DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Martes, 21 de novembro de 2023 Páx. 64057

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2023 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

De conformidade co previsto na base oitava da Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 227, do 29 de novembro), pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia, modificadas pola Resolución do 25 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 86, do 5 de maio), e tras seren valoradas as reclamacións presentadas contra a Resolución do 20 de setembro de 2023 (Diario Oficial de Galicia núm. 184, do 27 de setembro) pola que se publicaron as puntuacións e destinos provisionais obtidos, este centro directivo, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar resolto definitivamente o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2023 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos, coa adxudicación dos destinos que se indican no anexo desta resolución.

Con esta resolución remata a adxudicación correspondente ao ano 2023, logo de se publicar a Resolución do 29 de setembro de 2023 (Diario Oficial de Galicia núm. 196, do 16 de outubro) pola que se resolve o concurso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

Segundo. As listas coas puntuacións e, de ser o caso, os destinos definitivos asignados en cada unha das categorías están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode consultalo o/a concursante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. De conformidade co previsto na base novena da Resolución do 20 de novembro de 2017, modificada pola Resolución do 25 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 86, do 5 de maio), os/as concursantes que obteñan praza neste proceso deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución.

Por necesidades organizativas e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema público de saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. De conformidade co artigo 30, número 2, do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, segundo a redacción efectuada pola Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas, a toma de posesión do novo destino obtido débese efectuar dentro dos dous días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde; no prazo de sete días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.

Non disporán de ningún dos prazos posesorios sinalados aqueles/as adxudicatarios/as de praza no concurso que xa estean ocupando praza con carácter definitivo no mesmo centro de destino ou en virtude de comisión de servizos ou reingreso provisional.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpor recurso de reposición ante este mesmo órgano no prazo dun mes, contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2023

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Destinos adxudicados

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Albanel

***9322**

García Mucientes, Raúl Enrique

320401010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

Celador/a

***5094**

Carnero Cid, Carlos

74600040

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***8536**

Fos Resina, Rubén

320400040

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***7396**

Garabatos Lois, María del Pilar

74700040

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A. S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***7810**

García Calvo, Faustino

320400040

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***6383**

García Paredes, María Belén

320400040

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***7342**

Gaton Aspera, Ana María

74700040

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A. S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***4147**

Losada Castaño, José

74500040

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6156**

Magariños Sabaris, María Fernanda

271600040

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***2526**

Méndez Meilán, María Elena

74500040

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***0093**

Pérez Ligero, Raquel

74300040

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5734**

Romero Queiruga, Ana Belén

159900040

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***5731**

Sanfiz Lage, Óscar

74500040

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***7150**

Touceda Souto, María Ángeles

159900040

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***4118**

Vázquez Lombardia, David

74500040

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***5652**

Vázquez Sanmartín, Juan Manuel

271600040

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

Cociñeiro/a

***0572**

Cuiña Cabana, María Isabel

74300050

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***2215**

Segade Vinagre, Francisca

74300050

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***6165**

Tojeiro Carpente, Andrés

74300050

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***1850**

Vigo Rivas, David

74500050

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

Condutor/a

***0428**

Goday Otero, Carlos

74500060

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***2342**

Rois Vila, Julio José

74500060

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

Electricista

***4147**

Losada Castaño, José

74301070

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***2064**

Soto Galindo, Domingo

74801070

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Prefil da praza

Enfermeiro/a

***3056**

Abalo Alonso, Sandra

10800011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Mañá

Boiro

***0825**

Abelleira Sieiro, José Manuel

54300010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba PAC

-

Santa Comba

***6029**

Abrodes Añón, María Isabel

52100012

A. S. da Coruña e Cee

Sada

Tarde

Sada

***7801**

Abuín Aido, Ana Belén

59700011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

***7738**

Agra López, Ana María

55300011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

***4402**

Aguiar Enríquez, Sonia María

55100011

A. S. de Vigo

Sárdoma

Mañá

Vigo

***6060**

Aira Carrete, Aurea

9200010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

-

Becerreá

***1546**

Aja Crespo, Ainhoa

150100010

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7715**

Alban Salgado, María Cristina

19800011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

***6752**

Alcalde Abuín, Gemma

49600013

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Desprazable

Rianxo

***9002**

Alejandre Ojea, Mónica

52800011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Cibrao das Viñas

Mañá

San Cibrao das Viñas

***1967**

Alho Ventureira, Ana María

14800010

A. S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***7294**

Allegue Barreiro, Flavia María

19200012

A. S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***7525**

Alonso Castro, Carmen María

1100011

A. S. de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

***1072**

Alonso Crespo, Cristina

1100011

A. S. de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

***9534**

Alonso Lamas, Hortensia

2600013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***8356**

Alonso Pérez, Asensio

45900013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

***5591**

Álvarez Araújo, Susana

40200011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Saviñao-Currelos

Mañá

Saviñao, O

***1687**

Álvarez Carballido, Rocío

61300012

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Tarde

Vilalba

***2983**

Álvarez Fernández, Beatriz

41600010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes PAC

-

Ordes

***7718**

Álvarez López, María del Carmen

28400011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Lobios

Mañá

Lobios

***1080**

Álvarez Tasende, María del Mar

62600011

A. S. da Coruña e Cee

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

***5146**

Amado Carneiro, Saturnino

15400010

A. S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***2576**

Ameijeiras Vázquez, María Teresa

38500011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Mañá

Carballiño, O

***0768**

Andrade Martínez, María Pilar

58000011

A. S. de Vigo

Tui

Mañá

Tui

***9458**

Anello Couso, María Ana Isabel

18400011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Cervo-San Cibrao

Mañá

Cervo

***1233**

Antón Bermúdez, Domingo Manuel

150100010

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2796**

Antón Fuentes, Verónica María

29800010

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Marín PAC

-

Marín

***8743**

Ares Martínez, Ana María

15100011

A. S. da Coruña e Cee

Carral

Mañá

Carral

***9301**

Arias Carballo, María del Carmen

28000011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Leiro

Mañá

Leiro

***6861**

Baliño Vázquez, Arturo

3500011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

***1572**

Ballesta Saeta, María Mercedes

14000010

A. S. de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

***6405**

Barral Lavandeira, María Covadonga

40500011

A. S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***8027**

Barreiro García, María del Pilar

60700011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Vila de Cruces

Mañá

Vila de Cruces

***8518**

Barros Mosteiro, María Teresa

19800011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

***1942**

Bascoy Bascoy, María Ana

24400013

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

***9580**

Bello Bello, Vicente

71000010

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, base A Coruña 2

-

Coruña, A

***0494**

Bergantiños Ramos, María Eugenia

53300011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

***3903**

Bettremieux Toyos, Liliana María

19200012

A. S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***6760**

Blanco Salgado, Beatriz

44200011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Padrenda-Crespos

Mañá

Padrenda

***4595**

Blanco Santos, Asunción Amelia

40500012

A. S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

***5719**

Blanco Vega, Fátima

100011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Baña

Mañá

Baña, A

***1026**

Boga Veiras, Paula

10900010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro PAC

-

Boiro

***3655**

Bon Bon, Alicia

29700013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Marín

Desprazable

Marín

***1065**

Boquete Casas, José Manuel

41500011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***9119**

Boullosa Piñeiro, Cándida

62800012

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

***5983**

Buján Martínez, María Dolores

50500011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Ribadumia

Mañá

Ribadumia

***4984**

Buján Pereira, Guadalupe

45000011

A. S. de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

***9325**

Burque Gerpe, Teresa

29400011

A. S. da Coruña e Cee

Malpica

Mañá

Malpica de Bergantiños

***6911**

Cabrero González, María Trinidad

600011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Carballeira

Mañá

Ourense

***9396**

Caínzos Fernández, María Guadalupe

14700011

A. S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***2447**

Cal Longueira, Ana Isabel

26500011

A. S. da Coruña e Cee

Irixoa

Mañá

Irixoa

***8785**

Cal Viqueira, Purificación

4200011

A. S. da Coruña e Cee

Abegondo

Mañá

Abegondo

***6338**

Calvo Sánchez, María Begoña

26800010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín PAC

-

Lalín

***9676**

Camesella Álvarez, Eva María

57000013

A. S. de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

***5096**

Campos Oubel, María Eva

14700011

A. S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***8543**

Canedo Calvo, Adolfina

36800011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Negreira

Mañá

Negreira

***0089**

Caramés Agudo, María Belén

16900010

A. S. da Coruña e Cee

Cee PAC

-

Cee

***8915**

Carballo Ambruñeiras, Antonio

54700010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

***6613**

Carreño Piñeiro, Eva María

16500011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Catoira

Mañá

Catoira

***9007**

Casado Ferreño, María Mercedes

37800013

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***1825**

Casañas Rúa, José Salvador

45000011

A. S. de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

***2290**

Castillo Otero, Alberto José

32700011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mañá

Mondoñedo

***7227**

Castro Bernárdez, Lisardo

50900010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira PAC

-

Ribeira

***2155**

Castro Caamaño, Mirian

52000011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Rubiá

Mañá

Rubiá

***6243**

Castro Castro, María Beatriz

39700011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Incio

Mañá

Incio, O

***8591**

Castro Criado, Patricia

51900011

A. S. de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

***8993**

Castro López, María Concepción

49300012

A. S. de Vigo

Redondela

Tarde

Redondela

***7033**

Castro Méndez, Amalia

87800011

A. S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

***0984**

Castro Neira, Ana María

57300011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Touro

Mañá

Touro

***0253**

Castro Pérez, Marta

45300011

A. S. de Vigo

Pazos de Borbén

Mañá

Pazos de Borbén

***8101**

Castro Torrado, Raquel

42200010

A. S. de Ferrol

Ortegal PAC

-

Ortigueira

***9474**

Castro Vieites, María Ángeles

10300010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Bertamiráns PAC

-

Ames

***3557**

Centeno Barahona, María Purificación

13900011

A. S. de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

***3479**

Choren Rodas, Raúl

1800010

A. S. de Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda, A

***9038**

Cidras Portabales, María del Rosario

11700011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

***1925**

Civeira Pérez, Verónica

12900011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Calvos de Randín

Mañá

Calvos de Randín

***8197**

Codesido Barcia, María Soledad

31300010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide PAC

-

Melide

***9269**

Colinas Monje, María José

53100013

A. S. de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

***6637**

Correa Pérez, Rosa

57000013

A. S. de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

***1619**

Corredoira Pellejero, María

21400011

A. S. da Coruña e Cee

Curtis

Mañá

Curtis

***6649**

Cortes Pacios, María Victoria

5200010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz PAC

-

Allariz

***5075**

Cortiñas Menor, Milagros

37800013

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***3504**

Costa Cruz, María Lidia

32100011

A. S. de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

***0621**

Couceiro López, María Mónica

2600013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***0312**

De Anta Álvarez, Begoña

46500010

A. S. de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

***5876**

Del Río Paz, María José

10800013

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Desprazable

Boiro

***3699**

Delgado Rodríguez, María Dolores

37800011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

***3522**

Díaz Flores, Iván

50600011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Ribas de Sil

Mañá

Ribas de Sil

***4980**

Díaz Vázquez, Dalila

56000011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sober

Mañá

Sober

***2864**

Diez Santos, María Nuria

159800010

A. S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***7161**

Dobao Feijoo, María José

8200011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Baralla

Mañá

Baralla

***8444**

Docal Pombo, Alejandro

2600013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***4989**

Docampo Ferreiro, Mario Miguel

10500010

A. S. da Coruña e Cee

Betanzos PAC

-

Betanzos

***0434**

Docampo Millán, Antonio

37000013

A. S. de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

***8176**

Domínguez Aballe, Pilar

55100011

A. S. de Vigo

Sárdoma

Mañá

Vigo

***3611**

Domínguez Pérez, María Nieves

1100012

A. S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

***5656**

Domínguez Picos, María Beatriz

15400010

A. S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***2881**

Domínguez Pin, Begoña

53300011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

***5473**

Domínguez Vicente, Eva María

54700010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

***4632**

Dopazo Lario, María José

54000011

A. S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***6716**

Dos Santos Capelao, Rosa María

38100010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco PAC

-

Barco de Valdeorras, O

***6234**

Doval Caamaño, Mónica

1300010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada PAC

-

Estrada, A

***0289**

Dueñas Barraincua, Isidro

62800012

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

***6201**

Estraviz Santiso, Dolores

30200011

A. S. da Coruña e Cee

Matogrande

Mañá

Coruña, A

***2090**

Fente García, Natalia

56500011

A. S. de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

***2385**

Fernandes Morais, Cristina

329900010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***4095**

Fernández Álvarez, Ana María

51900012

A. S. de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

***9602**

Fernández Álvarez, Mónica

9200010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

-

Becerreá

***7285**

Fernández Brianes, Marta

19200012

A. S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***0350**

Fernández Díaz, Orlanda

48400012

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Tarde

Lugo

***8998**

Fernández Feijoo, Jesús

49900010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

***7836**

Fernández Fernández, Sonia

18700011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

***3208**

Fernández Freire, María Soledad

2400011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***7581**

Fernández Gómez, Susana

30200011

A. S. da Coruña e Cee

Matogrande

Mañá

Coruña, A

***6416**

Fernández González, Ana Belén

11500011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Bóveda-Rubián

Mañá

Bóveda

***7768**

Fernández López, María Flora

49600011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

***9034**

Fernández Márquez, Ana María

51900012

A. S. de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

***4859**

Fernández Rafales, María del Pilar

53600010

A. S. de Ferrol

San Sadurniño PAC

-

San Sadurniño

***5892**

Fernández Rey, María del Carmen

53600010

A. S. de Ferrol

San Sadurniño PAC

-

San Sadurniño

***6839**

Fernández Rodríguez, María Ángeles

24400011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

***4761**

Fernández Rodríguez, Sonia

271100010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***6967**

Fernández Velando, María Fátima

24300011

A. S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***6490**

Fernández Vidal, Josefa Rosa

43300011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Os Tilos

Mañá

Teo

***6734**

Fernández Villanueva, Rita

17000011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova

Mañá

Celanova

***3144**

Fernández Vivero, María Antonia

22800012

A. S. de Ferrol

Fene

Tarde

Fene

***9365**

Ferraces Vázquez, Montserrat

1300010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada PAC

-

Estrada, A

***8023**

Ferreira Liñares, María Inés

19700012

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***6707**

Ferreiro Estévez, Rosa

1000011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

***7985**

Ferreiro Quintas, María Luisa

53000011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Cristovo de Cea

Mañá

San Cristovo de Cea

***0820**

Ferreiro Seijo, María Jesús

4500011

A. S. da Coruña e Cee

Acea de Ama-Culleredo

Mañá

Culleredo

***0818**

Filgueira Abilleira, Ana María

45900013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

***3385**

Flores Ceniceros, Patricia Susana

39900011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Páramo

Mañá

Páramo, O

***5947**

Folgosa Rodríguez, Soledad

30900010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Meira PAC

-

Meira

***6571**

Fons Álvarez, María Sonia

60900011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***3780**

Fontán Lemos, Sandra

13900012

A. S. de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

***6781**

Fonticoba Fernández, José Enrique

24300011

A. S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***3844**

Freire de la Fuente, Josefa

5200010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz PAC

-

Allariz

***9507**

Freire Rodríguez, Manuela

47700010

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

***9323**

Gago García, María Esther

46900011

A. S. da Coruña e Cee

Ponteceso-Corme

Mañá

Ponteceso

***6349**

Gago Justo, María Elvira

59800010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

-

Verín

***9138**

García Acuña, Raquel

56500011

A. S. de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

***5865**

García Cabanas, María Elena

1200011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***7854**

García Campos, Juana

10300010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Bertamiráns PAC

-

Ames

***3302**

García Corral, Marcial

10700011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boimorto

Mañá

Boimorto

***0913**

García Díaz, María Teresa

51800013

A. S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***0724**

García Feijoo, Ana María

2400011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***2462**

García Fernández, Ana

34300011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

***7299**

García González, Josefina

22200012

A. S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Tarde

Coruña, A

***6889**

García López, Luz

4600011

A. S. da Coruña e Cee

Acea de Ama-Culleredo-Tarrío

Mañá

Culleredo

***3376**

García Pérez, María

50700011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***4384**

García Piñeiro, Clara Eugenia

15300011

A. S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***7677**

García Rodríguez, Ana María

38000012

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Tarde

Barco de Valdeorras, O

***9583**

Gil Rodríguez, Ana Cristina

12070500010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., Vigo

-

Vigo

Oper. de instal. radioactivas

***4149**

Gómez Rodríguez, María

60100010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Viana do Bolo PAC

-

Viana do Bolo

***3520**

Gómez Suárez, María Eulalia

1100011

A. S. de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

***8007**

Gómez Tubio, María Luisa

11700011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

***2419**

González Álvarez, David

58100010

A. S. de Vigo

Tui PAC

-

Tui

***2278**

González Barro, Rosa María

10300010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Bertamiráns PAC

-

Ames

***3852**

González Bernárdez, Juan

29800010

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Marín PAC

-

Marín

***4745**

González Dacosta, Mónica

63700011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

***4765**

González Gascón, María Esperanza

51900013

A. S. de Vigo

Rúa Cuba

Desprazable

Vigo

***6793**

González Pérez, María Amparo

49800011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

***1049**

González Ramudo, María del Carmen

61300011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***7854**

González Rial, Patricia

703600013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo-Vilalonga

Desprazable

Sanxenxo

***6869**

González Ruido, María de los Ángeles

1000013

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Desprazable

Ourense

***7332**

González Ucha, Bibiana

35200011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros

Mañá

Muros

***4681**

González Vidal, Manuela

43000012

A. S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

***6814**

Gosende Tuñas, Dominga

35300010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros PAC

-

Muros

***9398**

Gradaille Pernas, Ana

12100010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Burela PAC

-

Burela

***1294**

Gutiérrez Ferreira, María Dolores

24600011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Forcarei

Mañá

Forcarei

***3428**

Hermelo Millán, Xoán Xosé

1100011

A. S. de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

***9395**

Hermida Hermida, Nuria

7700011

A. S. de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

***5988**

Hermida Parada, María Begoña

35800012

A. S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***7792**

Holgado Martín, Eloísa

62800012

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

***8612**

Iglesias Fernández, Patricia

51900011

A. S. de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

***9969**

Iglesias Rumbo, Sandra

17700011

A. S. da Coruña e Cee

Cerceda-A Silva

Mañá

Cerceda

***1784**

Jardón Blanco, María Milagros

46400011

A. S. de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

***6389**

Jorge Cao, María Ángeles

33100012

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Tarde

Monforte de Lemos

***6538**

Lagares Morandeira, Mercedes Natividad

15400010

A. S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***6150**

Lamelas Fernández, Manuel Adelino

14700011

A. S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***6998**

Landesa García, César

56500012

A. S. de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

***6708**

Lareu Bamba, María Luz

60400010

A. S. de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

***3189**

Larrauri Barandela, María Ángeles

320100010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***0812**

Lema Pedreira, Silvia María

13400010

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

***2613**

Lemus Barrientos, Graciela

704200010

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, A Estrada

-

Estrada, A

***8405**

Liceras Pascual, Olalla

42900011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Os Blancos

Mañá

Blancos, Os

***2069**

Lista Gerpe, Sonia María

20000011

A. S. da Coruña e Cee

Coristanco

Mañá

Coristanco

***9272**

Lista Rodríguez, María del Cielo

10900010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro PAC

-

Boiro

***8289**

Liste Lazara, Gracia

54700010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

***2485**

Lois Reinoso, José Manuel

26700012

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Tarde

Lalín

***7327**

López Amarelo, Andrés

7100011

A. S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***6251**

López Blanco, María Carolina

53500011

A. S. de Ferrol

San Sadurniño

Mañá

San Sadurniño

***2279**

López Castro, Ana Belén

18700011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

***2355**

López Fente, María Teresa

52100012

A. S. da Coruña e Cee

Sada

Tarde

Sada

***4599**

López García, María Begoña

2600013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***2853**

López García, María Isabel

55800011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Silleda

Mañá

Silleda

***2127**

López Gómez, Margarita

2400011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***2406**

López González, Natalia

4100011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Abadín

Mañá

Abadín

***7926**

López Martínez, María Nancy

60400010

A. S. de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

***7744**

López Pazos, David

1100012

A. S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

***5525**

López Poza, María

704500011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Parada de Sil-A Peroxa

Mañá

Parada de Sil, A Peroxa

***0012**

López Rodríguez, María Beatriz

51700011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rois-Urdilde

Mañá

Rois

***8382**

López Rodríguez, María Cristina

42800011

A. S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

***6557**

López Rodríguez, María José

23200011

A. S. de Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

***1578**

López Rodríguez, Marta

35800012

A. S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***8696**

López Saavedra, Manuel

33100011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

***5967**

Lorenzo Caridad, José Luis

7100012

A. S. de Ferrol

As Pontes

Tarde

Pontes de García Rodríguez, As

***7816**

Lores Hermida, Ana

703600013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo-Vilalonga

Desprazable

Sanxenxo

***6084**

Losada Pousa, María del Carmen

37800011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

***2163**

Lousa García, Emma

33400012

A. S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Tarde

Coruña, A

***4288**

Lusquiños Álvarez, María Luisa

1100011

A. S. de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

***1512**

Magariños Garrido, Ana Belén

46400011

A. S. de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

***4986**

Maroño Martínez, Ana Beatriz

63100011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

***7906**

Martín de Vidales Delgado, Regina Victoria

19700013

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

***0211**

Martín Molina, Rosa Ana

19200011

A. S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

***7002**

Martín Suárez, Catalina

36500011

A. S. de Ferrol

Neda

Mañá

Neda

***1804**

Martínez Araújo, Eduardo

56500012

A. S. de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

***3336**

Martínez Cacharrón, María José

72500010

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, base Foz

-

Foz

***4484**

Martínez Castrillón, María

150100010

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8166**

Martínez Dosil, María Concepción

43800011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Outes

Mañá

Outes

***9726**

Martínez García, Rosa María

29700011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

***6774**

Martínez Sidras, Carmen María

48100011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

***7604**

Martínez Yáñez, Alejandra

36500011

A. S. de Ferrol

Neda

Mañá

Neda

***4964**

Martorell Somaza, Carmen

55600011

A. S. de Ferrol

Serantes

Mañá

Ferrol

***9588**

Maside Oliete, Belén

150100010

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7312**

Mateo Gómez, Pilar

14800010

A. S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***6101**

Mecca Rodríguez, María Carmela

20300011

A. S. de Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

***6145**

Medín Acea, María Carmen

41000010

A. S. da Coruña e Cee

Oleiros PAC

-

Oleiros

***0175**

Mella Cubo, Yolanda

361000010

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***3586**

Merino Beiro, María Amparo

37800011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

***1007**

Miranda Curras, Monserrat

32100012

A. S. de Vigo

Moaña-Domaio

Tarde

Moaña

***4983**

Miras Carballal, Susana

157100010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4389**

Monroy Pérez, Lidia

14700011

A. S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***3452**

Morado Álvarez, María Rosario

26600011

A. S. da Coruña e Cee

Labañou

Mañá

Coruña, A

***9586**

Morejón Iglesias, Laura

6500011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Mañá

Arzúa

***8132**

Morenza Fernández, Rogelio

43400010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***2962**

Mouriño García, Rosalba

19600012

A. S. de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

***8343**

Muñiz Fernández, Fátima María

59300013

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

***7065**

Navarro González, Isabel

61800011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras

Mañá

Vilamartín de Valdeorras

***0485**

Nieto Jácome, Ana

1100012

A. S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

***4638**

Nieves Rodríguez, Dolores

37800013

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***0531**

Nistal Aguirre, Carlota

60900012

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

***4529**

Nogueira Moure, María Carmen

60900012

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

***0875**

Núñez Fernández, María Victoria

38100010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco PAC

-

Barco de Valdeorras, O

***3549**

Núñez García, María Montserrat

19200011

A. S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

***1461**

Núñez Santos, María Belén

38000011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras, O

***0347**

Núñez Seijas, Graciela

4700011

A. S. da Coruña e Cee

Adormideras

Mañá

Coruña, A

***5301**

Obarrio Campos, Manuela

21200010

A. S. da Coruña e Cee

Culleredo PAC

-

Culleredo

***9526**

Olivera Bermúdez, Ana Isabel

37000013

A. S. de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

***0612**

Onega Espinar, María José

22700012

A. S. da Coruña e Cee

Federico Tapia

Tarde

Coruña, A

***2539**

Ortega Fernández, Leonor

9200010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

-

Becerreá

***2332**

Otero Castro, Ana Isabel

34300011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

***9443**

Otero Varela, María Urbana

33400011

A. S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Mañá

Coruña, A

***7258**

Pampín Cacheda, Leticia

157100010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***0342**

Pardo Brozos, María Carmen

10400012

A. S. da Coruña e Cee

Betanzos

Tarde

Betanzos

***4169**

Pardo López, Cristina

55500011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Seoane-Folgoso do Courel

Mañá

Folgoso do Courel

***5185**

Pardo Martínez, Carmen

705700010

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, base Monforte

-

Monforte de Lemos

***1360**

Pardo Sousa, María Teresa

59800010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

-

Verín

***8192**

Paredes Rodríguez, Amadeo

44400010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón PAC

-

Padrón

***3663**

Paz García, Davinia

159900010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***4449**

Pazos Permuy, Roberto Elías

14900011

A. S. de Ferrol

Cariño

Mañá

Cariño

***8246**

Pazos Rúa, María Nieves

16600011

A. S. de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

***2472**

Pazos Vilar, Patricia

16800011

A. S. da Coruña e Cee

Cee

Mañá

Cee

***6519**

Pedreño Abeijón, María Isabel

13300013

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Desprazable

Cambados

***8592**

Pena Rodríguez, Ana

56500012

A. S. de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

***0968**

Pena Valiño, Hugo Antonio

70900010

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, base A Coruña 1

-

Coruña, A

***8867**

Penín Caride, Paola

38600010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

-

Carballiño, O

***5544**

Pensado Moure, Beatriz Constanza

5400012

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Milladoiro

Tarde

Ames

***4237**

Pereira Cerqueiro, María Consolación

24300011

A. S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***3145**

Pereira Ferreiro, Ana

14800010

A. S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***5866**

Pereiro Mariño, Beatriz

10500010

A. S. da Coruña e Cee

Betanzos PAC

-

Betanzos

***7292**

Pérez Conde, Estrella

59300011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

***8127**

Pérez Covelo, Amelia

28500012

A. S. de Vigo

López Mora

Tarde

Vigo

***7468**

Pérez de Llano, Myriam

56700011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Teo-Cacheiras

Mañá

Teo

***6198**

Pérez López, María Pilar

54000011

A. S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***1957**

Pérez Martín, María Teresa

8200011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Baralla

Mañá

Baralla

***4590**

Pérez Mayán, María Concepción

52500011

A. S. de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

***6590**

Pérez Rubio, María Araceli

38000011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras, O

***7272**

Pérez Vaya, Celestino

87800011

A. S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

***5900**

Petinal Padín, Patricia

60900011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***0158**

Piñeiro Groba, Miguel Ángel

1800010

A. S. de Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda, A

***1670**

Poceiro Salgado, Sara María

713800011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Lérez-Monte Porreiro

Mañá

Pontevedra

***9214**

Porteiro Sánchez, María Montserrat

24800012

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Tarde

Foz

***7443**

Pozo Antonio, Antonia María

34500011

A. S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***0390**

Prados Prados, Francisco

42100010

A. S. de Ferrol

Ortegal PAC

-

Cariño

***9287**

Pumar Rodríguez, Concepción

19200012

A. S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***5560**

Quintana Jambrina, María Isabel

33600011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Montederramo

Mañá

Montederramo

***3024**

Quintas Blanco, María

87800011

A. S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

***8767**

Quintas Pérez, Lourdes

45700011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Piñor

Mañá

Piñor

***4789**

Quintela Noya, Lucía

157100010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9958**

Ramallo Piñón, María Begoña

62800011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***1621**

Ramos Maia, Luisa María

361000010

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***7655**

Rechou Aguado, Hipólito

704200010

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, A Estrada

-

Estrada, A

***1142**

Redondo Barreiro, Martina Aurelia

369900010

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***1936**

Regueiro Cabana, Monserrat

57900011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Triacastela

Mañá

Triacastela

***5450**

Regueiro López, Manuela Inés

15400010

A. S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***6869**

Regueiro Pose, María Ángeles

150500010

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***4928**

Reina Arroyo, María Cristina

81100010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS, Vigo

-

Vigo

***7267**

Requeijo Rey, Francisco Javier

19700012

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***6701**

Rey Castro, María Begoña

10400011

A. S. da Coruña e Cee

Betanzos

Mañá

Betanzos

***8273**

Rey García, María José

54300010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba PAC

-

Santa Comba

***9351**

Rivas Collado, Blanca Mercedes

59700011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

***2350**

Riveira Seijas, Encarnación

28900014

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo PAC

PAC

Lugo

***3936**

Rivera Herrero, Rosa

34600011

A. S. de Ferrol

Mugardos

Mañá

Mugardos

***9428**

Robledo Casado, Pablo

150100010

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5351**

Rochela Arias, Guillermina

44500011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Palas de Rei

Mañá

Palas de Rei

***9289**

Rodríguez Álvarez, María José

87800011

A. S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

***9604**

Rodríguez Barreiro, María Eugenia

18400011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Cervo-San Cibrao

Mañá

Cervo

***8132**

Rodríguez Blanco, Bárbara

10800012

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Tarde

Boiro

***6651**

Rodríguez Campello, Patricia

35800012

A. S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***7031**

Rodríguez Carrera, María José

38600010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

-

Carballiño, O

***9440**

Rodríguez Díaz, María Alina

12100010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Burela PAC

-

Burela

***6031**

Rodríguez Lage, Melisa

28300011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Lobeira

Mañá

Lobeira

***2787**

Rodríguez López, Oliva

2400011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***7435**

Rodríguez Maquieira, Juan

51900011

A. S. de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

***9615**

Rodríguez Pérez, Ana Isabel

5300012

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Tarde

Ames

***6881**

Rodríguez Pérez, Guadalupe

47800012

A. S. de Vigo

O Porriño

Tarde

Porriño, O

***9631**

Rodríguez Rey, Carlos Jesús

704200010

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, A Estrada

-

Estrada, A

***8158**

Rodríguez Rial, María del Pilar

19700011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***9284**

Rodríguez Riveira, Amelia

63100012

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Tarde

Viveiro

***5926**

Rodríguez Roca, María Carmen

40200011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Saviñao-Currelos

Mañá

Saviñao, O

***5478**

Rodríguez Rodríguez, Ana

2900011

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Pobra do Brollón

Mañá

Pobra do Brollón, A

***2585**

Rodríguez Rodríguez, Ángela

38070700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.-centro itinerante (DI-móbil)

-

Vigo

U. RNM móbil

***0957**

Rodríguez Rodríguez, María Isabel

28900014

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo PAC

PAC

Lugo

***1841**

Rodríguez Souto, María Concepción

1900011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Gudiña

Mañá

Gudiña, A

***6473**

Rodríguez Vázquez, Ángel

81000010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS, Ourense

-

Ourense

***0384**

Rodríguez Villares, José Manuel

55400010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria PAC

-

Sarria

***0565**

Romero Arias, María Montserrat

150500010

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***0262**

Romero Castro, María del Pilar

81300010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS, A Coruña

-

Coruña, A

***6867**

Romero Fernández, Yovanna María

62800012

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

***5870**

Romero Novoa, Nonito

37800013

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***5504**

Romero Pintos, Ana Isabel

33200010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

-

Monforte de Lemos

***6765**

Romero Saborido, Elena Isabel

49700014

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo PAC

PAC

Rianxo

***7698**

Saavedra González, Olalla

24000012

A. S. de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

***7105**

Salgado Garrido, Silvia

320100010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1550**

Salvador Lamela, Julio

4500011

A. S. da Coruña e Cee

Acea de Ama-Culleredo

Mañá

Culleredo

***6834**

Sánchez Mosteiro, Inés

63700011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

***6836**

Sánchez Romero, María Dolores

1200012

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Tarde

Estrada, A

***8427**

Sánchez Veiga, Manuel Avelino

37700011

A. S. da Coruña e Cee

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***7720**

Santiago Movilla, María Laura

62000011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilar de Barrio

Mañá

Vilar de Barrio

***9304**

Santiso Díaz, María Belén

62700010

A. S. da Coruña e Cee

Vimianzo PAC

-

Vimianzo

***5913**

Santos García, Silvia

13000011

A. S. da Coruña e Cee

Camariñas

Mañá

Camariñas

***1617**

Santos Vela, María del Coral

35700011

A. S. da Coruña e Cee

Muxía

Mañá

Muxía

***7009**

Sardiña Agra, Mónica Pilar

17600011

A. S. da Coruña e Cee

Cerceda

Mañá

Cerceda

***2691**

Seara Iglesias, María Jesusa

43400010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***5063**

Seoane Seoane, María Pilar

3500011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

***3210**

Sierra Morales, María Jesús

10500010

A. S. da Coruña e Cee

Betanzos PAC

-

Betanzos

***0702**

Silva Muñoz, Ruth

51900012

A. S. de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

***3548**

Soage Costas, Maite

4900011

A. S. de Vigo

Aldán-O Hío

Mañá

Cangas

***2216**

Sobrido Álvarez, Marta María

47000011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Pontecesures

Mañá

Pontecesures

***0707**

Sorga Gómez, María Concepción

600013

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Carballeira

Desprazable

Ourense

***9503**

Soriano Manrique, Estefanía

37800013

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***5628**

Soto Mouriño, María José

9700011

A. S. de Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

***1864**

Soto Quesada, Rosa María

10600011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Boborás

Mañá

Boborás

***3022**

Soto Virulegio, María Victoria

49300011

A. S. de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

***0323**

Soto-Quiroga Bermúdez, Emilia

60800011

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Vilaboa

Mañá

Vilaboa

***6461**

Souto Pereira, Montserrat

56900011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Toén

Mañá

Toén

***1062**

Suárez Negreira, María Isabel

64400011

A. S. da Coruña e Cee

Zas-Baio

Mañá

Zas

***5771**

Suso Cabanela, Elvira

40300012

A. S. da Coruña e Cee

O Temple

Tarde

Cambre

***3419**

Taboada Carracelas, Araceli

13900011

A. S. de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

***8341**

Taboada Vázquez, Yolanda

320100010

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***9529**

Táboas Crespo, María Teresa

34500011

A. S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***5886**

Tato Campos, María de los Ángeles

26800010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín PAC

-

Lalín

***6276**

Trigo Cid, María Maylin

15400010

A. S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***9131**

Ureña Fernández, Sonia Aurora

1000013

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Desprazable

Ourense

***3706**

Uzal Varela, David

41600010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes PAC

-

Ordes

***4758**

Varela Ferreira, Manuela Angelina

85700011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Galeras

Mañá

Santiago de Compostela

***1821**

Varela Muñiz, Beatriz

14700011

A. S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***3712**

Varela Pérez, Beatriz

32100012

A. S. de Vigo

Moaña-Domaio

Tarde

Moaña

***2411**

Varela Varela, Beatriz

271100010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2238**

Vázquez Abeal, Ana

56100011

A. S. da Coruña e Cee

Sobrado dos Monxes

Mañá

Sobrado

***1046**

Vázquez Iglesias, Nieves

31900011

A. S. da Coruña e Cee

Miño

Mañá

Miño

***9168**

Vázquez Mato, Ainhoa

6500011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Mañá

Arzúa

***6873**

Vázquez Parcero, Begoña Pilar

36200011

A. S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***1425**

Vázquez Pérez, María del Carmen

9200010

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

-

Becerreá

***6046**

Vázquez Pérez, Silvia

41400011

A. S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz-Mera

Mañá

Oleiros

***1667**

Vicente Fernández, María Jesús

33900011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Monterrei-Albarellos

Mañá

Monterrei

***6792**

Vicente Vicente, María Dolores

49600011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

***7640**

Vidal Fernández, Concepción

9700012

A. S. de Vigo

Beiramar

Tarde

Vigo

***0213**

Vieitez Álvarez, Yolanda

49300012

A. S. de Vigo

Redondela

Tarde

Redondela

***7293**

Vilariño López, María del Pilar

40500011

A. S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***8693**

Vilas Martínez, Nuria

58500011

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Val do Dubra

Mañá

Val do Dubra

***7987**

Villapun Carballo, María José

150100010

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8769**

Villasenín Iglesias, Manuel

55900010

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Silleda PAC

-

Silleda

***2028**

Villaverde Figueiras, Héctor

19600012

A. S. de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

***4981**

Villaverde Iglesias, Aida María

28500012

A. S. de Vigo

López Mora

Tarde

Vigo

***2423**

Yebra Novo, Rocío

4000011

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Veiga

Mañá

Veiga, A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo

***4570**

Ferreiro López, Iria

271612210

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***7937**

Lameiro Vilariño, María Carmen

361012210

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria

***7317**

Castillo Iglesias, Silvia

34512221

A. S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***0661**

Filgueira Bello, Raquel

22212221

A. S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***6137**

González Sáenz de Lafuente, Cristina

54012221

A. S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***0892**

Iglesias Vilanova, Martín

87812221

A. S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

***1484**

Lago López, Patricia

52512221

A. S. de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

***2645**

Manso Vigo, Vanessa

63012221

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Vite

Mañá

Santiago de Compostela

***1107**

Méijome Blanco, Soraya

55812221

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Silleda

Mañá

Silleda

***4983**

Miras Carballal, Susana

5312223

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Desprazable

Ames

***1615**

Pérez Otero, Raquel

32712221

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mañá

Mondoñedo

***0929**

Represas Carrera, Francisco Jesús

52412221

A. S. de Vigo

Salceda de Caselas

Mañá

Salceda de Caselas

***7505**

Rodríguez Rodríguez, Glenda

4512223

A. S. da Coruña e Cee

Acea de Ama-Culleredo

Desprazable

Culleredo

***4264**

Sánchez de Enciso Expósito, Rocío

26212221

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***0615**

Touceda Martínez, María del Mar

59012221

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga

Mañá

Valga

***1305**

Varela Buceta, Adriana

62812221

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***8868**

Vázquez García, Blanca

30212221

A. S. da Coruña e Cee

Matogrande

Mañá

Coruña, A

***6974**

Yáñez Fernández, Vania

33112221

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

Enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica

***9178**

Cacheda Abeledo, Andrea

49812231

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

***7429**

Canas Rondón, Marcos

150112230

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1554**

Castro Blanco, María Dolores

62812233

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Desprazable

Pontevedra

***9485**

Cejuela Mateos, María Nieves

150112230

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9038**

Cidras Portabales, María del Rosario

2612233

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***3891**

De Sola Repetto, María Elvira

62812233

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Desprazable

Pontevedra

***8354**

Fernández Barreira, María Elena

1012231

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

***7536**

Fernández Cotado, María Jesús

3512231

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

***0701**

Flores Goy, Isabel

23412231

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi

Mañá

Lugo

***1500**

Galdo Sierra, Margarita

31912231

A. S. da Coruña e Cee

Miño

Mañá

Miño

***8428**

Jiménez Santos, María Mercedes

85712231

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Galeras

Mañá

Santiago de Compostela

***6501**

Mahía Ramos, María Belén

87812231

A. S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

***3823**

Martínez Soto, María Luisa

47312231

A. S. de Ferrol

Pontedeume-Cabanas-Monfero

Mañá

Pontedeume, Cabanas, Monfero

***3836**

Mercador Mouce, Fernando

47312231

A. S. de Ferrol

Pontedeume-Cabanas-Monfero

Mañá

Pontedeume, Cabanas, Monfero

***9275**

Mouteira Vázquez, Mónica

150012230

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***2709**

Piñeiro Sixto, María Jesús

23412231

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi

Mañá

Lugo

***3221**

Pombo Basdedios, Verónica

13312231

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

***8155**

Prego Boente, Raquel

37312231

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

***6961**

Rey Bouza, Mónica

34812231

A. S. de Ferrol

Mugardos-Ares

Mañá

Mugardos, Ares

***5254**

Sánchez Suárez, Yolanda

40512231

A. S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***8084**

Sayáns Queiruga, Olalla

150112230

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2283**

Turnes Paredes, Margarita

19712233

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón/oa)

***1378**

Álvarez Sampedro, Romina

46400903

A. S. de Vigo

Ponteareas

Desprazable

Ponteareas

***0667**

Arceo Túñez, Carmen María

44300901

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón

Mañá

Padrón

***3319**

Bascuas Ferreiro, Silvia María

271100900

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***6676**

Cajigal Leonett, Diolitza Valle

13600901

A. S. da Coruña e Cee

Cambre

Mañá

Cambre

***7123**

Campos Suárez, Catalina

707400901

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia-Outes

Mañá

Noia, Outes

***5311**

Castro Varela, Vanessa

27300901

A. S. da Coruña e Cee

A Laracha

Mañá

Laracha, A

***0281**

Conde López, María Paula

715800901

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Soutomaior-Arcade-Vilaboa

Mañá

Soutomaior, Vilaboa

***5160**

Fernández Arias, Betty

320400900

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***0764**

Fernández Miguez, María del Mar

59100901

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga-Pontecesures

Mañá

Valga, Pontecesures

***9588**

Freire Barja, Natalia

47300901

A. S. de Ferrol

Pontedeume-Cabanas-Monfero

Mañá

Pontedeume, Cabanas, Monfero

***6161**

García Alvariño, María Luisa

159800900

A. S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***5956**

Gonçalves Surribas, Silvia

723600903

A. S. de Vigo

Nicolás Peña-Matamá

Desprazable

Vigo

***7632**

González Castroagudín, Sonia

49600903

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Desprazable

Rianxo

***9828**

González Vázquez, Laura

46400903

A. S. de Vigo

Ponteareas

Desprazable

Ponteareas

***8126**

Labandeira López, Patricia

10800901

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Mañá

Boiro

***7544**

Lamas Pena, María José

150100900

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3905**

López Abuín, María

45800901

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

***4785**

Martínez Fernández, María Cruz

707100903

A. S. de Vigo

Cangas-Moaña

Desprazable

Cangas, Moaña

***7485**

Montes González, Iria

150100900

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7121**

Mosquera Pan, Lucía

320400900

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***9914**

Nogueira Martínez, Ana Rosalía

24000901

A. S. de Ferrol

Fontenla Maristany

Mañá

Ferrol

***6750**

Pastoriza Suárez, Tania

33400901

A. S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Mañá

Coruña, A

***4412**

Patiño del Río, María Pilar

6200901

A. S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

***9659**

Peña Salanova, Sonia

150100900

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8993**

Pita Estévez, Victoria

150500900

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***4172**

Reigosa Cotelo, Ana

320400900

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***8619**

Rodríguez García, María Dolores

723800903

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Marín-Bueu

Desprazable

Marín, Bueu

***2422**

Rodríguez Vila, Araceli

25200901

A. S. de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

***3233**

Segade Fernández, María José

705500901

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Silleda-Vila de Cruces

Mañá

Silleda, Vila de Cruces

***0072**

Seijas Rodríguez, Rocío

150100900

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1107**

Suárez López, María Isabel

704900901

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Touro-O Pino-Boqueixón-Vedra

Mañá

Touro, O Pino, Boqueixón, Vedra

***2853**

Vale Carrodeguas, María

7100901

A. S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***5608**

Varela Basalo, Fátima

14700901

A. S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***2163**

Varela Varela, Lucía

706400903

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo-Meaño

Desprazable

Sanxenxo, Meaño

***1522**

Vilariño Insua, María

716300901

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Bertamiráns-Brión

Mañá

Ames, Brión

Enfermeiro/a especialista en saúde mental

***9790**

Barreiro Romano, María del Rocío

360301090

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***9102**

García Pazos, Cristina

150501090

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***2992**

González Chaves, Patricia

369901090

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***9588**

Maside Oliete, Belén

150101090

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4897**

Rey Mourelle, Beatriz

157101090

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Enxeñeiro/a técnico/a

***4778**

López Gómez, Silvia

74401100

A. S. de Ferrol

A. S. de Ferrol

-

Ferrol

Facultativo/a especialista en anatomía patolóxica

***2777**

Álvarez Rodríguez, Roberto

150100320

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en anestesioloxía e reanimación

***6141**

Pérez Fernández, Lidia

361000330

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6899**

Sanduende Otero, Yolanda

361000330

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8597**

Segado Jiménez, María Isabel

320100330

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

Facultativo/a especialista en anxioloxía e cirurxía vascular

***9336**

Gallegos Vidal, Mónica

150100340

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en cardioloxía

***6416**

Franco Gutiérrez, Raúl

150100360

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7174**

Villacorta Arguelles, Eduardo

361000360

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Facultativo/a especialista en cirurxía ortopédica e traumatoloxía

***7774**

Buján de Gonzalo, Álvaro

360300740

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8170**

López López, José Antonio

361000740

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9926**

Lucas Bermejo, María Encarnación

360300740

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

Facultativo/a especialista en cirurxía xeral e do aparello dixestivo

***1705**

Calviño Abeijón, Mónica

329900410

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***4500**

Clerigue Ruiz, Alberto

361000410

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2462**

Vázquez Cinza, Carlos Javier

271600410

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

Facultativo/a especialista en dermatoloxía médico-cirurxica e venereoloxía

***3836**

González Vilas, Daniel

157100420

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3515**

Labandeira García, Javier Ángel

320100420

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***3504**

Rodríguez Lojo, Romina

150100420

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en farmacia hospitalaria

***9424**

Balea Filgueiras, Jesús Manuel

150100450

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1475**

Cid Conde, Lucía

320100450

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***8402**

Faraldo Valles, María de los Ángeles

320100450

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***2769**

González López, Jaime

157100450

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4143**

Rodríguez Jato, María Teresa

157100450

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en hematoloxía e hemoterapia

***5267**

Cobas Freire, María Ángeles

150000460

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***6831**

Del Río Garma, Julio

157100460

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en medicina do traballo

***9496**

Castro Fernández, Susana Fátima

361013340

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6061**

González García, María Isabel

157113340

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en medicina física e rehabilitación

***1970**

Vázquez Guimaraens, María

150100490

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en medicina interna

***8396**

Bustillo Casado, María

361000510

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9250**

Gómez Gigirey, Adriana

150100510

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6496**

Valle Feijoo, María Begoña

369900510

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

Facultativo/a especialista en neurocirurxía

***4720**

Castro Castro, Julián

271100590

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

Facultativo/a especialista en obstetricia e xinecoloxía

***4022**

Pérez López, Marta

271100620

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

Facultativo/a especialista en oftalmoloxía

***3552**

Méndez Cepeda, María del Pilar

157100630

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3262**

Rodríguez Blanco, María

157100630

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en oncoloxía médica

***5893**

Pena Álvarez, Carolina

360300640

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

Facultativo/a especialista en otorrinolaringoloxía

***0558**

Vaamonde Sánchez Andrade, Isabel

157100660

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en pediatría e as súas áreas específicas

***7406**

Berrocal Castañeda, María Montserrat

157100680

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en neumoloxía

***6903**

Pallares Sanmartín, Abel

320100580

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

Facultativo/a especialista en psicoloxía clínica

***5217**

Pascual Lema, Sara

150100690

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2398**

Toribio Martín, María Teresa

70500690

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Prefil da praza

Facultativo/a especialista en psiquiatría

***5705**

Gago Ageitos, Ana María

40157100700

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Psiquiatría infantl e da adolescencia

***6093**

Tajes Alonso, María

40157100700

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Psiquiatría infantl e da adolescencia

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Facultativo/a especialista en radiodiagnóstico

***7064**

De la Puente Formoso, María Rosa

150100710

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5060**

Prieto Casal, Pedro Luis

320100710

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***8859**

Ríos Reboredo, Ángel

150100710

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en uroloxía

***5279**

Barreiro Mallo, Aaron

360300750

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***1181**

Núñez López, Ángel Vicente

361000750

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Farmacéutico/a de atención primaria

***7606**

Blasco Loureiro, Luz María

729600441

A. S. da Coruña e Cee

Monte Alto-Adormideras

Mañá

Coruña, A

***1042**

Casal Llorente, Carmen María

43000441

A. S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***3136**

De Castro-Acuña Iglesias, Nuria

30200441

A. S. da Coruña e Cee

Matogrande

Mañá

Coruña, A

***3936**

Fernández Silva, Marlen

40500441

A. S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***6859**

Fraga Rodríguez, Blanca Julia

714400441

A. S. de Vigo

Rúa Cuba-Taboada Leal

Mañá

Vigo

***5546**

García Domínguez, Carlos

29700443

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Marín

Desprazable

Marín

***4869**

Gil Valiño, Alicia

716300443

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Bertamiráns-Brión

Desprazable

Ames, Brión

***5051**

González Suárez, María Pastora

1200443

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Desprazable

Estrada, A

***7317**

Guerra García, Mercedes

714200443

A. S. de Vigo

San Paio de Navia-Bouzas-López Mora

Desprazable

Vigo

***2737**

Marchena Fernández, María de los Ángeles

729500441

A. S. da Coruña e Cee

Miño-Abegondo-Curtis

Mañá

Miño, Abegondo, Curtis

***9052**

Mariño Prol, Ana Belén

54400441

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba-Negreira

Mañá

Santa Comba, Negreira

***9650**

Martínez Miranda, Beatriz

715300443

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Milladoiro-Teo

Desprazable

Ames, Teo

***7142**

Mateos Lafuente, Nuria

715000443

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa-Vilanova de Arousa

Desprazable

Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa

***9380**

Pérez Álvarez, María Teresa

729400441

A. S. da Coruña e Cee

Cambre-Carral

Mañá

Cambre, Carral

***9141**

Quinteiro Alonso, María Pilar

46400441

A. S. de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

***6068**

Rajo Iglesias, María Carmen

710500441

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón-Valga

Mañá

Padrón, Valga, Dodro

***6445**

Santiago Freijanes, María del Carmen

714300443

A. S. de Vigo

Pintor Colmeiro-Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

***5922**

Xoubanova Montero, Raquel

714700443

A. S. de Vigo

Doblada, A

Desprazable

Vigo

Fisioterapeuta

***4360**

Amor Ozores, Divina

31200081

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide

Mañá

Melide

***6662**

Arias Carriba, Noelia

150100080

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6165**

Baamonde Lebón, Verónica

150100080

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2416**

Bermúdez Areas, Jesús

14700081

A. S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***0072**

Blach Italiani, Miguel Ángel

58600081

A. S. de Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

***4677**

Caamaño García, Sara

10800082

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Tarde

Boiro

***7684**

Castro Pérez, Eva

361000080

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2987**

Corbal Paz, María Guadalupe

2600082

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

***0061**

Couce Valencia, Almudena

6200081

A. S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

***2087**

De Andrés Sánchez, Julio

26700082

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Tarde

Lalín

***4669**

Fernández Álvarez, Isaura

54000081

A. S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***6033**

Fernández Rodríguez, María José

10400081

A. S. da Coruña e Cee

Betanzos

Mañá

Betanzos

***7683**

Galcerán Alonso, Carlos

1200081

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***4139**

García Lamas, María del Pilar

271100080

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***7657**

Gil Villamarín, María

369900080

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***7790**

Gómez García, Maite

271100080

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***0202**

Gómez Ruanova, Fátima

150100080

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1744**

González González, Olga

271100080

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***7262**

González Martínez, María Rocío

24400082

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

***7842**

González Rúa, Juan Carlos

11700081

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

***9675**

Iglesias Agulla, Paula

46400081

A. S. de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

***0047**

Longueira Varela, Sara

150100080

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9043**

López García, Eva

26700082

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Tarde

Lalín

***5161**

López López, Lorena

271100080

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***3884**

Lorenzo Outeiral, Inés

50700082

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Tarde

Ribeira

***2683**

Lozano Rodríguez, Marta

62800081

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***8026**

Martínez Patiño, María Belén

37300082

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Tarde

Noia

***9769**

Martínez Pérez, Raquel

150500080

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***3632**

Matas Matas, María Piedad

59700081

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

***5009**

Miguez Corbeira, Almudena

47100082

A. S. de Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

***2430**

Otero Lorenzo, Diana

5400082

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Milladoiro

Tarde

Ames

***8756**

Pérez Castro, Sagrario

361000080

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***3614**

Pociña Nieves, María Aurora

49300081

A. S. de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

***0269**

Ponce Llago, Paula

14700081

A. S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***1401**

Rey Otero, Cristina

157100080

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***2804**

Rey Silva, Cristina

40500081

A. S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***8113**

Trigo Losada, Xoán

62800081

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***1893**

Vázquez Vilariño, Silvia

13600082

A. S. da Coruña e Cee

Cambre

Tarde

Cambre

Grupo administrativo da función administrativa

***1430**

González Viqueira, Mónica

704200090

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, A Estrada

-

Estrada, A

Grupo auxiliar da función administrativa

***4084**

Abalde Pereira, Manuel Hipólito

74900100

A. S. de Vigo

A. S. de Vigo

-

Vigo

***3375**

Alonso Balañac, María Mercedes

74900100

A. S. de Vigo

A. S. de Vigo

-

Vigo

***4805**

Álvarez González, Yesica

74500100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6632**

Babarro Albuerne, David

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***1675**

Blanco Domínguez, Pablo

74300100

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***6479**

Cansino Docampo, Carlos

271700100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***6997**

Cid González, Teresa

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***8776**

De Oria García, María Isabel

74400100

A. S. de Ferrol

A. S. de Ferrol

-

Ferrol

***1223**

Diz Amil, Manuel Rafael

74700100

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A. S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***4479**

Diz Piñeiro, José Manuel

74800100

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***3268**

Enríquez Rodríguez, Elisa

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7777**

Feijoo Calviño, Ana María

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***6636**

Fernández Fernández, Roberto

271700100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***7609**

Fernández Gómez, César David

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***6139**

Fernández Guadarrama, Marta

329900100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verin

***7332**

Ferreiro González, María Monserrat

329900100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verin

***2447**

Ferreiro Méndez, Ana María

74500100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***5769**

Fuentes González, Berta

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7536**

Gil Salgado, Alfredo

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***1631**

González Caramés, María Patricia

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***9837**

González Portabales, Ana María

74300100

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***4597**

González Sierra, María José

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***6607**

Gutiérrez Nogueira, Isabel

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7270**

Hernández Calvo, María Soraya

74800100

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***0870**

Jerez Álvarez, Angelina

74900100

A. S. de Vigo

A. S. de Vigo

-

Vigo

***1568**

Lamas Civeira, Eva María

271700100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***9414**

Laso Álvarez, María Dolores

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***1950**

López Pavon, Pilar

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***9647**

Lorenzo González, María Soledad

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***6237**

Martínez Suárez, Xesús

704200100

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, A Estrada

-

Estrada, A

***6001**

Miguez Rodríguez, Marina

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***8220**

Moldes Otero, Florentino

74800100

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***9661**

Novoa Decabo, Sonia

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***0042**

Núñez Iglesias, Eduardo

74300100

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***8033**

Núñez Rodicio, María del Pilar

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***9488**

Otero Sánchez, María

271600100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***5457**

Otero Villamarín, María José

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***6934**

Paz Gil, José Luis

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***4311**

Pereira Pavon, María Luz

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7431**

Pérez Basalo, Francisco Javier

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7268**

Pérez Estévez, María

74900100

A. S. de Vigo

A. S. de Vigo

-

Vigo

***8476**

Pérez García, Gumersindo

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***4661**

Pérez Miguez, María Alejandra

271700100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***6650**

Pérez Rey, María

74800100

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***6064**

Pérez Vázquez, Susana

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***2358**

Prieto Fernández, Elvira

329900100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verin

***8478**

Ramas Noya, José

81200100

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS, Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***2153**

Rodríguez Martínez, Marja

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***5589**

Sánchez Juiz, María Luz

271700100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***0015**

Sande Muñiz, Xoán Manoel

74300100

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***2820**

Santiso Carral, María Teresa

74500100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6086**

Somoza López, María Rocío

271700100

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***5326**

Ucha Novoa, María Mónica

74600100

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7496**

Varandela Barbosa, Ángel Manuel

74700100

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A. S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***9616**

Vázquez Alonso, Ana María

702100100

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

-

Santiago de Compostela

***6414**

Veloso Arosa, María Ángeles

74900100

A. S. de Vigo

A. S. de Vigo

-

Vigo

Grupo de xestión da función administrativa

***3051**

González Ramos, Daniel

74300120

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

Grupo de técnico/a da función administrativa

***9712**

Enjamio Cabado, Cristina

74300110

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5692**

Lema Fernández, Natalia

74400110

A. S. de Ferrol

A. S. de Ferrol

-

Ferrol

Mecánico/a

***0903**

Borrazas Vázquez, Jacobo

74301190

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

Médico/a de admisión e documentación clínica

***0475**

Pérez Cachafeiro, Santiago

150113140

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Médico/a de urxencias hospitalarias

***4110**

Díaz García, Bárbara

150100550

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6616**

González Ríos, Beatriz

320100550

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1197**

Maroño Díaz, Ana María

159900550

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

Odontólogo/a de atención primaria

***6923**

Casares Gándara, María del Mar

49800781

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

***4328**

García Vilar, Iria

56500781

A. S. de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

***7739**

Raposo González, Blanca

2600781

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Mañá

Pontevedra

***9363**

Rodríguez Pato, Raquel

37800781

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

***6228**

Rodríguez Rentoría, Ana María

51800783

A. S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***6068**

Tarrío Barral, Juan José

35800781

A. S. de Ferrol

Narón

Mañá

Narón

***3801**

Vidal García, María Concepción

1000783

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Desprazable

Ourense

Pasador/a do ferro

***3708**

Fernández Ríos, María Luisa

74400150

A. S. de Ferrol

A. S. de Ferrol

-

Ferrol

Pediatra de atención primaria

***9557**

Álvarez González, Patricia

14700671

A. S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***6918**

Andrade Tato, Beatriz

28500671

A. S. de Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

***6320**

Ares Paredes, Raquel

19700673

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

***9421**

Cabaleiro Mojón, María Elena

4700671

A. S. da Coruña e Cee

Adormideras

Mañá

Coruña, A

***9935**

Cacharrón Caramés, María Teresa

41400673

A. S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz-Mera

Desprazable

Oleiros

***1271**

Carballal Mariño, Marta

37700671

A. S. da Coruña e Cee

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***2777**

Casteleiro Suárez, María del Carmen

15300671

A. S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***7452**

Cereijo Crespo, Emma

11700671

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

***9501**

Del Campo García, Aida

13900671

A. S. de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

***5955**

Díaz Ageitos, María Jesús

54000672

A. S. da Coruña e Cee

San Xosé

Tarde

Coruña, A

***3075**

Fernández López, María Aurea

2400671

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***9170**

Fernández Pereira, Laura

24200671

A. S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Caranza-Serantes

Mañá

Ferrol

***1810**

García Camiñas, María Isabel

45900671

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

***5152**

González Cerrato, Silvia Alejandra

40500671

A. S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***4505**

López Muinelo, Cristina

48400671

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza de Ferrol

Mañá

Lugo

***1688**

Marcos Alonso, Sonia

17800671

A. S. da Coruña e Cee

Cerceda-Culleredo

Mañá

Cerceda, Culleredo

***4926**

Martínez Nogueiras, Ana María

1000671

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

***3312**

Martínez Ribas, Pilar

37800673

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***5198**

Moreno Ares, Davinia

41300673

A. S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Desprazable

Oleiros

***3294**

Ocampo Fontangordo, Luís

25200671

A. S. de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

***4621**

Otero Suárez, Iria

1200671

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***5322**

Pérez Feal, Alejandra

19700673

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

***8936**

Picón Cotos, Mónica

19700671

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***3438**

Pons García, Jorge

5400671

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Milladoiro

Mañá

Ames

***6979**

Prat Roibas, Miriam

15600673

A. S. de Vigo

Casco Vello

Desprazable

Vigo

***1847**

Rodas Gallego, María Teresa

11700671

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

***4156**

Saborido Fiaño, Rebeca

707400671

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia-Outes

Mañá

Noia, Outes

***3957**

Sánchez Arango, David

43000671

A. S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***1218**

Sánchez Castro, Ángela

10400673

A. S. da Coruña e Cee

Betanzos

Desprazable

Betanzos

***4419**

Santamarina González, Zaida

47300671

A. S. de Ferrol

Pontedeume-Cabanas-Monfero

Mañá

Pontedeume, Cabanas, Monfero

***0096**

Seoane Reino, Miriam Andrea

23400671

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi

Mañá

Lugo

Persoal de servizos xerais

***7322**

Alén Mijez, Avelina

43900161

A. S. da Coruña e Cee

Oza dos Ríos

Mañá

Oza-Cesuras

***5981**

Alonso Castro, María José

24300163

A. S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Desprazable

Ferrol

***6216**

Amado Allo, Pilar

22200161

A. S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***7918**

Andión Penelas, Felipe

2400163

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Desprazable

Lugo

***2021**

Araico Rodríguez, María Milagros

55400164

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria PAC

PAC

Sarria

***3934**

Ares Domínguez, Marta

2700161

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

***2173**

Armesto Pardo, Sonia

33200164

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

PAC

Monforte de Lemos

***8315**

Barbeito Bello, Marian

52100161

A. S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

***3213**

Barcia Fraga, Pablo

61100164

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

PAC

Vilagarcía de Arousa

***5933**

Bermúdez Ferreira, José Manuel

10800162

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Tarde

Boiro

***7557**

Bernárdez Varela, Celso

9000161

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Beariz

Mañá

Beariz

***6343**

Cao Vázquez, Flor Alba

11500161

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Bóveda-Rubián

Mañá

Bóveda

***2614**

Carballido Graña, Lucía

41500161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***8287**

Caride Rodríguez, María Isabel

54000162

A. S. da Coruña e Cee

San Xosé

Tarde

Coruña, A

***6544**

Carral Martínez, Patricia

38100164

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco PAC

PAC

Barco de Valdeorras, O

***0527**

Carreira Veiga, María Dolores

43000161

A. S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***1357**

Castro Infante, María Magdalena

4700161

A. S. da Coruña e Cee

Adormideras

Mañá

Coruña, A

***2614**

Codesido Lorenzo, Sara

45800161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

***9353**

Cortes Mouriño, José Luis

3500161

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

***6085**

Couceiro Ulla, Beatriz

73200161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada-Oca

Mañá

Estrada, A

***3460**

Curra González, Natividad

32000163

A. S. de Vigo

Moaña

Desprazable

Moaña

***4994**

Darriba Zufiaur, María del Pilar

37000163

A. S. de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

***9076**

Díaz Fungueiriño, Mónica

54000161

A. S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***7066**

Díaz Pereira, Ana María

56500163

A. S. de Vigo

Teis

Desprazable

Vigo

***4213**

Dubert Castro, María Victoria

19700161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***4073**

Eiroa Fervenza, Juan Carlos

32000163

A. S. de Vigo

Moaña

Desprazable

Moaña

***1896**

Fachal Gómez, Patricia

40500161

A. S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***7047**

Feijoo Álvarez, Ignacio

58100164

A. S. de Vigo

Tui PAC

PAC

Tui

***2736**

Fernández Araújo, María Lourdes

56500163

A. S. de Vigo

Teis

Desprazable

Vigo

***9630**

Fernández Estévez, Beatriz

54000161

A. S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***1152**

Fernández Rodil, María Flora

48400163

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza de Ferrol

Desprazable

Lugo

***9550**

Figueiras Mayo, María Elena

35200161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros

Mañá

Muros

***9615**

Freire Fernández, Begoña

45300161

A. S. de Vigo

Pazos de Borbén

Mañá

Pazos de Borbén

***8053**

Galiña Palomanes, Anabel

17200161

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova-A Bola

Mañá

Celanova, A Bola

***7383**

Gándara Rodríguez, María del Carmen

17200161

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova-A Bola

Mañá

Celanova, A Bola

***7761**

García Fernández, María José

40700161

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Vicedo

Mañá

Vicedo, O

***6142**

García Gómez, María Dolores

33200164

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

PAC

Monforte de Lemos

***1206**

Geada Pumares, María Asunción

24800161

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

***3741**

Gómez Bermo, Almudena

50700161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***1680**

Gómez Rúa, Marcos

50300164

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Ribadeo PAC

PAC

Ribadeo

***7656**

González Llorca, María

713900162

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Anafáns-Combarro-Raxó

Tarde

Poio

***7100**

González Lozano, Vanessa

27700163

A. S. de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

***9024**

González Martínez, María de la Luz

14000164

A. S. de Vigo

Cangas-Moaña PAC

PAC

Cangas, Moaña

***0742**

Guiance López, María Jesús

57300161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Touro

Mañá

Touro

***7428**

Lago Rincon, María Dolores

11400161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boqueixón-Forte

Mañá

Boqueixón

***1889**

Liñares García, Virginia

41200161

A. S. da Coruña e Cee

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

***4369**

Liz López, Iván

55000164

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo PAC

PAC

Sanxenxo

***4889**

López García, Fátima

25500161

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guitiriz-Parga

Mañá

Guitiriz

***5901**

López Gómez, Isabel

37200161

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Nogueira de Ramuín

Mañá

Nogueira de Ramuín

***0820**

López Miranda, María José

30200161

A. S. da Coruña e Cee

Matogrande

Mañá

Coruña, A

***2879**

López Prado, Jorge Alejandro

34100161

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monterroso

Mañá

Monterroso

***6776**

Martínez Guitián, Diego

43400164

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

PAC

Ourense

***3447**

Martínez López, María Jesús

4500161

A. S. da Coruña e Cee

Acea de Ama-Culleredo

Mañá

Culleredo

***1694**

Martínez Pereira, Aida María

51800163

A. S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***4461**

Marzoa Cerviño, Bibiana

7700161

A. S. de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

***2763**

Matias Liboreiro, Óscar Daniel

47800163

A. S. de Vigo

O Porriño

Desprazable

Porriño, O

***2975**

Meijomil López, Concepción

26700161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Mañá

Lalín

***5845**

Mourín Fernández, Alejandro

33400163

A. S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Desprazable

Coruña, A

***6517**

Nieto Cid, Avelina

31500161

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Melón

Mañá

Melón

***7754**

Núñez Ramberde, Dulcinea

61300161

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***3045**

Núñez Vilar, Rosa María

24300163

A. S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Desprazable

Ferrol

***8669**

Olivera Martínez, María Belén

11700161

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

***7129**

Otero Fraga, José Luis

5300162

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Tarde

Ames

***9600**

Parafita Guardado, María José

24400161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

***9470**

Pardo Portela, Susana

22200161

A. S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***6682**

Paz Santos, Juan Carlos

14000164

A. S. de Vigo

Cangas-Moaña PAC

PAC

Cangas, Moaña

***2020**

Pazos Costas, Ana Isabel

46200161

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Ponte Caldelas

Mañá

Ponte Caldelas

***8319**

Peña Jiménez, María del Carmen

17100164

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova PAC

PAC

Celanova

***8622**

Peña Sánchez, Rosario

42000161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Oroso

Mañá

Oroso

***3622**

Pérez Fernández, María Remedios

41400161

A. S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz-Mera

Mañá

Oleiros

***0990**

Pérez Iglesias, María Belén

30200161

A. S. da Coruña e Cee

Matogrande

Mañá

Coruña, A

***7756**

Pose Paz, Miguel Antonio

75800161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira-Aguiño

Mañá

Ribeira

***7957**

Prada García, José Antonio

38100164

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco PAC

PAC

Barco de Valdeorras, O

***8124**

Reboredo González, María Teresa

26700162

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Tarde

Lalín

***1553**

Rey López, Paula María

33400163

A. S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Desprazable

Coruña, A

***8098**

Rey Pérez, Emilio

5100161

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

***1370**

Rodríguez Hermida, Rosa María

26700162

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Tarde

Lalín

***6244**

Rodríguez Vázquez, José Mario

33100161

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

***9208**

Seoane Alonso Ablanedo, Eduardo

41000164

A. S. da Coruña e Cee

Oleiros PAC

PAC

Oleiros

***3463**

Soage Gestido, Montserrat

11700161

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

***2910**

Soto Peralba, Josefina Isolina

34600161

A. S. de Ferrol

Mugardos

Mañá

Mugardos

***6138**

Suárez Salgado, María José

59200164

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga PAC

PAC

Valga

***8846**

Teo Conde, Juan Alberto

28700161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lousame

Mañá

Lousame

***8650**

Treinta Blanco, Roberto

24400162

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

***5999**

Varela Varela, Ana María

44900161

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Pantón

Mañá

Pantón

***6158**

Vázquez Picón, Patricia

55800161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Silleda

Mañá

Silleda

***7225**

Vilarelle López, Pablo

1300164

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada PAC

PAC

Estrada, A

***3000**

Villaverde Vázquez, Paula

19800161

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

Pinche

***6873**

Fuentes Lamas, María Luz

74300170

A. S. da Coruña e Cee

A. S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5253**

García Delgado, María del Carmen

320400170

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***1850**

Vigo Rivas, David

74500170

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

***4487**

Aboy Castro, Isabel

369900020

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***8486**

Álvarez Fernández, María Isabel

62800021

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***7202**

Álvarez López, María Ángeles

361000020

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***4810**

Ambroa Leiro, Luz Adela

28100021

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

***3050**

Araújo Reza, Montserrat Ana

59300021

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

***0914**

Arias Rodríguez, María Luz

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2430**

Barreira Fernández, María del Carmen

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***6887**

Barreiro López, Patricia

369900020

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***8426**

Calvo Castro, Nélida

2600023

A. S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***0698**

Calvo Gato, Claribel Lourdes

150500020

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***6342**

Cano Presa, Ana María

157100020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7683**

Carneiro Díaz, María de los Ángeles

157100020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5641**

Carpente Filgueiras, María Monserrat

159900020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***6995**

Casabielle Sáez, Inés

61900021

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

***0297**

Castro González, Isabel Francisca

369900020

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***0544**

Cheda Puga, María Teresa

54000021

A. S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***4453**

Comesaña Casal, Gloria

7700021

A. S. de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

***2692**

Comesaña Ramilo, Purificación

361000020

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***0509**

Conde González, María Yolanda

159800020

A. S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***5269**

Crujeiras Rey, Rosa María

50700021

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***7460**

De Rojas Silva, Juan Jesús

51900021

A. S. de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

***5178**

Díaz Mourelle, Silvia

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5480**

Durán Díaz, María del Carmen

320400020

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***5991**

Falcón Barreiro, Beatriz

13300021

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

***6221**

Fernández López, María José

271700020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***6836**

Fernández Rodríguez, Miriam

271700020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***4360**

Fernández Vilar, Víctor Hugo

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2388**

Fociños Iglesias, María Dolores

12500021

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Mañá

Caldas de Reis

***6919**

Fontán Touceda, Jorge

360300020

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8169**

Freire Caamaño, María del Carmen

51900021

A. S. de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

***3082**

García Cascallar, María del Pilar

159900020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***6915**

García Martínez, Mónica Beatriz

150500020

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***7016**

Goldar Ferro, Manuel

1200021

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***1904**

González García, María Luz

49300023

A. S. de Vigo

Redondela

Desprazable

Redondela

***6494**

González López, Carlos

150500020

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***4356**

González Quintela, María Isabel

38800021

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño-Cea

Mañá

O Carballiño, San Cristovo de Cea

***7400**

González Villar, María Dolores

51800022

A. S. de Vigo

Rosalía de Castro

Tarde

Vigo

***6194**

Leis Trillo, María del Carmen

159800020

A. S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***8596**

Lestayo González, Erika

361000020

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6964**

Lopes Fernández, María Vanesa

157100020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4654**

López García, María Celia

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2072**

López Losada, Belén

271700020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***4651**

López Saavedra, María del Pilar

150500020

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***1249**

Lorenzo Santos, Anunciata

159900020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***4526**

Losada Díaz, Eva María

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***0996**

Mancho Martínez, M. Begoña

360300020

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4794**

Martínez Martínez, Elena

19600021

A. S. de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

***3660**

Mera Carballo, Mónica

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5482**

Minguillón Diez, María José

271700020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***1876**

Novas Pérez, Inés

360300020

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8222**

Pájaro Batán, Ofelia

26700022

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Tarde

Lalín

***5640**

Pereda Salgado, Luisa María

60900021

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***0358**

Pérez Diz, Eduardo

360300020

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6845**

Pérez Fidalgo, María del Pilar

329900020

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***5420**

Pérez González, María Jesús

159900020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***1744**

Pérez Rodríguez, Cristina

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***4694**

Pérez Vidal, María Jesús

150500020

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***3773**

Pernas Morais, Rosa María

15600021

A. S. de Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

***6278**

Prado Méndez, Irene

150100020

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2629**

Rey Novo, Mónica

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***9146**

Rodríguez Novoa, María Fátima

63900021

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo-Allariz

Mañá

Xinzo de Limia, Allaríz

***1822**

Rodríguez Rodríguez, Cristina

320400020

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***2824**

Rodríguez Santos, María Fe

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2854**

Rodríguez Torres, Patricia

320400020

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***3258**

Romero Castro, María Nieves

159900020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***0628**

Sánchez Méndez, Carolina

150500020

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***4115**

Santoalla Rodríguez, Raquel

271100020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***9580**

Solla Fernández, Carmen Alexia

81100020

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS, Vigo

-

Vigo

***5994**

Suárez Vázquez, María Yolanda

159800020

A. S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***0161**

Taboada Veiga, Julia

25200021

A. S. de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

***5811**

Teira Rivas, Rosa Ana

159900020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***6933**

Torrado Treus, Fátima

159900020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***6623**

Torres Calo, Eva María

159900020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***6021**

Valencia García, Aurora Idoya

14100021

A. S. de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

***0843**

Varela Otero, María Eugenia

26200021

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***5153**

Vidal Figueirido, María del Carmen

159900020

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***1764**

Vilacoba Pazos, María Digna

360300020

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***2057**

Villanueva Sánchez, Susana

271700020

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***7773**

Villar Hermo, Concepción

50700021

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***5292**

Villar Rodríguez, Beatriz

361000020

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Técnico/a en farmacia

***7388**

Jato Coutado, Gisela

271712310

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***9120**

Zorrilla Marian, Zuriñe

361012310

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información

***6822**

García Núñez, Marcos

704200200

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, A Estrada

-

Estrada, A

Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía

***9636**

Lago Fojón, Verónica

150100190

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8113**

Ozón Cores, Ana María

360300190

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

Técnico/a superior en hixiene bucodental

***1504**

Fernández González, Yolanda

38200213

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco-A Rúa

Desprazable

O Barco de Valdeorras, A Rúa

***0977**

Rodríguez Escuredo, Cristina

59700211

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico

***5287**

Álvarez Álvarez, Adrián

320100230

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***8893**

Freire Dosil, Silvia

157100230

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***8285**

García Paz, Cristina

159800230

A. S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***8285**

García Paz, Raquel

369900230

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***8061**

Santos Torrado, Patricia

157100230

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3977**

Sarmiento Caamaño, María Teresa

157100230

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5746**

Soto Vázquez, Antonio

150100230

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico

***1359**

Alvariño Durán, María José

150100220

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0776**

Bouza Soage, María Emilia

361000220

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***3533**

Brandon Verdes, María Inmaculada

150100220

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3481**

Busto Peteiro, Consuelo

271100220

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***8616**

Cao Vales, María José

150500220

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***9130**

Corral Gómez, María del Carmen

157100220

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9014**

Delgado Vega, Azucena

150100220

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8591**

Felpete Pérez, Anabel

150500220

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***3394**

García Rodríguez, Mónica

361000220

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***7908**

Gómez Acosta, Carolina

360300220

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8444**

Gómez Conde, María José

157100220

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***6408**

Iglesias Barreiro, María Ángeles

360300220

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8199**

Lea Carou, María Begoña

157100220

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***0849**

López Guerrero, María

150500220

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***9419**

Mariño Abal, Julia

361000220

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8396**

Márquez Corbacho, María del Pilar

360300220

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***1611**

Mosquera Fernández, Sonia

157100220

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***0199**

Olveira Lobelos, María Amor

150100220

A. S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0618**

Pérez Losada, María Esperanza

360300220

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***3173**

Permuy Fontao, Julio

150500220

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***2635**

Rivera Pichel, María Soraya

159800220

A. S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***7662**

Rodríguez Alonso, Ana Belén

150500220

A. S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***0879**

Saa Costas, Elisa Beatriz

361000220

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6224**

Salgado Núñez, Rosa

320100220

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***0761**

Torres Seco, Beatriz

360300220

A. S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***2346**

Varela Garea, Teresa

271100220

A. S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***7848**

Ventosela Novoa, Natalia

320100220

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***4920**

Vizcaya Fernández, Marta

361000220

A. S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Técnico/a superior en radioterapia

***6517**

Gómez Sampayo, Raquel

157100240

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1216**

Padín García, Estefanía

70500240

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., Vigo

-

Vigo

Terapeuta ocupacional

***3075**

García López, Raquel

157100260

A. S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Traballador/a social

***1683**

Álvarez Álvarez, Rosalía

76500961

A. S. da Coruña e Cee

Santa Cruz

Mañá

Oleiros

***2398**

Capeáns Fernández, Ana

6200961

A. S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

***1589**

Pereiro Francisco, Cristina

74900960

A. S. de Vigo

A. S. de Vigo

-

Vigo

***4445**

Rivas Pérez, Fernando

1000961

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

***7751**

Rodríguez González, Ana María

700961

A. S. de Vigo

A Cañiza

Mañá

Cañiza, A

***7594**

Rodríguez Vázquez, María Jesús

3500961

A. S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.