DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Martes, 17 de outubro de 2023 Páx. 57382

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes non admitidas a trámite e desistidas no ano 2023, ao abeiro da Resolución do 20 de marzo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023 en réxime de concorrencia competitiva as axudas á valorización e á segunda transformación da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes non admitidas a trámite e desistidas ao abeiro da Resolución do 20 de marzo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023 en réxime de concorrencia competitiva as axudas á valorización e á segunda transformación da industria forestal galega e do contract, que figuran nos anexos I, II, III e IV.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2023 con cargo ás aplicacións orzamentarias 14.A4.741A.770.0, 14.A4.741A.771.0 e 14.A4.741A.780.2, código de proxecto 2021 00002, dotadas con 2.600.000,00 €.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2023

Jacobo Aboal Viñas
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas

Número de expediente

Liñas

Nome/Razón social

Descrición dos investimentos

Importe
subvencionable

Importe
concesión

IN500B-2023-00000002-00

1

Serafín Senlle Sendón

Conxunto de tratamento antiazulado (balsa con ponte guindastre), transfers, arrastre de paletas, canal vibrante

123.180,00 €

61.590,00 €

IN500B-2023-00000004-00

1

Besteiro Forestal, S.C.

Liña fixa de triturado (triturador de coitelas e tolva, electroimán e cinta de evacuación)

105.000,00 €

52.500,00 €

IN500B-2023-00000008-00

1

Maderas Bama, S.L.

Instalación contraincendios, carreta e transfer

133.584,16 €

66.792,08 €

IN500B-2023-00000010-00

1

Maderas Becerra, S.L.

Cortadora de paquetes, aspiración e instalación eléctrica

103.150,00 €

51.575,00 €

IN500B-2023-00000011-00

4

Maderas Feijoo Lorenzo, S.L.

Implantación da marca de garantía Pino de Galicia

442,40 €

221,20 €

IN500B-2023-00000012-00

1+4

Aserradero de Tuiriz, S.L.

Clasificador de táboa e apiador e implantación de marcado CE

251.300,00 €

125.650,00 €

IN500B-2023-00000013-00

1+4

Maderas Pérez Giménez, S.L.

Empaquetadora de táboas, implantación da marca de garantía Pino de Galicia e implantación de marcado CE

152.334,44 €

76.167,22 €

IN500B-2023-00000014-00

1

Maderas Varela Otero, S.L.

Carreta e balsa antiazulado

97.400,00 €

48.700,00 €

IN500B-2023-00000015-00

2

Carpintería Márquez y Vilela, S.L.

Canteadora automática

99.500,00 €

49.750,00 €

IN500B-2023-00000017-00

1

Hermanos García Rocha, S.L.

Liña de corte de paquetes

215.689,88 €

106.873,50 €

IN500B-2023-00000018-00

1

Madergal, S.L.

Liña automática de canteado

184.948,70 €

92.474,35 €

IN500B-2023-00000019-00

2

Anquin Madera, S.L.

Canteadora automática, equipo de encolado, aspiración, escuadradora, canteadora manual, tupí e bomba de vacío

176.260,00 €

88.130,00 €

IN500B-2023-00000020-00

2

Timber Frame España, S.L.

CNC

277.000,00 €

138.500,00 €

IN500B-2023-00000021-00

2

Larrossa Artesanos de Madera, S.L.

Escuadradora e calibradora

51.800,00 €

25.900,00 €

IN500B-2023-00000022-00

4

Lisardo González, S.L.

Implantación de cadea de custodia PEFC e FSC e certificados ISO9001 e UNE-EN14001

3.842,50 €

1.921,25 €

IN500B-2023-00000023-00

1

Mader Campo, S.L.

Escáner para o clasificador, carreta eléctrica e pá cargadora con pinza

367.915,76 €

183.957,88 €

IN500B-2023-00000025-00

1

Maderas Ojea, S.L

Instalación contra incendios

451.260,44 €

182.663,55 €

IN500B-2023-00000026-00

1

Maderas Manuel Núñez, S.L.

Carro de troncos, clasificadora, liña automática de apiado, desapiador, tronzadora ingletadora

327.400,00 €

163.700,00 €

IN500B-2023-00000027-00

2

Carpintería A Meedeira Carral, S.L.

Canteadora - encoladora

35.500,00 €

17.750,00 €

IN500B-2023-00000029-00

2

Tec Model Estrada, S.L.U.

Liña de conformado e cravado de panel acústico

55.270,00 €

27.635,00 €

IN500B-2023-00000030-00

1

Ecowarm de Galicia, S.L.

Secadoiro rotativo

821.600,00 €

131.794,00 €

IN500B-2023-00000034-00

2

Maderas Lomba La Guardia, S.L.

Seccionadora

92.000,00 €

46.000,00 €

IN500B-2023-00000035-00

5

Asociación de Empresarios de la 1 Transformación de la Madera de Lugo

Creación de servizo de prevención mancomunado

128.386,32 €

60.000,00 €

IN500B-2023-00000036-00

2

Muebles Kiko, S.L.

CNC e compresor

120.900,00 €

60.450,00 €

IN500B-2023-00000037-00

1

Benjamín Prieto Martínez

Compresor

8.600,00 €

4.300,00 €

IN500B-2023-00000038-00

2

Carpintería Ceyeda, S.L.

Robot para embalaxe e compresor

23.157,74 €

11.578,87 €

IN500B-2023-00000039-00

2

Carlos Manuel Gómez Sánchez

Aplacadora de cantos

66.900,00 €

33.450,00 €

IN500B-2023-00000041-00

2+4

Maderas Hermanos Castro, S.L.

Grupo de encolado e implantación de marcado CE

68.477,58 €

34.238,79 €

IN500B-2023-00000044-00

1

Exfopino, S.L.

Sistema de alimentación

133.000,00 €

66.500,00 €

IN500B-2023-00000045-00

1

Serrerías del Tea, S.L.

Cámara de secado

363.940,00 €

181.970,00 €

IN500B-2023-00000046-00

1

Biomasas Forestales del Cantábrico, S.L.U.

Pá cargadora

186.100,00 €

93.050,00 €

IN500B-2023-00000047-00

1

Betanzos HB, S.L.

Bomba de presión hidráulica de prensa, cepilladora de taboleiro, liña de alimentación de asteladora, illamento de liñas de vapor e auga sobrequentada

113.162,32 €

56.581,16 €

IN500B-2023-00000048-00

1

Maderas Gestal, S.L.

Compresor, aspirador e mesa vibrante

67.252,40 €

33.626,20 €

IN500B-2023-00000051-00

2

Fogar Carpintería, S.L.

Canteadora escuadradora

54.900,00 €

27.450,00 €

ANEXO II

Axudas denegadas

Expediente

Liñas

Nome/Razón social

Descrición dos investimentos previstos no proxecto

Motivo non aprobación

IN500B-2023-00000003-00

1

Serra de San Román, S.L.

Liña automática de canteado e retestado

Puntuación 50, inferior á puntuación de corte (60 puntos)

IN500B-2023-00000007-00

1

Maderas Gómez Orense, S.L.

Liña asteladora

Puntuación 50, inferior á puntuación de corte (60 puntos)

IN500B-2023-00000011-00

1

Maderas Feijoo Lorenzo Sociedad Limitada

Liña automática de alimentación de cepilladora múltiple

Puntuación 40, inferior á puntuación de corte (60 puntos)

IN500B-2023-00000016-00

1

Maderas Torreira, S.L.

Asteladora

Puntuación 55, inferior á puntuación de corte (60 puntos)

IN500B-2023-00000028-00

1

Madeiras Estanqueiro, S.L.

Canteadora

Puntuación 45, inferior á puntuación de corte (60 puntos)

IN500B-2023-00000040-00

1

Maderas Laracha, S.L.

Compresor, tronzador de paquetes e aspirador

Puntuación 55, inferior á puntuación de corte (60 puntos)

ANEXO III

Solicitudes de axudas non admitidas a trámite

Expediente

Nome/Razón social

Motivo

IN500B-2023-00000001-00

Carpintería Carreira Carollo, S.L.

Investimentos non subvencionables (artigo 4)

IN500B-2023-00000005-00

Carpintería Joyla, S.L.

Prohibición de solicitar axudas IN500B durante 2 convocatorias (renuncia fóra de prazo IN500B-2021)

IN500B-2023-00000031-00

Nefab Pontevedra, S.L.

Non reúne requisitos para acadar a condición de beneficiaria (artigo 2)

IN500B-2023-00000032-00

Pele Workshop, S.L.

Investimentos non subvencionables (artigo 5)

IN500B-2023-00000042-00

Montajes y Creaciones Norte, S.L.

Non reúne requisitos para acadar a condición de beneficiaria (artigo 2)

ANEXO IV

Solicitudes desistidas

Expediente

Nome/Razón social

IN500B-2023-00000006-00

Codema Lomba, S.L.

IN500B-2023-00000009-00

Maderas Manuel Núñez, S.L.

IN500B-2023-00000024-00

Carpintería Estelar, S.L.

IN500B-2023-00000033-00

Exclusivas Valporta, S.L.

IN500B-2023-00000043-00

Palets Cervelo, S.L.

IN500B-2023-00000049-00

Vales Coruña, S.L.

IN500B-2023-00000050-00

Transformaciones Galicia, S.L.