DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Martes, 31 de outubro de 2023 Páx. 60296

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2023 pola que se convocan dous postos de persoal investigador, na modalidade de investigador distinguido, para as persoas beneficiarias dunha bolsa do Consello Europeo de Investigación (ERC), no marco do programa Oportunius (código de procedemento IN859A).

A Axencia Galega de Innovación (Gain), dada a súa condición de organismo público de investigación poderá contratar persoal investigador en réxime laboral mediante as modalidades contractuais recollidas na Lei 14/2011, do 1 de xuño, de ciencia, tecnoloxía e innovación.

Como axente impulsor das políticas de xeración, captación, retención e recuperación de talento investigador en Galicia, a Axencia Galega de Innovación definiu o programa Oportunius para a creación dun marco laboral flexible para o persoal investigador, baseado no logro e mantemento da excelencia científica e orientado a dar resposta ás prioridades rexionais definidas na RIS3 de Galicia.

Unha das iniciativas do programa enfócase cara a captación, retención e recuperación de persoal investigador de traxectoria destacada e excelencia recoñecida, a través da cal a Axencia Galega de Innovación ofrece un contrato laboral a aquelas persoas beneficiarias dunha bolsa do European Research Council (ERC), para que desenvolvan a súa actividade nunha institución pública de investigación de Galicia.

O Decreto 64/2016, do 26 de maio, regula o réxime xurídico da contratación de persoal investigador baixo a modalidade de persoal investigador distinguido, así como o seu proceso de selección, os seus dereitos e obrigans e o réxime de extinción do seu contrato.

Polo tanto, en virtude do Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e se aproban os seus estatutos, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para a cobertura de dous postos de persoal investigador que se indican no anexo I desta resolución, conforme o establecido no Decreto 64/2016, do 26 de maio, polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador dotado cunha bolsa do ERC, no marco do programa para a xeración, captación, retención e recuperación de talento investigador en Galicia-programa Oportunius- código do procedemento IN859A.

Segundo. Aprobar as bases polas que se rexerá o proceso de selección que se inclúen no anexo II.

Para participar nesta convocatoria utilizarase o modelo de solicitude que se inclúe no anexo III.

Terceiro. A presente convocatoria e a resolución que poña fin ao proceso de selección publicaranse no Diario Oficial de Galicia. As distintas resolucións que se xeren ao longo do proceso de selección publicaranse na páxina web: gain.xunta.gal

Cuarto. Esta convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos deriven dela ou da actuación do tribunal de selección poderán ser impugnados polas persoas interesadas no prazo e na forma establecidos pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Quinto. Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2023

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Praza número 1.

Dominio ERC: Ciencias Físicas e Enxeñaría.

Bolsa ERC: Starting Grant.

Titulación: doutor/a.

Órgano responsable: Axencia Galega de Innovación.

Entidade que vai desenvolver a actividade investigadora: organismo público de investigación radicado na Comunidade Autónoma de Galicia, para determinar polo/a candidato/a ao posto.

Tipo de persoal: laboral do grupo I.

Praza número 2.

Dominio ERC: Ciencias Físicas e Enxeñaría.

Bolsa ERC: Consolidator Grant.

Titulación: doutor/a.

Órgano responsable: Axencia Galega de Innovación.

Entidade que vai desenvolver a actividade investigadora: organismo público de investigación radicado na Comunidade Autónoma de Galicia, para determinar polo/a candidato/a ao posto.

Tipo de persoal: laboral do grupo I.

ANEXO II

Bases reguladoras da convocatoria para a selección de persoal investigador da Axencia Galega de Innovación baixo a modalidade de persoal investigador distinguido

Artigo 1. Obxecto da convocatoria

A presente convocatoria ten por obxecto a cobertura, baixo a modalidade de persoal investigador distinguido, de dúas prazas de investigador/a para persoas beneficiarias de bolsas do European Research Council (ERC): 1 Starting Grant e unha Consolidator Grant (anexo I).

Artigo 2. Vínculo

O vínculo das persoas seleccionadas formalizarase atendendo á modalidade contractual de investigador distinguido, recollido no artigo 23 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, de ciencia, tecnoloxía e innovación.

O persoal investigador rexerase pola Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, polo Decreto 64/2016, do 26 de maio, polo que se regula o réxime de contratación pola Axencia Galega de Innovación de persoal investigador baixo a modalidade de investigador distinguido, pola Orde do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, do 29 de agosto de 2018, pola que se desenvolven o procedemento e o baremo para a avaliación da actividade investigadora de persoal investigador contratado pola Axencia Galega de Innovación baixo a modalidade de persoal investigador distinguido, polo contrato de traballo, así como polas normas específicas que, de ser o caso, e no ámbito das súas competencias dita a Xunta de Galicia, e polo establecido nesta convocatoria.

O persoal investigador contratado baixo esta modalidade está suxeito ao réxime xeral de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, polo que, para realizar calquera outra actividade, deberá solicitar a pertinente autorización á consellería competente en materia de función pública e requirirá, en todo caso, informe favorable da Axencia Galega de Innovación.

Artigo 3. Duración

O contrato terá duración determinada e a rescisión e mantemento do contrato supeditarase aos resultados derivados do proceso de avaliación establecido no capítulo II do título II do mencionado Decreto 64/2016, do 26 de maio, e na Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 29 de agosto de 2018 (DOG núm. 181, 21 de setembro).

Artigo 4. Funcións do persoal investigador

O traballo para desenvolver consistirá na realización de actividades de investigación ou na dirección de equipos humanos, centros de investigación, instalacións e programas científicos e tecnolóxicos singulares de gran relevancia no ámbito do coñecemento de que se trate, no marco das funcións e obxectivos da Axencia Galega de Innovación.

Artigo 5. Requisitos das persoas aspirantes

5.1. As persoas aspirantes deben reunir os requisitos seguintes:

a) Estar en posesión dunha bolsa ERC Starting Grant ou Consolidator Grant.

b) Ter a titulación de doutor/a ou equivalente.

c) Ter nacionalidade española, ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as. Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea sempre que non estean separados de dereito. Nas mesmas condicións, poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores de idade dependentes. Así mesmo, poderán participar os estranxeiros con residencia legal en España.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitacións físicas ou psíquicas incompatibles co desempeño das correspondentes funcións.

e) Ter feitos os dezaseis anos.

f) Non ter sido separado/a do servizo de calquera Administración pública en virtude de expediente disciplinario nin atoparse inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas. As persoas aspirantes que non teñan a nacionalidade española deberán acreditar, igualmente, non estar sometidas a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

g) Non atoparse en situación de inhabilitación absoluta ou especial para os empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desenvolvían no caso de persoal laboral, no que fose separado/a ou inhabilitado/a.

h) Dispoñer dun compromiso de acollida por parte dun organismo público de investigación de Galicia para que o/a investigador/a desenvolva a súa actividade nel. Neste compromiso, que deberá ser achegado pola persoa candidata, a institución de acollida comprometerase a asinar un convenio coa Axencia Galega de Innovación segundo establece o artigo 9 do Decreto 64/2016.

5.2. Os requisitos deberán cumprirse no momento da formalización do contrato.

Artigo 6. Solicitudes e prazo de presentación

6.1. O prazo para presentar as solicitudes será de quince días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

6.2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). No caso de persoas solicitantes estranxeiras co fin de proceder á solicitude e trámites por medios electrónicos designarán un representante con sinatura dixital en España. A solicitude deberá reunir todos os datos de identificación requiridos.

Esta convocatoria ten por destinatario a persoal investigador con bolsa ERC Starting Grant ou Consolidator Grant. As bolsas ERC teñen como finalidade apoiar proxectos de investigación na fronteira do coñecemento de calquera temática, xa sexan do mesmo país ou de calquera país do mundo sempre que desenvolvan o traballo nun ou varios dos Estados membros da UE ou dos países asociados.

Polo tanto, de acordo co sinalado polo artigo 14.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a obrigatoriedade da presentación electrónica de solicitudes xustifícase no colectivo a que se dirixe: persoal investigador de recoñecido prestixio nacional e internacional con bolsas do European Research Council (ERC).

7. Documentación complementaria.

7.1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo III) a seguinte documentación:

a) Para o caso de que a persoa solicitante non teña a nacionalidade española, documento que acredite fidedignamente o cumprimento do requisito sinalado no artigo 5.1, letras b), c) e e).

b) Certificado médico oficial que acredite o cumprimento do requisito sinalado no artigo 5.1, letra d).

c) Documentación que acredite fidedignamente que se está en posesión dunha bolsa ERC Starting Grant ou Consolidator Grant.

d) Documentación que acredite fidedignamente o cumprimento dos requisitos sinalados no artigo 5.1, letra f), g) e h).

e) Currículo normalizado segundo o modelo dispoñible no enderezo gain.xunta.gal (menú axencia-procesos selectivos-2023), acompañado dos documentos xustificativos dos méritos alegados que se citen no currículo para a súa valoración. Non obstante, as persoas interesadas poden empregar, se o desexan, os modelos de CVN dispoñibles na Administración xeral do Estado e nas universidades públicas españolas.

7.2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar, de maneira motivada, o cotexo das copias presentadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

7.3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

7.4. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 8. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 9. Órgano de selección

O órgano de selección non valorará aqueles méritos das persoas aspirantes que non estean acreditados, nin aqueles adquiridos con posterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. O órgano de selección poderá solicitar en calquera momento a presentación da documentación orixinal ou aclaración sobre esta.

Artigo 10. Comprobación de datos

10.1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados pola Administración agás que a persoa interesada se opoña a súa consulta:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) Título oficial universitario de licenciado ou grao da persoa solicitante.

c) Certificado de residencia con data da última variación padroal da persoa solicitante.

d) DNI/NIE da persoa representante.

10.2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario correspondente e presentar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

10.3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 11. Admisión de aspirantes

Tras a finalización do prazo de presentación das solicitudes de participación, a Dirección da Axencia Galega de Innovación ditará resolución en que aprobe as listas provisionais de admitidos e excluídos, con indicación das causas de exclusión.

As persoas interesadas disporán dun prazo de cinco días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución aprobando a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Artigo 12. Órgano de selección

1. O órgano de selección estará constituído por cinco membros designados pola Gain e terán a composición seguinte:

a) Presidente/a, que deberá estar en posesión do título de doutor/a.

b) Catro vogais que deberán ser expertos/as do ámbito da investigación altamente cualificados/as no eido científico e con coñecementos avanzados no ámbito temático de que se trate, que deberán estar en posesión da titulación de doutor/a.

2. Actuará como secretario/a do órgano de selección, con voz pero sen voto, un/unha funcionario/a da Gain designado/a pola persoa titular da súa dirección.

3. Na composición do órgano de selección procurarase acadar unha presenza equilibrada de homes e mulleres.

Artigo 13. Desenvolvemento do proceso de selección

Unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos exixidos, a selección efectuarase en dúas fases.

13.1. Primeira fase. Non é eliminatoria. Consistirá na valoración dos méritos alegados e acreditados polos aspirantes, que se puntuarán de acordo co baremo que se indica de seguido, cuxa puntuación máxima é de 75 puntos:

a) Publicacións de carácter científico (máximo 30 puntos): artigos publicados en revistas científicas e publicación de libros ou capítulos de libros que sexan resultado dun traballo científico.

b) A participación en proxectos ou contratos de I+D+i (máximo 25 puntos): a dirección ou coordinación científica de grupos, de proxectos de investigación ou de instalacións singulares. As contribucións científicas ou tecnolóxicas realizadas, valorando a calidade e repercusión dos traballos orixinais de investigación publicados ou das patentes licenciadas o internacionalizadas PCT (en inglés, siglas do Tratado de cooperación en materia de patentes).

c) As comunicacións e/ou relatorios aceptados en congresos ou reunións científicas nacionais ou internacionais, a participación en traballos e informes de asesoramento científico, a participación na implantación de sistemas de calidade en organizacións e a experiencia en centros de investigación nacionais ou estranxeiros (máximo 12 puntos).

d) Calquera outro mérito que alegue o/a aspirante relacionado co dominio ERC obxecto da convocatoria (máximo 8 puntos).

A cualificación dos/das aspirantes relativa aos méritos contidos nas diferentes epígrafes do baremo desta primeira fase do proceso farase mediante deliberación conxunta dos membros do tribunal. As ditas cualificacións deberán xustificarse polo tribunal mediante a formulación por escrito dun xuízo razoado relativo á valoración dos méritos antes relacionados. Os mencionados escritos de xustificación uniranse á acta correspondente.

A puntuación desta primeira fase virá determinada pola suma das puntuacións asignadas en cada unha das epígrafes deste anexo.

As persoas interesadas disporán dun prazo de tres días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para presentar as reclamacións que consideren oportunas.

13.2. Segunda fase. Consistirá na exposición oral e pública polo/a aspirante, durante un tempo máximo de 60 minutos, sobre as características do proxecto que pretende realizar. Seguidamente, o tribunal debaterá co/coa aspirante acerca de todos aqueles aspectos que considere relevantes. Valorarase o seu coñecemento da especialidade e das innovacións e avances científicos, así como a súa visión da evolución da área no futuro e das liñas de investigación posibles. Esta segunda fase terá unha valoración máxima de 25 puntos.

A realización da segunda fase terá lugar nas dependencias da Axencia Galega de Innovación, rúa Airas Nunes, s/n, Centro das Novas Tecnoloxías (CNTG), Santiago de Compostela. Non obstante, de considerarse oportuno, poderá realizarse a través de videoconferencia. Os/as aspirantes serán convocadas cunha antelación mínima de 5 días naturais.

Os/as candidatos/as deberán presentarse á proba provistos de DNI/NIE ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade.

Os/as aspirantes que non teñan nacionalidade española e sexan nacionais doutros Estados membros da UE poderán realizar a exposición en inglés.

As persoas admitidas no proceso selectivo poderán solicitar para realizar a exposición, con carácter previo, a utilización de medios audiovisuais.

A cualificación dos/das aspirantes farase mediante deliberación conxunta dos membros do tribunal. A dita cualificación deberá xustificala o tribunal mediante a formulación por escrito dun xuízo razoado que se unirá á acta correspondente.

Artigo 14. Puntuación e lista de persoas seleccionadas

14.1. A puntuación final será a suma da obtida nas dúas fases. En caso de empate, a orde de prelación establecerase atendendo aos seguintes criterios: 1º) Maior puntuación obtida na primeira fase. 2º) Maior puntuación obtida na primeira fase nas epígrafes a), b) e c) do artigo 13, valoradas sucesivamente na orde indicada. 3º) De persistir o empate, o tribunal resolverá por maioría de votos.

14.2. Unha vez finalizado o proceso de selección, o órgano de selección publicará na páxina web da Axencia Galega de Innovación as puntuacións obtidas polos aspirantes con indicación da persoa candidata seleccionada. Establécese un prazo de tres días hábiles desde o seguinte ao da publicación, para presentar alegacións. A estimación ou desestimación destas entenderase implícita na resolución definitiva.

Artigo 15. Resolución definitiva

15.1. O órgano de selección elevará á Dirección da Axencia Galega de Innovación a proposta a favor da persoa aspirante que obteña a maior puntuación.

15.2. Non poderá superar o proceso selectivo un número superior de aspirantes ao de prazas convocadas.

De non presentarse solicitudes, de non cumprir ningunha das rexistradas os requisitos exixidos ou de considerarse que ningunha das persoas candidatas resulta idónea para o posto, a convocatoria será declarada deserta mediante resolución da Dirección da Axencia Galega de Innovación.

15.3. O prazo máximo para a resolución desta convocatoria será de 3 meses desde a publicación da composición do tribunal.

A non resolución no prazo establecido dará lugar ao silencio negativo do procedemento e a convocatoria será declarada deserta.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2023. Patricia Argerey Vilar, directora da Axencia Galega de Innovación

missing image file
missing image file
missing image file