DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 218 Xoves, 16 de novembro de 2023 Páx. 63230

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 15 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia, para o desenvolvemento do proxecto PIMA cambio climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático, e se procede á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2023 (código de procedemento MT975O) (Diario Oficial de Galicia número 104, do 2 de xuño).

Mediante a Orde do 15 de maio de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 104, do 2 de xuño) a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo públicas as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia, para o desenvolvemento do proxecto PIMA cambio climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático.

Segundo o establecido no artigo 24 das citadas bases reguladoras, coa finalidade de garantir o cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación, de conformidade co previsto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia as axudas outorgadas ao abeiro da orde antes referida, expresando a convocatoria, programa e aplicación orzamentaria a que se imputen, os beneficiarios, as cantidades concedidas e a finalidade da subvención.

As axudas reguladas ao abeiro desta orde faranse efectivas con cargo aos fondos procedentes da distribución territorial definitiva dos créditos orzamentarios correspondentes aos criterios obxectivos e acordos fixados na Conferencia Sectorial de Medio Ambiente do 21 de setembro de 2020, aprobados na reunión do Consello de Ministros do día 27 de outubro de 2020.

En consecuencia,

RESOLVO:

Publicar as axudas que se relacionan na táboa que se anexa, concedidas ao abeiro do seguinte:

a) Norma reguladora da convocatoria:

• Orde do 15 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia, para o desenvolvemento do proxecto PIMA cambio climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático, e se procede á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2023 (código de procedemento MT975O) (Diario Oficial de Galicia número 104, do 2 de xuño).

b) Aplicación orzamentaria: 08.02.541E.760.1 (código de proxecto 2021 00185).

c) Finalidade da axuda: fomentar e apoiar a adaptación ao cambio climático das entidades locais cun tamaño inferior a 100.000 habitantes, potenciando as sinerxías entre as estratexias de adaptación e mitigación na loita fronte a este fenómeno a través de actuacións piloto de carácter innovador e o desenvolvemento de proxectos e informes técnicos.

d) Destinatarias: entidades locais municipais e supramunicipais e agrupacións de entidades locais de Galicia que cumpran simultaneamente os seguintes requisitos:

– Que se trate de entidades locais cun tamaño inferior a 100.000 habitantes, de acordo coas cifras oficiais de poboación dos municipios galegos publicadas no Instituto Galego de Estatística en 31 de decembro do ano anterior á convocatoria.

– Que estean adheridas formalmente ao Pacto das alcaldías polo clima e a enerxía, aprobado pola Comisión Europea o 15 de outubro de 2015, antes da solicitude da axuda. Considerarase a adhesión formal cando se rexistren na web da Oficina do Pacto da Unión Europea (www.pactodelosalcaldes.eu).

– Que realizasen e presentasen na web da Oficina do Pacto da Unión Europea o Plan de acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES).

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2023

María Sagrario Pérez Castellanos
Directora xeral de Calidade Ambiental,
Sostibilidade e Cambio Climático

ANEXO I

Relación de solicitudes recibidas

Nº de expediente

Nome do solicitante

NIF do solicitante

Provincia

PIMACC-01-2023

A Lama

P3602500E

Pontevedra

PIMACC-02-2023

Arbo

P3600100F

Pontevedra

PIMACC-03-2023

Ares

P1500400E

Coruña (A)

PIMACC-04-2023

Arnoia

P3200400D

Ourense

PIMACC-05-2023

As Neves

P3603400G

Pontevedra

PIMACC-06-2023

Barbadás

P3200900C

Ourense

PIMACC-07-2023

Boiro

P1501100J

Coruña (A)

PIMACC-08-2023

Burela

P2706800F

Lugo

PIMACC-09-2023

Calvos de Randín

P3201700F

Ourense

PIMACC-10-2023

Carballeda de Avia

P3201900B

Ourense

PIMACC-11-2023

Carballo

P1501900C

Coruña (A)

PIMACC-12-2023

Carnota

P1502000A

Coruña (A)

PIMACC-13-2023

Carral

P1502100I

Coruña (A)

PIMACC-14-2023

Coles

P3202700E

Ourense

PIMACC-15-2023

Coristanco

P1502900B

Coruña (A)

PIMACC-16-2023

Cospeito

P2701500G

Lugo

PIMACC-17-2023

Fornelos de Montes

P3601900H

Pontevedra

PIMACC-18-2023

Frades

P1503900A

Coruña (A)

PIMACC-19-2023

Guitiriz

P2702200C

Lugo

PIMACC-20-2023

Larouco

P3203900J

Ourense

PIMACC-21-2023

Laza

P3204000H

Ourense

PIMACC-22-2023 (I)

Melón

P3204700C

Ourense

PIMACC-22-2023 (II)

Melón

P3204700C

Ourense

PIMACC-23-2023

Mesía

P1504800B

Coruña (A)

PIMACC-24-2023

Miño

P1504900J

Coruña (A)

PIMACC-25-2023

Mondariz

P3603000E

Pontevedra

PIMACC-26-2023

Mondariz-Balneario

P3603100C

Pontevedra

PIMACC-27-2023

O Carballiño

P3202000J

Ourense

PIMACC-28-2023

O Pino

P1506700B

Coruña (A)

PIMACC-29-2023

O Porriño

P3603900F

Pontevedra

PIMACC-30-2023

Oia

P3603600B

Pontevedra

PIMACC-31-2023

Ordes

P1506000G

Coruña (A)

PIMACC-32-2023

Outeiro de Rei

P2703900G

Lugo

PIMACC-33-2023

Outes

P1506300A

Coruña (A)

PIMACC-34-2023

Paderne

P1506500F

Coruña (A)

PIMACC-35-2023

Pazos de Borbén

P3603700J

Pontevedra

PIMACC-36-2023

O Pereiro de Aguiar

P3205900H

Ourense

PIMACC-37-2023

Rianxo

P1507300J

Coruña (A)

PIMACC-38-2023

Salvaterra de Miño

P3605000C

Pontevedra

PIMACC-39-2023

San Cibrao das Viñas

P3207600B

Ourense

PIMACC-40-2023

San Xoán de Río

P3207100C

Ourense

PIMACC-41-2023

Santa Comba

P1507800I

Coruña (A)

PIMACC-42-2023

Santiso

P1508000E

Coruña (A)

PIMACC-43-2023

Taboada

P2706000C

Lugo

PIMACC-44-2023

Tomiño

P3605400E

Pontevedra

PIMACC-45-2023

Vilaboa

P3605800F

Pontevedra

ANEXO II

Relación de solicitudes beneficiarias

Nº de expediente

Nome do solicitante

NIF do solicitante

Custo total

Subvención concedida

2023

2024

Total

2023

2024

Total

PIMACC-01-2023

A Lama

P3602500E

11.325,24 €

7.664,85 €

18.990,09 €

11.325,24 €

7.664,85 €

18.990,09 €

PIMACC-02-2023

Arbo

P3600100F

7.436,77 €

12.563,23 €

20.000,00 €

7.436,77 €

12.563,23 €

20.000,00 €

PIMACC-03-2023

Ares

P1500400E

12.333,29 €

7.764,00 €

20.097,29 €

12.273,59 €

7.726,41 €

20.000,00 €

PIMACC-05-2023

As Neves

P3603400G

443,83 €

18.282,65 €

18.726,48 €

399,45 €

16.454,38 €

16.853,83 €

PIMACC-06-2023

Barbadás

P3200900C

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

PIMACC-11-2023

Carballo

P1501900C

7.962,64 €

12.024,08 €

19.986,72 €

7.962,64 €

12.024,08 €

19.986,72 €

PIMACC-13-2023

Carral

P1502100I

1.220,71 €

18.779,28 €

19.999,99 €

1.220,71 €

18.779,28 €

19.999,99 €

PIMACC-14-2023

Coles

P3202700E

21.960,97 €

12.039,03 €

34.000,00 €

12.918,22 €

7.081,78 €

20.000,00 €

PIMACC-17-2023

Fornelos de Montes

P3601900H

5.802,24 €

16.197,76 €

22.000,00 €

5.274,76 €

14.725,24 €

20.000,00 €

PIMACC-20-2023

Larouco

P3203900J

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

PIMACC-21-2023

Laza

P3204000H

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

PIMACC-22-2023 (II)

Melón

P3204700C

6.666,63 €

13.333,31 €

19.999,94 €

5.933,30 €

11.866,65 €

17.799,95 €

PIMACC-25-2023

Mondariz

P3603000E

8.442,18 €

11.557,82 €

20.000,00 €

8.442,18 €

11.557,82 €

20.000,00 €

PIMACC-28-2023

O Pino

P1506700B

7.834,40 €

26.045,60 €

33.880,00 €

4.624,66 €

15.375,34 €

20.000,00 €

PIMACC-31-2023

Ordes

P1506000G

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

PIMACC-34-2023

Paderne

P1506500F

350,66 €

13.270,82 €

13.621,48 €

350,66 €

13.270,82 €

13.621,48 €

PIMACC-36-2023

O Pereiro de Aguiar

P3205900H

18.004,44 €

15.995,56 €

34.000,00 €

10.590,85 €

9.409,15 €

20.000,00 €

PIMACC-38-2023

Salvaterra de Miño

P3605000C

2.615,38 €

31.384,62 €

34.000,00 €

1.538,47 €

18.461,53 €

20.000,00 €

PIMACC-39-2023

San Cibrao das Viñas

P3207600B

1.471,12 €

10.262,15 €

11.733,27 €

1.471,12 €

10.262,15 €

11.733,27 €

PIMACC-41-2023

Santa Comba

P1507800I

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

1.117,49 €

18.882,51 €

20.000,00 €

97.350,07 €

281.635,26 €

378.985,33 €

ANEXO III

Relación de solicitudes non beneficiarias e motivo da exclusión

Nº de expediente

Nome do solicitante

NIF do solicitante

Denegación

PIMACC-04-2023

Arnoia

P3200400D

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-07-2023

Boiro

P1501100J

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-08-2023

Burela

P2706800F

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-09-2023

Calvos de Randín

P3201700F

O solicitante renunciou expresamente

PIMACC-10-2023

Carballeda de Avia

P3201900B

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-12-2023

Carnota

P1502000A

A actuación non é subvencionable ao non axustarse ao establecido no artigo 3

PIMACC-15-2023

Coristanco

P1502900B

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-16-2023

Cospeito

P2701500G

A actuación non é subvencionable ao non axustarse ao establecido no artigo 3

PIMACC-18-2023

Frades

P1503900A

A actuación non é subvencionable ao non axustarse ao establecido no artigo 3

PIMACC-19-2023

Guitiriz

P2702200C

A actuación non é subvencionable ao non axustarse ao período subvencionable establecido no artigo 19

PIMACC-22-2023 (I)

Melón

P3204700C

O solicitante renunciou expresamente

PIMACC-23-2023

Mesía

P1504800B

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-24-2023

Miño

P1504900J

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-26-2023

Mondariz-Balneario

P3603100C

A actuación non é subvencionable ao non axustarse ao establecido no artigo 3

PIMACC-27-2023

O Carballiño

P3202000J

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-29-2023

O Porriño

P3603900F

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-30-2023

Oia

P3603600B

A actuación non é subvencionable ao non axustarse ao establecido no artigo 3

PIMACC-32-2023

Outeiro de Rei

P2703900G

A actuación non é subvencionable ao non axustarse ao establecido no artigo 3

PIMACC-33-2023

Outes

P1506300A

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-35-2023

Pazos de Borbén

P3603700J

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-37-2023

Rianxo

P1507300J

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-40-2023

San Xoán de Río

P3207100C

A actuación non é subvencionable ao non axustarse ao establecido no artigo 3

PIMACC-42-2023

Santiso

P1508000E

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-43-2023

Taboada

P2706000C

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-44-2023

Tomiño

P3605400E

O solicitante non emendou en prazo e/ou forma debida

PIMACC-45-2023

Vilaboa

P3605800F

A actuación non é subvencionable ao non axustarse ao establecido no artigo 3