DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Martes, 14 de novembro de 2023 Páx. 62837

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 6 de novembro de 2023, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo de acceso libre e de estabilización para o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 6 de novembro de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 7 de xullo de 2022 (DOG núm. 142, do 27 de xullo) para cualificar o proceso selectivo de acceso libre e de estabilización para o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro), con corrección de erros no DOG núm. 28, do 10 de febreiro, e no DOG núm. 33, do 17 de febreiro,

ACORDOU:

Primeiro. Publicar a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde das puntuacións obtidas. De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG desta resolución, para presentaren a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación á persoa titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como funcionarios/as de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada, ante a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2023

Pedro Gandarillas Iglesias
Presidente do tribunal

ANEXO

Nº orde

NIF

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Concurso

Total

1

***0640**

Blanco Pato, Rafael

51,56

Apto

32,91

84,47

2

***5311**

Rivas Lago, Ramón Ángel

40,94

Apto

36,04

76,98

3

***5152**

Miranda González, José María

36,25

Apto

39,8

76,05

4

***6904**

López Lires, Lucía

49,58

Apta

20,07

69,65

5

***9330**

López Candia, Florentino

47,71

Apto

19,02

66,73

6

***9189**

González Bouzas, Juan Carlos

53,85

Apto

11,84

65,69

7

***5275**

Martínez Formoso, Mª Luisa

41,25

Apta

22,29

63,54

8

***9716**

Ínsua Fernández, Abel

55,42

Apto

5,6

61,02

9

***0986**

Arcos Casas, Bernardo

35,63

Apto

23,8

59,43

10

***3866**

Sánchez André, Sergio

53,44

Apto

4,78

58,22

11

***0496**

Taibo Rodríguez, Rubén

41,04

Apto

14,92

55,96

12

***1069**

García Barrio, Héctor

55,83

Apto

0,08

55,91

13

***4242**

Varela Pérez, Manuel

51,15

Apto

4,72

55,87

14

***0523**

Rodríguez Varela, Sergio

55,31

Apto

0

55,31

15

***3049**

Negreira Ferreira, Ángel

53,85

Apto

1,24

55,09

16

***9618**

Rivera Branco, Rafael

51,46

Apto

3,3

54,76

17

***6603**

Outeiro Padim, Heladio

43,33

Apto

11,1

54,43

18

***3190**

García Canosa, Raquel

51,46

Apta

2,12

53,58

19

***0884**

Sabarís Hermida, Laura María

51,46

Apta

2,12

53,58

20

***4473**

Carreira Méndez, Fco. Javier

53,33

Apto

0

53,33

21

***7456**

Fernández Trinidad, Juan Ángel

53,23

Apto

0

53,23

22

***3769**

Lorenzo López, José Daniel

50,1

Apto

3,12

53,22