DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Venres, 15 de decembro de 2023 Páx. 68865

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais cualificadores no proceso selectivo, polo sistema de concurso-oposición, para o ingreso á condición de persoal estatutario fixo en diversas categorías, convocado mediante as resolucións do 14 e 15 de decembro de 2022.

Mediante as resolucións do 14 e 15 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 3, do 4 de xaneiro de 2023), convócase concurso-oposición para o ingreso ás categorías de facultativo/a especialista de área en diversas especialidades, médico/a asistencial 061, médico/a coordinador/a 061 e médico/a de admisión e documentación clínica.

Na base sétima das ditas resolucións disponse que o tribunal cualificador do concurso-oposición será nomeado pola autoridade convocante cunha antelación mínima dun mes ao día da data de realización das probas, e, para este efecto, publicarase a oportuna resolución no Diario Oficial de Galicia.

A Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público (BOE núm. 312, do 29 de decembro), establece que os procesos selectivos para a cobertura de prazas incluídas nas ofertas de emprego público aprobadas no marco dos procesos de estabilización de emprego temporal deberán finalizar antes do 31 de decembro de 2024.

Co obxecto de dar cumprimento ao disposto nesta regulación, e de conformidade coa base sétima das resolucións de convocatoria, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

ACORDA:

Primeiro. Nomear os membros dos tribunais, titulares e suplentes, que xulgarán o proceso selectivo, polo sistema de concurso-oposición, para o ingreso nas categorías de facultativo/a especialista de área nas especialidades de Alergoloxía, Anatomía Patolóxica, Anestesioloxía e Reanimación, Anxioloxía e Cirurxía Vascular, Aparello Dixestivo, Cardioloxía, Cirurxía Cardiovascular, Cirurxía Oral e Maxilofacial, Cirurxía Pediátrica, Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora, Cirurxía Torácica, Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo, Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía, Endocrinoloxía e Nutrición, Hematoloxía e Hemoterapia, Medicina Física e Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva e Saúde Pública, Microbioloxía e Parasitoloxía, Nefroloxía, Neurocirurxía, Neuroloxía, Oftalmoloxía, Oncoloxía Médica, Otorrinolaringoloxía, Pediatría e as súas áreas específicas, Pneumoloxía, Psicoloxía Clínica, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatoloxía e Uroloxía; médico/a asistencial 061, médico/a coordinador/a 061, médico/a de admisión e documentación clínica e os membros titulares na categoría de facultativo/a especialista de área na especialidade de Xeriatría, convocado mediante as resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde do 14 e 15 de decembro de 2022 e que se relacionan no anexo desta resolución.

Segundo. Declarar de aplicación a estes procesos as normas de funcionamento e actuación dos tribunais e do persoal colaborador, negociadas e aprobadas na Mesa Sectorial de Sanidade, á disposición das persoas interesadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Terceiro. Esta resolución producirá os seus efectos a partir do mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2023

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Nomeamento de tribunais facultativos

Facultativo/a especialista de área en Alergoloxía

Presidenta titular

Rodríguez Vázquez, Virginia María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Secretaria titular

Prado Vaamonde, Margarita

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Fernández Rodríguez, Mónica

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Vogal titular

López Rico, María Rosario

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Vogal titular

Núñez Orjales, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Presidenta suplente

Liñares Mata, Tania

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Secretario suplente

Patiño Patón, Francisco

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal suplente

Rodríguez Zuazo, Idoia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Vogal suplente

Parra Arrondo, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Vogal suplente

Varela Losada, Susana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Facultativo/a especialista de área en Anatomía Patolóxica

Presidente titular

Mateos Martín, Alejandro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Secretaria titular

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Pombo Otero, Jorge Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Vogal titular

López Solache, Laura

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Vogal titular

Abdulkader Nallib, Ihab

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Presidente suplente

Lazare Iglesias, Héctor

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Secretario suplente

Potel Villar, Daniel

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal suplente

Bouso Montero, Marta

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Vogal suplente

Neira de Paz, Carlos Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Vogal suplente

Juaneda-Magdalena Benavides, Laura

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Facultativo/a especialista de área en Anestesioloxía e Reanimación

Presidente titular

Otero Ibáñez, Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Secretario titular

Potel Villar, Daniel

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal titular

Pereira Loureiro, Miguel Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Vogal titular

Curt Nuño, Federico

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Vogal titular

Bermúdez López, María José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Presidenta suplente

Veiras del Río, Sonia María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Secretaria suplente

Fiel Paz, Nieves

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Vázquez Lamas, Miriam

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Vogal suplente

López Álvarez, Servando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Vogal suplente

Núñez Aguado, Domingo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Facultativo/a especialista de área en Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Presidenta titular

González Martínez, Patricia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Secretaria titular

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Carballo Pérez, Eva

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Vogal titular

Torre Eiriz, Jorge

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Vogal titular

Rodríguez Feijoo, Gracia Perfecta

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Presidente suplente

Rodríguez Río, Alejandro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Secretario suplente

García Caeiro, Javier

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal suplente

Durán Mariño, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Vogal suplente

Vilariño López-Barranco, María del Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Vogal suplente

Vidal Rey, Jorge

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Facultativo/a especialista de área en Aparello Dixestivo

Presidente titular

Couto Worner, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Secretaria titular

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Francisco González, María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Vogal titular

Marti Marques, Eva

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Vogal titular

Molina Pérez, Esther

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Presidente suplente

Vázquez Dourado, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Secretario suplente

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Macías García, Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Vogal suplente

Cid Gómez, Lucía Amelia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Vogal suplente

González Ramírez, José Abel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Facultativo/a especialista de área en Cardioloxía

Presidenta titular

Vázquez Fernández, Sofía

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Secretaria titular

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

González Bermúdez, Inmaculada

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Vogal titular

Ríos Vázquez, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Vogal titular

Souto Castro, Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Presidenta suplente

Román Rego, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Secretario suplente

Peñas González, Orlando

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Escala de letrados

Vogal suplente

Aldama López, Guillermo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Vogal suplente

Rodríguez Vilela, Alejandro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Vogal suplente

Pérez Pérez, Alberto José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Facultativo/a especialista de área en Cirurxía Cardiovascular

Presidente titular

García Carro, Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Secretaria titular

Prado Vaamonde, Margarita

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Iglesias Gil, María del Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Vogal titular

Estévez Cid, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Vogal titular

Mosquera Rodríguez, Víctor Xesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Presidenta suplente

Adrio Nazar, Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Secretario suplente

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Martínez Comendador, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Vogal suplente

Lugo Adán, Julio César

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Vogal suplente

Casquero Villacorta, Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Facultativo/a especialista de área en Cirurxía Oral e Maxilofacial

Presidente titular

Albertos Castro, José María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Secretario/a titular

Peñas González, Orlando

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Escala de letrados

Vogal titular

Vázquez Mahía, Inés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Vogal titular

Luaces Rey, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Vogal titular

Díez Gil, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Presidente suplente

García-Rozado González, Álvaro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Secretaria suplente

Prado Vaamonde, Margarita

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Bilbao Alonso, Arturo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Vogal suplente

Patiño Seijas, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Vogal suplente

Martínez Seijas, Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Facultativo/a especialista de área en Cirurxía Pediátrica

Presidenta titular

Aneiros Castro, Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Secretaria titular

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Rodríguez Iglesias, Patricia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Vogal titular

Somoza Argibay, Iván

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Vogal titular

García Palacios, María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Presidenta suplente

Lema Carril, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Secretario suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Rodríguez Barca, Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Vogal suplente

Sánchez Abuín, Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Vogal suplente

Prada Arias, Marcos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Facultativo/a especialista de área en Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Presidenta titular

Trillo Bravo, Reyes Blanca

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Secretaria titular

Balboa Salgado, Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Brea García, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Vogal titular

Casteleiro Roca, María Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Vogal titular

Couto González, Iván

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Presidenta suplente

Lage Bouzamayor, Paloma

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Secretario suplente

Patiño Patón, Francisco

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal suplente

Comellas Melero, Nerea

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Vogal suplente

Lagoa Varela, José Vicente

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Vogal suplente

Gago Vidal, Bruno

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Facultativo/a especialista de área en Cirurxía Torácica

Presidente titular

Rivo Vázquez, José Eduardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Secretaria titular

Montero Furelos, María José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Blanco Ramos, Montserrat

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Vogal titular

Fernández Prado, Ricardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Vogal titular

Albort Ventura, Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Presidente suplente

Cañizares Carretero, Miguel Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Secretario suplente

García Caeiro, Javier

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal suplente

García Fontán, Eva María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Vogal suplente

García Prim, José María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Vogal suplente

Peña González, Emilio Isidro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Facultativo/a especialista de área en Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Presidente titular

López de los Reyes, Ramón Andrés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Secretaria titular

Montero Furelos, María José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Núñez Fernández, Sandra

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Vogal titular

Baltar Boileve, Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Vogal titular

Cano Valderrama, Óscar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Presidenta suplente

Bermúdez Pestonit, Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Secretario suplente

Potel Villar, Daniel

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal suplente

González López, Rocío

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Vogal suplente

Lesquereux Martínez, Lucía

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Vogal suplente

Barreiro Domínguez, Erica María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Facultativo/a especialista de área en Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Presidenta titular

Rodríguez Blanco, María Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Secretaria titular

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Suárez Conde, Ignacio Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Vogal titular

Abalde Pintos, María Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Vogal titular

Pampín Franco, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Presidenta suplente

Fernández Torres, Rosa María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Secretario suplente

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Gómez Centeno, María Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Vogal suplente

Feal Cortizas, Juan Carlos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Vogal suplente

García Doval, José Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Facultativo/a especialista de área en Endocrinoloxía e Nutrición

Presidente titular

Vidal Casariego, Alfonso José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Secretario titular

Peñas González, Orlando

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Escala de letrados

Vogal titular

Mantiñán Gil, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Vogal titular

Rivero Luis, María Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Vogal titular

Álvarez Castro, Paula

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Presidente suplente

Bernabeu Morón, Ignacio Juan

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Secretaria suplente

Balboa Salgado, Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Rodeiro Marta, Santiago Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Vogal suplente

De Matías Leralta, José María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Vogal suplente

Cotovad Bellas, Laura

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Facultativo/a especialista de área en Hematoloxía e Hemoterapia

Presidente titular

Albors Ferreiro, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Secretario titular

Potel Villar, Daniel

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal titular

Rodríguez Núñez, Rosa María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Vogal titular

Mosquera Orgueira, Adrián

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Vogal titular

Romero Picos, Esperanza

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Presidente suplente

Ulibarrena Redondo, Carlos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Secretaria suplente

Caamaño del Castillo, María Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Loyola Holgado, Inés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Vogal suplente

Lavilla Rubira, Esperanza

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Vogal suplente

Rodríguez Ruiz, Matilde

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Facultativo/a especialista de área en Medicina Física e Rehabilitación

Presidenta titular

Barrio Alonso, Manuela

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Secretaria titular

Balboa Salgado, Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Miguens Vázquez, Xoán

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Vogal titular

López Castro, Alejandro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Vogal titular

No Sánchez, Juan

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Presidente suplente

Ouviña Arribas, Rubén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Secretario suplente

Peñas González, Orlando

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Escala de letrados

Vogal suplente

Giadas Piñeiro, Rocío

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Vogal suplente

Gallego González, Susana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Vogal suplente

Yebra Martínez, María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Facultativo/a especialista de área en Medicina Intensiva

Presidenta titular

Bouza Vieiro, María Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Secretario titular

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Touceda Bravo, Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Vogal titular

González González, Raúl José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Vogal titular

Mosteiro Pereira, Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Presidenta suplente

García Allut, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Secretaria suplente

Pérez Otero, Yolanda

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Pérez Veloso, Marcos Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Vogal suplente

Castro Orjales, María José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Vogal suplente

Ortega Montes, Ana María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Facultativo/a especialista de área en Medicina Interna

Presidenta titular

Roca Pardiñas, Lorena María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Secretario titular

García Caeiro, Javier

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal titular

Soto Iglesias, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Vogal titular

Fernández Rial, José Álvaro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Vogal titular

Alende Sixto, María del Rosario

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Presidente suplente

Anibarro García, Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Secretaria suplente

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Ruanova Suárez, Sonia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Vogal suplente

Díaz Peromingo, José Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Vogal suplente

Sánchez Trigo, Sabela

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Facultativo/a especialista de área en Medicina Preventiva e Saúde Pública

Presidente titular

Suárez Lorenzo, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Secretaria titular

Caamaño del Castillo, María Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Bouzas Rodríguez, María Ángeles

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Vogal titular

García García, María Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Vogal titular

Alonso Burger, Susana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Presidente suplente

Fernández Naveiro, José Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Secretario suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Del Campo Pérez, Víctor

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Vogal suplente

Varela Camino, Ángela

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Vogal suplente

Paz Esquete, Javier José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Facultativo/a especialista de área en Microbioloxía e Parasitoloxía

Presidenta titular

Romero Jung, Patricia Alejandra

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Secretaria titular

Pérez Otero, Yolanda

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Navarro de la Cruz, Daniel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Vogal titular

Ordóñez Barrosa, Patricia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Vogal titular

Rey Cao, Sonia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Presidente suplente

Aguilera Guirao, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Secretario suplente

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Fernández González, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Vogal suplente

Gude González, María José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Vogal suplente

Cortizo Vidal, Sandra

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Facultativo/a especialista de área en Nefroloxía

Presidenta titular

López Iglesias, Antía

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Secretario titular

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Fidalgo Díaz, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Vogal titular

Santos Nores, Juan

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Vogal titular

Millán Díaz, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Presidente suplente

Gándara Martínez, Argimiro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Secretaria suplente

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

López Muñiz, Andrés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Vogal suplente

Iglesias Forneiro, Alfonso

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Vogal suplente

Díaz Cambre, Helena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Facultativo/a especialista de área en Neurocirurxía

Presidenta titular

Vázquez Domínguez, María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Secretario/a titular

Fiel Paz, Nieves

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Castro Castro, Julián

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Vogal titular

Santín Amo, José María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Vogal titular

Frieiro Dantas, Carla

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Presidente suplente

Sanromán Álvarez, Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Secretaria suplente

De Castro Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Iglesias Pais, Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Vogal suplente

Aran Echabe, Eduardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Vogal suplente

Otero López, Rocío

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Facultativo/a especialista de área en Neuroloxía

Presidente titular

Maciñeiras Montero, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Secretaria titular

De Castro Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Santos García, Diego

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Vogal titular

Costa Arpin, Eva

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Vogal titular

Suárez Gil, Paula

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Presidente suplente

Leira Muíño, Rogelio Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Secretaria suplente

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Pato Pato, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Vogal suplente

Mouriño Sestelo, Miguel Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Vogal suplente

Puy Núñez, Alfedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Facultativo/a especialista de área en Oftalmoloxía

Presidente titular

Abalo Lojo, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Secretaria titular

Sieiro González, María Concepción

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Cerdeira Pena, Patricia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Vogal titular

Pose Bazarra, Sara

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Vogal titular

Duarte Arias, Ares

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Presidente suplente

Ramón Santamaría, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Secretario suplente

García Caeiro, Javier

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal suplente

Guerriero Barrios, Carlos José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Vogal suplente

Otero Villena, María José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Vogal suplente

García Ben, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Facultativo/a especialista de área en Oncoloxía Médica

Presidente titular

De la Cámara Gómez, Juan

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Secretaria titular

Fiel Paz, Nieves

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Vázquez Tuñas, María Lidia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Vogal titular

Iglesias Rey, Leticia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Vogal titular

Anido Herranz, Urbano

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Presidente suplente

Carral Maseda, Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Secretario suplente

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Azpitarte Raposeiras, Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Vogal suplente

Afonso Afonso, Francisco Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Vogal suplente

Fernández Pérez, Isaura

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Facultativo/a especialista de área en Otorrinolaringoloxía

Presidente titular

Vaamonde Lago, Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Secretaria titular

Pérez Otero, Yolanda

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Hurtado Ruzza, Rafael Alfonso

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Vogal titular

García Carreira, María Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Vogal titular

Paulos Novoa, Marta

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Presidente suplente

Rubio Rodríguez, Juan Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Secretario suplente

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Pérez Villar, Joaquín

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Vogal suplente

Deus Abelenda, María Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Vogal suplente

Pallas Pallas, Estrella

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Facultativo/a especialista de área en Pediatría e as súas áreas específicas

Presidente titular

Fuentes Carballal, Jesús Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Secretario titular

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

López Conde, Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Vogal titular

Pérez Muñuzuri, Alejandro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Vogal titular

Berrocal Castañeda, María Montserrat

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Presidente suplente

Suárez Otero, Gerardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Secretaria suplente

Montero Furelos, María José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Moure González, José Domingo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Vogal suplente

Rodicio García, María Mercedes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Vogal suplente

López Franco, María Montserrat

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Facultativo/a especialista de área en Pneumoloxía

Presidente titular

Brun Otero, Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Secretaria titular

Rúa Moure, María Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Blanco Cid, Nagore

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Vogal titular

Martín Robles, Irene Carla

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Vogal titular

Tubío Pérez, Ramón Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Presidenta suplente

Represas Represas, Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Secretario suplente

Patiño Patón, Francisco

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal suplente

González Barcala, Francisco Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Vogal suplente

Pereiro Brea, Tara

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Vogal suplente

Baloira Villar, Adolfo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Facultativo/a especialista de área en Psicoloxía Clínica

Presidenta titular

Seijas Gómez, Raquel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Secretaria titular

De Castro Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Castro Bouza, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Vogal titular

Lastra Barreira, Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Vogal titular

Castro Casanova, Yolanda

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Presidente suplente

García Álvarez, Miguel Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Secretaria suplente

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Casas Araújo, Jacinto José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Vogal suplente

González Hermida, José Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Vogal suplente

Fernández Martínez, Rafael

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Facultativo/a especialista de área en Psiquiatría

Presidenta titular

Fontela Vivanco, Eva

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Secretaria titular

Rúa Moure, María Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Durán Rivas, Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Vogal titular

González Domínguez-Viguera, Luis Cleto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Vogal titular

Otero Lago, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Presidente suplente

Ortega Ruibal, Francisco José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Secretario suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Álvarez Ariza, María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Vogal suplente

Ferro Iglesias, Verónica

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Vogal suplente

Ecenarro Tomé, Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Facultativo/a especialista de área en Radiodiagnóstico

Presidenta titular

Tilve Gómez, Amara

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Secretaria titular

Caamaño del Castillo, María Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Fernández Armendariz, Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Vogal titular

Giraldo Marín, Juan Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Vogal titular

Trujillo Ariza, María Virginia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Presidenta suplente

Miras Castelao, Clara

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Secretario suplente

Peñas González, Orlando

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Escala de letrados

Vogal suplente

Lázaro González, Verónica

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Vogal suplente

García Blanco, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Vogal suplente

Galindo Vicente, María Cruz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Facultativo/a especialista de área en Reumatoloxía

Presidente titular

Hernández Rodríguez, Íñigo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Secretario titular

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Vázquez Pérez-Coleman, Julio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Vogal titular

Salgado Pérez, Eva

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Vogal titular

Pérez Pampín, Eva

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Presidente suplente

Graña Gil, Jenaro Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Secretaria suplente

Carracedo Durán, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Souto Vilas, Alejandro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Vogal suplente

Maneiro Fernández, José Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Vogal suplente

Losada Ares, Laura

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Facultativo/a especialista de área en Uroloxía

Presidente titular

Carballo Quinta, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Secretario titular

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Romero Selas, Estefanía

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Vogal titular

Villasenín Parrado, Lorena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Vogal titular

Ponce Díaz-Reixa, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Presidente suplente

Cimadevila García, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Secretaria suplente

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Chaves Santamaría, Mirian

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Vogal suplente

Caramés Masana, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Vogal suplente

Puñal Pereira, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Facultativo/a especialista de área en Xeriatría

Presidente titular

Pérez Soto, Daniel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Secretaria titular

Rigueiro Veloso, Cristina

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Mosquera Pena, Marcelino

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Vogal titular

Barros Cerviño, Sonia María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Vogal titular

Benito Torres, Consuelo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Médico/a asistencial do 061

Presidente titular

López Calvete, Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a asistencial do 061

Secretario titular

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Pavón Prieto, María del Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a asistencial do 061

Vogal titular

García Mur, Tamara

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de Familia de Atención Primaria

Vogal titular

Souto Mata, Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a asistencial do 061

Presidenta suplente

Castro Abella, María Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a asistencial do 061

Secretaria suplente

Rúa Moure, María Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

López Unanua, María del Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a asistencial do 061

Vogal suplente

Castro Trillo, Juan Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a asistencial do 061

Vogal suplente

González Blanco, María Amparo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a asistencial do 061

Médico/a coordinador do 061

Presidente titular

Miras Bello, Carlos David

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a coordinador do 061

Secretaria titular

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

García Mosteiro, Silvia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a coordinador do 061

Vogal titular

Contreras Martinón, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a coordinador do 061

Vogal titular

Ferreira Pardo, Jesús David

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de Familia de Atención Primaria

Presidenta suplente

Dosil Díaz, María Olga

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a coordinador do 061

Secretario suplente

Potel Villar, Daniel

Funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Vogal suplente

Pichel Loureiro, Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de urxencias hospitalarias

Vogal suplente

Díaz Jullien, Carlota

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de Familia de Atención Primaria

Vogal suplente

García Sueiras, Berta

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a coordinador do 061

Médico/a de Admisión e Documentación Clínica

Presidenta titular

Rodríguez Vázquez, María Holanda

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de admisión e documentación clínica

Secretaria titular

Carracedo Durán, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Zapata Barro, María Dolores

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de admisión e documentación clínica

Vogal titular

Sánchez Rodríguez, María Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de admisión e documentación clínica

Vogal titular

Díaz López, Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de admisión e documentación clínica

Presidente suplente

Antuña Suárez, Francisco Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de admisión e documentación clínica

Secretaria suplente

Sieiro González, María Concepción

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Sierra Gómez, María Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de admisión e documentación clínica

Vogal suplente

Nogueira Fariña, Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de admisión e documentación clínica

Vogal suplente

Fondevila López, Amparo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico/a de admisión e documentación clínica