DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Martes, 14 de novembro de 2023 Páx. 62820

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 6 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 3 de novembro de 2023, de concesión de subvencións a concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia (código de procedemento BS701B).

missing image file

No Diario Oficial de Galicia número 139, do 21 de xullo de 2023, publicouse a Orde do 6 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento BS701B).

De conformidade co artigo 17 da dita orde, a resolución dos expedientes de axudas corresponde á persoa titular da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude, á vista da proposta do órgano instrutor, segundo o previsto no seu artigo 16, logo da fiscalización pola Intervención Delegada.

Así mesmo, o artigo 18 da mesma orde establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos da notificación.

Polo exposto, tras a presentación das solicitudes, finalizada a instrución e emitida o 3 de novembro de 2023 a resolución que finaliza o procedemento,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 3 de novembro de 2023, ditada ao abeiro da Orde do 6 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento BS701B), que se xunta como anexo á presente resolución.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 3 de novembro de 2023, que finaliza este procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2023

Begoña Abeijón Fernández
Directora xeral de Persoas con Discapacidade

ANEXO

Resolución do 3 de novembro de 2023 pola que se conceden as subvencións a concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia (código de procedemento BS701B)

A través da Orde do 6 de xullo de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 139, do 21 de xullo de 2023) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión de subvencións destinadas a concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia, para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, xestionado por esta consellería.

Unha vez comprobadas as solicitudes polo órgano instrutor, examinados os criterios preferenciais pola comisión de valoración en relación coas solicitudes admitidas, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Que son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo I, na contía sinalada para cada programa, en aplicación dos criterios de valoración e prelación establecidos no artigo 8, por un importe total de 2.050.000,00 euros, consignado na aplicación orzamentaria 13.04.312E.760.2

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades recollidas no anexo II, por non acadaren a puntuación necesaria da axuda de acordo co establecido no artigo 8 da dita orde e en función das dispoñibilidades orzamentarias. Así mesmo, declárase a desistencia nas solicitudes presentadas polas entidades que figuran no anexo IV, por non teren emendado a documentación preceptiva en prazo.

Terceiro. De conformidade co artigo 25 das bases reguladoras, o pagamento das axudas farase efectivo a partir da data da resolución definitiva de concesión e realizarase sempre e cando se acreditase que a adquisición se executou de acordo co proxecto presentado e se xustifique correctamente o seu emprego e o cumprimento das obrigas establecidas na presente resolución.

Os concellos e mancomunidades beneficiarias, unha vez ditada a resolución de concesión da subvención, poderán solicitar un anticipo de ata o 80 % da subvención concedida.

Cuarto. A axuda concedida no marco desta orde poderase sumar á proporcionada consonte outros programas e instrumentos da Unión Europea sempre que a dita axuda non cubra o mesmo custo e, en todo caso, de conformidade co disposto no Regulamento (UE Euratom) nº 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión (Regulamento financeiro).

A suma de todas as axudas, ingresos ou recursos destinados ao mesmo fin en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, superen o custo total da actividade obxecto da axuda.

Quinto. A data límite para presentar a documentación xustificativa dos investimentos será o 5 de decembro de 2023.

A documentación xustificativa que deberán presentar os concellos e mancomunidades beneficiarias será a seguinte:

a) Solicitude de pagamento efectuada pola entidade beneficiaria (anexo III).

b) Certificación da Intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento para a finalidade para a que foi concedida a axuda.

c) Unha memoria económica xustificativa do custo das actuacións realizadas.

d) Certificación expedida pola secretaría da entidade local, co visto e prace da Alcaldía, relativa á aprobación polo órgano competente da conta xustificativa da subvención, en que se farán constar como mínimo, de forma detallada, o cumprimento da finalidade da subvención e os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables ás actuacións subvencionadas coa seguinte relación: identificación da persoa acredora, número de factura ou documento equivalente, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente.

e) Certificado da persoa secretaria do concello ou mancomunidade de que a contratación das obras ou equipamentos se realizou conforme a normativa de contratación do sector público.

f) Relación e copia das facturas e dos seus correspondentes xustificantes bancarios de pagamento, relativos ao investimento elixible realizado e que respondan ao orzamento presentado.

g) Relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actuación subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia.

h) Acreditación documental, material ou gráfica (fotografías, copias, capturas de pantallas) do cumprimento do deber de información e publicidade do financiamento público da acción subvencionada.

i) Certificado de fin de obra con base no proxecto de execución asinado por un/unha técnico/a competente.

j) Declaración responsable sobre principios transversais do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (anexo IV) en relación co cumprimento do artigo 5 da Orde HFP/130/2021.

Sexto. Ademais das obrigas recollidas nos artigos 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e sen prexuízo das demais obrigacións que resulten da normativa aplicable, as entidades beneficiarias destas axudas están obrigadas a:

a) Executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano concedente, sen prexuízo da facultade da consellería da Xunta de Galicia con competencia en materia de servizos sociais de comprobar a realización material das actuacións.

b) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe a consellería da Xunta de Galicia con competencia en materia de servizos sociais, así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación ou control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios, para o cal achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

c) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polos concellos e mancomunidades beneficiarios e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberase efectuar tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

d) Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobación e control.

e) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os conceptos financiados con cargo á subvención e a obriga do mantemento da documentación soporte. O soporte da documentación realizarase nos termos que estableza o Ministerio de Facenda, de conformidade coa normativa nacional e da Unión Europea, mantendo os requisitos de pista de auditoría, de conformidade co artigo 22 do Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e o Consello, do 12 de febreiro.

f) As infraestruturas e/ou equipamentos obxecto da actuación subvencionada deberán obter as correspondentes autorizacións establecidas no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, e permanecer destinados ao fin concreto para o que se concedeu a subvención por un período non inferior a 5 anos desde o pagamento final ao beneficiario, tal e como recolle o artigo 29.4.a) da Lei 9/2007, do 13 de xuño. O incumprimento disto dará lugar á revogación da resolución de concesión, ao reintegro das cantidades percibidas e á exixencia dos xuros de demora legalmente establecidos desde o momento do pagamento da subvención.

g) Dar cumprimento á obriga da adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do disposto no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e artigo 20 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. Así mesmo, os perceptores de fondos da Unión deben cumprir coas obrigas de información e publicidade que as autoridades competentes establezan relativas ao financiamento do Mecanismo de recuperación e resiliencia, polo que farán mención da orixe deste financiamento e velarán por darlle visibilidade, mediante o emblema da Unión e unha declaración de financiamento adecuado que indique «financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU», en particular cando promovan as accións e os seus resultados, facilitando información coherente, efectiva e proporcionada dirixida a múltiples destinatarios, incluídos os medios de comunicación e o público. En particular, estarán obrigados a:

1º. Incorporar nun lugar visible do inmoble unha referencia expresa a que a construción ou reforma foi financiada pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social e Xuventude). Esta información debe levar o logotipo oficial da Xunta de Galicia previsto no manual de identidade corporativa (http://www.xunta.gal/identidade-corporativa/descarga-do-manual).

2º. Destacar, nas actividades que realicen, nos materiais que reproduzan e utilicen para a difusión ou publicidade do proxecto, o financiamento efectuado pola Administración xeral do Estado, de conformidade co establecido no Manual de imaxe institucional da Administración Xeral do Estado e na Guía para a edición e publicación de páxinas web na Administración Xeral do Estado.

3º. Incluír a mención da orixe deste financiamento mediante o emblema da Unión e a declaración «financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU», tal como se reflicte no artigo 34 do Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, de conformidade co establecido no Manual de marca do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

Todos os carteis e placas deberán colocarse nun lugar ben visible de acceso ao público.

h) Facilitar toda a información que lles requiran a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

i) Asumir a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, así como a obriga de comunicar ao órgano xestor os casos de sospeitas de fraude («bandeiras vermellas») e asegurar a adopción de medidas dirixidas a previr, detectar, comunicar e corrixir a fraude, a corrupción e previr o conflito de intereses e o dobre financiamento.

j) Respectar o principio de «non causar un prexuízo significativo» na execución das actuacións subvencionadas, nos termos do artigo 17 do Regulamento (UE) nº 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sustentables e polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 2020/2088.

k) Contribuír ao correcto funcionamento da Base de datos nacional de subvencións, en cumprimento do disposto na Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, como ferramenta de consulta no procedemento de concesión de axudas, cumprindo adecuadamente coas obrigacións de subministración de información a esta (Real decreto 130/2019, do 8 de marzo).

l) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

m) Conservar os documentos xustificativos e demais documentación relacionada co financiamento da actuación, en formato electrónico, durante un prazo mínimo de 5 anos a partir da recepción do último pagamento. Este período será de tres anos se o financiamento non supera os 60.000 €.

Sétimo. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Oitavo. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 18 da Orde do 6 de xullo de 2023. A conselleira de Política Social e Xuventude, P.D. (Artigo 17 e disposición adicional única da Orde do 6.7.2023, DOG núm. 139, do 21 de xullo). Begoña Abeijón Fernández, directora xeral de Persoas con Discapacidade

ANEXO I

Entidades beneficiarias, ordenadas de maior a menor puntuación, co importe da concesión que se propón

Expediente

CIF

Cód. IGE

Concello

Baremo pob.

Baremo disc.

Baremo »65

SS

Puntos

Solicitado

Concesión

Data

Hora

BS701B/2023/0004

P3202400B

32023

Castro Caldelas

20

4

4

12

40

48.399,42 €

48.399,42 €

2023.8.4

13.53.36

BS701B/2023/0007

P3204000H

32039

Laza

20

4

4

12

40

47.885,79 €

47.885,79 €

2023.8.8

11.16.22

BS701B/2023/0018

P3208400F

32083

Veiga, A

20

4

4

12

40

48.400,00 €

48.400,00 €

2023.8.14

11.38.17

BS701B/2023/0019

P3206800I

32067

Rairiz de Veiga

20

4

4

12

40

48.387,90 €

48.387,90 €

2023.8.14

13.31.26

BS701B/2023/0022

P2703700A

27037

Nogais, As

20

4

4

12

40

48.398,68 €

48.398,68 €

2023.8.16

13.49.47

BS701B/2023/0031

P3201600H

32015

Bolo, O

20

4

4

12

40

51.787,26 €

48.400,00 €

2023.8.18

9.43.56

BS701B/2023/0046

P3205200C

32051

Muíños

20

4

4

12

40

48.399,29 €

48.399,29 €

2023.8.18

14.51.47

BS701B/2023/0062

P2701200D

27012

Cervantes

20

4

4

12

40

48.382,02 €

48.382,02 €

2023.8.21

12.06.52

BS701B/2023/0063

P3601400I

36014

Crecente

20

4

4

12

40

48.340,98 €

48.340,98 €

2023.8.21

12.10.28

BS701B/2023/0065

P3202100H

32020

Cartelle

20

4

4

12

40

38.429,90 €

38.429,90 €

2023.8.21

12.27.49

BS701B/2023/0068

P3602000F

36020

Agolada

20

4

4

12

40

48.158,00 €

48.158,00 €

2023.8.21

13.24.02

BS701B/2023/0072

P3601300A

36013

Covelo

20

4

4

12

40

79.741,43 €

48.400,00 €

2023.8.21

13.47.22

BS701B/2023/0092

P3207700J

32076

San Cristovo de Cea

20

4

4

12

40

26.177,36 €

26.177,36 €

2023.8.21

14.58.31

BS701B/2023/0003

P1504600F

15045

Mazaricos

20

4

2

12

38

48.236,65 €

48.236,65 €

2023.8.1

9.49.30

BS701B/2023/0005

P1506500F

15064

Paderne

20

4

2

12

38

16.130,74 €

16.130,74 €

2023.8.7

10.18.29

BS701B/2023/0012

P3201800D

32017

Carballeda de Valdeorras

20

4

2

12

38

48.000,00 €

48.000,00 €

2023.8.10

11.01.08

BS701B/2023/0020

P3203500H

32034

Gudiña, A

20

4

2

12

38

26.059,00 €

26.059,00 €

2023.8.16

11.59.33

BS701B/2023/0021

P2701400J

27014

Corgo, O

20

4

2

12

38

42.454,13 €

42.454,13 €

2023.8.16

13.26.42

BS701B/2023/0023

P2705400F

27054

Riotorto

20

2

4

12

38

49.846,40 €

48.400,00 €

2023.8.17

10.07.18

BS701B/2023/0027

P2706400E

27064

Vicedo, O

20

4

2

12

38

47.531,10 €

47.531,10 €

2023.8.17

14.12.22

BS701B/2023/0029

P3200400D

32003

Arnoia, A

20

2

4

12

38

48.010,44 €

48.010,44 €

2023.8.18

8.49.03

BS701B/2023/0030

P1507700A

15076

San Sadurniño

20

4

2

12

38

36.702,82 €

36.702,82 €

2023.8.18

8.57.00

BS701B/2023/0035

P3602500E

36025

Lama, A

20

4

2

12

38

48.386,64 €

48.386,64 €

2023.8.18

13.07.39

BS701B/2023/0049

P2700300C

27003

Antas de Ulla

20

2

4

12

38

48.399,94 €

48.399,94 €

2023.8.21

9.12.25

BS701B/2023/0056

P3601900H

36019

Fornelos de Montes

20

4

2

12

38

48.388,41 €

48.388,41 €

2023.8.21

11.00.43

BS701B/2023/0067

P2706100A

27061

Trabada

20

2

4

12

38

48.400,00 €

48.400,00 €

2023.8.21

13.23.57

BS701B/2023/0074

P1505300B

15052

Muxía

20

4

2

12

38

48.051,77 €

48.051,77 €

2023.8.21

13.54.15

BS701B/2023/0075

P3601500F

36015

Cuntis

20

4

2

12

38

48.383,99 €

48.383,99 €

2023.8.21

13.55.23

BS701B/2023/0076

P2700700D

27007

Begonte

20

4

2

12

38

39.714,62 €

39.714,62 €

2023.8.21

13.56.19

BS701B/2023/0091

P3209100A

32090

Vilar de Santos

20

4

2

12

38

30.836,85 €

30.836,85 €

2023.8.21

14.51.00

BS701B/2023/0095

P3208800G

32087

Vilamarín

20

4

2

12

38

47.948,67 €

47.948,67 €

2023.8.21

15.07.40

BS701B/2023/0096

P2701500G

27015

Cospeito

20

4

2

12

38

48.400,00 €

48.400,00 €

2023.8.21

15.11.12

BS701B/2023/0103

P3603700J

36037

Pazos de Borbén

20

4

2

12

38

37.859,29 €

37.859,29 €

2023.8.21

17.55.38

BS701B/2023/0106

P2704300I

27043

Páramo, O

20

4

2

12

38

5.969,47 €

5.969,47 €

2023.8.21

19.26.33

BS701B/2023/0010

P2702500F

27025

Xove

20

2

2

12

36

211.344,13 €

48.400,00 €

2023.8.9

12.51.24

BS701B/2023/0009

P3205300A

32052

Nogueira de Ramuín

20

4

4

0

28

44.636,90 €

44.636,90 €

2023.8.9

9.47.48

BS701B/2023/0024

P3208900E

32088

Vilamartín de Valdeorras

20

4

4

0

28

48.350,00 €

48.350,00 €

2023.8.17

10.40.22

BS701B/2023/0034

P2702400I

27024

Incio, O

20

4

4

0

28

48.399,01 €

48.399,01 €

2023.8.18

11.53.08

BS701B/2023/0039

P1509300H

15092

Vimianzo

10

4

2

12

28

67.265,40 €

48.400,00 €

2023.8.18

13.38.00

BS701B/2023/0043

P3209000C

32089

Vilar de Barrio

20

4

4

0

28

48.395,00 €

48.395,00 €

2023.8.18

14.05.53

BS701B/2023/0045

P3204100F

32040

Leiro

20

4

4

0

28

25.500,00 €

25.500,00 €

2023.8.18

14.37.36

BS701B/2023/0055

P3200800E

32007

Baños de Molgas

20

4

4

0

28

48.395,00 €

48.395,00 €

2023.8.21

10.52.17

BS701B/2023/0073

P3207400G

32073

Rubiá

20

4

4

0

28

48.350,00 €

48.350,00 €

2023.8.21

13.52.47

BS701B/2023/0078

P3205100E

32050

Monterrei

20

4

4

0

28

11.660,71 €

11.660,71 €

2023.8.21

13.59.37

BS701B/2023/0079

P1502300E

15023

Cee

10

4

2

12

28

30.236,59 €

30.236,59 €

2023.8.21

14.02.25

BS701B/2023/0080

P1508000E

15079

Santiso

20

4

4

0

28

48.407,84 €

48.400,00 €

2023.8.21

14.08.55

BS701B/2023/0088

P2700100G

27001

Abadín

20

4

4

0

28

29.612,58 €

29.612,58 €

2023.8.21

14.31.42

BS701B/2023/0098

P1501000B

15010

Boimorto

20

4

4

0

28

48.400,00 €

48.400,00 €

2023.8.21

15.51.09

BS701B/2023/0100

P3204700C

32046

Melón

20

4

4

0

28

48.246,20 €

14.440,34 €

2023.8.21

15.53.40

ANEXO II

Entidades que non son susceptibles de obter subvención por non acadaren a puntuación mínima necesaria para obter a axuda

Expediente

CIF

Concello

Puntos

Concesión

Data

Hora

BS701B/2023/0107

P3601600D

Dozón

28

Non acada a puntuación mínima (criterio desempate art. 8.3)

2023.8.21

20.37.44

BS701B/2023/0108

P1504500H

Mañón

28

Non acada a puntuación mínima (criterio desempate art. 8.3)

2023.8.21

20.49.29

BS701B/2023/0112

P3604600A

Ribadumia

28

Non acada a puntuación mínima (criterio desempate art. 8.3)

2023.8.21

23.34.57

BS701B/2023/0002

P3207600B

San Cibrao das Viñas

26

Non acada a puntuación mínima

2023-07-28

13.29.55

BS701B/2023/0006

P3205400I

Oímbra

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.7

18.38.20

BS701B/2023/0008

P1508500D

Tordoia

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.8

12.21.49

BS701B/2023/0014

P2704900F

Portomarín

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.11

9.32.09

BS701B/2023/0015

P1503800C

Fisterra

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.11

9.50.41

BS701B/2023/0016

P3209300G

Vilariño de Conso

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.11

10.06.02

BS701B/2023/0017

P3603600B

Oia

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.11

14.02.44

BS701B/2023/0026

P1503900A

Frades

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.17

13.39.52

BS701B/2023/0036

P2705600A

Rábade

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.18

13.13.33

BS701B/2023/0041

P3207000E

Ribadavia

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.18

13.55.13

BS701B/2023/0042

P1500100A

Abegondo

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.18

13.55.25

BS701B/2023/0044

P3601000G

Catoira

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.18

14.32.25

BS701B/2023/0047

P3603400G

Neves, As

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.18

15.23.44

BS701B/2023/0048

P3602800I

Meis

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

9.11.16

BS701B/2023/0051

P3200300F

Amoeiro

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

9.17.34

BS701B/2023/0053

P1500700H

Baña, A

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

10.32.22

BS701B/2023/0054

P1509000D

Vedra

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

10.50.30

BS701B/2023/0060

P1509100B

Vilasantar

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

12.02.45

BS701B/2023/0064

P2704000E

Palas de Rei

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

12.20.01

BS701B/2023/0066

P3604700I

Rodeiro

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

13.21.18

BS701B/2023/0082

P1501200H

Boqueixón

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

14.15.22

BS701B/2023/0089

P1508600B

Touro

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

14.37.50

BS701B/2023/0090

P2705000D

Quiroga

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

14.41.42

BS701B/2023/0093

P3603200A

Moraña

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

15.02.14

BS701B/2023/0101

P1503300D

Dodro

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

16.51.55

BS701B/2023/0105

P1509400F

Zas

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

18.59.29

BS701B/2023/0109

P3604400F

Pontecesures

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

21.31.39

BS701B/2023/0110

P2700800B

Bóveda

26

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

22.59.54

BS701B/2023/0028

P2704400G

Pastoriza, A

24

Non acada a puntuación mínima

2023.8.17

14.53.36

BS701B/2023/0052

P2700600F

Becerreá

24

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

10.06.20

BS701B/2023/0011

P3600500G

Caldas de Reis

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.10

8.45.42

BS701B/2023/0025

P1500600J

Arzúa

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.17

13.11.56

BS701B/2023/0032

P3605800F

Vilaboa

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.18

10.19.03

BS701B/2023/0037

P3605300G

Soutomaior

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.18

13.20.05

BS701B/2023/0058

P1501600I

Camariñas

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

11.46.39

BS701B/2023/0059

P3605600J

Valga

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

11.57.45

BS701B/2023/0069

P1500400E

Ares

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

13.35.27

BS701B/2023/0070

P3605900D

Vila de Cruces

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

13.43.08

BS701B/2023/0077

P3604300H

Ponte Caldelas

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

13.58.57

BS701B/2023/0081

P3202500I

Celanova

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

14.14.54

BS701B/2023/0083

P1508800H

Valdoviño

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

14.16.34

BS701B/2023/0085

P1507800I

Santa Comba

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

14.26.05

BS701B/2023/0087

P1501300F

Brión

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

14.31.01

BS701B/2023/0094

P3203300C

Xinzo de Limia

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

15.05.00

BS701B/2023/0111

P1506900H

Ponteceso

16

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

23.09.28

BS701B/2023/0013

P2706800F

Burela

14

Non acada a puntuación mínima

2023.8.11

8.58.28

BS701B/2023/0038

P2701600E

Chantada

14

Non acada a puntuación mínima

2023.8.18

13.34.46

BS701B/2023/0061

P1506100E

Oroso

14

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

12.04.37

BS701B/2023/0099

P1502100I

Carral

14

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

15.53.26

BS701B/2023/0102

P1504900J

Miño

14

Non acada a puntuación mínima

2023.8.21

17.45.35

ANEXO III

Entidades, cálculos realizados e puntuación obtida

Expediente

CIF

Concello

Pob. total

Pob. disc.

Pob.

»64 anos

% disc.

%

»64 anos

Baremo pob.

Baremo sisc.

Baremo »65

SS

Puntos total

Data

Hora

BS701B/2023/0004

P3202400B

Castro Caldelas

1.103

99

590

8,98 %

53,49 %

20

4

4

12

40

2023.8.4

13.53.36

BS701B/2023/0007

P3204000H

Laza

1.223

152

719

12,43 %

58,79 %

20

4

4

12

40

2023.8.8

11.16.22

BS701B/2023/0018

P3208400F

Veiga, A

994

71

537

7,14 %

54,02 %

20

4

4

12

40

2023.8.14

11.38.17

BS701B/2023/0019

P3206800I

Rairiz de Veiga

1.265

154

689

12,17 %

54,47 %

20

4

4

12

40

2023.8.14

13.31.26

BS701B/2023/0022

P2703700A

Nogais, As

1.021

73

538

7,15 %

52,69 %

20

4

4

12

40

2023.8.16

13.49.47

BS701B/2023/0031

P3201600H

Bolo, O

844

101

586

11,97 %

69,43 %

20

4

4

12

40

2023.8.18

9.43.56

BS701B/2023/0046

P3205200C

Muíños

1.488

151

896

10,15 %

60,22 %

20

4

4

12

40

2023.8.18

14.51.47

BS701B/2023/0062

P2701200D

Cervantes

1.229

115

675

9,36 %

54,92 %

20

4

4

12

40

2023.8.21

12.06.52

BS701B/2023/0063

P3601400I

Crecente

2.246

293

1.193

13,05 %

53,12 %

20

4

4

12

40

2023.8.21

12.10.28

BS701B/2023/0065

P3202100H

Cartelle

2.677

271

1.575

10,12 %

58,83 %

20

4

4

12

40

2023.8.21

12.27.49

BS701B/2023/0068

P3602000F

Agolada

2.504

470

1.312

18,77 %

52,40 %

20

4

4

12

40

2023.8.21

13.24.02

BS701B/2023/0072

P3601300A

Covelo

2.984

237

1.499

7,94 %

50,23 %

20

4

4

12

40

2023.8.21

13.47.22

BS701B/2023/0092

P3207700J

San Cristovo de Cea

2.109

185

1.173

8,77 %

55,62 %

20

4

4

12

40

2023.8.21

14.58.31

BS701B/2023/0003

P1504600F

Mazaricos

4.094

408

1.839

9,97 %

44,92 %

20

4

2

12

38

2023.8.1

9.49.30

BS701B/2023/0005

P1506500F

Paderne

2.509

220

1.007

8,77 %

40,14 %

20

4

2

12

38

2023.8.7

10.18.29

BS701B/2023/0012

P3201800D

Carballeda

1.488

163

671

10,95 %

45,09 %

20

4

2

12

38

2023.8.10

11.01.08

BS701B/2023/0020

P3203500H

Gudiña, A

1.445

110

662

7,61 %

45,81 %

20

4

2

12

38

2023.8.16

11.59.33

BS701B/2023/0021

P2701400J

Corgo, O

3.416

287

1.698

8,40 %

49,71 %

20

4

2

12

38

2023.8.16

13.26.42

BS701B/2023/0023

P2705400F

Riotorto

1.222

63

654

5,16 %

53,52 %

20

2

4

12

38

2023.8.17

10.07.18

BS701B/2023/0027

P2706400E

Vicedo, O

1.660

130

779

7,83 %

46,93 %

20

4

2

12

38

2023.8.17

14.12.22

BS701B/2023/0029

P3200400D

Arnoia, A

1.076

72

620

6,69 %

57,62 %

20

2

4

12

38

2023.8.18

8.49.03

BS701B/2023/0030

P1507700A

San Sadurniño

2.731

457

1.169

16,73 %

42,80 %

20

4

2

12

38

2023.8.18

8.57.00

BS701B/2023/0035

P3602500E

Lama, A

2.589

347

1.136

13,40 %

43,88 %

20

4

2

12

38

2023.8.18

13.07.39

BS701B/2023/0049

P2700300C

Antas de Ulla

2.022

96

1.036

4,75 %

51,24 %

20

2

4

12

38

2023.8.21

9.12.25

BS701B/2023/0056

P3601900H

Fornelos de Montes

1.755

316

742

18,01 %

42,28 %

20

4

2

12

38

2023.8.21

11.00.43

BS701B/2023/0067

P2706100A

Trabada

1.144

62

613

5,42 %

53,58 %

20

2

4

12

38

2023.8.21

13.23.57

BS701B/2023/0074

P1505300B

Muxía

4.558

511

1.857

11,21 %

40,74 %

20

4

2

12

38

2023.8.21

13.54.15

BS701B/2023/0075

P3601500F

Cuntis

4.411

568

1.717

12,88 %

38,93 %

20

4

2

12

38

2023.8.21

13.55.23

BS701B/2023/0076

P2700700D

Begonte

3.012

251

1.397

8,33 %

46,38 %

20

4

2

12

38

2023.8.21

13.56.19

BS701B/2023/0091

P3209100A

Vilar de Santos

877

82

415

9,35 %

47,32 %

20

4

2

12

38

2023.8.21

14.51.00

BS701B/2023/0095

P3208800G

Vilamarín

1.885

155

919

8,22 %

48,75 %

20

4

2

12

38

2023.8.21

15.07.40

BS701B/2023/0096

P2701500G

Cospeito

4.312

324

1.884

7,51 %

43,69 %

20

4

2

12

38

2023.8.21

15.11.12

BS701B/2023/0103

P3603700J

Pazos de Borbén

3.059

349

1.082

11,41 %

35,37 %

20

4

2

12

38

2023.8.21

17.55.38

BS701B/2023/0106

P2704300I

Páramo, O

1.371

120

643

8,75 %

46,90 %

20

4

2

12

38

2023.8.21

19.26.33

BS701B/2023/0010

P2702500F

Xove

3.313

188

1.054

5,67 %

31,81 %

20

2

2

12

36

2023.8.9

12.51.24

BS701B/2023/0009

P3205300A

Nogueira de Ramuín

2.101

221

1.109

10,52 %

52,78 %

20

4

4

0

28

2023.8.9

9.47.48

BS701B/2023/0024

P3208900E

Vilamartín

1.877

163

1.024

8,68 %

54,56 %

20

4

4

0

28

2023.8.17

10.40.22

BS701B/2023/0034

P2702400I

Incio, O

1.555

124

911

7,97 %

58,59 %

20

4

4

0

28

2023.8.18

11.53.08

BS701B/2023/0039

P1509300H

Vimianzo

7.164

694

3.037

9,69 %

42,39 %

10

4

2

12

28

2023.8.18

13.38.00

BS701B/2023/0043

P3209000C

Vilar de Barrio

1.282

177

692

13,81 %

53,98 %

20

4

4

0

28

2023.8.18

14.05.53

BS701B/2023/0045

P3204100F

Leiro

1.443

144

898

9,98 %

62,23 %

20

4

4

0

28

2023.8.18

14.37.36

BS701B/2023/0055

P3200800E

Baños de Molgas

1.609

165

837

10,25 %

52,02 %

20

4

4

0

28

2023.8.21

10.52.17

BS701B/2023/0073

P3207400G

Rubiá

1.371

119

724

8,68 %

52,81 %

20

4

4

0

28

2023.8.21

13.52.47

BS701B/2023/0078

P3205100E

Monterrei

2.459

267

1.331

10,86 %

54,13 %

20

4

4

0

28

2023.8.21

13.59.37

BS701B/2023/0079

P1502300E

Cee

7.664

600

2.391

7,83 %

31,20 %

10

4

2

12

28

2023.8.21

14.02.25

BS701B/2023/0080

P1508000E

Santiso

1.544

207

800

13,41 %

51,81 %

20

4

4

0

28

2023.8.21

14.08.55

BS701B/2023/0088

P2700100G

Abadín

2.182

176

1.166

8,07 %

53,44 %

20

4

4

0

28

2023.8.21

14.31.42

BS701B/2023/0098

P1501000B

Boimorto

1.903

222

974

11,67 %

51,18 %

20

4

4

0

28

2023.8.21

15.51.09

BS701B/2023/0100

P3204700C

Melón

1.157

125

729

10,80 %

63,01 %

20

4

4

0

28

2023.8.21

15.53.40

BS701B/2023/0107

P3601600D

Dozón

1.140

129

607

11,32 %

53,25 %

20

4

4

0

28

2023.8.21

20.37.44

BS701B/2023/0108

P1504500H

Mañón

1.359

158

710

11,63 %

52,24 %

20

4

4

0

28

2023.8.21

20.49.29

BS701B/2023/0112

P3604600A

Ribadumia

5.417

506

1.536

9,34 %

28,36 %

10

4

2

12

28

2023.8.21

23.34.57

BS701B/2023/0002

P3207600B

San Cibrao das Viñas

5.632

329

1.533

5,84 %

27,22 %

10

2

2

12

26

2023-07-28

13.29.55

BS701B/2023/0006

P3205400I

Oímbra

1.855

206

860

11,11 %

46,36 %

20

4

2

0

26

2023.8.7

18.38.20

BS701B/2023/0008

P1508500D

Tordoia

3.395

275

1.634

8,10 %

48,13 %

20

4

2

0

26

2023.8.8

12.21.49

BS701B/2023/0014

P2704900F

Portomarín

1.425

87

746

6,11 %

52,35 %

20

2

4

0

26

2023.8.11

9.32.09

BS701B/2023/0015

P1503800C

Fisterra

4.902

391

1.644

7,98 %

33,54 %

20

4

2

0

26

2023.8.11

9.50.41

BS701B/2023/0016

P3209300G

Vilariño de Conso

691

48

361

6,95 %

52,24 %

20

2

4

0

26

2023.8.11

10.06.02

BS701B/2023/0017

P3603600B

Oia

3.342

306

1.159

9,16 %

34,68 %

20

4

2

0

26

2023.8.11

14.02.44

BS701B/2023/0026

P1503900A

Frades

2.355

201

941

8,54 %

39,96 %

20

4

2

0

26

2023.8.17

13.39.52

BS701B/2023/0036

P2705600A

Rábade

1.628

118

533

7,25 %

32,74 %

20

4

2

0

26

2023.8.18

13.13.33

BS701B/2023/0041

P3207000E

Ribadavia

4.674

424

1.600

9,07 %

34,23 %

20

4

2

0

26

2023.8.18

13.55.13

BS701B/2023/0042

P1500100A

Abegondo

5.610

352

2.080

6,27 %

37,08 %

10

2

2

12

26

2023.8.18

13.55.25

BS701B/2023/0044

P3601000G

Catoira

3.328

350

998

10,52 %

29,99 %

20

4

2

0

26

2023.8.18

14.32.25

BS701B/2023/0047

P3603400G

Neves, As

3.721

524

1.315

14,08 %

35,34 %

20

4

2

0

26

2023.8.18

15.23.44

BS701B/2023/0048

P3602800I

Meis

4.768

508

1.523

10,65 %

31,94 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

9.11.16

BS701B/2023/0051

P3200300F

Amoeiro

2.419

225

986

9,30 %

40,76 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

9.17.34

BS701B/2023/0053

P1500700H

Baña, A

3.608

392

1.769

10,86 %

49,03 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

10.32.22

BS701B/2023/0054

P1509000D

Vedra

4.770

468

1.680

9,81 %

35,22 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

10.50.30

BS701B/2023/0060

P1509100B

Vilasantar

1.324

136

654

10,27 %

49,40 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

12.02.45

BS701B/2023/0064

P2704000E

Palas de Rei

3.293

252

1.565

7,65 %

47,53 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

12.20.01

BS701B/2023/0066

P3604700I

Rodeiro

3.105

297

1.524

9,57 %

49,08 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

13.21.18

BS701B/2023/0082

P1501200H

Boqueixón

4.376

447

1.515

10,21 %

34,62 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

14.15.22

BS701B/2023/0089

P1508600B

Touro

3.573

328

1.603

9,18 %

44,86 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

14.37.50

BS701B/2023/0090

P2705000D

Quiroga

3.320

228

1.879

6,87 %

56,60 %

20

2

4

0

26

2023.8.21

14.41.42

BS701B/2023/0093

P3603200A

Moraña

4.265

502

1.323

11,77 %

31,02 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

15.02.14

BS701B/2023/0101

P1503300D

Dodro

2.776

405

1.048

14,59 %

37,75 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

16.51.55

BS701B/2023/0105

P1509400F

Zas

4.519

455

1.971

10,07 %

43,62 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

18.59.29

BS701B/2023/0109

P3604400F

Pontecesures

3.046

249

691

8,17 %

22,69 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

21.31.39

BS701B/2023/0110

P2700800B

Bóveda

1.584

147

765

9,28 %

48,30 %

20

4

2

0

26

2023.8.21

22.59.54

BS701B/2023/0028

P2704400G

Pastoriza, A

2.880

196

1.352

6,81 %

46,94 %

20

2

2

0

24

2023.8.17

14.53.36

BS701B/2023/0052

P2700600F

Becerreá

2.542

177

1.145

6,96 %

45,04 %

20

2

2

0

24

2023.8.21

10.06.20

BS701B/2023/0011

P3600500G

Caldas de Reis

9.884

1.015

2.834

10,27 %

28,67 %

10

4

2

0

16

2023.8.10

8.45.42

BS701B/2023/0025

P1500600J

Arzúa

5.880

465

2.317

7,91 %

39,40 %

10

4

2

0

16

2023.8.17

13.11.56

BS701B/2023/0032

P3605800F

Vilaboa

6.121

684

2.493

11,17 %

40,73 %

10

4

2

0

16

2023.8.18

10.19.03

BS701B/2023/0037

P3605300G

Soutomaior

7.522

694

1.632

9,23 %

21,70 %

10

4

2

0

16

2023.8.18

13.20.05

BS701B/2023/0058

P1501600I

Camariñas

5.564

555

2.190

9,97 %

39,36 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

11.46.39

BS701B/2023/0059

P3605600J

Valga

5.800

644

1.696

11,10 %

29,24 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

11.57.45

BS701B/2023/0069

P1500400E

Ares

6.200

570

2.001

9,19 %

32,27 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

13.35.27

BS701B/2023/0070

P3605900D

Vila de Cruces

5.350

568

2.323

10,62 %

43,42 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

13.43.08

BS701B/2023/0077

P3604300H

Ponte Caldelas

6.125

703

2.128

11,48 %

34,74 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

13.58.57

BS701B/2023/0081

P3202500I

Celanova

5.470

449

2.459

8,21 %

44,95 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

14.14.54

BS701B/2023/0083

P1508800H

Valdoviño

6.871

697

2.592

10,14 %

37,72 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

14.16.34

BS701B/2023/0085

P1507800I

Santa Comba

9.566

849

3.632

8,88 %

37,97 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

14.26.05

BS701B/2023/0087

P1501300F

Brión

8.255

627

2.178

7,60 %

26,38 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

14.31.01

BS701B/2023/0094

P3203300C

Xinzo de Limia

9.185

900

3.043

9,80 %

33,13 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

15.05.00

BS701B/2023/0111

P1506900H

Ponteceso

5.539

473

2.322

8,54 %

41,92 %

10

4

2

0

16

2023.8.21

23.09.28

BS701B/2023/0013

P2706800F

Burela

9.660

561

2.289

5,81 %

23,70 %

10

2

2

0

14

2023.8.11

08.58.28

BS701B/2023/0038

P2701600E

Chantada

7.447

518

2.719

6,96 %

36,51 %

10

2

2

0

14

2023.8.18

13.34.46

BS701B/2023/0061

P1506100E

Oroso

7.464

486

1.541

6,51 %

20,65 %

10

2

2

0

14

2023.8.21

12.04.37

BS701B/2023/0099

P1502100I

Carral

6.631

354

1.852

5,34 %

27,93 %

10

2

2

0

14

2023.8.21

15.53.26

BS701B/2023/0102

P1504900J

Miño

6.870

449

1.992

6,54 %

29,00 %

10

2

2

0

14

2023.8.21

17.45.35

ANEXO IV

Proposta de solicitudes non susceptibles de obter subvención por desistencia

Expediente

CIF

Concello

Resolución

BS701B/2023/0071

P3600700C

Campo Lameiro

Documentación non emendada

BS701B/2023/0086

P2705900E

Sober

Documentación non emendada

BS701B/2023/0040

P1502400C

Cerceda

Documentación non emendada

BS701B/2023/0057

P1500029B

Oza-Cesuras

Documentación non emendada

BS701B/2023/0084

P1506300A

Outes

Documentación non emendada

BS701B/2023/0097

P1506600D

Padrón

Documentación non emendada

BS701B/2023/0001

P1505700C

Negreira

Documentación non emendada

BS701B/2023/0033

P2705100B

Ribadeo

Documentación non emendada

BS701B/2023/0104

P1504700D

Melide

Documentación non emendada