IN500A-2023-0016

Manuel Ángel Fernández Cortizo

Procesadora forestal

495.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0018

Maderas Naciente, S.L.

Procesadora forestal

360.000,00 €

144.000,00 €

IN500A-2023-0019

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

Procesadora forestal

377.190,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0023

Manuel Villadóniga Casas, S.L.

Procesadora forestal

594.134,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0024

Serrería Maderas López, S.L.

Autocargador forestal

274.100,00 €

109.640,00 €

IN500A-2023-0025

Maderas García de Presedo, S.L.

Procesadora forestal

482.448,66 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0027

Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L.

Autocargador forestal

450.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0028

Maderas Villapol, S.A.

Equipo talador-procesador

374.525,00 €

149.810,00 €

IN500A-2023-0029

Forestal J. Carrillo, S.L.

Autocargador forestal

381.147,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0030

Explotaciones Forestales Cofor, S.L.

Autocargador forestal

375.779,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0031

Obras y Viales Teixeira, S.L.

Autocargador forestal

375.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0032

Madergal, S.L.

Autocargador forestal

285.000,00 €

114.000,00 €

IN500A-2023-0033

Forestal Rúa, S.L.

Autocargador forestal

435.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0034

Avelino Araújo e Hijos, S.L.

Autocargador forestal

375.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0036

Maderas Mancebo, S.L.

Tractocargador forestal
Cabezal procesador

336.000,00 €

134.400,00 €

IN500A-2023-0038

Maderas Maradona, S.L.

Procesadora forestal

510.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0039

Maderas D.E.R. Pumares, S.L.

Autocargador forestal

439.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0041

Francisco Javier Rodríguez González

Autocargador forestal

235.000,00 €

94.000,00 €

IN500A-2023-0043

Maderas Argimiro, S.L.

Equipo talador-procesador

374.400,00 €

149.760,00 €

IN500A-2023-0044

José Manuel Fariña Sabarís

Autocargador forestal

320.000,00 €

128.000,00 €

IN500A-2023-0045

Forestal Ría de Abres, S.L.

Autocargador forestal

374.000,00 €

149.600,00 €

IN500A-2023-0046

Biomasas Forestales del Cantábrico, S.L.

Autocargador forestal

360.000,00 €

144.000,00 €

IN500A-2023-0047

Landmaschinen, S.L.

Procesadora forestal

385.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0048

Maderista Souto, S.L.

Procesadora forestal

385.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0050

Maderas Celeiro, S.L.

Enfardadora de biomasa

220.000,00 €

88.000,00 €

IN500A-2023-0052

Forestal Martínez 2010, Sociedad Limitada

Autocargador forestal
Cabezal procesador

370.000,00 €

148.000,00 €

IN500A-2023-0055

Maderas Valiñas, S.L.

Procesadora forestal

340.315,00 €

136.126,00 €

IN500A-2023-0057

Maderas Barcia, S.L.

Equipo talador

545.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0058

Maderas Carril, S.L.

Autocargador forestal

550.629,75 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0060

Maderas Daniel Fernández, S.C.

Cabezal procesador

115.000,00 €

46.000,00 €

IN500A-2023-0061

Forestal Torre San Fiz, S.L.

Autocargador forestal

324.000,00 €

129.600,00 €

IN500A-2023-0064

Maderas Paco Cacharolo, S.L.

Autocargador forestal

495.925,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0066

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Autocargador forestal

389.472,40 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0067

Hermanos García Rocha, S.L.

Autocargador forestal

365.978,94 €

146.391,58 €

IN500A-2023-0069

Díaz y Buceta, S.L.

Autocargador forestal

380.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0070

Carecatrans, S.L.

Equipo talador

323.450,00 €

129.380,00 €

IN500A-2023-0071

Maderera de Cospeito, S.L.

Procesadora forestal

375.500,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0074

Racso Fores, S.L.

Autocargador forestal

385.552,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0075

Forestal Fragamoura, S.L.

Parque de apiado

59.025,00 €

23.610,00 €

IN500A-2023-0077

Pyg Curtis 2019, S.L.

Autocargador forestal

302.950,00 €

121.180,00 €

IN500A-2023-0080

Forestcorte, S.L.

Procesadora forestal

530.859,65 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0081

Maderas Gestal, S.L.

Equipo talador-procesador

411.300,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0092

Serfovan Forestal, S.L.

Procesadora forestal

466.378,29 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0093

Forestal Hosintra, S.L.

Procesadora forestal

369.990,00 €

147.996,00 €

IN500A-2023-0094

Maderas Masma, S.L.

Cabezal procesador

117.000,00 €

46.800,00 €

IN500A-2023-0096

Maderas Pedreira, S.L.

Autocargador forestal

346.000,00 €

138.400,00 €

IN500A-2023-0105

Transformaciones Galicia, S.L.

Autocargador forestal

360.000,00 €

144.000,00 €

IN500A-2023-0108

Deforgal XXI, S.L.

Equipo talador

409.421,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0109

Madeiras do Xallas, S.L.

Procesadora forestal

378.320,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0110

Maderas José Lema, S.L.

Tractocargador forestal

177.000,00 €

70.800,00 €

IN500A-2023-0113

Maderas Muíño Ramos, S.L.

Procesadora de leña

54.000,00 €

21.600,00 €

IN500A-2023-0124

Forestal Gonzar, S.L.

Autocargador forestal

410.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0126

Forestambre, S.L.

Autocargador forestal

367.718,50 €

147.087,40 €

IN500A-2023-0127

Forestal Lata, S.L.

Equipo talador-procesador

434.190,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0131

Ametlam, Sociedad Limitada

Forcípulas e vértex

5.229,00 €

2.091,60 €

IN500A-2023-0137

Tableros de Betanzos, S.L.

Autocargador forestal

450.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0139

Maderas Machín y Rodríguez, S.L.

Procesadora forestal

589.866,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0140

Bioforga, S.L.

Autocargador forestal

363.487,13 €

145.394,85 €

IN500A-2023-0142

Codesal Servizos Forestais, S.L.

Tractocargador forestal

413.900,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0143

Logística Maderera Marcos Rodríguez, S.L.

Autocargador forestal

377.763,00 €

150.000,00 €

IN500A-2023-0144

José Manuel Rial Pereiro

Equipo talador

306.471,87 €

122.588,75 €

Liña 3. Castiñeiro e resina.

Nº expediente

Nome/razón social

Descrición dos
investimentos

Importe
subvencionable

Importe da concesión

IN500A-2023-0121

Xagoaza Pinaster, S.L.

Grupo electróxeno

Acondicionamento parque exterior

Cestas multiúsos

Equipo de Laboratorio

Carretillos adaptados

271.039,12 €

108.415,65 €

Liña 4. Valor engadido na primeira transformación da madeira.

Nº expediente

Nome/razón social

Descrición dos
investimentos

Importe
subvencionable

Importe da concesión

IN500A-2023-0022

Serrerías del Tea, S.L.

Pa cargadora

237.400,00 €

94.960,00 €

IN500A-2023-0049

Maderas Gayoso, S.L.U.

Clasificador-paletizador vertical

364.250,00 €

145.700,00 €

IN500A-2023-0051

Maderas Clemente López y Cía, S.L.

Descascadora

224.755,00 €

89.902,00 €

IN500A-2023-0053

Maderas Hnos. Castro, S.L.

Liña madeira laminada (prensa e encoladora)
Pa cargadora

203.700,00 €

81.480,00 €

IN500A-2023-0062

Aserradero de Tuiriz, S.L.

Clasificador de táboas

138.000,00 €

55.200,00 €

IN500A-2023-0063

Besteiro Forestal, S.C.

Liña fixa de triturado e obra instalación
Apiador para liña de tronquillos e obra instalación

275.000,00 €

110.000,00 €

IN500A-2023-0068

Vista Jardín, S.L.U.

Centro de transformación

108.707,42 €

43.482,97 €

IN500A-2023-0073

Maderas Manuel Núñez, S.L.U.

Liña automática de apiado de táboas
Equipo para clasificación de táboas
Desapiador para paquetes de táboas
Carro de troncos pneumático
Pa cargadora

410.840,00 €

164.336,00 €

IN500A-2023-0084

Madeiras Estanqueiro, S.L.

Canteadora

75.650,00 €

30.260,00 €

IN500A-2023-0086

Agrupación Lucense de Maderas, S.A. (ALMASA)

Máquina múltiple de dobre eixo

200.000,00 €

80.000,00 €

IN500A-2023-0087

Maderas Pérez Páramos, S.L.

Procesadora de leña

26.000,00 €

10.400,00 €

IN500A-2023-0088

Maderas Gómez Orense, S.L.

Liña automática de canteado e retestado de núcleos

550.000,00 €

200.000,00 €

IN500A-2023-0089

Francisco Javier Rodríguez González

Automatización liña de serrado

60.700,00 €

24.280,00 €

IN500A-2023-0090

Maderas Feijoo Lorenzo, Sociedad Limitada

Alimentadora automática cepilladora múltiple

85.000,00 €

34.000,00 €

IN500A-2023-0091

Serrerías Rodríguez, S.L.

Retestadora
Zona de acopio de tronco

273.332,11 €

109.332,84 €

IN500A-2023-0098

A Mariña Biegal, S.L.

Sistema de evacuación e distribución de astela

107.500,00 €

43.000,00 €

IN500A-2023-0099

Maderas Montero, S.L.

Conxunto de canteado automático

275.000,00 €

110.000,00 €

IN500A-2023-0101

Maderas Cajaraville, S.L.

Liña de serra múltiple de núcleos liña de astelado

500.000,00 €

200.000,00 €

IN500A-2023-0103

Maderas Varela Otero, S.L.

Balsa inmersión
Carretilla elevadora

97.400,00 €

38.960,00 €

IN500A-2023-0104

Serra de San Román, S.L.

Liña automática de canteado e retestado de táboas

303.000,00 €

121.200,00 €

IN500A-2023-0107

Maderas Pérez Giménez, S.L.

Conxunto desapiador/clasificador
Construción nave almacenamento

524.775,95 €

200.000,00 €

IN500A-2023-0111

Maderas Bama, S.L.

Instalación de protección contra incendios
Carretilla elevadora
Tránsfer inclinado serradura

133.584,16 €

53.433,66 €

IN500A-2023-0116

Serafín Senlle Sendón

Arrastre de serradura por paleta
Arrastre de astela por paletas
Canal vibrante
Conxunto de tratamento antiazulado
Tránsfer de cadea de 3 vías
Tránsfer de rolos
Tránsfer de cadeas

123.180,00 €

49.272,00 €

IN500A-2023-0128

Mader Campo, S.L.

Escáner de clasificación
Pa cargadora
Carretilla eléctrica

367.915,76 €

147.166,30 €

IN500A-2023-0129

Mosquera Villavidal, S.L.

Carretilla elevadora
Sistema transporte pneumático
Serra desdobradora horizontal
Alimentador de tronco
Tromel separador de tacos de viruta
Transportador cribado serraduras
Automatización secadoiro

333.676,43 €

133.470,57 €

IN500A-2023-0138

Maderas Torreira, S.L.

Instalación de protección contra incendios
Construción de cobertizo
Carretilla elevadora

206.195,00 €

82.478,00 €

IN500A-2023-0145

Exfopino, S.L.

Sistemas de alimentación
Construción nave almacenamento

191.080,00 €

76.432,00 €

Liña 5. Plans e ferramentas de xestión empresarial.

Non houbo solicitudes nesta liña.

ANEXO II

Axudas denegadas. Lista de agarda ordenada aplicando os criterios
de desempate (artigo 7)

Nº expediente

Nome/razón social

Descrición dos
investimentos

Puntuación baremo

Motivo non aprobación

IN500A-2023-0100

Maderas Castelo, S.L.

Autocargador forestal

240

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0079

Maderas y Muebles Villamor, S.L.

Autocargador forestal

240

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0078

Forestal Liñeira, S.L.

Equipo talador

240

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0072

Maderas Orense, S.L.

Procesadora forestal

240

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0050

Maderas Celeiro, S.L.

Cabezal procesador

240

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0075

Forestal Fragamoura, S.L.

Cabezal procesador

235

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0112

Exflorestal Os Castros, S.L.

Cabezal talador

225

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0002

Maderas Senín, S.L.

Autocargador forestal

220

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0106

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Cabezal procesador

220

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0146

Agroforestal Carballes Campos, S.L.

Procesadora de biomasa

215

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0125

Madeiras Irmáns Castros, S.L.

Procesadora forestal

210

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0037

Maderas Randufe, S.L.

Cabezal procesador

210

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0076

Maderas Jorge Rey, S.L.

Cabezal talador

205

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0114

Exurga, S.L.

Procesadora forestal

200

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0026

Maderas Costiña, S.L.U.

Tractocargador forestal

200

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0054

Forestal Míguez e Hijos, S.L.

Cabezal procesador

195

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0054

Forestal Míguez e Hijos, S.L.

Cabezal procesador

195

Insuficiencia de crédito dispoñible

IN500A-2023-0017

Costel Mirón Popescu

Cabezal procesador

195

Insuficiencia de crédito dispoñible

ANEXO III

Solicitudes de axudas non admitidas a trámite

Expediente

Nome/razón social

Motivo

IN500A-2023-0040

Explotaciones Forestales Rudive, S.L.

Investimentos non subvencionables (artigo 4.1.c)

IN500A-2023-0056

Edelmiro López, S.L.

Prohibición de solicitar axudas IN500A durante 2 convocatorias

IN500A-2023-0085

Forestal Alejo, S.L.U.

A sede social da entidade atópase en zona densamente poboada (ZDP) (artigo 2)

IN500A-2023-0097

Servicios Madereros de La Mariña, S.L.

A entidade non achega documentación mínima (artigo 9.2)

IN500A-2023-0120

Forestal y Medioambiente Galicia, S.L.

A sede social da entidade atópase en zona densamente poboada (ZDP) (artigo 2)

IN500A-2023-0130

Minero Conforex, S.L.

Investimentos non subvencionables (artigos 3 e 4)

IN500A-2023-0134

Fuentes, Transformaciones de la Madera, S.L.

Investimentos non subvencionables (artigo 4.1.c)

IN500A-2023-0147

H2O Iniciativas no Medio Rural, S.L.N.

A entidade non achega documentación mínima (artigo 9.2)

ANEXO IV

Solicitudes desistidas

Expediente

Nome/razón social

IN500A-2023-0059

Agroforestal Lucky, S.L.

IN500A-2023-0118

Jesús Fidel Amil Casal

IN500A-2023-0119

Vda. de Antonio Pereira, S.L.

IN500A-2023-0122

Supalem, S.C.

IN500A-2023-0123

José Ramón Rama Chans

IN500A-2023-0132

Silvareira, Servicios Forestais, S.L.

IN500A-2023-0133

Valentín Manuel Rey Lustres

IN500A-2023-0141

Maderas García O Serrador, S.L.

IN500A-2023-0148

BSL Woodfiber, S.A.