DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 7 de novembro de 2023 Páx. 61338

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade das persoas beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 25 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR506C).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, a persoa beneficiaria e a cantidade concedida.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Dar publicidade á resolución da concesión das axudas pola Consellería do Medio Rural ao abeiro da Orde do 25 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR506C), que figura como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2023

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015, artigo 2.3; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 25 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR506C).

b) Aplicación orzamentaria: 14.04.712B.772.0.

Crédito orzamentario: 250.000,00 €.

Estas axudas outorgaranse ao abeiro do disposto no Regulamento (UE) núm. 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola (DOUE núm. L 352, do 24.12.2013), e quedan condicionadas polo establecido na normativa comunitaria sobre esta materia.

c) Obxecto:

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022, e proceder á súa convocatoria para o ano 2023.

d) Destinatarios:

As persoas físicas e xurídicas titulares de explotacións apícolas, con exclusión das administracións ou entidades do sector público e as explotacións de autoconsumo, segundo a capacidade produtiva que figura na base de datos oficial do Rexistro de Explotacións Apícolas, que teñan asentamentos nos concellos afectados polos grandes incendios que se produciron en Galicia no ano 2022, e que se relacionan no anexo I da orde de convocatoria.

e) Beneficiarios e importe concedido:

Núm.

Expediente

Nome

NIF

Importe axuda

1

MR506C/2023/0001

Juan Manuel Alonso Pérez

***1738**

2.276,11 €

2

MR506C/2023/0002

Nicolás Prieto Morillo

***7062**

12.322,05 €

3

MR506C/2023/0003

Outeiro Mel, S.L.

***4855**

4.312,72 €

4

MR506C/2023/0004

Euromel, S.C.

***4423**

15.000,00 €

5

MR506C/2023/0005

Ismois Mel, S.L.

***4792**

7.735,51 €

6

MR506C/2023/0006

Manufacturas Partner, S.L.

***4866**

5.271,10 €

7

MR506C/2023/0007

David Rodríguez García

***7087**

4.192,92 €

8

MR506C/2023/0008

Jesús Rodríguez Lago

***0506**

2.909,37 €

9

MR506C/2023/0009

María Montserrat Domínguez Luis

***7508**

1.112,41 €

10

MR506C/2023/0010

Lucus Miel, S.C.

***7620**

3.422,79 €

11

MR506C/2023/0011

David Souto Gago

***2887**

2.139,25 €

12

MR506C/2023/0012

Blanca Fuentes Visuña

***7096**

3.576,82 €

13

MR506C/2023/0013

Diego López Páez

***7180**

2.395,95 €

14

MR506C/2023/0014

Apiben, S.C.

***4296**

5.117,08 €

15

MR506C/2023/0015

Benigno Basteiro Rodríguez

***2292**

5.014,39 €

16

MR506C/2023/0016

David Veiga Gómez

***6979**

1.112,41 €

17

MR506C/2023/0017

María Gómez Sánchez

***5265**

1.711,40 €

18

MR506C/2023/0018

Maite Estévez Santalla

***3314**

427,85 €

19

MR506C/2023/0019

Marcos Vila Arias

***4846**

855,70 €

20

MR506C/2023/0020

Manuel Luaces Dacal

***5849**

1.146,64 €

21

MR506C/2023/0021

Diego Antonio Burgos Núñez

***1815**

616,10 €

22

MR506C/2023/0022

María Pérez Rodríguez

***3278**

513,42 €

23

MR506C/2023/0024

Rubén Fernández Rodríguez

***2501**

4.107,35 €

24

MR506C/2023/0025

José Luis Estévez Álvarez

***6539**

667,44 €

25

MR506C/2023/0027

Roberto Figueroa Vaz

***2925**

1.369,12 €

26

MR506C/2023/0028

Milagros Prieto Pérez

***6723**

3.337,22 €

27

MR506C/2023/0029

Josefa Losada Yáñez

***7874**

1.078,18 €

28

MR506C/2023/0030

Veronique Morais

***8121**

1.197,98 €

29

MR506C/2023/0031

Paula Sánchez Ferradal

***2248**

273,82 €

30

MR506C/2023/0032

Pablo López Corzo

***1941**

171,14 €

31

MR506C/2023/0033

Borja Doval Rodríguez

***2750**

598,99 €

32

MR506C/2023/0034

María Luisa Martínez González

***7653**

171,14 €

33

MR506C/2023/0035

José Rodríguez Ferreiros

***6091**

684,56 €

34

MR506C/2023/0036

María Teresa Regueiro Casas

***1481**

1.026,84 €

35

MR506C/2023/0037

José Antonio Pérez Macía

***6337**

2.053,68 €

36

MR506C/2023/0038

Roberto Santana Domínguez

***3176**

8.214,70 €

37

MR506C/2023/0039

Azahara Chavero Sales

***2938**

7.187,86 €

38

MR506C/2023/0040

Josefa Santamarina Costa

***7010**

4.073,12 €

39

MR506C/2023/0041

José Ramón Fernández Guede

***5194**

2.053,68 €

40

MR506C/2023/0042

Juan Jesús Blanco Piñeira

***2963**

1.061,07 €

41

MR506C/2023/0043

Domingo Fernández Pérez

***2433**

1.043,95 €

42

MR506C/2023/0044

José Antonio Pazos González

***2329**

1.642,94 €

43

MR506C/2023/0045

Josefa Rodríguez Rodríguez

***2961**

513,42 €

44

MR506C/2023/0046

Ana Sotelo Rodríguez

***5883**

1.112,41 €

45

MR506C/2023/0047

Daniel Rodríguez Diéguez

***3071**

3.080,51 €

46

MR506C/2023/0048

Daniel Sobrino García

***4658**

2.481,52 €

47

MR506C/2023/0049

Daniel Gómez Nieves

***7968**

4.107,35 €

48

MR506C/2023/0050

Xavier Sotelo Fernández

***1534**

1.334,89 €

49

MR506C/2023/0051

Josefa Iglesias Rodríguez

***9865**

2.395,95 €

50

MR506C/2023/0052

Agustín Fernández Fernández

***2627**

2.481,52 €

51

MR506C/2023/0053

Francisca Blanco Fernández

***2984**

684,56 €

52

MR506C/2023/0054

Francisco Araujo Cerdeiriña

***2874**

171,14 €

53

MR506C/2023/0055

Alicia Tamara Ogando Blanco

***7663**

1.129,52 €

54

MR506C/2023/0056

Ana Lidia Castro Rodríguez

***6197**

1.745,62 €

55

MR506C/2023/0057

María Isabel Requejo Fernández

***7171**

256,71 €

56

MR506C/2023/0058

Luis Domínguez Salgado

***2548**

5.134,19 €

57

MR506C/2023/0059

Alfonso Rodríguez Correa

***2994**

855,70 €

58

MR506C/2023/0060

Antonio Fernández Silva

***2905**

256,71 €

59

MR506C/2023/0061

Celso Fernández Romasanta

***1371**

273,82 €

60

MR506C/2023/0062

Verísimo Prieto Otero

***4999**

2.755,35 €

61

MR506C/2023/0064

Rudi Bembibre Núñez

***2104**

684,56 €

62

MR506C/2023/0065

Javier García Pérez

***6658**

1.471,80 €

63

MR506C/2023/0066

César Rodríguez Quintas

***2106**

342,28 €

64

MR506C/2023/0067

Apícola Portexa, S.C.

***3028**

1.711,40 €

65

MR506C/2023/0068

Adrián Bembibre Maza

***3378**

2.738,23 €

66

MR506C/2023/0069

María Socorro Rodríguez Novoa

***6422**

941,27 €

67

MR506C/2023/0070

Noa Alvaredo González

***2151**

684,56 €

68

MR506C/2023/0071

Eloy Gallego Fernández

***1032**

119,80 €

69

MR506C/2023/0074

Jorge Novoa Gómez

***3026**

171,14 €

70

MR506C/2023/0075

Higinio Óscar Boo Blanco

***1770**

770,13 €

71

MR506C/2023/0076

Nemesio José Pérez Vázquez

***3881**

34,23 €

72

MR506C/2023/0077

Yago Presas Basalo

***3178**

5.134,19 €

73

MR506C/2023/0078

Francisco Javier Feijoo López

***6073**

171,14 €

74

MR506C/2023/0079

Gosto Produtores, S.L.

***4318**

2.738,23 €

75

MR506C/2023/0080

Pazo de Lusio, S.L.

***9909**

15.000,00 €

76

MR506C/2023/0082

Ana Gómez Martínez

***5294**

342,28 €

77

MR506C/2023/0083

Lorena Collazos Collazos

***2531**

1.625,83 €

78

MR506C/2023/0085

Manuel Quintela Rodríguez

***1978**

1.762,74 €

79

MR506C/2023/0086

Francisco Martínez Gómez

***2784**

3.422,79 €

80

MR506C/2023/0087

Matilde Alvarín Vázquez

***6327**

2.053,68 €

81

MR506C/2023/0088

Eligio Otero Basalo

***2282**

2.053,68 €

82

MR506C/2023/0089

Emilio Pino Linares

***1858**

513,42 €

83

MR506C/2023/0093

Ángel Justo Justo

***2850**

119,80 €

84

MR506C/2023/0094

Delfina Sanmiguel Requejo

***9141**

119,80 €

85

MR506C/2023/0095

Joaquín Pazos Aguiar

***1531**

1.026,84 €

86

MR506C/2023/0096

Martín Chaos Carballo

***4291**

598,99 €

87

MR506C/2023/0097

Javier Iturbe Gil

***5110**

427,85 €

88

MR506C/2023/0098

Antonino Núñez Blanco

***2423**

171,14 €

89

MR506C/2023/0099

Albertino André Dapena

***1704**

171,14 €

90

MR506C/2023/0101

José Castro Rivela

***3890**

855,70 €

91

MR506C/2023/0102

Santiago Fernández Rodríguez

***6615**

513,42 €

92

MR506C/2023/0103

Manuel Rodríguez Rodríguez

***2537**

427,85 €

93

MR506C/2023/0104

Albino Arias Cao

***2495**

1.197,98 €

94

MR506C/2023/0105

María Isabel Requejo Fernández

***5076**

136,91 €

95

MR506C/2023/0106

Luis Pazos González

***2329**

171,14 €

96

MR506C/2023/0107

María José Domínguez Romay

***9819**

684,56 €

97

MR506C/2023/0108

Jesús Pérez González

***0982**

753,01 €

98

MR506C/2023/0109

José Ramón Diz Arias

***1520**

3.765,07 €

99

MR506C/2023/0110

Eloy Pérez Diéguez

***6704**

684,56 €

100

MR506C/2023/0111

Javier Alejandro López Gómez

***2737**

598,99 €

101

MR506C/2023/0112

Diego Lago Núñez

***7265**

684,56 €

102

MR506C/2023/0114

Pedro Díaz Rodríguez

***1859**

427,85 €

103

MR506C/2023/0115

Francisco López Mariñas

***5675**

102,68 €

104

MR506C/2023/0116

Diego Parada Mondelo

***7093**

462,08 €

105

MR506C/2023/0117

Ramos Pérez López

***1832**

479,19 €

106

MR506C/2023/0118

Jonathan López Gancedo

***1726**

342,28 €

107

MR506C/2023/0119

Begoña Vázquez Lorden

***1557**

1.369,12 €

108

MR506C/2023/0120

Luis Basalo Pérez

***0496**

462,08 €

109

MR506C/2023/0121

José Losada Rodríguez

***5823**

239,60 €

110

MR506C/2023/0122

Elías Álvarez Nogueira

***3321**

4.655,00 €

111

MR506C/2023/0123

Ervigio López Sánchez

***7086**

342,28 €

112

MR506C/2023/0124

Diego Mondelo Fernández

***3188**

1.369,12 €

113

MR506C/2023/0125

Ana Carrasco Pérez

***9603**

1.369,12 €

114

MR506C/2023/0126

María Lorenzo Rey

***7328**

5.134,19 €

115

MR506C/2023/0127

Eireliña, S.C.

***4071**

8.642,55 €

116

MR506C/2023/0128

Pedro Vázquez Álvarez

***5795**

1.831,19 €

117

MR506C/2023/0130

Roberto Rodríguez López

***6932**

650,33 €

118

MR506C/2023/0131

José Manuel Fernández Touzón

***1825**

770,13 €

119

MR506C/2023/0132

Ganadería Fernandín, S.C.

***4703**

547,65 €

120

MR506C/2023/0133

Javier Merelas Meijide

***3889**

256,71 €

121

MR506C/2023/0134

Fausto Romero Telles

***7136**

496,30 €

122

MR506C/2023/0136

Ángel López López

***6210**

410,74 €

123

MR506C/2023/0137

O Mel de Sempre, S.C.

***4779**

3.422,79 €

124

MR506C/2023/0138

Manuela Núñez Pousa

***2882**

85,57 €

125

MR506C/2023/0139

Argimiro Rodríguez Ogando

***7803**

513,42 €

126

MR506C/2023/0140

Consuelo Ogando García

***1845**

1.711,40 €

127

MR506C/2023/0141

Manuel Costa Vázquez

***2368**

171,14 €

128

MR506C/2023/0142

Sergio Pedro Díaz Teixeira

***2980**

171,14 €

Total

250.000,00 €

e) Solicitudes denegadas polos motivos sinalados na táboa:

Núm.

Expediente

Nome

NIF

Motivo denegación

1

MR506C/2023/0023

Dionisio Raposo Gallego

***3274**

Explotación de autoconsumo

2

MR506C/2023/0026

María del Carmen Pinto Estévez

***0679**

Non ten colmeas activas rexistradas nos concellos afectados

3

MR506C/2023/0063

Marcos Diéguez Rodríguez

***2575**

Non ten colmeas activas rexistradas nos concellos afectados

4

MR506C/2023/0072

Manuel Martínez Lorenzo

***2180**

Non está ao día nas súas obrigas tributarias coa Administración autonómica

5

MR506C/2023/0073

Daniel García Justo

***6891**

Explotación de autoconsumo

6

MR506C/2023/0081

Mieles Anta, S.L.

***3516**

Non cumpre a regra de minimis

7

MR506C/2023/0084

Manuel Pombo Fernández

***4322**

Explotación de autoconsumo

8

MR506C/2023/0090

Elías Fernández Couso

***9033**

Explotación de autoconsumo

9

MR506C/2023/0091

Castor Requejo Pérez

***2084**

Explotación de autoconsumo

10

MR506C/2023/0100

María Cristalina Salgado Villarino

***2532**

Non ten colmeas activas rexistradas nos concellos afectados

11

MR506C/2023/0113

Manuel Eduardo Álvarez Rodríguez

***1823**

Non ten colmeas activas rexistradas nos concellos afectados

12

MR506C/2023/0129

Carmen Álvarez Álvarez

***1684**

Explotación de autoconsumo