DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 27 de outubro de 2023 Páx. 58852

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 11 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2023-2025, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2023-2024 (código de procedemento TR301K).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, DOG núm. 121, do 25 de xuño, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

A Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade do 11 de maio de 2023, DOG núm. 95, do 22 de maio, estableceu as bases polas que se regularán as subvencións das accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2023-2025, e procedeu a realizar a súa primeira convocatoria.

O seu obxecto consiste no establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas), xestionadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a través das súas xefaturas territoriais.

Poderán ser beneficiarias das subvencións a que se refiren estas bases as entidades que, na data de entrada en vigor da correspondente convocatoria, sexan titulares de centros ou entidades de formación acreditados ou, de ser o caso, inscritos para impartiren formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma de Galicia naquelas especialidades formativas para as cales soliciten subvención, xa sexa na modalidade presencial, de teleformación ou mixta.

Destinouse á primeira convocatoria un crédito por un importe total de 70.024.608,00 €, distribuído en dúas anualidades, cun total de 43.024.608,00 € para o ano 2023 e de 27.000.000,00 € para o ano 2024.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación do 31 de agosto de 2023, publicada no DOG núm. 170, do 7 de setembro, modificáronse entre as distintas aplicacións orzamentarias e co fin de adecuar a súa distribución en función das entidades que resultaron beneficiarias da subvención (empresas, entidades locais ou entidades sen ánimo de lucro), os créditos orzamentarios recollidos na Orde do 11 de maio de 2023.

A distribución final dos créditos, desagregada por aplicación orzamentaria e anualidade foi a seguinte:

Aplicación orzamentaria

Anualidade 2023

Anualidade 2024

Importe total

11.50.323A.460.1

2.559.642,50 €

2.152.744,00 €

5.200.049,00 €

11.50.323A.471.0

31.954.789,90 €

19.406.960,00 €

49.883.432,00 €

11.50.323A.481.0

8.510.175,60 €

5.440.296,00 €

14.941.127,00 €

Total

43.024.608,00 €

27.000.000,00 €

70.024.608,00 €

A relación de subvencións concedidas ás entidades beneficiarias, ordenadas por xefatura territorial e código de expediente, publícase como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2023

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación

ANEXO

Xefatura

territorial

Código de expediente

Entidade beneficiaria

NIF

Aplicación

orzamentaria

Subvención

concedida

A Coruña

TR301K-2023/000007-1

Telemática Galicia, S.L.

B15687999

11.50.323A.471.0

360.288,30 €

A Coruña

TR301K-2023/000012-1

Geriatros, S.A.U.

A36780245

11.50.323A.471.0

90.775,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000023-1

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

11.50.323A.481.0

430.723,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000025-1

Einstein Formación, S.L.

B70014543

11.50.323A.471.0

337.833,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000026-1

Mariano Santos Vela

**79**15S

11.50.323A.471.0

21.948,30 €

A Coruña

TR301K-2023/000027-1

Academia Arca, S.L.

B15318314

11.50.323A.471.0

391.162,50 €

A Coruña

TR301K-2023/000029-1

Fortec, Formación y Tecnología, S.L.

B50737659

11.50.323A.471.0

125.949,00 €

A Coruña

TR301K-2023/000040-1

Gaba Formación, S.L.

B15665334

11.50.323A.471.0

651.969,90 €

A Coruña

TR301K-2023/000042-1

Forma-Tec Multisectorial, S.L.N.E.

B94052164

11.50.323A.471.0

280.771,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000045-1

Anteva Servicios Informáticos, S.L.

B70518444

11.50.323A.471.0

127.974,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000053-1

Concello de Ferrol

P1503700E

11.50.323A.460.1

164.607,30 €

A Coruña

TR301K-2023/000054-1

Luis Francisco Roget Pérez

3**01**9H

11.50.323A.471.0

214.947,00 €

A Coruña

TR301K-2023/000057-1

Centro de Ensino Vagalume

B15664121

11.50.323A.471.0

113.237,10 €

A Coruña

TR301K-2023/000058-1

División Gallega de Gestión Comercial

B15815442

11.50.323A.471.0

90.775,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000062-1

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.50.323A.481.0

1.422.342,78 €

A Coruña

TR301K-2023/000064-1

Natali Asorey Zorraquino

**784**5J

11.50.323A.471.0

104.123,40 €

A Coruña

TR301K-2023/000073-1

Anxela, S.L.

B15225584

11.50.323A.471.0

59.842,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000078-1

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

G15597669

11.50.323A.481.0

523.018,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000081-1

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

11.50.323A.471.0

157.458,30 €

A Coruña

TR301K-2023/000085-1

Concello de Ribeira

P1507400H

11.50.323A.460.1

58.735,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000086-1

Asociación Amicos

G15747678

11.50.323A.481.0

264.280,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000090-1

Gestión Plus, S.L.U. Servicios Integrales a Emp.

B70162649

11.50.323A.471.0

57.296,40 €

A Coruña

TR301K-2023/000091-1

Alfonso Martínez de la Fuente

7**20**6D

11.50.323A.471.0

192.480,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000092-1

Concello de Narón

P1505500G

11.50.323A.460.1

350.057,40 €

A Coruña

TR301K-2023/000096-1

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

G32115941

11.50.323A.481.0

209.880,30 €

A Coruña

TR301K-2023/000108-1

Dobao Imagen Santiago, S.L.

B70191226

11.50.323A.471.0

29.921,40 €

A Coruña

TR301K-2023/000109-1

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias Agaca

F15156557

11.50.323A.481.0

133.193,70 €

A Coruña

TR301K-2023/000110-1

Concello de Santa Comba

P1507800I

11.50.323A.460.1

310.175,10 €

A Coruña

TR301K-2023/000116-1

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña

G15083215

11.50.323A.481.0

300.867,30 €

A Coruña

TR301K-2023/000124-1

Concello de Cambre

P1501700G

11.50.323A.460.1

435.225,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000127-1

Distribuciones A Moenda, S.L.

B70525811

11.50.323A.471.0

58.285,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000128-1

Concello de Culleredo

P1503100H

11.50.323A.460.1

29.899,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000129-1

Centro de Formación Nuevas Profesiones, S.L.

B70146618

11.50.323A.471.0

308.164,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000140-1

IEN por Europa

G70109491

11.50.323A.481.0

133.193,70 €

A Coruña

TR301K-2023/000141-1

Hércules Formación, S.L.

B70226154

11.50.323A.471.0

64.402,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000146-1

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

A36953479

11.50.323A.471.0

368.640,00 €

A Coruña

TR301K-2023/000148-1

Centro Gallego de Estudios In.Formate, S.L.

B70350145

11.50.323A.471.0

2.342.029,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000151-1

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

11.50.323A.471.0

20.511,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000160-1

Federación EFA Galicia

G15299357

11.50.323A.481.0

459.159,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000165-1

Fundación Nortempo

G70009949

11.50.323A.481.0

422.280,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000166-1

Fundación Paideia Galiza

G15798655

11.50.323A.481.0

31.780,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000168-1

Concello de Carballo

P1501900C

11.50.323A.460.1

355.876,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000169-1

Autoescola Mata-Forvial, S.L.

B15520703

11.50.323A.471.0

84.542,40 €

A Coruña

TR301K-2023/000175-1

Consultores Basilio Insua Lado, S.L.

B70253158

11.50.323A.471.0

153.382,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000176-1

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

11.50.323A.471.0

804.824,40 €

A Coruña

TR301K-2023/000178-1

Concello de Boiro

P1501100J

11.50.323A.460.1

221.409,30 €

A Coruña

TR301K-2023/000180-1

Soldacero Formación e Inspección, S.L.

B70286067

11.50.323A.471.0

210.125,10 €

A Coruña

TR301K-2023/000186-1

Fundación Ronsel

G15752660

11.50.323A.481.0

57.152,70 €

A Coruña

TR301K-2023/000187-1

Instituto Galego de Formación

B36809341

11.50.323A.471.0

203.003,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000195-1

Centro de Formación Profesional Soldeo, S.L.

B70351499

11.50.323A.471.0

176.350,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000199-1

Fundación Cip

G15849318

11.50.323A.481.0

181.381,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000207-1

Ensino, S.L.

B15272537

11.50.323A.471.0

210.994,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000211-1

Aprofar

G15467277

11.50.323A.481.0

116.571,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000213-1

Centro Agarimo

G15023054

11.50.323A.481.0

206.569,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000217-1

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

11.50.323A.481.0

117.471,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000220-1

Forga

G36818367

11.50.323A.481.0

823.685,10 €

A Coruña

TR301K-2023/000222-1

Concello de Oleiros

P1505900I

11.50.323A.460.1

340.522,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000225-1

Apetamcor

G32026056

11.50.323A.481.0

67.635,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000226-1

Formación Profesional Divino Maestro

R1500136E

11.50.323A.481.0

41.985,90 €

A Coruña

TR301K-2023/000237-1

Concello de Ordes

P1506000G

11.50.323A.460.1

45.387,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000239-1

Pedro Pablo Gutiérrez Buján

**258**1L

11.50.323A.471.0

390.274,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000247-1

Lucaser Solutions, S.L.

B70569868

11.50.323A.471.0

237.715,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000255-1

Centro de Formación Begum, S.L.

B70035407

11.50.323A.471.0

133.504,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000266-1

Instituto Europeo para el Empleo

B73366247

11.50.323A.471.0

46.764,00 €

A Coruña

TR301K-2023/000274-1

Acerta Formación, S.L.N.E.

B70306246

11.50.323A.471.0

277.554,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000283-1

Concello de Arteixo

P1500500B

11.50.323A.460.1

168.606,00 €

A Coruña

TR301K-2023/000284-1

Bartomeu López, S.L.U.

B70508403

11.50.323A.471.0

772.965,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000285-1

Academia Postal 6 A Coruña, S.L.

B15521792

11.50.323A.471.0

314.548,50 €

A Coruña

TR301K-2023/000288-1

Centro de Iniciativas Profesionales (Cip)

B36757557

11.50.323A.471.0

784.423,50 €

A Coruña

TR301K-2023/000289-1

José Antonio Suárez Pozas

53**66**P

11.50.323A.471.0

98.936,10 €

A Coruña

TR301K-2023/000299-1

Self Employment Limanfer, S.L.

B70212956

11.50.323A.471.0

122.174,40 €

A Coruña

TR301K-2023/000300-1

Nebrija Torre de Hércules, S.L.

B70218474

11.50.323A.471.0

39.405,00 €

A Coruña

TR301K-2023/000301-1

Cruz Roja Española

Q2866001G

11.50.323A.481.0

443.251,50 €

A Coruña

TR301K-2023/000302-1

Concello da Laracha

P1504200E

11.50.323A.460.1

45.387,60 €

A Coruña

TR301K-2023/000305-1

Centro de Formación Praxis

B15625296

11.50.323A.471.0

181.564,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000307-1

Recursos Galicia, S.L.

B70107842

11.50.323A.471.0

318.851,70 €

A Coruña

TR301K-2023/000308-1

Talleres Gallegos de Soldadura, S.C.

J70180302

11.50.323A.471.0

166.439,70 €

A Coruña

TR301K-2023/000309-1

Reyblanc Centros de Formación, S.L.

B36559292

11.50.323A.471.0

59.842,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000310-1

Escuela de Finanzas, S.L.

B15985195

11.50.323A.471.0

605.758,80 €

A Coruña

TR301K-2023/000317-1

Nt For Learning, S.L.

B15549413

11.50.323A.471.0

535.284,90 €

A Coruña

TR301K-2023/000318-1

CIS, Formación Especializada Seguridad-Salud, S.L.

B15908247

11.50.323A.471.0

150.577,20 €

A Coruña

TR301K-2023/000320-1

The London Institute, S.L.

B15421944

11.50.323A.471.0

393.159,24 €

A Coruña

TR301K-2023/000322-1

Centro de Formación Emprendes, S.C.

J70568126

11.50.323A.471.0

150.394,20 €

Lugo

TR301K-2023/000010-2

Geriatros, S.A.U.

A36780245

11.50.323A.471.0

90.775,20 €

Lugo

TR301K-2023/000016-2

Go Sanidad, S.L.

B42884163

11.50.323A.471.0

87.672,00 €

Lugo

TR301K-2023/000020-2

Serviocio Beone Lugo, S.L.

B70558697

11.50.323A.471.0

91.528,20 €

Lugo

TR301K-2023/000033-2

Lidera Knowledge, S.L.

B27821305

11.50.323A.471.0

114.746,40 €

Lugo

TR301K-2023/000055-2

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias Agaca

F15156557

11.50.323A.481.0

41.985,90 €

Lugo

TR301K-2023/000061-2

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.50.323A.481.0

415.543,96 €

Lugo

TR301K-2023/000066-2

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

11.50.323A.471.0

1.186.056,60 €

Lugo

TR301K-2023/000071-2

Ingeniería Insitu

B27715309

11.50.323A.471.0

403.950,00 €

Lugo

TR301K-2023/000072-2

Softwariza 3, S.L.

B02514586

11.50.323A.471.0

260.294,10 €

Lugo

TR301K-2023/000076-2

Dobao Imagen, S.L.

B27115542

11.50.323A.471.0

90.905,40 €

Lugo

TR301K-2023/000083-2

Concello de Burela

P2706800F

11.50.323A.460.1

115.180,80 €

Lugo

TR301K-2023/000099-2

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

G32115941

11.50.323A.481.0

75.196,20 €

Lugo

TR301K-2023/000111-2

Asin Lucense, S.L.

B27023985

11.50.323A.471.0

210.707,40 €

Lugo

TR301K-2023/000118-2

Academia A Mariña

B27275726

11.50.323A.471.0

931.613,70 €

Lugo

TR301K-2023/000139-2

Centro Gallego de Estudios In.Formate, S.L.

B70350145

11.50.323A.471.0

245.392,80 €

Lugo

TR301K-2023/000142-2

Fundación Belarmino Fernández Iglesias

G27202555

11.50.323A.481.0

159.856,80 €

Lugo

TR301K-2023/000149-2

Pondal Centro de Formación, S.L.

B27517648

11.50.323A.471.0

399.891,00 €

Lugo

TR301K-2023/000150-2

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

11.50.323A.471.0

340.146,90 €

Lugo

TR301K-2023/000152-2

Forma-T 2011, S.L.

B27422302

11.50.323A.471.0

479.755,20 €

Lugo

TR301K-2023/000164-2

Centro de Formación Becerreá, C.B.

E27246875

11.50.323A.471.0

172.035,00 €

Lugo

TR301K-2023/000172-2

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

11.50.323A.471.0

387.938,70 €

Lugo

TR301K-2023/000182-2

Concello de Xove

P2702500F

11.50.323A.460.1

87.060,90 €

Lugo

TR301K-2023/000184-2

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

33**20**J

11.50.323A.471.0

197.562,00 €

Lugo

TR301K-2023/000189-2

Adquiero Servicios Integrados, S.L.

B27726397

11.50.323A.471.0

256.593,90 €

Lugo

TR301K-2023/000194-2

Aprevar

G27030790

11.50.323A.481.0

345.176,40 €

Lugo

TR301K-2023/000200-2

Emergal Ensino, S.L.

B27497817

11.50.323A.471.0

412.630,80 €

Lugo

TR301K-2023/000205-2

Attelier Centro de Peluquería y Estética, S.L.U.

B27368174

11.50.323A.471.0

159.402,60 €

Lugo

TR301K-2023/000210-2

Soldega Formación, S.L.

B27431493

11.50.323A.471.0

221.010,90 €

Lugo

TR301K-2023/000227-2

Apetamcor

G32026056

11.50.323A.481.0

149.862,60 €

Lugo

TR301K-2023/000232-2

Foremprego, S.L.U.

B27446806

11.50.323A.471.0

410.757,60 €

Lugo

TR301K-2023/000235-2

Cruz Roja Española

Q2866001G

11.50.323A.481.0

697.283,40 €

Lugo

TR301K-2023/000242-2

Agrofor Ingeniería, S.C.

J27421882

11.50.323A.471.0

29.179,20 €

Lugo

TR301K-2023/000253-2

Centro de Formación Beana, S.L.

B27335108

11.50.323A.471.0

400.200,90 €

Lugo

TR301K-2023/000256-2

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.U.

B27485838

11.50.323A.471.0

422.236,50 €

Lugo

TR301K-2023/000265-2

Instituto Europeo para el Empleo

B73366247

11.50.323A.471.0

128.432,40 €

Lugo

TR301K-2023/000267-2

Paso a Paso Formación, S.L.

B27481381

11.50.323A.471.0

40.281,00 €

Lugo

TR301K-2023/000269-2

Iniciativas Organizativas de Empresa, S.L.

B73279994

11.50.323A.471.0

125.820,00 €

Lugo

TR301K-2023/000282-2

Costa Ensino, S.L.

B27408194

11.50.323A.471.0

166.439,70 €

Lugo

TR301K-2023/000287-2

Concello do Valadouro

P2706300G

11.50.323A.460.1

68.197,80 €

Lugo

TR301K-2023/000304-2

Asociación de Empresarios Calefactores y Fontaneros de la Provincia de Lugo (Alufonca)

G27030691

11.50.323A.481.0

111.690,00 €

Lugo

TR301K-2023/000312-2

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

B27358209

11.50.323A.471.0

826.712,86 €

Lugo

TR301K-2023/000324-2

Centro de Formación Academia Fernández, S.L.

B27357425

11.50.323A.471.0

325.694,70 €

Ourense

TR301K-2023/000003-3

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

11.50.323A.471.0

931.036,50 €

Ourense

TR301K-2023/000008-3

Comercialización Transfronteriza

B32157976

11.50.323A.471.0

382.238,10 €

Ourense

TR301K-2023/000017-3

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

11.50.323A.471.0

127.514,40 €

Ourense

TR301K-2023/000019-3

Safe Educación e Formación, S.L.

B32442766

11.50.323A.471.0

160.646,40 €

Ourense

TR301K-2023/000021-3

Serdoge, S.L.

B32247140

11.50.323A.471.0

281.385,00 €

Ourense

TR301K-2023/000022-3

Open Ourense, S.L.

B32293599

11.50.323A.471.0

471.014,20 €

Ourense

TR301K-2023/000030-3

Fortec, Formación y Tecnología, S.L.

B50737659

11.50.323A.471.0

140.598,60 €

Ourense

TR301K-2023/000034-3

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

11.50.323A.471.0

34.384,50 €

Ourense

TR301K-2023/000035-3

Autoescola Ponte Verín, S.L.

B32413353

11.50.323A.471.0

42.271,20 €

Ourense

TR301K-2023/000037-3

Mancomunidade de Verín

P3200025I

11.50.323A.460.1

359.486,70 €

Ourense

TR301K-2023/000038-3

Academia O Barco, C.B.

E32384414

11.50.323A.471.0

170.840,10 €

Ourense

TR301K-2023/000039-3

Mancomunidade do Ribeiro

P3200021H

11.50.323A.460.1

355.988,70 €

Ourense

TR301K-2023/000041-3

Concello de Lobios

P3204300B

11.50.323A.460.1

79.205,40 €

Ourense

TR301K-2023/000046-3

Concello de Padrenda

P3205700B

11.50.323A.460.1

79.205,40 €

Ourense

TR301K-2023/000047-3

Concello de Verín

P3208600A

11.50.323A.460.1

71.972,40 €

Ourense

TR301K-2023/000049-3

Concello de Chandrexa de Queixa

P3203000I

11.50.323A.460.1

79.205,40 €

Ourense

TR301K-2023/000050-3

Cimo-Entidade Prestadora de Servicios

G32010449

11.50.323A.481.0

184.224,00 €

Ourense

TR301K-2023/000052-3

Fundación Cipri Gomes

G32407280

11.50.323A.481.0

171.105,90 €

Ourense

TR301K-2023/000059-3

Proyens, S.L.

B32107443

11.50.323A.471.0

359.739,00 €

Ourense

TR301K-2023/000060-3

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.50.323A.481.0

389.152,44 €

Ourense

TR301K-2023/000068-3

Centro de Formación Toledo Norte (Coasa)

B45698099

11.50.323A.471.0

226.887,30 €

Ourense

TR301K-2023/000070-3

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

G32008765

11.50.323A.481.0

132.388,50 €

Ourense

TR301K-2023/000077-3

Academia Ruanova, S.L.

B32367302

11.50.323A.471.0

116.100,00 €

Ourense

TR301K-2023/000087-3

Arcax Servicios, S.L.

B32364879

11.50.323A.471.0

42.271,20 €

Ourense

TR301K-2023/000093-3

Asociación Provincial Talleres Reparación Vehículos Ourense (Atave)

G32005837

11.50.323A.481.0

276.526,80 €

Ourense

TR301K-2023/000097-3

Captioma Galicia, S.L.

B32482598

11.50.323A.471.0

232.476,00 €

Ourense

TR301K-2023/000102-3

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

G32115941

11.50.323A.481.0

33.817,80 €

Ourense

TR301K-2023/000115-3

Concello de Arnoia

P3200400D

11.50.323A.460.1

31.780,20 €

Ourense

TR301K-2023/000125-3

Confederación Empresarial de Ourense-Ceo

G32012742

11.50.323A.481.0

404.428,50 €

Ourense

TR301K-2023/000133-3

Academia Epsilon Barco, S.L.U.

B32362022

11.50.323A.471.0

78.810,00 €

Ourense

TR301K-2023/000145-3

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

A36953479

11.50.323A.471.0

79.632,30 €

Ourense

TR301K-2023/000158-3

A Rañoa, S.L.

B32179673

11.50.323A.471.0

71.972,40 €

Ourense

TR301K-2023/000159-3

Mancomunidade do Carballiño

P3200022F

11.50.323A.460.1

90.775,20 €

Ourense

TR301K-2023/000161-3

Asociación Provincial de Empresarios Construcción de Ourense

G32015828

11.50.323A.481.0

270.127,20 €

Ourense

TR301K-2023/000173-3

Fundación Ramón González Ferreiro

G32018350

11.50.323A.481.0

246.745,80 €

Ourense

TR301K-2023/000201-3

Jorge Cachaldora Seoane

3**93**9Y

11.50.323A.471.0

170.985,90 €

Ourense

TR301K-2023/000206-3

Lito Seoane Peluqueros, S.L.

B36767010

11.50.323A.471.0

204.443,40 €

Ourense

TR301K-2023/000212-3

Fundación Ferias y Exposiones Ourense

G32164956

11.50.323A.481.0

357.156,30 €

Ourense

TR301K-2023/000219-3

Forga

G36818367

11.50.323A.481.0

117.354,60 €

Ourense

TR301K-2023/000228-3

Apetamcor

G32026056

11.50.323A.481.0

42.271,20 €

Ourense

TR301K-2023/000238-3

Interactive Learning, S.L.

B70327044

11.50.323A.471.0

309.773,70 €

Ourense

TR301K-2023/000243-3

Cruz Roja Española

Q2866001G

11.50.323A.481.0

117.471,60 €

Ourense

TR301K-2023/000246-3

Academia Objetivo 10

B32397739

11.50.323A.471.0

166.464,30 €

Ourense

TR301K-2023/000250-3

Academia de Transportes Amicar, S.L.

B32243149

11.50.323A.471.0

350.916,00 €

Ourense

TR301K-2023/000254-3

Prom. Sistemas Informaticos, S.L.

B32162513

11.50.323A.471.0

381.500,40 €

Ourense

TR301K-2023/000257-3

Academia Postal Uno, S.L.

B32201477

11.50.323A.471.0

58.735,80 €

Ourense

TR301K-2023/000258-3

Pen Consultoría y Formación, S.L.

B32202129

11.50.323A.471.0

134.997,90 €

Ourense

TR301K-2023/000259-3

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

B32458135

11.50.323A.471.0

388.498,20 €

Ourense

TR301K-2023/000260-3

Postal Instituto-Idioma, S.L.

B32201410

11.50.323A.471.0

85.387,20 €

Ourense

TR301K-2023/000262-3

Servipost Editores, S.L.U.

B32201485

11.50.323A.471.0

45.445,80 €

Ourense

TR301K-2023/000263-3

Asociación de Centros Homologados

G32200370

11.50.323A.481.0

81.188,40 €

Ourense

TR301K-2023/000264-3

Arenteiro Formación, S.L.

B32449381

11.50.323A.471.0

128.508,90 €

Ourense

TR301K-2023/000270-3

Iniciativas Organizativas de Empresa, S.L.

B73279994

11.50.323A.471.0

30.660,00 €

Ourense

TR301K-2023/000276-3

Delta PC Informática y Electrónica, S.L.

B32233710

11.50.323A.471.0

65.138,40 €

Ourense

TR301K-2023/000278-3

Auto Escuela Puente Linares, S.L.

B32401051

11.50.323A.471.0

39.774,60 €

Ourense

TR301K-2023/000280-3

Talleres José María Ourense, S.L.

B32442220

11.50.323A.471.0

380.715,60 €

Ourense

TR301K-2023/000293-3

Cabo Formación, Negocios y Certificaciones, S.L.

B32440919

11.50.323A.471.0

107.898,00 €

Ourense

TR301K-2023/000297-3

José Luis Peña García

**49**57G

11.50.323A.471.0

176.584,50 €

Ourense

TR301K-2023/000315-3

Valadrin, S.L.

B32470452

11.50.323A.471.0

237.282,00 €

Ourense

TR301K-2023/000316-3

Cix Academia de Formación y Consultoría

B32422388

11.50.323A.471.0

138.210,30 €

Ourense

TR301K-2023/000319-3

Academia Manzaneda, S.L.

B32253932

11.50.323A.471.0

299.127,00 €

Ourense

TR301K-2023/000321-3

Luis Martínez Álvarez

3**35**9F

11.50.323A.471.0

42.021,30 €

Vigo

TR301K-2023/000004-5

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

11.50.323A.471.0

46.881,60 €

Vigo

TR301K-2023/000013-5

Geriatros, S.A.U.

A36780245

11.50.323A.471.0

231.104,40 €

Vigo

TR301K-2023/000018-5

Serviocio Beone Campolongo, S.L.

B70563291

11.50.323A.471.0

368.671,50 €

Vigo

TR301K-2023/000032-5

Lidera Knowledge, S.L.

B27821305

11.50.323A.471.0

1.774.662,30 €

Vigo

TR301K-2023/000036-5

Cerrajería Gándara, S.L.

B36398329

11.50.323A.471.0

176.350,80 €

Vigo

TR301K-2023/000043-5

Captioma Salnés, S.L.

B44548600

11.50.323A.471.0

185.539,40 €

Vigo

TR301K-2023/000051-5

Concello de Tui

P3605500B

11.50.323A.460.1

21.693,60 €

Vigo

TR301K-2023/000056-5

Ángeles Domínguez González

**91**64C

11.50.323A.471.0

220.973,40 €

Vigo

TR301K-2023/000063-5

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.50.323A.481.0

197.991,90 €

Vigo

TR301K-2023/000065-5

Elisa Estévez Rodríguez

3**04**4R

11.50.323A.471.0

40.281,00 €

Vigo

TR301K-2023/000067-5

Centro de Formación e Informática Mapa, S.C.

J36387041

11.50.323A.471.0

367.512,90 €

Vigo

TR301K-2023/000069-5

Patronato Municipal Beiramar

P8602901D

11.50.323A.460.1

289.777,20 €

Vigo

TR301K-2023/000074-5

Instituto de Formación Profesional da Estrada

B94197092

11.50.323A.471.0

487.308,00 €

Vigo

TR301K-2023/000075-5

José Lago Domínguez

**81**92X

11.50.323A.471.0

625.564,20 €

Vigo

TR301K-2023/000080-5

Impulsa Formación y Empleo

B27860105

11.50.323A.471.0

156.528,60 €

Vigo

TR301K-2023/000082-5

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

11.50.323A.471.0

716.007,90 €

Vigo

TR301K-2023/000088-5

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

11.50.323A.471.0

239.478,60 €

Vigo

TR301K-2023/000089-5

Vázquez Cuntín, Bruno Antonio

**90**84C

11.50.323A.471.0

68.385,60 €

Vigo

TR301K-2023/000095-5

Instituto de Formación Profesional do Deza, S.L.

B94163748

11.50.323A.471.0

88.131,60 €

Vigo

TR301K-2023/000101-5

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

G32115941

11.50.323A.481.0

120.649,80 €

Vigo

TR301K-2023/000103-5

Magnafor Qualitas, S.L.

B36565679

11.50.323A.471.0

303.892,80 €

Vigo

TR301K-2023/000105-5

Gabinete de Recolocación Industrial, S.L. GRI

B09390105

11.50.323A.471.0

393.100,50 €

Vigo

TR301K-2023/000106-5

Autoescola Cíes

B36252864

11.50.323A.471.0

319.462,80 €

Vigo

TR301K-2023/000107-5

Centro de Negocios Asergalicia, S.L.

B36587301

11.50.323A.471.0

107.350,20 €

Vigo

TR301K-2023/000117-5

Grupo Informático de Galicia, S.L.

B36053528

11.50.323A.471.0

127.423,20 €

Vigo

TR301K-2023/000121-5

Centro de Estudios Informáticos Contables y Administrativos, S.L. (Ceica, S.L.)

B36858074

11.50.323A.471.0

348.001,50 €

Vigo

TR301K-2023/000122-5

Acción Laboral

V09409749

11.50.323A.481.0

340.198,80 €

Vigo

TR301K-2023/000126-5

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

11.50.323A.471.0

694.363,50 €

Vigo

TR301K-2023/000131-5

Centro de Ensino Arturo, S.L.

B27747187

11.50.323A.471.0

130.998,00 €

Vigo

TR301K-2023/000132-5

Aepo Poio, S.L.

B36399152

11.50.323A.471.0

111.661,20 €

Vigo

TR301K-2023/000134-5

Centro de Formación Ica, S.L.

B36995934

11.50.323A.471.0

1.356.103,80 €

Vigo

TR301K-2023/000136-5

Ten Diez Formación, S.L.

B94092541

11.50.323A.471.0

84.568,20 €

Vigo

TR301K-2023/000137-5

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

11.50.323A.460.1

165.868,50 €

Vigo

TR301K-2023/000138-5

Concello de Cuntis (Centro de F. Ocupacional A Ran)

P3601500F

11.50.323A.460.1

90.775,20 €

Vigo

TR301K-2023/000156-5

APE Galicia

G36550630

11.50.323A.481.0

69.246,00 €

Vigo

TR301K-2023/000167-5

Cruz Roja Española

Q2866001G

11.50.323A.481.0

41.673,30 €

Vigo

TR301K-2023/000170-5

Educatic Gap Pue

B36897239

11.50.323A.471.0

235.837,50 €

Vigo

TR301K-2023/000171-5

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

11.50.323A.471.0

795.442,20 €

Vigo

TR301K-2023/000177-5

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

11.50.323A.471.0

770.898,30 €

Vigo

TR301K-2023/000179-5

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

11.50.323A.471.0

348.464,10 €

Vigo

TR301K-2023/000181-5

Aef Alta Formación, S.L.

B27829456

11.50.323A.471.0

164.991,60 €

Vigo

TR301K-2023/000188-5

Arrullos del Agua

B36543213

11.50.323A.471.0

303.876,00 €

Vigo

TR301K-2023/000190-5

Escuela Profesional de Hostelería del Baixo Miño, S.L.

B94147725

11.50.323A.471.0

470.177,70 €

Vigo

TR301K-2023/000192-5

Jaime Pérez Martínez

3**53**7G

11.50.323A.471.0

640.610,10 €

Vigo

TR301K-2023/000193-5

Ondas y Perfil, S.L.

B36446557

11.50.323A.471.0

679.477,80 €

Vigo

TR301K-2023/000197-5

Kaeme Consultoría y Prevención, S.L.

B94017894

11.50.323A.471.0

339.963,90 €

Vigo

TR301K-2023/000198-5

Campuscip, S.L.

B70166756

11.50.323A.471.0

112.519,20 €

Vigo

TR301K-2023/000202-5

Agava Trade, S.L.

B94113446

11.50.323A.471.0

126.294,00 €

Vigo

TR301K-2023/000203-5

Centro de Estudios Acadinfo, S.L.

B94004801

11.50.323A.471.0

219.246,60 €

Vigo

TR301K-2023/000215-5

Ara Negocios, S.L.

B94034923

11.50.323A.471.0

246.676,20 €

Vigo

TR301K-2023/000218-5

Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.

A36715217

11.50.323A.471.0

67.645,80 €

Vigo

TR301K-2023/000221-5

Forga

G36818367

11.50.323A.481.0

667.470,00 €

Vigo

TR301K-2023/000223-5

Divino Maestro Fundación Educativa

R2802621I

11.50.323A.481.0

70.532,70 €

Vigo

TR301K-2023/000236-5

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

G36615219

11.50.323A.481.0

981.741,00 €

Vigo

TR301K-2023/000240-5

Formavigo, S.L.

B36838878

11.50.323A.471.0

369.393,30 €

Vigo

TR301K-2023/000241-5

El Siete Formación, S.L.

B94092624

11.50.323A.471.0

227.198,10 €

Vigo

TR301K-2023/000244-5

Eurotec Inspección, S.L.U.

B94116688

11.50.323A.471.0

281.353,80 €

Vigo

TR301K-2023/000245-5

Centro de Formación Sálvora, S.L.

B36447035

11.50.323A.471.0

110.205,60 €

Vigo

TR301K-2023/000248-5

Estudios Alfa Ingeniería de Proyectos, S.L.

B36833721

11.50.323A.471.0

435.560,40 €

Vigo

TR301K-2023/000249-5

Norformacion, S.L.

B36343218

11.50.323A.471.0

253.081,20 €

Vigo

TR301K-2023/000252-5

Asociación Efa A Cancela

G36060341

11.50.323A.481.0

58.285,80 €

Vigo

TR301K-2023/000275-5

System Vilagarcía, S.L.U.

B36571669

11.50.323A.471.0

293.348,10 €

Vigo

TR301K-2023/000290-5

Centro de Iniciativas Profesionales (Cip)

B36757557

11.50.323A.471.0

801.986,70 €

Vigo

TR301K-2023/000292-5

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

B36043073

11.50.323A.471.0

143.529,60 €

Vigo

TR301K-2023/000298-5

Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

G36885853

11.50.323A.481.0

107.128,50 €

Vigo

TR301K-2023/000306-5

Quattro Formación Bueu, Sociedad Limitada

B02754620

11.50.323A.471.0

328.746,60 €

Vigo

TR301K-2023/000311-5

Autoescuela Sálvora, S.L.

B36015105

11.50.323A.471.0

194.748,00 €

Vigo

TR301K-2023/000314-5

Adalid Servicios Corporativos, S.L.

B83685552

11.50.323A.471.0

191.037,60 €

Vigo

TR301K-2023/000323-5

Concello de Cangas

P3600800A

11.50.323A.460.1

200.322,60 €

Vigo

TR301K-2023/000325-5

Lusant Formación, S.L.

B27845981

11.50.323A.471.0

455.527,50 €

Vigo

TR301K-2023/000326-5

Aula Estudio Formación Práctica, S.L.

B36908358

11.50.323A.471.0

202.669,50 €

Vigo

TR301K-2023/000327-5

María Carmen Míguez Álvarez, S.L.-Autoesc. España

B36626752

11.50.323A.471.0

77.534,40 €