DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Mércores, 22 de novembro de 2023 Páx. 64243

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 15 de novembro de 2023 pola que se publica a resolución pola que se resolven as axudas correspondentes á modalidade A do programa Retorna Talento FP, establecidas na Orde do 4 de agosto de 2023.

Mediante a Orde do 4 de agosto de 2023 (DOG do 18 de agosto) establécese o procedemento para a adxudicación de axudas para persoas galegas residentes no estranxeiro interesadas en retornar e cursar certos estudos de formación profesional no curso académico 2023/24 en centros educativos de Galicia (código de procedemento ED333B).

O artigo 15 establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola cal se resolve cada unha das modalidades da convocatoria, coa lista de persoas beneficiarias, a lista de suplentes, así como a lista de solicitudes denegadas.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Concederlles as axudas correspondentes á modalidade A do programa ás persoas que se relacionan no anexo I e denegárllelas ás persoas que se relacionan no anexo II desta orde, polas causas especificadas. Así mesmo, estas listas publicaranse no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades https://www.edu.xunta.gal/portal/

A dotación, a contía, a distribución dos pagamentos e as condicións para a adxudicación das axudas serán as establecidas na Orde do 4 de agosto de 2023.

Segundo. A publicación da lista de persoas adxudicatarias terá os mesmos efectos que a notificación, segundo se establece no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición, ante a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante a Sala do Contencioso- Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consonte a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG nº 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Adxudicación de axudas correspondentes á modalidade A
do programa Retorna Talento FP 2023/24

Persoas beneficiarias das axudas con adxudicación no centro 15024513-CIFP Someso.

Apelidos

Nome

Penas Errazquin

Nahuel Eliseo

Torres Rojas

María del Carmen

Vázquez Ramil

Daniel

Persoas beneficiarias das axudas con adxudicación no centro 15005749-CIFP Universidade Laboral.

Apelidos

Nome

Andrade Ruffo

Roelquis

Cordero Jamardo

Facundo

Cordero Jamardo

Franco Exequiel

Diéguez Blanco

Pablo Emmanuel

Dominici Heckmann

Mariano Agustín

González Luriaud

Ezequiel

Grieco González

Nicolás Andrés

Rodríguez Fernández

Osiel

Rodríguez Fernández

Osniel

Vázquez Méndez

Rodrigo

ANEXO II

Relación de solicitudes excluídas e motivos de exclusión

Apelidos

Nome

Motivo de exclusión

Aquino Vázquez

Magalí Nerea

3

Castiñeira Marcano

José Jonás

3

Fernández Ramos

José Ignacio

3

Freire Iorio

Lucas

3

Guerrero Alonso

Luca

3

López Soneira

Luís Ernesto

3

Méndez Lopes

Vicente

3

Núñez Cid

Joaquín

3

Otero Acosta

Federico Nahuel

3

Otero Canata

Juliana Sol

3

Perugorria Pans

Germán

3

Pontes Costa

João Víctor

3

Touceda Algieri

Miguel Ángel

2

Motivos de exclusión:

1. Solicitude presentada fóra de prazo.

2. A persoa solicitante non é menor de 40 anos.

3. A persoa solicitante non emendou a documentación requirida.