DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Luns, 4 de decembro de 2023 Páx. 66939

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2023 pola que se nomea persoal emérito do Servizo Galego de Saúde.

O Decreto 36/2010, do 11 de marzo, modificado polo Decreto 97/2012, do 16 de marzo, e modificado tamén polo Decreto 170/2014, do 26 de decembro, regula o procedemento para o recoñecemento, con carácter excepcional, da condición de persoal emérito das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, así como os dereitos inherentes a este recoñecemento e o réxime de actividades deste persoal.

Preténdese así recoñecer o prestixio e a importancia profesional de profesionais sanitarios xubilados/as, así como facilitar, durante o período de tempo establecido e mentres as condicións de saúde llelo permitan, a existencia dunha relación activa coa institución sanitaria de adscrición, realizando funcións de consultoría, asesoría e formación, aproveitando desa forma a experiencia e os coñecementos adquiridos durante a vida laboral previa á súa xubilación.

Tanto o Decreto 36/2010, do 11 de marzo, modificado polo Decreto 97/2012, do 16 de marzo, e modificado tamén polo Decreto 170/2014, do 26 de decembro, como a Orde do 27 de outubro de 2010 que o desenvolve, establecen que, unha vez elaborada a proposta de nomeamento pola Comisión de Valoración creada para o efecto, a Xerencia do Servizo Galego de Saúde a elevará á persoa titular da consellería, quen procederá, se é o caso, ao nomeamento do persoal emérito.

A Orde do 27 de xullo de 2010 establece que o nomeamento de persoal emérito que se pode realizar anualmente será como máximo de seis (6) persoas.

De acordo co anterior, en uso das facultades atribuídas polo Decreto 36/2010, do 11 de marzo, modificado polo Decreto 97/2012, do 16 de marzo, e polo Decreto 170/2014, do 26 de decembro; e polos decretos 136/2019 e 137/2019, do 10 de outubro, polos que se establece, respectivamente, a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde,

RESOLVO:

Nomear como persoal emérito as persoas que figuran no anexo da presente resolución por un período dun ano, ou ata que cumpran 72 anos, que se poderá prorrogar, como máximo, por outro período de idéntica duración.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso administrativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2023

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Nome e apelidos:

Miguel Ángel Caínzos Fernández

Especialidade:

cirurxía xeral e do aparello dixestivo

Centro asignado:

Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Nome e apelidos:

Darío Nicolás Durán Muñoz

Especialidade:

cirurxía cardiovascular

Centro asignado:

Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Nome e apelidos:

Luisa Pérez Álvarez

Especialidade:

cardioloxía

Centro asignado:

Área Sanitaria da Coruña e Cee

Nome e apelidos:

Luciano Vidán Martínez

Especialidade:

medicina de familia

Centro asignado:

Área Sanitaria da Coruña e Cee