DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Venres, 24 de novembro de 2023 Páx. 65043

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2023 pola que se conceden as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade e plans de innovación en procesos e organización (Deseñapeme e Innovapeme), cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, convocadas pola resolución deste organismo do 29 de xuño de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 132, do 12 de xullo).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 29 de xuño de 2023 (DOG núm. 132, do 12 de xullo) convocáronse as subvencións para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade e plans de innovación en procesos e organización (Deseñapeme e Innovapeme), cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3.

No seu artigo 23 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a Comisión de Selección establecida no artigo 20 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 21.

De acordo con isto, e atendendo ao informe elaborado na sesión do 6 de novembro de 2023 pola Comisión de Selección,

RESOLVO:

1. Conceder as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade e plans de innovación en procesos e organización (Deseñapeme e Innovapeme), a todas as solicitudes que acadaron unha puntuación igual ou superior a 50 puntos, de conformidade co disposto no artigo 20.2 das bases reguladoras, e igual ou superior a 35 puntos, de conformidade co disposto no artigo 21.2 na liña 1, que figuran como anexo I a esta proposta (ordenadas por número de expediente), así como as solicitudes que acadaron unha puntuacion igual ou superior a 50 puntos, de conformidade co disposto no artigo 20.2 das bases reguladoras, e igual ou superior a 35 puntos, de conformidade co disposto no artigo 21.2 na liña 2, e que figuran como anexo II desta proposta (ordenadas por número de expediente).

O importe total das axudas concedidas é de 3.846.234,21 €, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Código do proxecto

Liña

Ano 2023

Ano 2024

Total

05.A2.561A.770.0

2016 00013

Liña 1. Plan de deseño para a innovación e a sustentabilidade

204.068,90 €

1.469.024,42 €

1.673.093,32 €

Liña 2. Plan de innovación en procesos e organización

193.845,69 €

1.979.295,20 €

2.173.140,89 €

2. A desestimación das solicitudes que acadaron unha puntuación inferior a 50 puntos de conformidade co disposto no artigo 20.2 das bases reguladoras, e/ou a 35 puntos de conformidade co disposto no artigo 21.2, ou ben que non cumpren os requisitos que exixen as bases reguladoras, figuran relacionadas no anexo III para a liña 1 e no anexo IV para a liña 2.

3. A relación de solicitudes que non foron admitidas a trámite figura no anexo V.

4. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 31 da resolución de convocatoria.

5. Para xustificar a subvención deberá presentarse a documentación indicada nos artigos 29 e 30 da resolución de convocatoria durante o prazo establecido no artigo 28, nos puntos 1 e 2.

6. Contra esta resolución, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpor recurso de alzada no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da notificación da resolución, ante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2023

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Proposta de concesión liña 1 (orde descendente de puntuación)

Nº de expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

Axuda 2023

Axuda 2024

075_IN848D_DP23_2023_2293998

Porto-Muíños, S.L.

B70314570

76

134.385,79 €

67.192,90 €

7.934,93 €

59.257,97 €

055_IN848D_DP23_2023_2290620

Análisis y Soluciones de Ingeniería, S.L.

B36525772

73

148.810,80 €

74.405,40 €

6.998,70 €

67.406,70 €

067_IN848D_DP23_2023_2293697

Ecoplas Barbanza, S.L.

B70014766

68

144.674,21 €

72.337,10 €

5.633,15 €

66.703,95 €

024_IN848D_DP23_2023_2279720

Jamones González, S.L.

B27011741

66

149.859,40 €

74.929,70 €

6.775,87 €

68.153,83 €

098_IN848D_DP23_2023_2294840

Gráficas Nogueira, S.L.U.

B27222512

66

143.976,00 €

71.988,00 €

9.600,00 €

62.388,00 €

058_IN848D_DP23_2023_2292430

Himikode Tech, S.L.

B27504208

64,5

149.950,10 €

74.975,05 €

10.855,30 €

64.119,76 €

047_IN848D_DP23_2023_2287731

Aitodetec, S.L.

B36734184

64,5

150.000,00 €

75.000,00 €

6.983,18 €

68.016,83 €

007_IN848D_DP23_2023_2246169

Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia, S.A.

A15148653

64

150.000,00 €

75.000,00 €

32.476,27 €

42.523,73 €

094_IN848D_DP23_2023_2294757

Industrias Ferri, S.A.

A36610129

62,5

59.922,31 €

29.961,16 €

3.452,57 €

26.508,58 €

088_IN848D_DP23_2023_2294556

Zeltener, Sociedad Limitada

B27870708

62

143.151,88 €

71.575,94 €

5.027,55 €

66.548,39 €

046_IN848D_DP23_2023_2287710

Lugar da Veiga, S.L.

B27317077

62

149.428,80 €

74.714,40 €

7.289,40 €

67.425,00 €

082_IN848D_DP23_2023_2294221

Tecnologia Viguesa de Sistemas, S.L.

B27706274

58

100.690,18 €

50.345,09 €

4.596,48 €

45.748,61 €

030_IN848D_DP23_2023_2283445

Inproafe, S.L.

B70394036

57,5

57.155,76 €

28.577,88 €

3.600,96 €

24.976,92 €

090_IN848D_DP23_2023_2294610

Craftium, Sociedad Limitada

B94184785

57,5

77.520,00 €

38.760,00 €

3.780,00 €

34.980,00 €

001_IN848D_DP23_2023_2208844

Vicus Desarrollos Tecnológicos, S.L.

B27704337

57,5

143.468,40 €

71.734,20 €

10.276,13 €

61.458,08 €

093_IN848D_DP23_2023_2294725

Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.

A15056393

55

124.674,00 €

62.337,00 €

6.633,00 €

55.704,00 €

109_IN848D_DP23_2023_2294987

Import Yöy Cosmetics, S.L.

B27830082

55

133.503,82 €

66.751,91 €

5.552,40 €

61.199,51 €

103_IN848D_DP23_2023_2294887

Authusb, S.L.

B27858406

55

148.835,95 €

74.417,98 €

5.938,35 €

68.479,63 €

057_IN848D_DP23_2023_2292329

Maquinaria e Instalaciones Noxinox, S.L.

B27702745

54,5

104.933,17 €

52.466,59 €

6.193,09 €

46.273,50 €

110_IN848D_DP23_2023_2295004

Galvin Tecnológica, S.L.

B27835305

54

96.549,78 €

48.274,89 €

6.917,24 €

41.357,65 €

096_IN848D_DP23_2023_2294784

Contemporary Craft, S.L.

B09827080

54

89.856,00 €

44.928,00 €

6.080,40 €

38.847,60 €

021_IN848D_DP23_2023_2278275

Sigillum Knowledge Solutions, S.L.

B70558531

54

138.377,74 €

69.188,87 €

8.774,70 €

60.414,17 €

097_IN848D_DP23_2023_2294817

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

53,5

65.764,82 €

32.882,41 €

6.619,62 €

26.262,79 €

083_IN848D_DP23_2023_2294225

Vinos & Bodegas Gallegas, S.A.

A32266462

52

108.343,33 €

54.171,67 €

7.637,50 €

46.534,17 €

036_IN848D_DP23_2023_2285350

Asesoramiento Económico y Jurídico 360, S.L.

B70410139

51

146.991,04 €

73.495,52 €

6.649,72 €

66.845,80 €

042_IN848D_DP23_2023_2286429

Jim Sports Technology, S.L.

B15932304

50

70.363,27 €

35.181,64 €

0,00 €

35.181,64 €

078_IN848D_DP23_2023_2294078

Vidiv Arena, Sociedad Anónima

A02947521

50

65.000,00 €

32.500,00 €

4.292,39 €

28.207,61 €

043_IN848D_DP23_2023_2286578

Classora Technologies, S.L.

B27411289

50

150.000,00 €

75.000,00 €

7.500,00 €

67.500,00 €

Total liña 1

3.346.186,55 €

1.673.093,32 €

204.068,90 €

1.469.024,42 €

ANEXO II

Proposta de concesión liña 2 (orde descendente de puntuación)

Nº de expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

Axuda 2023

Axuda 2024

076_IN848D_IP23_2023_2294017

Horticina, S.A.

A15776842

80,5

149.999,64 €

74.999,82 €

6.899,98 €

68.099,84 €

020_IN848D_IP23_2023_2278257

Intacta Gestión Ambiental, S.L.

B70311634

77,0

59.770,80 €

29.885,40 €

2.749,46 €

27.135,94 €

068_IN848D_IP23_2023_2293732

Digafer, S.A.

A36250561

76,0

120.179,26 €

60.089,63 €

5.528,25 €

54.561,38 €

074_IN848D_IP23_2023_2293988

H Paniagua, S.L.

B32001893

76,0

149.806,14 €

74.903,07 €

6.891,08 €

68.011,99 €

002_IN848D_IP23_2023_2209885

I-Grape Laboratory, S.L.

B70421797

75,0

84.511,20 €

42.255,60 €

3.501,60 €

38.754,00 €

032_IN848D_IP23_2023_2283740

Emetel Sistemas, S.L.

B15474570

74,0

149.394,96 €

74.697,48 €

6.872,17 €

67.825,31 €

018_IN848D_IP23_2023_2277635

Transmedia Comunicaciones Prensa, S.L.

B27310820

72,0

149.886,32 €

74.943,16 €

6.894,77 €

68.048,39 €

061_IN848D_IP23_2023_2292928

Situm Technologies, S.L.

B70401229

69,0

124.917,60 €

62.458,80 €

5.746,21 €

56.712,59 €

009_IN848D_IP23_2023_2259905

Fish and Food Technology, S.L.

B02970937

68,0

149.958,82 €

74.979,41 €

6.898,11 €

68.081,30 €

026_IN848D_IP23_2023_2280944

Syspro Automation, S.L.

B36940831

68,0

149.867,66 €

74.933,83 €

6.893,91 €

68.039,92 €

035_IN848D_IP23_2023_2285202

Minera de Rocas, S.L.

B36123693

68,0

102.837,60 €

51.418,80 €

4.730,53 €

46.688,27 €

063_IN848D_IP23_2023_2293410

Distribuciones Seoane e Hijos, S.L.

B15295009

68,0

138.744,00 €

69.372,00 €

4.788,00 €

64.584,00 €

008_IN848D_IP23_2023_2250340

Bflow, S.L.

B70616990

67,0

130.516,80 €

65.258,40 €

6.003,77 €

59.254,63 €

010_IN848D_IP23_2023_2263570

Thune Eureka, S.A.

A28325264

66,0

117.811,46 €

58.905,73 €

5.419,33 €

53.486,40 €

027_IN848D_IP23_2023_2281344

Itera Técnica, S.L.

B27791599

66,0

149.996,56 €

74.998,28 €

6.899,84 €

68.098,44 €

077_IN848D_IP23_2023_2294066

Mariscos Comesaña, S.L.

B36755932

65,5

126.139,70 €

63.069,85 €

5.802,43 €

57.267,42 €

102_IN848D_IP23_2023_2294886

Red Activa Integral, S.L.

B19651983

65,0

150.000,00 €

75.000,00 €

6.900,00 €

68.100,00 €

040_IN848D_IP23_2023_2285805

Resinas Castro, S.L.

B36640811

63,0

116.902,78 €

58.451,39 €

5.377,53 €

53.073,86 €

064_IN848D_IP23_2023_2293449

Xermolo, S.A.

A36022374

62,5

146.955,00 €

73.477,50 €

6.759,93 €

66.717,57 €

039_IN848D_IP23_2023_2285765

Pescados Rubén, S.L.

B27159755

62,0

136.779,60 €

68.389,80 €

6.291,86 €

62.097,94 €

051_IN848D_IP23_2023_2289036

Real Conservera Española, S.L.

B36566719

61,0

84.600,00 €

42.300,00 €

3.891,60 €

38.408,40 €

049_IN848D_IP23_2023_2288169

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

A36610509

59,5

101.371,52 €

50.685,76 €

4.663,09 €

46.022,67 €

059_IN848D_IP23_2023_2292762

Ingeniería y Fabricación del Norte, S.L.

B94163433

57,5

148.285,24 €

74.142,62 €

6.821,12 €

67.321,50 €

011_IN848D_IP23_2023_2264665

Aplicaciones y Resoluciones Avanzadas en Electrónica, S.L.

B70161278

57,0

149.901,12 €

74.950,56 €

6.895,45 €

68.055,11 €

013_IN848D_IP23_2023_2267660

Fundación Adcor

G15546484

57,0

60.295,52 €

30.147,76 €

2.773,59 €

27.374,17 €

062_IN848D_IP23_2023_2293015

Esgalla Marketing, S.L.

B70402946

56,0

55.140,30 €

27.570,15 €

2.536,45 €

25.033,70 €

056_IN848D_IP23_2023_2291053

Helper Marketing y Expansión, S.L.

B70311956

55,5

104.184,00 €

52.092,00 €

4.212,00 €

47.880,00 €

014_IN848D_IP23_2023_2268698

Comenza, S.L.

B83900670

54,0

149.921,84 €

74.960,92 €

6.896,40 €

68.064,52 €

092_IN848D_IP23_2023_2294683

Nubelco Systems, S.L.

B88275649

54,0

111.250,44 €

55.625,22 €

5.117,52 €

50.507,70 €

069_IN848D_IP23_2023_2293734

Álvarez Real, S.L.

B27117332

53,5

120.911,82 €

60.455,91 €

5.561,94 €

54.893,97 €

116_IN848D_IP23_2023_2295054

Inverbis Analytics, S.L.

B02911808

52,5

83.522,04 €

41.761,02 €

600,00 €

41.161,02 €

100_IN848D_IP23_2023_2294853

Gaictech, S.L.

B27711183

51,5

122.094,56 €

61.047,28 €

5.616,35 €

55.430,93 €

029_IN848D_IP23_2023_2282909

Selmark, S.L.U.

B36610525

51,0

122.857,76 €

61.428,88 €

5.370,81 €

56.058,07 €

031_IN848D_IP23_2023_2283498

Aitire, S.L.

B36979615

51,0

60.373,90 €

30.186,95 €

2.777,20 €

27.409,75 €

004_IN848D_IP23_2023_2229856

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

B32015315

50,5

126.818,24 €

63.409,12 €

5.833,64 €

57.575,48 €

016_IN848D_IP23_2023_2276425

Ideaspropias Editorial, S.L.

B36957124

50,0

139.777,58 €

69.888,79 €

6.429,77 €

63.459,02 €

Total liña 2

4.346.281,78 €

2.173.140,89 €

193.845,69 €

1.979.295,20 €

ANEXO III

Solicitudes desestimadas, liña 1

Nº de expediente

Razón social

CIF

Motivos

003_IN848D_DP23_2023_2211427

Sortcell Analytica, Sociedade Limitada

B44564375

2

006_IN848D_DP23_2023_2244169

Genesal Energy IB, S.A.

A15482904

1

012_IN848D_DP23_2023_2265457

Soul Auto Inversiones, S.L.

B05322045

2

017_IN848D_DP23_2023_2277602

Inst. Galego de Xestión para o Terceiro Sector

G15784978

2

019_IN848D_DP23-DP23_2278111

Lenda Pet Food, S.L.

B36584761

3

022_IN848D_DP23_2023_2278984

Bold Digital Çomms, S.L.

B01925809

2

028_IN848D_DP23_2023_2282059

NM IOT, S.L.

B44871093

2

038_IN848D_DP23_2023_2285617

Alserco Galicia, S.L.

B27845031

1

044_IN848D_DP23_2023_2286901

Dairypet, S.L.

B06832265

2

050_IN848D_DP23_2023_2288266

Ceo2green, S.L.

B27806801

2

052_IN848D_DP23_2023_2289573

Blue Quality, Sociedade Limitada

B27854611

2

054_IN848D_DP23_DP23_2290605

Esypro Manutención, S.L.

B36218808

3

062_IN848D_DP23_2023_2293015

Esgalla Marketing, S.L.

B70402946

1

071_IN848D_DP23_DP23_2293789

Grupo Precisgal, S.L.

B27717958

3

072_IN848D_DP23_2023_2293929

Logy Lasertech, Sociedade Limitada

B01902840

1

073_IN848D_DP23_2023_2293981

Electron Retracts, S.L.U.

B36539211

1

081_IN848D_DP23_2023_2294180

Coinscrap Finance, S.L.

B94147022

1

085_IN848D_DP23_2023_2294243

Ecocelta Galicia, S.L.

B36449643

1

086_IN848D_DP23_2023_2294276

Baup Solutions, S.L.

B70552625

2

087_IN848D_DP23_2023_2294540

Stilinea Cocinas, S.A.

A15800329

3

091_IN848D_DP23_2023_2294623

Estudio Seijo, S.L.

B15990054

1

095_IN848D_DP23_2023_2294760

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

3

100_IN848D_DP23_2023_2294853

Gaictech, Sociedade Limitada

B27711183

2

105_IN848D_DP23_2023_2294937

Artio Nutrición, S.L.

B72661226

2

106_IN848D_DP23_2023_2294940

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

2

107_IN848D_DP23_2023_2294970

Xestión Empresarial Innovadora, S.L.

B10582500

3

112_IN848D_DP23_2023_2295037

Ledmon Marketing y Multimedia, S.L.

B94072071

2

114_IN848D_DP23_2023_2295050

Ensayos y Certificaciones XXI, Sociedade Limitada

B01635440

2

115_IN848D_DP23_2023_2295053

Empresa con Propósito Montefaro Pedrachá, S.L.

B72638836

2

Causas de desestimación

1

Non acadar os 50 puntos que exixe o artigo 20.2 da convocatoria.

2

Non acadar os 35 puntos que exixe o artigo 21.2 da convocatoria.

3

Non presentar un orzamento subvencionable dun mínimo de 50.000,00 €, segundo o exixido no artigo 7 da convocatoria.

ANEXO IV

Solicitudes desestimadas, liña 2

Nº de expediente

Razón social

CIF

Motivos

005_IN848D_IP23_2023_2236551

Epoltech, S.L.

B70602958

1

023_IN848D_IP23_2023_2279616

Esquío Ingeniería, S.L.

B27752641

1

033_IN848D_IP23_2023_2284247

Kauman, S.A.

B27752641

1

034_IN848D_IP23_2023_2284291

Meifus Industrial, S.L.

B36491934

1

041_IN848D_IP23_2023_2285971

Simón Pardiñas López

47371940J

1

045_IN848D_IP23_2023_2287627

Insectnova, S.L.

B13678826

1

048_IN848D_IP23_2023_2287747

Blue Marine Oil, S.L.

B10862787

1

050_IN848D_IP23_2023_2288266

Ceo2green, S.L.

B27806801

1

060_IN848D_IP23_2023_2292767

Maderas Díaz Ramos, S.L.

B27486430

1

065_IN848D_IP23_2023_2293568

Ingade Connect, S.L.

B90399577

1

080_IN848D_IP23_2023_2294131

Smart Vitamins, S.L.

B70615679

2, 3 (tras revisión do orzamento)

089_IN848D_IP23_2023_2294570

Galmedica, S.L.

B32155269

1

099_IN848D_IP23_2023_2294849

Salud Laboral Gallega, S.L.

B32471583

1

101_IN848D_IP23_2023_2294882

Egatel, S.L.

B32151532

1

103_IN848D_IP23_2023_2294887

Authusb, S.L.

B27858406

1

Causas de desestimación

1

Non acadar os 50 puntos que exixe o artigo 20.2 da convocatoria.

2

Non acadar os 35 puntos que exixe o artigo 21.2 da convocatoria.

3

Non presentar un orzamento subvencionable dun mínimo de 50.000,00 €, segundo o exixido no artigo 7 da convocatoria.

ANEXO V

Solicitudes inadmitidas

Nº de expediente

Razón social

CIF

Motivos

015_IN848D_DP23_2272646

Estándar Gestión Alimentaria, S.L.

B27713684

2

025_IN848D_DP23_2280854

Ocean Kube Environment, S.L.

B94195724

2

037_IN848D_IP23_2023_2285393

AR-VR Meifus Engineering, S.L.

B27863588

1, 2

053_IN848D_DP23_2290430

Nunstudio, S.L.

B01876655

2

066_IN848D_IP23_2023_2293660

Valdeconsa, S.L.

B32299885

1

070_IN848D_DP23_2293784

3.14 Financial Contents, S.L.

B15831217

3

079_IN848D_DP23_2294124

Asenjo-Montenegro Vigo Soluciones, S.L.

B27708866

1

084_IN848D_IP23_2023_2294232

Strategic Minerals Spain, S.L.

B37512753

1

104_IN848D_IP23_2023_2294899

Alia Technologies, S.L.

B32460651

1

108_IN848D_IP23_2023_2294984

Foodtec R&D&I Consulting, S.L.

B42955781

1

111_IN848D_DP23_2295014

Lavelle Europe, S.L.U

B10665040

2

113_IN848D_DP23_2295040

Recarbo Analytics, S.L.

B44841716

1

115_IN848D_IP23_2023_2295053

Empresa con Propósito Montefaro Pedrachá, S.L.

B72638836

1

Causas de inadmisión

1

Non presentación das memorias (anexos IV, VI ou VII) dentro do período de admisión da solicitude.

2

Artigo 5.c) da convocatoria.

3

Renuncia.