DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 7 de novembro de 2023 Páx. 61265

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas mediante a Resolución do 27 de xuño de 2023, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 (código de procedemento SI429A).

Mediante a Resolución do 27 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2023 as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia (DOG núm. 129, do 7 de xullo).

Segundo o artigo 18.3 das bases reguladoras, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 16.2 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino ás iniciativas empresariais lideradas por mulleres que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia, no caso de empate, establecidos no artigo 17 da convocatoria, pola contía que se reflicte no anexo fixada en función da liña subvencionada e do número de empregos xerados ou mantidos segundo o previsto nas bases reguladoras, por un importe total de 4.810.000 euros con cargo á aplicación 11.20.313B.470.0, código de proxecto 2023 00091, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Ao abeiro do establecido no artigo 22 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para as beneficiarias que así se especifica no anexo I, os efectos desta resolución quedan condicionados á presentación da renuncia ás axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega, así como no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibisen. Para estes efectos, outórgase un prazo de 10 días hábiles para acreditar que teñen presentada ante o correspondente órgano competente a renuncia e, de ser o caso, o reintegro das axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega.

De acordo co establecido no artigo 21.1 das bases reguladoras a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 17 de novembro de 2023. Dentro do dito prazo, as beneficiarias deberán presentar a documentación que se relaciona no punto 2 do mesmo artigo a través da carpeta da cidadanía da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 22.1 das bases reguladoras, as beneficiarias poderán percibir un primeiro pagamento en concepto de anticipo con anterioridade á xustificación da axuda, que se fará efectivo a partir da presentación da aceptación da subvención e sempre que o soliciten expresamente mediante a presentación da comunicación de aceptación da subvención e anticipo no modelo anexo VII das bases reguladoras; o dito anexo está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/). O importe do anticipo poderá acadar o 80 % da subvención concedida cando esta non supere os 18.000 euros; no caso de que os supere, prevese ademais o pagamento anticipado dun 10 % adicional sobre o importe que exceda os 18.000 euros.

Segundo. No anexo II relaciónanse as solicitudes que quedan na lista de espera segundo a orde de puntuación e que, de ser o caso, poderán ser atendidas a través do crédito que quede sen comprometer por producirse algunha renuncia ou ben por un posible incremento do crédito orzamentario destinado a estas subvencións. Para estes efectos, poderán realizarse sucesivas propostas de resolución con anterioridade ao fin do prazo de xustificación das axudas.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 15.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) Estas axudas están cofinanciadas nun 60 % polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+) no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, no obxectivo político 4: Unha Europa máis social e inclusiva, por medio da aplicación do piar europeo de dereitos sociais; prioridade 1: Emprego, adaptabilidade, emprendemento e economía social; obxectivo específico ES04.3: Promover unha participación equilibrada de xénero no mercado laboral, unhas condicións de traballo iguais e unha mellora do equilibrio entre a vida laboral e a familiar, en particular mediante o acceso a servizos de gardaría asequibles e de atención a persoas dependentes; medida 1.C.01: Programa de fomento do emprendemento feminino (programa Emega).

b) Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 3 das bases reguladoras, estas axudas quedan sometidas ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) número 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro).

c) A aceptación da subvención podería implicar a súa aparición na lista de operacións que se publique nos termos establecidos no artigo 49.3 do Regulamento núm. 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021.

Así mesmo, as empresas beneficiarias deberán informar as traballadoras por conta propia e por conta allea tidas en conta para a concesión de que a iniciativa emprendedora segundo o emprego feminino xerado e/o mantido está cofinanciada polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027.

d) Estas axudas son incompatibles con outras axudas para a mesma finalidade nos termos establecidos no artigo 4 das bases reguladoras.

e) As beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e obrigas establecidas nos artigos 23 (obrigas das beneficiarias) e 24 (obriga de permanencia mínima da actividade empresarial e do mantemento do emprego) das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

f) No artigo 25 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, se é o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da cantidade concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

g) Ao abeiro do establecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no caso das agrupacións de persoas físicas sen personalidade (comunidades de bens, sociedades civís e entidades sen personalidade xurídica), os compromisos de execución asumidos por cada persoa membro da agrupación, así como o importe da subvención para aplicar por cada unha delas, serán os derivados do grao de participación na entidade segundo conste no seu documento de constitución.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2023

Sandra Vázquez Domínguez
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Nº de expediente

Beneficiaria

Iniciativa

Puntos

Emprego feminino creado e/ou mantido

Liña/s

Incentivo/s

Total

Observacións e/ou condición sobre os efectos da resolución

SI429A-2023-00000082-00

420 Vilagarcía, ESPJ

Tenda de produtos derivados do cáñamo

45

3 cta. propia

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000476-00

A.R. Delmondes Tapería, ESPJ

Café bar

26

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

SI429A-2023-00000845-00

A.R.C. Asesores Abogados y Economistas 2012, S.L.

Asesoría

42

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras porque non é a promotora a que ten filla/s ou fillo/s menores de tres anos (artigo 9.2).
Liña Concilia-teletraballo: os acordos de teletraballo non se axustan ao establecido no artigo 7 da Lei 10/2021 de traballo a distancia (artigo 9.3.b).

SI429A-2023-00000464-00

A&MLucus Asesores, S.L.

Asesoría

30

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

14.000

14.000

A traballadora subvencionada no ano 2023 a través do procedemento TR342C non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000563-00

Agarimo Servicios Socio-Sanitarios, S.L.

Servizo de axuda no fogar

41

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000330-00

Agreda Casas, María Elena

Clínica fisioterapia

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000616-00

Aguilar Almagro, María de la Milagrosa

Servizos de limpeza

25

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2023-00000564-00

Alma Ingeniería y Consultoría, S.L.

Servizos de dixitalización no sector da construción

46

1 cta. propia

ITEF

18.000

18.000

SI429A-2023-00000706-00

Alonso Rial, Salima

Servizos de enxeñaría

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000289-00

Álvarez González, Fanny

Tenda de artigos para mascotas e xardinería

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000810-00

Álvarez González, María Pilar

Farmacia

35

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000975-00

Álvarez Lois, Patricia

Axente de seguros

37

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000088-00

Álvarez Martínez, Alicia

Café bar

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000331-00

Álvarez Puentes, María del Carmen

Pastelaría

36

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000967-00

Álvarez Seoane, Bibiana

Escola de navegación e alugamento de embarcacións

31

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000430-00

Alves Valcárcel, Anabel

Albergue

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000590-00

Alvite del Río, Olalla

Tenda de roupa

41

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000775-00

Amadahi Educación, S.L.U.

Servizos de educación e atención á infancia

56

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

SI429A-2023-00000316-00

Ardora Formación y Servicios, S. Coop.

Servizos de consultoría e formación

42

3 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).
Liña Concilia-acordo: incompatibilidade coa axuda do procedemento TR357D - flexibilidade horaria (artigo 4.2).

SI429A-2023-00000710-00

Arenosa Pereira, Alejandrina

Servizos de marquetería

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000100-00

Ares Rosende, Susana

Confección

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000541-00

Argibay Martínez, Rosa

Café bar

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000806-00

Arnaud Ventura, Marleny Manuela

Café bar

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000135-00

Arroyo Conde, Julia Beatriz

Servizos de psicoeducació, orientación e terapia

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000347-00

Arroyo Eleno, María Isabel

Café bar

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000840-00

Arte & Comunicaciones Avanzadas, S.L.

Formación

49

1 cta. propia
7 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-teletraballo

17.000
3.000

20.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).
Os postos de traballo por conta allea que non están ocupados por mulleres non se teñen en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2023-00000884-00

Asesoría Barraña, S.L.

Asesoría

47

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

Non cumpre os requisitos da Liña Concilia-acordo conciliación, xa que o acordo non está destinado a todo o cadro de persoal da empresa e a medida de adaptación da xornada de traballo para a conciliación da vida laboral e familiar por ter fillo/s ou filla/s xa está recollida na lexislación vixente (artigo 9.3.a).

SI429A-2023-00000240-00

Asesoría Xeral Galega, S.L.

Asesoría

36

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000512-00

Atlanta Foreign Trade, S.L.

Promoción e comercialización en liña de produtos alimenticios e bebidas

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000714-00

Autoservicio Rodri Ferrol, S.L.

Taller de reparación de vehículos

30

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000200-00

Ballesteros Graciano, Lissett

Café bar

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000358-00

Balsa Arias, Vanesa

Servizos de limpeza

40

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000626-00

Barca Pensado, María

Ceramista

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000667-00

Barquilleiro, S.L.

Restaurante

40

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).
O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000309-00

Barrios González, Inés

Café bar

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-acordo

16.000
4.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR790A e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000130-00

Barros Frieiro, María Elvira

Intermediaria de comercio

34

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000752-00

Battista, Silvina Andrea

Esteticista

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2)

SI429A-2023-00000696-00

Belhabitats Interiores, S.L.

Servizos de albanelaría

33

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000023-00

Bellett Fernández, Begoña María

Libraría

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000604-00

Bello Andreo, Carmen

Fabricación de portais

35

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000291-00

Bensenta, S.L.

Repostaría

29

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000307-00

Benson Imade, Evan

Café bar

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000269-00

Besolala, S.L.

Centro de estética

40

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

17.000
3.000

20.000

SI429A-2023-00000623-00

Betanzos Rego, Sandra

Artes gráficas

31

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000326-00

Beya, S.C.

Salón de peiteado

41

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000841-00

Blanco Abal, Montserrat

Supermercado

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000571-00

Boirotravel, S.L.

Axencia de viaxes

37

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

14.000

14.000

A traballadora subvencionada no ano 2022 a través do procedemento TR770A non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00001024-00

Bouza López, Laura

Estudio de deseño e educación artística

38

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000227-00

Bravo Herrera, Sheila del Valle

Casa de turismo rural

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000890-00

Bravo Tarrío, Luisa

Centro de estética

42

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

A traballadora subvencionada a través da axuda PEL pemes non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000399-00

Brey Fernández, Nerea

Dirección e realización de obras teatrais

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000458-00

C&B Asociados Consultoría Laboral Fiscal y Contable, S.L.

Consultoría de empresas

25

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000925-00

Caamaño Núñez, María José

Tenda de artigos para bebés

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

A traballadora subvencionada no ano 2023 a través da axuda PEL pemes creación/ampliación non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000369-00

Cabana Vigo, Ana María

Axente comercial

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000559-00

Café Bar Merey, S.C.

Café bar

41

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que as dúas promotoras presenten a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegren os fondos públicos que percibiran.

SI429A-2023-00000699-00

Cafetería Paz, S.L.

Cafetaría

24

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000265-00

Caffaro Taboada, Maríana Blanca

Deseño de bonecos feitos en 3D

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000648-00

Capeáns de la Fuente, Lara

Produtora, realizadora e directora audiovisual

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000196-00

Carnero Solis, Ana Teresa

Xestión inmobiliaria

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000943-00

Carpico Liste, Michelle Antonella

Deseño de animación

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000883-00

Carreira García, Cristina

Café bar

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000881-00

Carreira Vázquez, Nuria

Centro de estética

39

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

A traballadora que se vai imputar á subvención da Deputación da Coruña PEL pemes creación/ampliación 2023 non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000644-00

Casal Martínez, María Purificación

Farmacia

32

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000429-00

Casero Vaamonde, María

Fabricación de lámpadas

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000141-00

Castro Casas, María Fe

Café bar

46

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000220-00

Castro Fandiño, Mercedes

Ceramista

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000408-00

CEM Asociados Contaduría, S.L.

Asesoría

40

3 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000425-00

Chapela Juncal, Rosa

Café bar

32

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).
O posto de traballo por conta allea que non está ocupado por unha muller non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2023-00000731-00

Chevy 06, S.L.

Centro de estética

44

1 cta. propia
6 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

A traballadora subvencionada no ano 2022 a través do procedemento TR342C non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000628-00

Chouciño Calvete, María Teresa

Café bar

35

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000148-00

Chousa Roca, Silvia

Axente comercial

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000671-00

Cid Abad, Estrella

Tenda de alimentación

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000993-00

Cid Gómez, Verónica

Terapeuta

28

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2023-00000944-00

Clínica María López Sousa, S.L.

Clínica dental

43

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto de traballo por conta allea que non está ocupado por unha muller non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).
Os postos de carácter temporal non se teñen en conta para a concesión (artigo 7.2).
Os postos por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se teñen en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000503-00

Clínica Veterinaria Golmar, S.L.

Clínica veterinaria

26

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000128-00

Confecciones Fíos Máxicos, S.L.

Confección

44

2 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

A traballadora subvencionada no ano 2022 a través do procedemento TR342C non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000267-00

Contreras Duque, Nelcy Raquel

Café bar

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000460-00

Cordeiro López, María Antonia

Farmacia

36

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000125-00

Corgos Pena, María del Pilar

Servizos de ensinanza e apoio educativo

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000329-00

Correa Espiñeira, Patricia

Salón de peiteado

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000987-00

Corzón Couto, Rocío

Servizos de limpeza

49

1 cta. propia
6 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000451-00

Costal Rey, Anabel

Tenda de roupa

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000820-00

Couto Urgal, Alicia

Transporte de mercadorías

26

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000851-00

Covelo Varela, Paloma

Tenda de bixutaría

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000576-00

Crego Labandeira, Ana Belén

Cafetaría

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000767-00

Crespo Castro, Jessica Isanay

Reposteira

26

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2023-00000324-00

Crespo Faraldo, Marta

Farmacia

29

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000315-00

Crespo Poutón, Lorena

Docente de baile e idiomas

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000828-00

Cuesta Beramendi, Angelina

Axente bancaria

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000386-00

Cueva Solano, Jade Fahirus

Centro de ocio infantil

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000026-00

Currais Pérez, Laura

Artesá e arquitecta

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000134-00

Currás Pérez, Paula

Creadora de contidos en redes sociais

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000360-00

CVV Inforaid, S.L.

Consultoría e formación empresarial

24

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000703-00

De Castro Lorenzo, Sandra

Servizos musicais

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000256-00

De Lima, Adriana Aparecida

Café bar

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000214-00

De Macedo González, Yesica

Gardaría

35

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00001015-00

Díaz Borges, Maribel

Café bar

42

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000403-00

Díaz Cao, Natalia

Farmacia

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000029-00

Díaz Pérez, Ana

Servizos de publicidade

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-teletraballo

12.000
1.000

13.000

SI429A-2023-00000294-00

Díaz Villares, Coralia

Servizos de deseño e decoración de interiores

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000371-00

Distribuciones Yolimpio, S.L.

Subministro e distribución de produtos de droguaría

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000394-00

Divergiendo, ESPJ

Servizos educativos e pedagóxicos

26

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000245-00

Docampo Vidal, Sandra

Salón de peiteado

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000140-00

Domingues, Cristina Alexandra

Farmacia

40

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende
Concilia-acordo

20.000
4.000

24.000

SI429A-2023-00000508-00

Domínguez Fernández, María Eugenia

Organización de eventos

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000327-00

Domínguez Fernández, María Mercedes

Supermercado

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000152-00

Domínguez Mosquera, María José

Tenda de roupa

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000185-00

Domínguez Rodríguez, Eva

Clínica fisioterapia

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000635-00

Domínguez Tubío, Valentina

Farmacia

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

A traballadora subvencionada a través do procedemento TR770A Programa Muller 2022 non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000602-00

Dooingit Ciberseguridad, S.L.

Servizos de ciberseguridade

51

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-teletraballo

17.000
5.000

22.000

SI429A-2023-00000463-00

Dos Santos Nunes, Michelle Heloisa

Esteticista

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000809-00

Dosouto Rodríguez, María Jesús

Café bar

42

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000179-00

Durán Álvarez, María de los Ángeles

Café bar

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

O posto por conta allea que non está ocupado por unha muller non se ten en conta para a concesión (artigo 6.2).

SI429A-2023-00000970-00

El Jaadi, Bouchra

Café bar

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000075-00

Encontros, ESPJ

Café bar

25

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que a promotora Cristina presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000237-00

Eneska Moda, S.L.

Tenda de roupa

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000178-00

Escobar Seoane, Yanet

Envasado e comercialización de mel

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000546-00

Esparragón Calvelo, Marina Cathaysa

Ximnasio

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000952-00

Espazo Aberto Gabinete Psicoloxía, S.C.P.

Gabinete psicoloxía

26

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000116-00

Espinosa Estévez, María

Farmacia

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000945-00

Esteban Bralo, Noa

Farmacia

36

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000894-00

Experiencia Wellness, S.L.

Servizos de ioga, relaxación e meditación

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

O posto por conta allea que non está ocupado por unha muller non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).
Os postos por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se teñen en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000072-00

Fandiño e Mosquera, S.C.

Salón de peiteado

25

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000277-00

Fasa Asesores Ponteareas, S.L.

Asesoría

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000249-00

Felizziani López, Claudia

Pizzaría

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000740-00

Felpete Pedreira, Sheila

Café bar

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

SI429A-2023-00000352-00

Fernández Carballude, Norma Cecilia

Taxista

34

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000024-00

Fernández Couso, Carla

Docente de música

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000852-00

Fernández Fernández, Nerina

Distribución de produtos mexicanos

38

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

SI429A-2023-00000654-00

Fernández Gomes, Gema María

Creación de produtos e accesorios para eventos

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000046-00

Fernández Gómez, Luisa

Casa do maior

35

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000962-00

Fernández González, Begoña

Restaurante

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

O posto de traballo por conta allea que non está ocupado por unha muller non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2023-00001016-00

Fernández López, Verónica

Salón de peiteado

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000620-00

Fernández Mon, Alma

Residencia para persoas da terceira idade

35

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000415-00

Fernández Pita, Isabel

Servizos de limpeza

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000979-00

Fernández Quinteiro, María Mercedes

Panadaría

46

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000529-00

Fernández Soro, Amaya

Xestión inmobiliaria

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000350-00

Ferreira da Silva, Adriana

Artes gráficas

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000736-00

Ferreiros Conde, Ana Isabel

Servizos de ensinanza e apoio educativo

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000136-00

Fical Limpezas, S.L.

Servizos de limpeza

25

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000640-00

Figueiras Figueiras, Lucía

Venda de vehículos de segunda man

38

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000105-00

Fisioauria, S.L.

Clínica fisioterapia

40

2 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000769-00

Flores de Páez, Carmen Cecilia

Servizos de reparto e mensaxaría

37

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000525-00

Fontao Valín, Yeni

Ultramarinos

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2023-00000301-00

Freire Fernández, Gemma María

Farmacia

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000609-00

Frutas Raúl, S.L.

Froitarías

44

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000948-00

Funke, Janine

Divulgadora e investigadora de temas históricos

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000774-00

Galia Gallego Asesores, S.L.

Asesoría

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

14.000
4.000

18.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2).
A traballadora subvencionada no ano 2022 a través do procedemento TR770A Programa Muller non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000524-00

Galipharos, S.L.

Centro de estética

41

2 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000656-00

García Gallego, Verónica

Salón de peiteado canina

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000172-00

García García, María Elisa

Restaurante

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000074-00

García García, Sandra

Aloxamento turístico

24

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2023-00000722-00

García Pasarín, Consuelo María

Consultoría e asesoría para certificación produtos e dispositivos médicos

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000700-00

García Peña, María Teresa

Farmacia

35

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000832-00

García Souto, Leticia

Docente de idiomas

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000592-00

García Souto, Noemi

Servizos de xestión administrativa

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000108-00

Garrido Fernández, Marta

Axente financeira

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000121-00

Gasca Arnal, Julia Encarnación

Casa turismo rural

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00001007-00

Gascón Pérez, Sara

Servizos de turismo ecuestre

30

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

A traballadora subvencionada a través da axuda PEL pemes creación/ampliación 2022 non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000924-00

Gestoría Fuentes Fernández, S.L.

Asesoría

40

1 cta. propia
9 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000577-00

Giacomi Gutiérrez, Adriana

Tenda de produtos alimentación

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000204-00

Gil Rodríguez, Noelia

Centro de estética

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000698-00

Gómez Basanta, María

Restaurante

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000354-00

Gómez Castiñeiras, María

Café bar

29

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000478-00

Gómez López, Rosa Ana

Servizos de enxeñaría

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000581-00

Gómez Pérez, Diana

Centro de estética

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000473-00

Gomollón Guevara, Helena Margarita

Arquitecta

36

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000675-00

Gondar Casal, Marta

Tenda de roupa

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000290-00

González Areán, Melisa Elena

Aplicación da intelixencia artificial no ámbito da saúde mental

34

1 cta. propia

ITEF

18.000

18.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000540-00

González Domínguez, María Eugenia

Clínica dental

36

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00001010-00

González Martínez, Virginia

Salón de peiteado

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000343-00

González Meda, Ana Belén

Salón de peiteado

39

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000165-00

González Nogueira, Julia María

Salón de peiteado

46

1 cta. propia
9 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000678-00

González Otero, María Luisa

Ferretría

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000261-00

González Pereiro, Sheila

Servizos de mensaxaría

37

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000898-00

González Posada y Asociados, S.L.

Asesoría

35

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

Os postos por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se teñen en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000163-00

González Valdés, Alba

Servizos de mensaxaría e reparto

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000681-00

González Verde, Joana

Servizos de interiorismo e xestión de obra

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000862-00

Graña López, Airis

Café bar

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000963-00

Gualtero Urrego, Ruby Carolina

Café bar

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000636-00

Gundín Agrelo, Elsa

Clínica psicoloxía sanitaria

46

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-teletraballo

17.000
5.000

22.000

SI429A-2023-00000655-00

Hairtime, S.C.

Centro de estética

40

2 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000051-00

Hangover of Fashion, S.L.

Tenda en liña de prendas de vestir, zapatos e complementos

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000273-00

Hera Confort, ESPJ

Venda en liña de produtos para o fogar

37

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende
Concilia-teletraballo

22.000
2.000

24.000

A concesión queda condicionada a que as dúas promotoras presenten a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibiran.

SI429A-2023-00000370-00

Hermanos Rivera, S.L.

Carpintaría metálica

27

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000697-00

Hermida González, Marta

Asesoría

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000530-00

Hermosana, S.L.U.

Supermercado

48

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

SI429A-2023-00000878-00

Horno San Amaro-Paula, S.L.

Panadaría

40

1 cta. propia
9 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000287-00

Iglesias Mosconi, María

Clínica dental

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

Os postos por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se teñen en conta para a concesión (artigo 5.2.e).
O posto por conta allea subvencionado a través da axuda da Deputación da Coruña PEL Pemes Creación non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3)

SI429A-2023-00000192-00

Iglesias Sánchez, María Luz

Café bar

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

A traballadora Darielyn Grisel non se ten en conta para a concesión, xa que causou baixa na empresa o 2.9.2023

SI429A-2023-00000647-00

Ionascu, Ionela Loredana

Servizos de albanelaría

37

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000231-00

Jiménez Díaz, Amanda

Centro de estética

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000299-00

Jrfitkorpore, S.C.

Ximnasio

41

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000720-00

Juncal Fernández, María Dolores

Farmacia e centro óptico

42

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2023-00000462-00

Kai Beauty Bar, S.L.

Salón de peiteado

26

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000786-00

Kalmaeventos, S.L.

Organización de eventos

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000457-00

Kayma, Espj

Restaurante

41

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000728-00

Laboratorio Escénico, S. Coop. Galega

Formación en artes escénicas

33

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000146-00

Labordeta Muíños, Paula

Centro de estética

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000807-00

Laksmi Nails, Espj

Centro de estética

30

3 cta. propia

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000334-00

Lamas Barrio, Mayra

Elaboración e venda de galletas

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000795-00

Larez Malave, Marian Andreina

Ximnasio

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000175-00

Larios Etchevers, María Teresa

Ceramista

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000297-00

Ledesma Ludi, S.L.P.

Clínica dental

35

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000661-00

Lema Pereira, María Josefa

Servizos de mensaxería e transporte

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000754-00

Lemoine, Clotilde Anne

Restauración e conservación de bens culturais

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000471-00

Lenders, Valerie Eva Nicole

Deseñadora gráfica e restauradora

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000492-00

León Alonso, Marta

Farmacia

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000836-00

Logística del Mar Express, S.L.

Transporte de mercadorías

34

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000041-00

Lojo García, S.C.

Libraría

29

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000657-00

Longueira Castro, Nuria

Centro de estética

38

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000447-00

López Colmenero, Patricia

Farmacia

35

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2023-00000033-00

López Colón, Johanna

Gardaría

35

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000527-00

López Dovek, Julieta Romina

Restaurante

39

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00001012-00

López Freire, Susana

Tenda de roupa

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000750-00

López Gallego, Pilar de los Ángeles

Café bar

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000539-00

López González, Anabella

Floraría

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000187-00

López López, Sandra

Servizos de limpeza

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00001019-00

López Rodríguez, Olga

Florería

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000610-00

Losada Cortizas, Sabela

Edición de libros

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000738-00

Madrigal Ortega, Margoth Alejandra

Servizos de reparto e mensaxaría

33

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000389-00

Maiores Activos, S.L.

Centro de día

42

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000097-00

Mancebo Romar, Celia

Libraría

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000411-00

Maneiro Lema, Samantha

Docente de idiomas

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000362-00

Manosalva Betin, Luz Osmany

Servizos de albanelaría

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000676-00

Manso Martínez, Estela

Axencia de viaxes

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000510-00

Mañana Bouzón, Rocío

Gardaría

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000607-00

Marcos Alonso, María del Carmen

Servizos de albanelaría

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000209-00

María Iglesias, S.L.

Salón de peiteado

35

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000071-00

María Miguens, S.L.

Óptica

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000533-00

Marín Berbís, Alma María

Servizos de asesoramento en comunicación oral e escrita

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000831-00

Mariño Melo, Lidia

Centro de estética

37

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

A traballadora subvencionada no ano 2022 a través do procedemento TR342C non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000317-00

Marlú Nails Studio

Centro de estética

25

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que as dúas promotoras presenten a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibiran.

SI429A-2023-00000104-00

Martínez Fernández, Alis

Escola de música

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000008-00

Martínez González, Fátima

Editorial

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000518-00

Martínez Parcero, María Angeles

Redeira

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000014-00

Martínez Pérez, María Josefa

Asesoría

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000095-00

Martínez Quiroga, Silvia

Servizos de organización da ruta do Camiño de Santiago

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000019-00

Martínez Salvi, Verónica

Café bar

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000012-00

Martínez Torrado, Mónica

Taxista

37

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000870-00

Martins Varela, C.B.

Pastelaría

24

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000568-00

Mascheroni Cardoso, S.L.

Tenda de lambetadas

26

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000031-00

Mato Mazzoccoli, Stephany Roxana

Servizos de ensinanza e apoio educativo

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000513-00

Meis García, Aitana

Decoradora e deseñadora de interiores

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000355-00

Méndez & Feijoo, S.C.

Salón de peiteado

25

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00001020-00

Méndez Domínguez, María del Pilar

Polbeira

47

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000311-00

Mera y Gil, S.L.

Axencia de seguros

31

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000056-00

Meszaros, Monika

Axente comercial

36

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000432-00

Miranda Chapela, Ana

Salón de peiteado

42

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000554-00

Missticas Salnés, S.L.

Tenda de roupa, zapatos e complementos

26

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000713-00

MKNM Cambados, C.B.

Café bar

28

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000955-00

Monterroso Froján, Francisca

Tenda de alimentación

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000112-00

Morán Rey, Laura Soledad

Asesoría de empresas

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000649-00

Moreno García-Lombardero, Natalia

Estudio e obradoiro de deseño e artesanía

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000542-00

Mosquera Mosquera, Lorena

Esteticista

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000272-00

Muebles Loureiro Torea, S.L.

Moblaría

40

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000384-00

Mys Creative

Salón de peiteado

26

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00001018-00

Nasas Social & Media, S.L.

Axencia de publicidade

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-teletraballo

14.000
3.000
5.000

22.000

SI429A-2023-00000918-00

Nature Infraestructuras y Servicios, S.L.

Construción

46

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000753-00

Neves Arlete, Sonia

Servizos de albanelaría

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2)

SI429A-2023-00000669-00

Nieto Huertas, María Gloria

Farmacia

35

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000812-00

Nieves Fernández, Fátima

Arquitecta

35

1 cta. propia

Activa
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

SI429A-2023-00000818-00

Nogueira Álvarez, Lucía María

Asesoría

32

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000496-00

Novoa Arroyo, Patricia

Tenda de xoguetes

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2023-00000475-00

Novoa Rodríguez, María Elena

Estanco

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000575-00

Noya Álvarez, María Soledad

Deseño e fabricación de xoias

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000437-00

Núñez Gestal, María Concepción

Farmacia

48

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000734-00

Óptica y Audiología As Pontes, S.L.

Óptica e centro auditivo

39

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000504-00

Ordóñez y Trigo, S.L.

Supermercado

52

2 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

SI429A-2023-00000800-00

Oroña González, Águeda

Asesoría

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00001023-00

Otero Costas, María Luz

Consultora en comunicación

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000729-00

Otero Mosquera, Ana María

Servizos de xestión de calidade

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000302-00

Otero Viturro, Genma

Café bar

43

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000230-00

Ourens Ana, S.L.

Servizos de limpeza

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000443-00

Panadería Berducido 18, S.L.

Panadaría

40

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000625-00

Panedas González, Sandra

Distribución de produtos de beleza

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000357-00

Pardal Pardal, Valentina

Reparación de maquinaria industrial

31

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000183-00

Partner in Scene, S.L.

Plataforma en liña para preparación de self-tapes

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000856-00

Pazos Souto, Almudena

Axente comercial

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2)

SI429A-2023-00000242-00

Penabad Rey, María Elsa

Tenda de alimentación

29

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000168-00

Pereira Varela, Elisa

Organización de formación non regrada no ámbito artístico

24

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000159-00

Pereiro Couso, Vanesa

Zapataría

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-teletraballo, xa que o acordo non está destinado ao persoal por conta allea (artigo 9.3.b).

SI429A-2023-00000983-00

Peres Picaro, Gabriela Fernanda

Pastelaría

46

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000985-00

Pérez Copello, Verónica Laura

Academia de inglés

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.
Non acredita o cumprimento dos requisitos da Liña Concilia-promotoras.

SI429A-2023-00000599-00

Pérez Cosío Reboreda, C.B.

Farmacia

46

2 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto de traballo por conta allea que non está ocupado por unha muller non se ten en con para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2023-00000028-00

Pérez Darrosa, Mónica

Restaurante

36

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000359-00

Pérez Espiñeira, Alba

Ceramista

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000305-00

Pérez Fernández, Noelia

Fabricación de embutidos e carnicería

35

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000908-00

Pérez Gutiérrez, María del Mar

Axente comercial

34

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000077-00

Pérez Rodríguez, Dannybeth Josemit

Café bar

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000164-00

Pérez Rodríguez, Lorena

Corretoría de seguros

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000101-00

Pérez Suárez, Irene

Actividades de animación para a infancia

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000010-00

Periscal Fernández, Laura Juana

Venda por xunto de produtos alimenticios

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000348-00

Peschel Carracedo, Romina

Asesoría

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000974-00

Pilares de Belesar, S.L.L.

Tenda de recordos

30

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000500-00

Pinto Melo, Elivandria

Elaboración e venda de candeas

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000018-00

Pinto Patricio, Montserrat

Café bar

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000149-00

Piñeiro Fonseca, María Jesús

Transporte de mercadorías

26

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000588-00

Piñeiro Rodríguez, María del Carmen

Tenda de lambetadas

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000555-00

Pouso Ruocco, María José

Campo de paintball

35

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000349-00

Prada González, Teresa

Axente comercial

28

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000757-00

Prada Remeseiro, Elena

Fabricación de xoiaría

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000984-00

Prieto Mora, Alba Iris

Restaurante

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000379-00

Prudencio Pacheco, Midia

Café bar

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000727-00

Quinteiro Crespo, Carmen

Farmacia

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000061-00

Quintela Soto, Verónica

Hostal

33

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000673-00

Ramos Leal, Cristina

Fabricación de xabóns e candeas

37

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000830-00

Raquel Rosa Santos Calviño, S.L.

Salón de peiteado

40

1 cta. propia
6 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000861-00

Reboredo Pérez, Isabel

Café bar

40

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

SI429A-2023-00000709-00

Rey Álvarez, Raquel María

Fabricación de produtos artesanais

37

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000045-00

Ribeiro de Queiroz, Silvia Cristina

Axente comercial

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000268-00

Rigotti, Ornela

Orientación e análise persoal

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000808-00

Ríos Seoane, Melania

Restaurante

42

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000007-00

Rivas Sánchez, Olga María

Café bar

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000826-00

Rodríguez Ambrosio, Susana

Obradoiro de artesanía

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000103-00

Rodríguez Barral, Jenifer

Cafetería

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000120-00

Rodríguez Domínguez, Rocío

Salón de peiteado

38

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000448-00

Rodríguez García, Ana

Venda por xunto de froitas e verduras

48

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2023-00000707-00

Rodríguez Rellán, Vanessa

Clínica fisioterapia

38

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2).
Non cumpre os requisitos da liña Concilia-acordo conciliación, xa que o acordo non está destinado a todo o cadro de persoal da empresa (artigo 9.3.a).
O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).

SI429A-2023-00000400-00

Rodríguez Rey, Laura

Venda de produtos gourmet

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-acordo

12.000
4.000

16.000

SI429A-2023-00000032-00

Rodríguez Romero, María de los Ángeles

Axente comercial

36

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000436-00

Rodríguez-Losada Pérez Montero, Mariana

Café bar

40

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 6.2).

SI429A-2023-00000682-00

Rojo Gómez, Irene Xosé

Café bar

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000668-00

Rollón García, Adriana

Docente de idiomas

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000257-00

Romani Tobío, Ariana

Psicóloga

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000391-00

Romero Alonso, Verónica

Centro de estética

32

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000633-00

Romero Carballido, Inoa

Artes gráficas

27

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000328-00

Saavedra Davila, María Salomé

Tenda de artigos para mascotas

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000766-00

Sabucedo Shoes 2023, S.L.

Venda por xunto de roupa, calzado e complementos

52

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Emprende
Concilia-acordo

22.000
4.000

26.000

SI429A-2023-00000977-00

Salazar Torres, Lizbeth Rosalía

Servizos administrativos e de xestión

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000638-00

Sales de Almeida, Milena

Deseño e confección de prendas de vestir

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000735-00

Sández Sobrido, Nélida

Salón de peiteado

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000

12.000

SI429A-2023-00000440-00

Saudambekova, Inzhu

Enxeñeira aeroespacial

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000535-00

Seoane Castromil, Mónica

Edición de guías turísticas

34

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000869-00

Seoane Sánchez, María Carmen Viviana

Farmacia

48

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000106-00

Serafim Costa de Sousa, Luisa María

Terapeuta

27

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000142-00

Serendipia, ESPJ

Organización de actividades para a infancia

30

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000151-00

Serlet, Charlotte

Telemarketing

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00001005-00

Sétima, S. Coop. Galega

Produción cinematográfica

35

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000551-00

Shasha Perfumería Moda y Complementos

Tenda de roupa

25

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000914-00

Shoes & Bags 2020, S.L.

Venda por xunto de prendas de vestir, zapatos e complementos

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

A traballadora subvencionada no ano 2023 a través do procedemento TR342C non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000180-00

Soto Conde, Monserrat

Venda de vehículos

37

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000158-00

Suárez Trujillo, Macarena del Rosario

Servizos relacionados co turismo

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000821-00

Supermoto 40, S.L.

Venda de recambios para motos

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000899-00

T&L Consultores de Empresa, S.L.

Consultoría

43

1 cta. propia
6 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

SI429A-2023-00000674-00

Tabara Rodríguez, Ana Belén

Clínica dental

40

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (artigo 5.2.e).
A traballadora subvencionada no ano 2022 a través do procedemento TR342C non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000263-00

Taborda Caffaro, Julieta Mariana

Venda en liña de bonecos elaborados en impresión 3D

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000666-00

Tu Fiestita, S.L.

Organización e animación de eventos

30

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2023-00000260-00

Varela Hermida, Noemi

Salón de peiteado

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000833-00

Vázquez García, Juana María

Asesoría

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-acordo conciliación, xa que a medida de adaptación da xornada de traballo para a conciliación da vida laboral e familiar por ter fillo/s ou filla/s xa está recollida na lexislación vixente (artigo 9.3.a).

SI429A-2023-00000339-00

Vázquez González, Uxía

Cafetaría

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.
A traballadora subvencionada no ano 2023 a través do procedemento TR342C non se ten en conta para a concesión (artigo 4.3).

SI429A-2023-00000613-00

Vázquez Rodríguez, Laura

Farmacia

42

1 cta. propia
6 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2023-00000606-00

Vázquez Salgado, Lucía

Programadora e deseñadora web

27

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2023-00000549-00

Vicente González, Olga

Masaxista

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000482-00

Vieira Rocha, Ana Lucía

Café bar

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2023-00000235-00

Vieytes Novoa, Silvia Susana

Tenda de complementos

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000122-00

Vigo Cascallar, María

Arquitecta

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000186-00

Villa Vasquez, Yudelca

Café bar

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e reintegre os fondos públicos que percibira.

SI429A-2023-00000864-00

Villamel Baliñas, Yasmina

Salón de peiteado

44

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

17.000
3.000

20.000

SI429A-2023-00000124-00

Viqueira Noya, Manuela

Café bar

39

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2023-00000537-00

Vizcaya Vázquez, Beatriz

Moblería

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2023-00000981-00

Xu, Siyi

Deseño e confección de prendas de vestir

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

ANEXO II

Lista de espera

Orde lista de espera

Nº de expediente

Solicitante

Iniciativa

Puntos

1

SI429A-2023-00000270-00

Silva Olivo, Desiree Carolina

Café bar

24

2

SI429A-2023-00000380-00

Magariños Magariños, María José

Axente de seguros

24

3

SI429A-2023-00000396-00

Sanjurjo Vaamonde, Andrea

Salón de peiteado

24

4

SI429A-2023-00000402-00

Hauser, Katherina

Hotel

24

5

SI429A-2023-00000420-00

Otero da Costa, Laura

Zapataría

24

6

SI429A-2023-00000433-00

Docampo Noya, Alba

Esteticista

24

7

SI429A-2023-00000477-00

Acosta de Valera, Yureima Josefina

Tenda de roupa

24

8

SI429A-2023-00000490-00

Fernández Míguez, María Estefanía

Tenda de alimentación

24

9

SI429A-2023-00000497-00

Martínez Calvo, Lucía

Psicóloga

24

10

SI429A-2023-00000499-00

Pais Blanco, Irene

Pedagoga

24

11

SI429A-2023-00000516-00

Isla Rodríguez, María Concepción

Comercialización de roupa e complementos

24

12

SI429A-2023-00000646-00

Fariña González, Eva María

Café bar

24

13

SI429A-2023-00000670-00

Cabo Prieto, María del Pilar

Café bar

24

14

SI429A-2023-00000690-00

Pérez Espasandín, Nuria

Servizos de publicidade

24

15

SI429A-2023-00000691-00

Fernández Carcedo, Sharon

Xestión inmobiliaria

24

16

SI429A-2023-00000695-00

Pico González, Aurelia

Salón de peiteado

24

17

SI429A-2023-00000701-00

Nieves Lamon, Yuleibi Saray

Centro de estética

24

18

SI429A-2023-00000726-00

Piña Zárraga, Duiliana Carolina

Servizos de limpeza

24

19

SI429A-2023-00000917-00

Morgade Pinar, Laura María

Escola de música

24

20

SI429A-2023-00000194-00

NJ Esthetic Nails, ESPJ

Centro de estética

23

21

SI429A-2023-00000341-00

Alvan Yajahuanca, Violeta Lizbeth

Restaurante

23

22

SI429A-2023-00000450-00

Peluquería Canina Aixa Groomer

23

23

SI429A-2023-00000574-00

Celorio Pumar, María del Mar

Café bar

23

24

SI429A-2023-00000639-00

Sira Fisioterapia, ESPJ

Clínica fisioterapia

23

25

SI429A-2023-00000804-00

Fu Idiomas, S.L.

Academia de idiomas

23

26

SI429A-2023-00001013-00

Torre Sarmiento, Yolanda

Proxectos socioeducativos

23

27

SI429A-2023-00000155-00

E&A Fisioterapia

Clínica fisioterapia

23

28

SI429A-2023-00000170-00

Golobardas Otero, María

Café bar

23

29

SI429A-2023-00000009-00

Tothne Monori, Andrea

Café bar

23

30

SI429A-2023-00000191-00

Cabana Rubianes, Marta

Clínica fisioterapia

23

31

SI429A-2023-00000217-00

Ligon Peláez, Janeth

Salón de peiteado

23

32

SI429A-2023-00000252-00

Míguez López, María

Servizos de tradución

23

33

SI429A-2023-00000452-00

Piñeiro Castro, Ana Belinda

Salón de peiteado

23

34

SI429A-2023-00000550-00

Degan, Cosmina Elena

Servizos de tradución

23

35

SI429A-2023-00000900-00

Fernández Rueda, Marina

Axencia de publicidade

23

36

SI429A-2023-00000926-00

Vidal Paniza, Tania

Café bar

23

37

SI429A-2023-00000997-00

Maroño García, María Dolores

Floraría

23

38

SI429A-2023-00001017-00

López Fernández, Yolanda

Café bar

23

39

SI429A-2023-00000762-00

Defferrari Vivot, Sol María

Tenda de artigos de agasallo

23

40

SI429A-2023-00000859-00

Fernández Soto, María Magdalena

Venda de obxectos relixiosos

23

41

SI429A-2023-00000016-00

Rodríguez Meléndez, Sonia

Asesoría

23

42

SI429A-2023-00000034-00

Piñeiro Ambros, Raquel

Café bar

23

43

SI429A-2023-00000036-00

Da Silva Lopes, Sandra Isabel

Tenda de roupa

23

44

SI429A-2023-00000037-00

Mato López, Lucía

Deseño e confección de complementos

23

45

SI429A-2023-00000040-00

Iglesias Casas, Jennifer Marina

Repartidora de periódicos

23

46

SI429A-2023-00000053-00

Vallina Gutiérrez, Aroa

Terapeuta

23

47

SI429A-2023-00000060-00

Hidalgo Rionda, María Isabel

Esteticista

23

48

SI429A-2023-00000063-00

González Guerreiro, Marina

Docente e ceramista

23

49

SI429A-2023-00000144-00

Enes Pacheco, Karen

Café bar

23

50

SI429A-2023-00000202-00

Caramés Hermo, María Antonieta

Guía de turismo

23

51

SI429A-2023-00000203-00

Rocha López, Ariadna

Adestradora persoal

23

52

SI429A-2023-00000278-00

Couto Lago, Rossana

Servizos de tradución

23

53

SI429A-2023-00000282-00

Vázquez Vázquez, Cristina

Servizos de mantemento físico

23

54

SI429A-2023-00000286-00

Cerdeira Prieto, María del Pilar

Ultramarinos

23

55

SI429A-2023-00000314-00

Hanczyc, Weronika

Docente de idiomas

23

56

SI429A-2023-00000320-00

Vicente Rodríguez, Ana María

Guía de turismo

23

57

SI429A-2023-00000335-00

Liñares Parafita, Estefanía

Café bar

23

58

SI429A-2023-00000351-00

Rodríguez Villasenín, Marta

Servizos de limpeza

23

59

SI429A-2023-00000361-00

Otero Lorenzo, Lorena

Asesoramento e investigación de mercados

23

60

SI429A-2023-00000368-00

Pena Fandiño, Jesusa Dolores

Arranxo de prendas de vestir

23

61

SI429A-2023-00000377-00

Diéguez García, Lucía

Avogada

23

62

SI429A-2023-00000398-00

Gómez Sánchez, María Virginia

Clínica podoloxía

23

63

SI429A-2023-00000407-00

Reguera Lorenzo, María del Carmen

Zapataría

23

64

SI429A-2023-00000445-00

Martínez Iglesias, Mireia

Salón de peiteado

23

65

SI429A-2023-00000506-00

García Hermida, Sofía

Organización de eventos

23

66

SI429A-2023-00000534-00

Iglesias López, María Cristina

Salón de peiteado

23

67

SI429A-2023-00000693-00

Ramilo Graña, Verónica

Servizos de fotografía

23

68

SI429A-2023-00000783-00

Calero Molinos, Tamara

Cafetaría

23

69

SI429A-2023-00000887-00

Bevan Moya, Amber Karys

Ensinanza de idiomas

23

70

SI429A-2023-00000004-00

Loureiro Peña, Mónica

Paquetaría

22

71

SI429A-2023-00000087-00

Peña de Jesús, Ludi Esther

Café bar

22

72

SI429A-2023-00000346-00

Maucoski, Michele

Café bar

22

73

SI429A-2023-00000422-00

Costas Paredes, María del Mar

Lectura do tarot

22

74

SI429A-2023-00000428-00

Sonalia, C.B.

Servizos de fotografía

22

75

SI429A-2023-00000435-00

Juncal Entenza, Magdalena

Café bar

22

76

SI429A-2023-00000465-00

González Nogueira, María Soledad

Salón de peiteado

22

77

SI429A-2023-00000469-00

Naturgalia, C.B.

Tenda de alimentación

22

78

SI429A-2023-00000472-00

Maintenant, S.L.

Nutricionista

22

79

SI429A-2023-00000532-00

Oidomoaña, S.L.

Centro auditivo

22

80

SI429A-2023-00000632-00

Regal Trasancos, Estefanía

Clínica dental

22

81

SI429A-2023-00000819-00

Parillada A Xeitosiña, S.C.

Restaurante

22

82

SI429A-2023-00000885-00

Camson Languages, ESPJ

Academia de idiomas

22

83

SI429A-2023-00000102-00

Piñeiro Calvelo, Paula

Terapeuta

22

84

SI429A-2023-00000258-00

Tabares Guerrero, Mireya

Café bar

22

85

SI429A-2023-00000333-00

Casais Caramés, Constantina

Mercería

22

86

SI429A-2023-00000404-00

López Boente, Rosa Ana

Avogada

22

87

SI429A-2023-00000495-00

Pernas Cordido, Diana

Confección

22

88

SI429A-2023-00000942-00

Navarrete Ponte, Iria

Deseño e confección de prendas de vestir

22

89

SI429A-2023-00000222-00

A Librería de Rosa, S.L.

Libraría

22

90

SI429A-2023-00000224-00

Muñiz Gago, Noelia

Óptica

22

91

SI429A-2023-00000255-00

Presa Riobó, Natalia

Guía de turismo

22

92

SI429A-2023-00000383-00

Lameiro Quintillán, Cristina

Tenda de roupa

22

93

SI429A-2023-00000416-00

Fernandes de Macedo, Patricia

Café bar

22

94

SI429A-2023-00000522-00

Leiro Abilleira, Melanie

Decoradora e deseñadora de interiores

22

95

SI429A-2023-00000560-00

Bernal Martínez, Alicia

Tenda de roupa

22

96

SI429A-2023-00000561-00

Mendes de Sousa, Neidineia

Restaurante

22

97

SI429A-2023-00000572-00

Vidal Torres, Andrea

Esteticista

22

98

SI429A-2023-00000595-00

Barril Romero, Beatriz

Deseñadora de interiores

22

99

SI429A-2023-00000764-00

Borrego Moreira, Olalla

Deseño e elaboración de pezas artesanais

22

100

SI429A-2023-00000790-00

Quiroga Rodríguez, Paula

Servizos de fotografía

22

101

SI429A-2023-00000958-00

Somoza Castro, Lourdes

Salón de peiteado

22

102

SI429A-2023-00000978-00

Soutullo Crespo, María Jesús

Avogada

22

103

SI429A-2023-00000321-00

Portela González, Noelia

Clínica fisioterapia

21

104

SI429A-2023-00000565-00

Durán Fernández, Pilar

Óptica

21

105

SI429A-2023-00000651-00

Antepazo Graña, Araceli

Tenda de artigos de decoración

21

106

SI429A-2023-00000694-00

Como Darwin, S.L.

Consultoría de empresas

21

107

SI429A-2023-00000732-00

Del Río Currás, Dolores

Salón de peiteado

21

108

SI429A-2023-00000873-00

Tres de Quatro, S. Coop. Galega

Tenda de produtos téxtiles para o fogar

21

109

SI429A-2023-00000210-00

García Novoa, María de la Paz

Deseño e confección de prendas de vestir

21

110

SI429A-2023-00000195-00

Barra Vicente, Sara

Asesoramento en dereito estranxeiría

21

111

SI429A-2023-00000342-00

Poceiro Rey, Nuria

Arranxo e confección de prendas de vestir

21

112

SI429A-2023-00000652-00

Andrade Ledo, Carmela

Tenda en liña de complementos tecnolóxicos

21

113

SI429A-2023-00000880-00

Vuitik, Lurdes

Servizos de limpeza

21

114

SI429A-2023-00000892-00

Rodríguez Álvarez Cantón, María Ileana

Tenda de artigos mexicanos

21

115

SI429A-2023-00000049-00

Guzmán Nates, Laura

Fisioterapeuta

21

116

SI429A-2023-00000109-00

Rodríguez Roqueiro, Yolanda

Tenda de colchóns

21

117

SI429A-2023-00000157-00

Cazas Ríos, María José

Xeadería

21

118

SI429A-2023-00000177-00

Gulfo Martínez, Andry Bernarda

Esteticista

21

119

SI429A-2023-00000198-00

Costal Rodríguez, Silvia

Centro de estética

21

120

SI429A-2023-00000259-00

Novoa Conde, Victoria

Cafetaría

21

121

SI429A-2023-00000285-00

Martínez Enríquez, Inés

Deseñadora gráfica

21

122

SI429A-2023-00000366-00

Gago Domínguez, María Purificación

Asesoría

21

123

SI429A-2023-00000372-00

Varela Pombo, Sheila

Deseño e venda en liña de roupa e complementos

21

124

SI429A-2023-00000395-00

González Martínez, Marlene

Asesoramento e comercialización produtos seguros

21

125

SI429A-2023-00000397-00

Santiso Alonso, Lorena

Salón de peiteado canina

21

126

SI429A-2023-00000419-00

Santamaría Crujeiras, Laura

Tenda de roupa

21

127

SI429A-2023-00000486-00

Dos Reis Alves, Yenny

Avogada

21

128

SI429A-2023-00000487-00

Blanco Quiñoy, Esther

Asesoría de empresas

21

129

SI429A-2023-00000614-00

Arca Guimarey, Rosa María

Salón de peiteado

21

130

SI429A-2023-00000642-00

Figueiras González, Sandra

Masaxista

21

131

SI429A-2023-00000686-00

Mesejo Queijo, Tania María

Nutricionista

21

132

SI429A-2023-00000689-00

Castiñeira Castro, Araceli

Centro de estética

21

133

SI429A-2023-00000704-00

Longa Sayáns, Victoria

Docente de música

21

134

SI429A-2023-00000724-00

Rodríguez Mariño, María Celia

Tenda de roupa

21

135

SI429A-2023-00000776-00

Lagos Galleguillos, Carol Victoria

Servizos de limpeza

21

136

SI429A-2023-00000785-00

Borrazas Rodríguez, Cristina

Servizos de acompañamento no loito e organización de funerais

21

137

SI429A-2023-00000805-00

Amaral Amaral, Mercia Aparecida

Confección

21

138

SI429A-2023-00000895-00

Pita Fernández, Eva

Axente inmobiliaria

21

139

SI429A-2023-00000068-00

Delfos, ESPJ

Salón de peiteado

20

140

SI429A-2023-00000137-00

Outumuro Rial, Mercedes

Clínica dental

20

141

SI429A-2023-00000228-00

Pérez Bouzán, María del Carmen

Salón de beleza

20

142

SI429A-2023-00000238-00

Aldrover Roda, Patricia

Barbaría

20

143

SI429A-2023-00000239-00

Abundancia del Barrio, Paula

Farmacia

20

144

SI429A-2023-00000248-00

López Teijeiro, Concepción

Tenda de roupa, zapatos e complementos

20

145

SI429A-2023-00000250-00

Ziralla Formación, S.L.

Comercialización de cursos de formación para empresas

20

146

SI429A-2023-00000280-00

Folgueiras Quiroga, María Luz

Clínica fisioterapia

20

147

SI429A-2023-00000296-00

Astro Clinic, S.L.P.

Clínica dental

20

148

SI429A-2023-00000374-00

Mosqueira Suárez, Estefanía

Salón de peiteado

20

149

SI429A-2023-00000488-00

Teruel Sanjurjo, María Natalia

Procuradora

20

150

SI429A-2023-00000531-00

García Meizoso, Sara

Centro de estética

20

151

SI429A-2023-00000569-00

Rodríguez Solla, María Luisa

Papelaría

20

152

SI429A-2023-00000603-00

Camesella Carballo, Alicia

Centro de estética

20

153

SI429A-2023-00000660-00

Moledo Torres, Dora

Centro de estética

20

154

SI429A-2023-00000672-00

Loef Beauty, S.L.

Centro de estética

20

155

SI429A-2023-00000692-00

González Areán, Gabriela Elena

Tenda de artigos para mascotas

20

156

SI429A-2023-00000708-00

Fernández Acosta, Adriana Paola

Panadaría

20

157

SI429A-2023-00000712-00

Novo Martínez, Alba

Asesoría

20

158

SI429A-2023-00000781-00

Dámaso López, Lucero

Consultoría en comunicación corporativa

20

159

SI429A-2023-00000782-00

Coco, C.B.

Tenda de roupa

20

160

SI429A-2023-00000827-00

Iaraz Abogados, S.L.P.

Asesoría

20

161

SI429A-2023-00000897-00

Monteira Gonçalves, Paula Cristina

Servizos de restauración

20

162

SI429A-2023-00000907-00

Romero Souto, Iria

Tenda de roupa, artigos para o fogar e complementos

20

163

SI429A-2023-00000934-00

Amoedo Villar, Vanesa

Salón de peiteado

20

164

SI429A-2023-00001021-00

Álvarez Cid, Alejandra

Asesoría

20

165

SI429A-2023-00000089-00

Rivas Quelle, Tania

Servizos de ensinanza e apoio educativo

20

166

SI429A-2023-00000160-00

De Santana, Bianca Stefani

Centro de estética

20

167

SI429A-2023-00000283-00

Míguez Lima, Julia María

Servizos de ensinanza e apoio educativo

20

168

SI429A-2023-00000373-00

González Núñez, Rosario

Aloxamento turístico

20

169

SI429A-2023-00000519-00

Lemos Pereira, Milagros

Artesá

20

170

SI429A-2023-00000001-00

López Sánchez, Iris

Asesoramento a empresas

20

171

SI429A-2023-00000039-00

Zimmermann, Janie Andrea

Academia de inglés

20

172

SI429A-2023-00000066-00

Cristóbal Vila, Verónica

Servizos de ensinanza e apoio educativo

20

173

SI429A-2023-00000076-00

Rialvaz, S.L.

Supermercado

20

174

SI429A-2023-00000139-00

Montecelo Mahía, Silvia

Salón de peiteado

20

175

SI429A-2023-00000162-00

Martínez Ramos, María

Venda de produtos de aromatización e hixiene para a hostalaría

20

176

SI429A-2023-00000332-00

Fariñas Yglesias, Sonia

Traballadora social

20

177

SI429A-2023-00000390-00

Canoura Soto, Sheila María

Organización de actividades para a infancia

20

178

SI429A-2023-00000401-00

Franco Rama, Alicia

Tenda de produtos alimentación e artesanía

20

179

SI429A-2023-00000505-00

Vallverdú González, Laura

Venda de produtos gastronómicos

20

180

SI429A-2023-00000573-00

González Rodríguez, María Ángeles

Produción e comercialización de shiitake

20

181

SI429A-2023-00000798-00

Carreira Díaz, María Jesús

Servizos de limpeza

20

182

SI429A-2023-00000837-00

López Niño, Amelia

Veterinaria

20

183

SI429A-2023-00000909-00

López Fandiño, Lidia

Tenda de flores, plantas e pensos

20

184

SI429A-2023-00000923-00

Codesido Mateo, María Teresa

Tenda de roupa

20

185

SI429A-2023-00000216-00

Domínguez Romero, Dominga

Churraría

20

186

SI429A-2023-00000251-00

Sarmiento Fernández, Antía

Psicóloga

20

187

SI429A-2023-00000538-00

Senra Fernández, Raquel

Servizos de tradución

20

188

SI429A-2023-00000719-00

Pérez Gómez, Ana María

Avogada

20

189

SI429A-2023-00000748-00

Rodríguez Giráldez, Almudena

Deseñadora de interiores

20

190

SI429A-2023-00000780-00

Paradela Cancela, Elsa María

Formadora

20

191

SI429A-2023-00000802-00

Rivas Borrajo, Diana Patricia

Servizos de publicidade

20

192

SI429A-2023-00000844-00

Ruiz Núñez, Margarita

Avogada

20

193

SI429A-2023-00000866-00

Brea García, Vanesa

Restaurante

20

194

SI429A-2023-00000939-00

Calabria Lema, María Isabel

Cafetaría e tenda de produtos naturais

20

195

SI429A-2023-00000940-00

Oitavén Fernández, Raquel

Estudio de Pole Art, danza e acrobacia

20

196

SI429A-2023-00000980-00

García Arcila, Ana Lucy

Masaxista

20

197

SI429A-2023-00001000-00

Lin, Qin

Café bar

20

198

SI429A-2023-00001014-00

Martínez López, Marta

Clínica veterinaria

20

199

SI429A-2023-00000173-00

Campo Soage, Sara

Clínica podoloxía

19

200

SI429A-2023-00000318-00

Viñas Pousada, Noelia

Casa de turismo rural

19

201

SI429A-2023-00000605-00

Sieiro Pérez, Ana María

Nutricionista

19

202

SI429A-2023-00000630-00

Santos Piñeiro, Regina Carolina

Servizos de xestión administrativa

19

203

SI429A-2023-00000662-00

Martínez López, Mónica

Tenda de artigos de regalo

19

204

SI429A-2023-00000679-00

Piñeiro Soage, Mara

Asesoría

19

205

SI429A-2023-00000756-00

García Hermida, María Josefa

Servizos de dinamización rural

19

206

SI429A-2023-00000059-00

Álvarez Lorenzo, Celia

Óptica

19

207

SI429A-2023-00000184-00

Obando Loaiza, Angélica Patricia

Masaxista

19

208

SI429A-2023-00000233-00

Rodríguez Carracedo, Alba

Zapataría

19

209

SI429A-2023-00000254-00

Espín Veiga, Noelia María

Esteticista

19

210

SI429A-2023-00000264-00

Souto Pérez, Ana

Academia de idiomas

19

211

SI429A-2023-00000288-00

Domínguez Dosón, María Teresa

Gabinete pedagóxico

19

212

SI429A-2023-00000336-00

Pérez Fernández, Alba

Educadora social

19

213

SI429A-2023-00000387-00

Gestinova Plus, S.L.

Asesoría

19

214

SI429A-2023-00000456-00

Suárez Aren, Patricia

Acupuntora

19

215

SI429A-2023-00000543-00

Sendón Veloso, Marta

Clínica podoloxía

19

216

SI429A-2023-00000547-00

Colodrero Suquet, Marta

Fisioterapeuta

19

217

SI429A-2023-00000611-00

López Álvarez, María José

Tenda de artesanía

19

218

SI429A-2023-00000643-00

Uriz Uriz, Marta

Venda en liña de calzado e complementos

19

219

SI429A-2023-00000653-00

Monteagudo Muíño, Diana

Axente de seguros

19

220

SI429A-2023-00000705-00

Moya Rodríguez, Dolores

Café bar

19

221

SI429A-2023-00000711-00

Costa Dasilva, Ana Belén

Salón de peiteado

19

222

SI429A-2023-00000715-00

Vila Núñez, Verónica

Fisioterapeuta

19

223

SI429A-2023-00000758-00

Ratón González, Verónica

Xestión inmobiliaria

19

224

SI429A-2023-00000771-00

Zambrano Quintero, Ediana Carolina

Restaurante

19

225

SI429A-2023-00000871-00

Amoedo Antas, Sonia

Confección

19

226

SI429A-2023-00000922-00

Liao, Jiewei

Restaurante

19

227

SI429A-2023-00000954-00

Vieites Barreiro, Olga Beatriz

Salón de peiteado

19

228

SI429A-2023-00000956-00

Barbosa Martins, Alice

Perfumaría

19

229

SI429A-2023-00000965-00

García Gosende, Ana

Centro de estética

19

230

SI429A-2023-00001008-00

Villar Pérez, María

Deseñadora gráfica

19

231

SI429A-2023-00000005-00

Malvar Vázquez, Eva

Asesoría

18

232

SI429A-2023-00000025-00

Álvarez López, Sonia

Asesora financeira

18

233

SI429A-2023-00000043-00

Pardo Ciorraga Ferreiro, Olalla

Floraría

18

234

SI429A-2023-00000057-00

Pennesi Iglesias, Alessandra

Ensinanza de tenis

18

235

SI429A-2023-00000069-00

Pérez Rodríguez, Adriana Concepción

Servizos de márketing dixital

18

236

SI429A-2023-00000143-00

Viso González, Susana

Nutricionista

18

237

SI429A-2023-00000176-00

Cordero Araújo, María Loreto

Estudio de deseño de roupa

18

238

SI429A-2023-00000197-00

Vila da Vila, María Jesús

Deseñadora de interiores

18

239

SI429A-2023-00000205-00

Souto Balado, Luz Tamara

Servizos de formación e asesoramento e xestión de temarios

18

240

SI429A-2023-00000208-00

Sotelo Juncal, María Teresa

Axente de seguros

18

241

SI429A-2023-00000276-00

Jardón Adán, María Dolores

Lavandaría

18

242

SI429A-2023-00000293-00

Díaz Díaz, Dana

Servizos de tatuaxe

18

243

SI429A-2023-00000313-00

Castro Álvarez, Raquel

Floraría

18

244

SI429A-2023-00000337-00

Cortizo Portela, Belén

Servizos de xestión emocional para particulares e empresas

18

245

SI429A-2023-00000382-00

Seco Sánchez, Marián

Masaxista

18

246

SI429A-2023-00000414-00

Treus García, Rosa María

Venda de comida preparada e produtos gourmet

18

247

SI429A-2023-00000418-00

Sarmiento Veramendi, Teresa Josefina

Café bar

18

248

SI429A-2023-00000438-00

Morandeira Corral, Noelia

Asesoría

18

249

SI429A-2023-00000439-00

Nieto Domínguez, María

Deseñadora de moda

18

250

SI429A-2023-00000459-00

Padín González, Guadalupe

Tenda de lambetadas

18

251

SI429A-2023-00000470-00

Paz Requeijo, María Belén

Café bar

18

252

SI429A-2023-00000494-00

Costas Frade, Ana María

Galería de arte e clases de pintura e interpretación

18

253

SI429A-2023-00000514-00

Díaz Otero, Silvia

Lavandaría

18

254

SI429A-2023-00000521-00

Vieira Aquino, Rosalía

Terapeuta

18

255

SI429A-2023-00000523-00

Sierra Martínez, Cora

Clínica psicoloxía sanitaria

18

256

SI429A-2023-00000557-00

Custodio Adán, Tania

Docente de idiomas

18

257

SI429A-2023-00000558-00

Da Silva Paiva, Adrielle

Xeadaría

18

258

SI429A-2023-00000570-00

Couso Valiñó, Andrea

Servizos de limpeza

18

259

SI429A-2023-00000591-00

Castellano Silva, Eunimar Alejandra

Café bar

18

260

SI429A-2023-00000612-00

Puentes Graña, Beatriz

Esteticista

18

261

SI429A-2023-00000615-00

Quintas Carreira, Lucía

Tenda de complementos tecnolóxicos

18

262

SI429A-2023-00000622-00

Pérez Mosteiro, Matilde

Tenda de produtos de perfumaría e drogaría

18

263

SI429A-2023-00000629-00

Alonso Rodríguez, Susana

Servizos de restauración

18

264

SI429A-2023-00000663-00

Oubiña Lamela, Ana Isabel

Servizos de tatuaxe

18

265

SI429A-2023-00000680-00

Lombardo, Lisseth Geniffer

Servizos de limpeza

18

266

SI429A-2023-00000683-00

Oitavén Dacosta, Andrea

Tenda de roupa

18

267

SI429A-2023-00000685-00

Hervés García, Susana María

Terapeuta

18

268

SI429A-2023-00000687-00

Redondo Portela, Sheila María

Masaxista

18

269

SI429A-2023-00000721-00

Feitoza de Moraes, Kellen Gleyce

Perfumaría

18

270

SI429A-2023-00000768-00

Rodríguez Martín, María de la Paloma

Axente de seguros

18

271

SI429A-2023-00000777-00

Domínguez da Silva, Carmen

Tenda de roupa

18

272

SI429A-2023-00000811-00

Amoedo Vieira, Raquel

Axente de seguros

18

273

SI429A-2023-00000824-00

González Piña, Sara María

Clínica psicoloxía sanitaria

18

274

SI429A-2023-00000847-00

Canosa Pereira, María Susana

Café bar

18

275

SI429A-2023-00000916-00

Candal García, Sonia

Tenda de roupa

18

276

SI429A-2023-00000919-00

Fernández López, Elena

Venda en liña de xoiaría e bixutaría

18

277

SI429A-2023-00000961-00

Cordeiro González, Aida

Formación para o emprendemento

18

278

SI429A-2023-00000976-00

Zas González, Ana María

Venda de metais de refugallo

18

279

SI429A-2023-00000988-00

Ramos Fernández, Tahis Dunia

Esteticista

18

280

SI429A-2023-00001011-00

Losada Quiroga, Marta

Servizos de podoloxía

18

281

SI429A-2023-00000117-00

Muñiz Caneda, María Cristina

Café bar

18

282

SI429A-2023-00000223-00

Martínez Herrera, Carla

Servizos de fotografía

18

283

SI429A-2023-00000236-00

Rosales Loveira, Eva

Zapataría

18

284

SI429A-2023-00000241-00

López Arias, Ingard Carola

Salón de peiteado

18

285

SI429A-2023-00000454-00

Vázquez Illán, Beatriz

Tenda de artigos deportivos

18

286

SI429A-2023-00000511-00

Fernández Montero, Lorena

Centro de estética

18

287

SI429A-2023-00000814-00

Hidalgo Plaza, Sara

Perfumaría

18

288

SI429A-2023-00000941-00

Pérez Álvarez, María Teresa

Tenda de roupa

18

289

SI429A-2023-00000090-00

Casabella Blanco, Silvia

Venda prendas de vestir a través de redes sociais

17

290

SI429A-2023-00000092-00

Penso Balseiro, Berta

Adestradora persoal

17

291

SI429A-2023-00000221-00

Rodríguez Guillemet, Iria

Deseñadora gráfica

17

292

SI429A-2023-00000431-00

Janovska, Frederika

Café bar

17

293

SI429A-2023-00000491-00

Bastos Piñeiro, Marta

Tenda de roupa

17

294

SI429A-2023-00000517-00

Lorenzo Groba, Pilar

Psicóloga

17

295

SI429A-2023-00000634-00

Sainz Ibaibarriaga, Amaya

Deseñadora de interiores

17

296

SI429A-2023-00000791-00

Alonso Sesto, María Teresa

Tenda de roupa

17

297

SI429A-2023-00000794-00

Arias Lebón, Concepción

Servizos de xestión administrativa

17

298

SI429A-2023-00000813-00

Rodríguez Fernández, Jessica

Pastelaría

17

299

SI429A-2023-00000822-00

García Pérez, Patricia

Psicóloga

17

300

SI429A-2023-00000865-00

Otero Seoane, María José

Formación

17

301

SI429A-2023-00000877-00

Díaz Fernández, Lorena

Organización de eventos para a infancia

17

302

SI429A-2023-00000973-00

López López, María Carmen

Formación para axencias inmobiliarias

17

303

SI429A-2023-00000050-00

Andrade Villanueva, María Dolores

Servizos de limpeza

16

304

SI429A-2023-00000110-00

Rodríguez Sas, Daniela

Servizos de márketing dixital

16

305

SI429A-2023-00000145-00

Mota López, María Victoria

Esteticista

16

306

SI429A-2023-00000171-00

López Ferradáns, Lucía

Educación e formación financeira

16

307

SI429A-2023-00000213-00

Kaore 2022, S.L.

Venda en liña de roupa, calzado e complementos

16

308

SI429A-2023-00000244-00

Santomé Davila, Aurora

Clínica fisioterapia

16

309

SI429A-2023-00000253-00

Santos Graña, Ana

Fisioterapeuta

16

310

SI429A-2023-00000481-00

Granja Rodríguez, Lorena

Zapataría

16

311

SI429A-2023-00000483-00

Tobío Vila, María

Esteticista

16

312

SI429A-2023-00000485-00

Vázquez López, Rebeca Jesús

Reposteira

16

313

SI429A-2023-00000582-00

Rumbo Naya, Eva

Adestramento e coidado de animais

16

314

SI429A-2023-00000585-00

Martínez López, Gloria

Educadora social

16

315

SI429A-2023-00000755-00

Fernández Areán, Fátima

Café bar

16

316

SI429A-2023-00000858-00

Noya Recouso, Rebeca

Centro de estética

16

317

SI429A-2023-00000904-00

Rodríguez García, Yumara Josefina

Acupuntora

16

318

SI429A-2023-00000959-00

Santos Leites, Andrea

Psicóloga

16

319

SI429A-2023-00000995-00

Marvaz Event Designers, S.L.

Axencia de publicidade

16

320

SI429A-2023-00000011-00

Estévez Blanco, María

Educación e formación financeira

15

321

SI429A-2023-00000015-00

Andújar Lago, Eva María

Centro de estética

15

322

SI429A-2023-00000020-00

Caramés Santiso, Susana

Asesoría

15

323

SI429A-2023-00000021-00

Ibotnedo Textil, S.L.

Deseño e confección de prendas de vestir

15

324

SI429A-2023-00000027-00

Ananda Holidays, S.L.U.

Axencia de viaxes

15

325

SI429A-2023-00000073-00

Pérez Ferreira, Lorena María

Salón de peiteado

15

326

SI429A-2023-00000083-00

Sotelo Rodríguez, María Nieves

Tenda de alimentación

15

327

SI429A-2023-00000085-00

Valencia Sotelo, Laura

Asistencia a persoas con mobilidade reducida

15

328

SI429A-2023-00000099-00

García Pérez, Sonia

Froitaría

15

329

SI429A-2023-00000115-00

Vázquez Barreiro, Verónica

Confección

15

330

SI429A-2023-00000118-00

Cruz González, Iria

Confección

15

331

SI429A-2023-00000138-00

Pereira Bartolomé, Silvia

Traballadora social

15

332

SI429A-2023-00000161-00

Carrillo Mena, Emma

Centro de estética

15

333

SI429A-2023-00000166-00

Cuba Dorado, Alba

Adestradora persoal

15

334

SI429A-2023-00000169-00

Pérez López, Úrsula

Asesoría e consultoría

15

335

SI429A-2023-00000174-00

Santos de Almeida, Adyla Kelly

Panadaría

15

336

SI429A-2023-00000181-00

Guzmán Díaz, María Sigrada

Café bar

15

337

SI429A-2023-00000188-00

Hermida Araújo, Lucía

Salón de peiteado

15

338

SI429A-2023-00000190-00

Pérez Vázquez, Cristina

Economista

15

339

SI429A-2023-00000193-00

García Blanco, Goreti

Clínica fisioterapia

15

340

SI429A-2023-00000207-00

Rivera Cendón, Adriana

Tenda de roupa

15

341

SI429A-2023-00000212-00

Díaz Soriano, Brenda Yeraldine

Salón de peiteado

15

342

SI429A-2023-00000219-00

Rodríguez Ortiz, Belkys Aracelis

Tenda de roupa

15

343

SI429A-2023-00000243-00

Branco Delgado, Elena

Escola de baile

15

344

SI429A-2023-00000246-00

Carballido Falcón, Lucía

Servizos de cátering

15

345

SI429A-2023-00000247-00

Gómez de Nogueira, Samantha Margarita

Masaxista

15

346

SI429A-2023-00000266-00

López Expósito, Iria

Tenda de roupa e artigos para bebés

15

347

SI429A-2023-00000284-00

González Moreno, María Isabel

Xestión dun espazo de encontro educativo, social, cultural e gastronómico

15

348

SI429A-2023-00000295-00

Sanmartín García, María Encarnación

Tenda especializada de produtos alimenticios

15

349

SI429A-2023-00000300-00

Cubeiro Cacheiro, Mónica

Servizos de publicidade

15

350

SI429A-2023-00000303-00

Ronda Montero, María Dolores

Deseño e fabricación de prendas de vestir

15

351

SI429A-2023-00000306-00

González Gil, Isabel

Avogada

15

352

SI429A-2023-00000319-00

Freire Rego, Laura

Deseño e venda en liña de artigos de papelaría

15

353

SI429A-2023-00000325-00

Coello Vilariño, Carmen

Consultora de moda

15

354

SI429A-2023-00000338-00

Solutions Bussines Factory, S.L.

Restaurante

15

355

SI429A-2023-00000344-00

Somoza Vicente, Belén María

Clínica osteopatía

15

356

SI429A-2023-00000381-00

Comesaña Pereira, María Milagros

Centro de orientación

15

357

SI429A-2023-00000385-00

Iglesias Gutiérrez, Gloria

Tenda de roupa

15

358

SI429A-2023-00000405-00

Varela García, Naiara

Centro estética

15

359

SI429A-2023-00000442-00

Chaer Aleu, Carol

Café bar

15

360

SI429A-2023-00000453-00

Mendoza Díaz, Yelitza del Carmen

Salón de peiteado

15

361

SI429A-2023-00000467-00

Quijano Gil, Libia Edith

Centro de estética

15

362

SI429A-2023-00000474-00

Carrera Fernández, María Mercedes

Servizos de limpeza

15

363

SI429A-2023-00000515-00

Álvarez Álvarez, Sara

Centro de estética

15

364

SI429A-2023-00000548-00

Jardim Martins, María Gabriela José

Café bar

15

365

SI429A-2023-00000566-00

Rodríguez Ameijeiras, Ana

Docente de baile

15

366

SI429A-2023-00000567-00

Multiceleste, S.L.U.

Tenda en liña de diversos produtos

15

367

SI429A-2023-00000579-00

Paz Fontenla, María Carolina

Salón de peiteado

15

368

SI429A-2023-00000580-00

Carballal Fernández, Julia

Adestradora de tenis

15

369

SI429A-2023-00000589-00

Capelán Rodríguez, Marta

Centro de oncoloxía

15

370

SI429A-2023-00000593-00

Vega Untuña, María Fanny

Café bar

15

371

SI429A-2023-00000596-00

Rodríguez Rodríguez, Carmen

Formadora

15

372

SI429A-2023-00000618-00

Carregal Chedas, Marta

Clínica fisioterapia

15

373

SI429A-2023-00000619-00

Medianorte Locutores Profesionales, S.L.

Servizos de locución profesional

15

374

SI429A-2023-00000641-00

Estraviz Brandariz, Beatriz

Xoiaría

15

375

SI429A-2023-00000684-00

Ramos dos Santos, María Alessandra

Café bar

15

376

SI429A-2023-00000718-00

González González, Sonia

Deseño de papelaría

15

377

SI429A-2023-00000760-00

Fábrega Álvarez, Laura

Libraría

15

378

SI429A-2023-00000770-00

Herrera Marín, Yeimy Johana

Tenda de produtos alimentación e para animais

15

379

SI429A-2023-00000772-00

Gualtieri Méndez, Dariagnys Felicetta

Deseño e confección de prendas de vestir

15

380

SI429A-2023-00000823-00

Campos Martínez, Laura

Fotoperiodista

15

381

SI429A-2023-00000825-00

Pérez Vázquez, Laura

Clínica fisioterapia

15

382

SI429A-2023-00000829-00

Saldeño Pérez, Yolanda

Pediatra

15

383

SI429A-2023-00000835-00

Panozzo, Stella

Docente de idiomas

15

384

SI429A-2023-00000838-00

Alonso Estévez, Silvia

Servizos de fotografía

15

385

SI429A-2023-00000839-00

Cerreda Gómez, Susana

Esteticista

15

386

SI429A-2023-00000849-00

Blanco Araujo, María Teresa

Cafetaría

15

387

SI429A-2023-00000854-00

Baquero Guillén, Sara

Clases de ioga

15

388

SI429A-2023-00000857-00

Baquero Guillén, Carla

Fisioterapeuta

15

389

SI429A-2023-00000868-00

Ramudo Queiruga, Estefanía

Xestión inmobiliaria

15

390

SI429A-2023-00000874-00

Barona Hernández, Yuliana Andrea

Centro de estética

15

391

SI429A-2023-00000876-00

Strilets, Anastasiia

Servizos de tradución e intérprete

15

392

SI429A-2023-00000879-00

Chairi, Kaouthar

Carnizaría

15

393

SI429A-2023-00000888-00

Rey Villanueva, Lucía

Floraría

15

394

SI429A-2023-00000896-00

Cid Fontán, Rocío

Guía de turismo

15

395

SI429A-2023-00000920-00

Orsini Gómez, María

Terapeuta ocupacional

15

396

SI429A-2023-00000933-00

Romeu Ces, Tania

Terapeuta ocupacional

15

397

SI429A-2023-00000937-00

Pereira Baniski, Thelma Roberta

Lavandaría

15

398

SI429A-2023-00000960-00

Toro Zuluaga, Jenny Julieth

Supermercado

15

399

SI429A-2023-00000964-00

González Velasco, Martha Cecilia

Mesón

15

400

SI429A-2023-00000971-00

Doldán Cortada, Mariana

Nutricionista

15

401

SI429A-2023-00000990-00

López López, Leidy Diana

Floraría

15

402

SI429A-2023-00000994-00

Rodríguez González, Gabriela

Deseño e fabricación de artigos en pel

15

403

SI429A-2023-00001001-00

Osorio, Eyunaika del Valle

Repartidora

15

ANEXO III

Solicitudes excluídas e desistidas

Nº de expediente

Solicitante

Causa

SI429A-2023-00000957-00

A Pastar Vegano, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000038-00

A Pousada do Peregrino 1741, S.L.

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2023-00000455-00

Academia París M.B., S.L.

Ningunha das promotoras cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000968-00

Aescoliña 2023, S.C.

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00001002-00

Aguiar Martínez, Paula Magali

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000848-00

Al Faro Mayores Servicios Senior, S.L.

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000773-00

Albelda de los Santos, María Amparo

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000409-00

Alúa, S.C.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000665-00

Álvarez Fernández, Emilia Isabel

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000745-00

Álvarez Rodríguez, Beatriz

O proxecto de reactivación non responde a ningunha das medidas establecidas no artigo 7.1.b) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000658-00

Álvarez Rodríguez, Cristina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000058-00

Álvarez Vicente, Silvia

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000441-00

Amoedo Lamas, Paula

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000323-00

Anaya Alejandre, Susana

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000017-00

Andrés Paradelo, Katia

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000232-00

Antón García, Alma María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000594-00

Ara&Me, ESPJ

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000378-00

Araújo de Souza, Heloisy

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000423-00

Arnela, Soc. Coop. Galega

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.
Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2023-00000936-00

Asesoria Fidei, C.B.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000617-00

Azpilicueta Guembe, Belén

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000749-00

Balea, C.B.

Artigo 5.1 das bases reguladoras: o proxecto de reactivación e/ou de mellora empresarial realizouse con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000078-00

Bañado Sabater, Cristina

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000215-00

Barrientos Mouzo, Dolores

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000759-00

Besada Ramos, Rosa María

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000363-00

Birya Studio, ESPJ

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000080-00

Blanco Pérez, Migdalia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000891-00

Blanco Piñeiro, María Carmen

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000154-00

Blanco Reyes, Oriana Isabel

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000843-00

Blanco Vázquez, Ainara

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000322-00

Botana Rivas, María Belén

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000972-00

Bouzada Fernández, Marta

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000796-00

Bracamonte Rivas, Maraliis Carolina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000509-00

Bravo Peleteiro, Paula

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000484-00

Brunet Costas, Vanesa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000779-00

Bufete Quindós y Saavedra, A.I.E.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000520-00

Burcea, Diana María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000274-00

Cafetería La Hacienda

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000601-00

Calleja Recio, Ainhoa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000793-00

Calvo Tuimil, Claudina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000863-00

Calzados Alexpa, S.L.

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2023-00000064-00

Campaño Machado, Lara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.
Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000928-00

Canela en Rama, ESPJ

Unha das promotoras desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e das bases reguladoras).
Unha das promotoras non acredita non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración da Comunidade Autónoma (artigo 23.4 das bases reguladoras).

SI429A-2023-00000552-00

Carballedo Xestión, ESPJ

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000461-00

Carballo Fernández, Melissa

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2022.
Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000292-00

Carneiro Martínez, Rosa María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000584-00

Castañeda Lenard, Mercedes

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000886-00

Castro Valeria, Soledad

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000737-00

Ceballos Castro, Mónica María

O proxecto de reactivación non responde a ningunha das medidas establecidas no artigo 7.1.b) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000126-00

Centro de Psicología Sisu, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000949-00

Centro de Vida Arousa, S.L.

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000434-00

Chapela Caíño, Gemma

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000929-00

Chen, Junhui

Para a Liña Activa non cumpre o requisito establecido no artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.
Para a Liña Emprende non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras e desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2023-00000446-00

Chen, Li

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000410-00

Colgan, Amy

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000763-00

Comesaña Vila, Yohana

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000365-00

Company Bichos Gallaecia, S.L.

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000659-00

Constenla Fontenla, Lorena

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00001022-00

Costa & Costa, ESPJ

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000803-00

Costas Alonso, Ainara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000991-00

Costas Pérez, Yolanda

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000421-00

Couto Ares, Belén

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000528-00

CTM Decoraciones y Reformas, S.L.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000229-00

Cuevas Fernández, Rosa Ana

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000262-00

Dacal Pérez, María Teresa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000002-00

Dalmau Reinaldo, Alba

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000226-00

Davila Fernández, Ana Saray

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000123-00

De la Concepción Rodríguez, Natalia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000013-00

De la Fuente González, Nicole

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000742-00

De los Santos Vargas, Carolina Patricia

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2023-00000996-00

Deibe Porto, Marina

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000133-00

Delgado Pérez, Tamara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000393-00

Desarrollos Empresariales Gómez y Guede, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.
Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: varias promotoras non están vinculadas laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2023-00000913-00

Dios Domínguez, Nuria

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000003-00

Dirixir, S.L.

Artigo 6.1.b) das bases reguladoras: o proxecto empresarial non supón a creación dos postos de traballo de todas as promotoras.

SI429A-2023-00000054-00

Domínguez Barral, Laura

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000989-00

Domus Área Arquitectura e Interiorismo, S.L.

Liña Emprende: a alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022 (artigo 6.1.d) das bases reguladoras).
Liña Activa: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, a sociedade limitada solicitante non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (artigo 7.1.a) das bases reguladoras).
Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2023-00000006-00

Dono Lago, Yaiza

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no cumprimento das obrigas de pago coa Seguridade Social.

SI429A-2023-00000375-00

Durán Orozco, Esther

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000946-00

Durán Pérez, Estefanía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000147-00

Durán Ramos, Neritza Liseth

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00001004-00

Elloubani Boufane, Ilham

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2022.
Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000867-00

Enfesta, S.C.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000889-00

Estética y Belleza Azahar Valmiñor, S.L.U.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000953-00

Estilo Sanxenxo, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000792-00

Fernández Comesaña, Bárbara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000304-00

Fernández Reboredo, Amparo

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000855-00

Fernández Salgado, Ana

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2023-00000930-00

Ferral Martín, Laura

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000969-00

Ferrer Martínez, Jesloa Maxiel

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000650-00

Figueira Gómez, Laura

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000392-00

Fontán Peleteiro, Lucía

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento nas obrigas tributarias estatais e coa Seguridade Social.

SI429A-2023-00000113-00

Fontinha Moreno, Sandra María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000206-00

Fos Nogueira, Beatriz

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000741-00

Fra Rico, María Perfecta

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000182-00

Fraga Ríos, Ana María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000586-00

Franma Soluciones, S.L.

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, a S.L. solicitante non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2023-00000631-00

Frías Hreczyn, Valeria Carolina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000376-00

Galán Abeledo, María Cristina

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000345-00

Gallego Socorro, Tamara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000938-00

Galytska Dikaya, Alina

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000875-00

García Arrieche, Willimar Milagros

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000716-00

García Couso, Dalia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000501-00

García Duval, Anabel

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000545-00

García Olivella, Javiela Génesis

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000424-00

Gestal Mateo, Ana Isabel

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000468-00

Gil Figueira, Vanesa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000788-00

Gil Rey, Cristina

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000789-00

Gilarránz García, Cristina

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000664-00

Gómez Asensio, Patricia

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento nas obrigas tributarias estatais e coa Seguridade Social.

SI429A-2023-00000086-00

Gonal, S.L.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras. Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000846-00

Gonzaga Abad, Lidia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000298-00

González Álvarez, Patricia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000353-00

González Indico, Eliana Paloma

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000998-00

González y Sales, Julie

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000310-00

Gonzalo Salgueiro, Uxía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000677-00

Grisales Guerrero, Edith Lorena

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000094-00

Gromaz Iglesias, Vanesa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000553-00

Gundín Figueroa, Eva María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000562-00

Hamrich, Hasnna

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000062-00

Hermanas Vizoso, C.B.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000367-00

Hostelería Malpicana, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000893-00

Iglesias Liñares, Silvia

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no cumprimento das obrigas de pago coa Seguridade Social.

SI429A-2023-00000799-00

Iglesias Rodríguez, Sara

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000042-00

Irigoyen Vázquez, Beatriz

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2023-00000627-00

Jorge Meijide, Lucía

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000052-00

Kalima Boutique, S.L.

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000999-00

Khatun, Shahana

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día de pagamento nas obrigas tributarias estatais.

SI429A-2023-00000544-00

L&C Estilismo e Beleza, S.L.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000902-00

Lafuente Puentes, Marta

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000778-00

Laura Zarate, Sandra Paola

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000030-00

Ledo Sousa, Vanesa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000417-00

Leis Montoiro, Vanesa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000815-00

Leis Suárez, Alba

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000600-00

Lemus Iglesias, Rocío

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000234-00

Liébana Garcia, Luisa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000281-00

Limpiezas Durán

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000882-00

López Carrera, Mónica

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000556-00

López Vázquez, María José

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000406-00

Lorenzo Lustres, Lara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000129-00

Lores Guiance, Bárbara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000982-00

Lucas Bellorín, Nerlys Irene

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000225-00

Magán Arca, Silvia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000096-00

Martínez Álvarez, Alba María

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2023-00000912-00

Martínez Figueroa, Tania

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000597-00

Martínez Liñeiro, Rocío

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000093-00

Martínez Soage, Lina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000950-00

Martins de Souza, María Francileia

Para a Liña Activa non cumpre o requisito establecido no artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.
Para a Liña Emprende non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000842-00

Meigallo de Inglés, S. Coop. Galega

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000915-00

Mejía Zapata, Yisela

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000132-00

Mejuto Iglesias, Rocío

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000079-00

Mendes de Castro, Feliciana

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000127-00

Méndez Arellano, Yohanna Lisseth

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000723-00

Méndez González, Seila

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2022.
Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000047-00

Milson, ESPJ

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000717-00

Monteiro Fernández, Belén

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000784-00

Monteiro Pinto Martins, Paula Adriana

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000413-00

Montero Rodríguez, Ana

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000119-00

Montes Pousa, Henar

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000022-00

Mosteiro Sigüenza, Lucía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000211-00

Mouro Rodríguez, Tatiana

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.
Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000587-00

Multimarca O Castro, S.L.

Artigo 5.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: non acredita a representación para formular a solicitude en nome da sociedade solicitante.

SI429A-2023-00000081-00

Neyra Mourenza, Eva

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000111-00

Nikita 22, S.L.

Liña Emprende: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022 (artigo 6.1.d) das bases reguladoras).
Liña Activa: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, a sociedade limitada solicitante non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (artigo 7.1.a) das bases reguladoras).

SI429A-2023-00000271-00

Noguera Ereu, Erika Josefina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000905-00

Nómada Gestión Inmobiliaria, S.C.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000498-00

Ojos by Tania Pereira, S.L.

O proxecto de reactivación non responde a ningunha das medidas establecidas no artigo 7.1.b) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000502-00

Olveira González, Cipriana María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000927-00

Ortega Sevilla, Perla Esmeralda

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000526-00

Otero-Gómez Ferretería Bouzada, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000055-00

Oza Araujo, Jenifer

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000279-00

Patasdepeixe Editora, S.L.

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: existen períodos de inactividade que superan os tres meses.

SI429A-2023-00000645-00

Patiño Couso, Isabel

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000744-00

Pautian Vigo, S.L.

O proxecto de reactivación non responde a ningunha das medidas establecidas no artigo 7.1.b) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00001003-00

Paz Pérez, Vanessa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000816-00

Penelas Tea, S.L.

O proxecto de reactivación non responde a ningunha das medidas establecidas no artigo 7.1.b) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000312-00

Pereira Bastidas, Angie del Carmen

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000091-00

Pérez Cáceres, Rossybel Estefanny

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000189-00

Pérez García, Lucía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000114-00

Pérez Salas, Génesis Paola

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2022.
Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000480-00

Piltra Group, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000466-00

Piñeiro Díaz, María

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000426-00

Piñeiro Sotelo, Clara María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000992-00

Portela Fontán, Lilian

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000536-00

Pose Domínguez, María Olga

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000931-00

Puga Vázquez, Laura

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000834-00

Quiñones Quiñones, Noemi Rosalía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000787-00

Ramírez Rolón, María Sthael

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000156-00

Ramos Vázquez, Carmen

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000131-00

Restrepo Mora, Andrea Juliana

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000906-00

Resúa Sampedro, Laura

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000493-00

Rivera Gómez, Mirian

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000688-00

Rodríguez Amor, Sandra

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000218-00

Rodríguez Corral, Alejandra

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000817-00

Rodríguez González, Ana Belén

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000733-00

Rodríguez Graña, María del Pilar

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2023-00000624-00

Rodríguez Iglesias, Janet

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2023-00000388-00

Rodríguez Inarejo, María Teresa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000065-00

Rodríguez Pérez, María del Carmen

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000702-00

Rodríguez Porto, Yenia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000167-00

Rodríguez Rajo, Yessica

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000746-00

Rodríguez Romero, Débora

O proxecto de reactivación non responde a ningunha das medidas establecidas no artigo 7.1.b) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000801-00

Rodríguez Vázquez, María del Pilar

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000153-00

Rodríguez Vázquez, Talía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000725-00

Sac Ulfe, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000364-00

Sáenz Chas Díaz, María Mercedes

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000860-00

Salvatore Ochoa, Micaela Soledad

O proxecto de reactivación non responde a ningunha das medidas establecidas no artigo 7.1.b) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000765-00

Sánchez Camoira, María José

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000751-00

Sánchez Mercedes de Santos, Yajaira

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00001006-00

Sánchez Otero, Dámaris

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000621-00

Sánchez Pérez, Yadira

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000489-00

Santamaría Facal, María Rocío

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000853-00

Santos León, Misaris Claret

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000578-00

Sanz Fonseca, Begoña

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000951-00

Sarabia Abogados, S.L.P.

Liña Emprende: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022 (artigo 6.1.d) das bases reguladoras). Liña Activa: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, a sociedade solicitante non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (artigo 7.1.a) das bases reguladoras).

SI429A-2023-00000966-00

Sede BM Redondela, ESPJ

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, a entidade solicitante non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2023-00000637-00

Seijas Fernández, Tamara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000598-00

Singer, Katelen Sarah

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000739-00

Soares de Dios, Ligia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000947-00

Solla Sarabia, S.L.U.

Liña Emprende: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022 (artigo 6.1.d) das bases reguladoras). Liña Activa: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, a sociedade limitada solicitante non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (artigo 7.1.a) das bases reguladoras).

SI429A-2023-00000872-00

Soutullo Crespo, María Jesús

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00000199-00

Suárez Rumbo, Verónica

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000986-00

Suma Soluciones, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000747-00

Taburata Mex, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000761-00

Tapería Café Bar Family, ESPJ

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000107-00

Tecidos Tolemia, S.L.

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000921-00

Tella López, Alba

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000356-00

Terrazo Barro, Ofelia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000903-00

Torrado Briand, Ana Melissa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000797-00

Torralvo Costa Cadina, Cheila Liliana

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2023-00001009-00

Torres Bastón, Antonia

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no cumprimento das obrigas de pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2023-00000910-00

Transbocart 2015, S.L.U.

O proxecto de reactivación non responde a ningunha das medidas establecidas no artigo 7.1.b) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000935-00

Urdampilleta Pérez, Iria

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000150-00

Valeiras Pereira, Nuria

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000608-00

Valenciano y Cajade, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000201-00

Valero Mejía, Evelyn Johanna

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2023-00000427-00

Varela Losada, Nadia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000412-00

Varela Parada, María Gemma

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000850-00

Vázquez Dopico, Esperanza

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000048-00

Vellón Caneiro, Sara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000098-00

Vidal Méndez, Lucía

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000479-00

Vila Almuíña, Andrea

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000444-00

Vilanova Lado, Sandra

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000449-00

Vilar Fernández, Débora

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000932-00

Villar Barreiro, María Rita

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000743-00

Villar Cuadrado, Carla María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000084-00

Villar Gómez, María Dolores

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000044-00

Villar Pérez, Yolanda

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000911-00

Villar Rodríguez, Rosa Ana

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2022.
Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2022.

SI429A-2023-00000035-00

Villaverde Hermo, María Josefa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000507-00

Villaverde Ramil, Cristina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2023-00000308-00

Vizcaíno Suárez, Laura Paola

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000730-00

Wudarczyk Wudarczyk, Lidia Anna

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 29 de agosto de 2023 (DOG núm. 171, do 8 de setembro).

SI429A-2023-00000340-00

Xoubiñas, S.C.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2023-00000070-00

Zambora, S.C.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.