DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Luns, 18 de decembro de 2023 Páx. 68945

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de abril de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PR803D).

Conforme o establecido no artigo 24 da Orde do 19 de abril de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PR803D), unha vez ultimada a concesión de axudas, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das concedidas, con indicación das entidades beneficiarias, contía e finalidade.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas pola Resolución do director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, do 31 de xullo de 2023, de conformidade coa Orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 83, do 2 de maio):

– 28 proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior que executarán as organizacións non gobernamentais de cooperación para o desenvolvemento (ONGD), por un importe global de un cinco millóns trescentos mil euros (5.300.000,00 €), nas contías, beneficiarios e finalidade, que se relacionan no anexo I.

– 4 proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior que executarán os outros axentes de cooperación (universidades, sindicatos, empresas ou organizacións empresariais e comunidades galegas no exterior) por un importe total de setecentos mil euros (700.000,00 €), cuxa distribución aos beneficiarios, contías e aplicacións orzamentarias se relacionan no anexo II.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2023

Jesús Gamallo Aller
Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

ANEXO I

Axudas para proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior que executarán as organizacións non gobernamentais de cooperación para o desenvolvemento (ONGD)

Nº expte.

Entidade solicitante

Denominación do proxecto

Orzamento total que figura na solicitude

Subvención solicitada

Subvención concedida

Total 2023

Total 2024

Subvención concedida

PR803D 2023 48

Asemblea de Cooperación pola Paz

Mellorar as capacidades produtivas e de gobernanza do sector da pesca artesanal salvadoreña desde un enfoque de inclusión, sustentabilidade e resiliencia ecolóxica

239.124,40

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 51

Fundación Ayuda en Acción en agrupación con Anfaco

Impulsar o desenvolvemento da pesca artesanal e acuícola mediante unha estratexia articulada en seguridade alimentaria e empoderamento económico das familias en Sechura, con enfoque de xénero, gobernanza e prevención ante a emerxencia climática, Perú

247.368,42

235.000,00

94.000,00

141.000,00

235.000,00

PR803D 2023 17

Fundación Balms para la Infancia en agrupación coa Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos

Mulleres e adolescentes apoderadas para a transformación das desigualdades de xénero nos distritos de Andahuaylillas, Huaro, Urcos e Ocongate da provincia de Quispicanchi-Cusco, Perú. Fase II

243.058,21

207.021,47

82.808,59

124.212,88

207.021,47

PR803D 2023 31

Solidariedade Internacional de Galicia

Promoción da soberanía alimentaria, mellorando a calidade de vida de mulleres e homes dos municipios de Jocoaitique e Meanguera, O Salvador

221.440,81

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 37

Arquitectura Sin Fronteras en agrupación coa Asociación Proyde

Proxecto Q´aq´iq (espírito vital) para mellorar a calidade educativa, o benestar socioemocional e as condicións hixiénico sanitarias en 13 escolas de primaria do departamento de Retalhuleu, Guatemala, no marco do contexto de pospandemia da COVID-19. Fase 3 (peche)

258.595,45

235.000,00

94.000,00

141.000,00

235.000,00

PR803D 2023 36

Arquitectura sin Fronteras

Proxecto Te Chwinqlal (para a vida) para o fortalecemento das capacidades de planificación e xestión participativa, e a mellora dos servizos básicos e a gobernanza en materia de hábitat, auga, saneamento e hixiene, desde un enfoque de xénero e inclusión, das 267 familias indíxenas, compostas maioritariamente por mulleres viúvas e solteiras da Comunidade Mam Cajolá, recentemente asentada no municipio de Champerico, en Guatemala

232.101,88

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 11

Médicos del Mundo

Rompendo barreiras. Mellorar o acceso aos servizos de saúde sexual e reprodutiva integrais e inclusivos, para mozos e adolescentes chiquitanos, mediante o fortalecemento do sistema de atención primaria en 3 municipios da rede de saúde Velasco no departamento de Santa Cruz, Bolivia

211.250,00

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 15

Asociación AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo

Mellora da oferta educativa e promoción da participación cidadá e dos dereitos da infancia na zona fronteiriza do NE de Guinea Bissau

232.228,28

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 47

Amigos da Terra

Apoderamento para o exercicio dos dereitos das mulleres rurais coa participación social e política e unha vida libre de violencias, a soberanía alimentaria e a nutrición saudable e o acceso a recursos económicos en El Corpus e Orocuina (Honduras)

231.770,00

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023-8

Manos Unidas

Promovendo o desenvolvemento económico rural inclusivo e sustentable en 4 comunidades dos municipios de Tacaná e Sibinal, San Marcos, Guatemala. Fase II

342.297,27

183.483,78

73.393,51

110.090,27

183.483,78

PR803D 2023 49

Fundación Fabre

Fortalecemento da seguridade alimentaria nutricional da poboación vulnerable en 3 comunidades rurais de Tacaná, San Marcos, Guatemala

250.545,43

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 50

Sodepaz

Dereito a vivenda digna, adecuada e saudable para familias indíxenas Ch´orti´ da Rexión VIII de Jocotán, Corredor Seco Oriental (Guatemala)

255.826,79

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 46

Fundación Vicente Ferrer

Apoderamento individual, social e económico das mulleres cabeza de familia viúvas ou solteiras da rexión de Madakasira a través do acceso aos seus dereitos e a loita contra a discriminación social, na India

475.192,72

184.999,93

73.999,97

110.999,96

184.999,93

PR803D 2023 33

Fundación Ayuda en Acción

Competitividade empresarial de mulleres e xuventude na cadea de valor de lácteos do Corredor Seco de Nicaragua

285.898,00

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR 803D 2023-3

Fundación Religiosos para la Salud en agrupación con Misioneros Seglares Vicencianos

Mellorado o acceso e información aos recursos de atención e asistencia técnica legal de mulleres, nenas e adolescentes vítimas de violencia de xénero no departamento de Cochabamba, Bolivia. Fase I

251.955,90

235.000,00

94.000,00

141.000,00

235.000,00

PR803D 2023-5

Farmacéuticos Mundi

Fortalecemento de capacidades para o exercicio do dereito das mulleres, nenas e adolescentes a unha vida libre de violencias no municipio de Nahuala (Sololá), con enfoque de dereitos, xénero e interculturalidade, Guatemala

200.319,02

180.000,00

72.000,00

108.000,00

180.000,00

PR803D 2023 43

Asemblea de Cooperación pola Paz

Mellorar a seguridade alimentaria, os medios de vida e a resiliencia ambiental de 30 comunidades campesiñas organizadas dos municipios de Bohechío, Las Yayas e Padre Las Casas, provincias de Azua e San Juan, República Dominicana

212.375,08

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 20

Fundación Taller de Solidaridad

Promover a autonomía económica nas mulleres das redes de soporte e acompañamento para a prevención da violencia de xénero nos distritos de Chulucanas e La Matanza na Región Piura (Perú), en línea cos ODS 5 e 8

205.600,00

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 12

Fundación Entreculturas-Fe y Alegría

Xuventude en condicións de vulnerabilidade, maioritariamente mulleres, acceden a medios de vida diversificados nos departamentos de San Vicente e Usulután, El Salvador

205.949,73

184.940,34

73.976,14

110.964,20

184.940,34

PR803D 2023 52

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

Restauración das lagoas de inverno como modo de vida das poboacións pesqueiras de Namasigüe e El Triunfo. Fase 1

238.665,26

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 45

Amigos da Terra

Promovendo ecosistemas resilientes como base para a seguridade alimentaria e o crecemento económico sostido de comunidades rurais de Río San Juan, Nicaragua

195.325,00

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 16

Fundación Taller de Solidaridad en agrupación coa Fundación Entreculturas-Fe y Alegría

Mellora de ingresos e de calidade de vida de familias emprendedoras turísticas da RTA, a través do fortalecemento do turismo comunitario e a convivencia comunal e familiar nas comunidades de Yanacancha, Andamayo, Pacchanta e Cuyuni da provincia de Quispicanchi, Cusco, Perú, en liña cos ODS 8 e 16

265.000,00

235.000,00

94.000,00

141.000,00

235.000,00

PR803D 2023 32

Fundación Educación y Cooperación Educo

Apoderamento económico, social e ambiental de mulleres rurais para a erradicación da violencia baseada en xénero en 7 comunidades do municipio de Matagalpa, Nicaragua

200.000,00

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

Pr803D 2023 35

Fundación Balms para la Infancia

Mellora das condicións de vida para a ampliación das capacidades e as liberdades das persoas mediante un proceso de participación cidadá e comunitaria con enfoque de xénero no distrito municipal Santiago Oeste-Asociado a IDI Rep. Dominicana. Fase III

214.220,76

184.997,70

73.999,08

110.998,62

184.997,70

PR 803D 2023-4

Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso)

Mellora das capacidades, as ferramentas e as alianzas estratéxicas das mulleres dominicanas organizadas para contrarrestar a cultura de violencia sexual no ámbito educativo, comunitario, político e mediático de República Dominicana

200.304,40

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 19

Fundación InteRed

Mulleres organizadas de pobos orixinarios de Puno fortalecidas nas súas capacidades, desde unha cidadanía intercultural crítica, inciden polos seus dereitos políticos e vida libre de violencias machistas, Perú

195.986,84

185.000,00

74.000,00

111.000,00

185.000,00

PR803D 2023 30

Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles

Reforzar o sistema público de saúde hondureño a través da mellora da atención primaria en saúde incorporando o enfoque de xénero, en 10 comunidades rurais do municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, Honduras

260.064,28

182.171,35

72.868,54

109.302,81

182.171,35

PR803D 2023 41

Solidariedade Internacional de Galicia

Fortalecemento das capacidades de organizacións da sociedade civil e comunitarias involucradas na promoción e protección do dereito das mulleres maias a unha vida libre de violencias, con pertinencia cultural, na zona norte, centro, occidente e oriente de Guatemala

237.067,50

185.000,00

36.954,17

55.431,26

92.385,43

Total

6.809.531,43

5.392.614,57

2.120.000,00

3.180.000,00

5.300.000,00

ANEXO II

Axudas para proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior que executarán
os outros axentes de cooperación

Nº expte.

Entidade solicitante

Denominación do proxecto

Orzamento total que figura na solicitude

Subvención solicitada total

Subvención concedida

Total 2023

Total 2024

Subvención concedida

PR803D 2023 42

ICARTO-Innovación, Cooperación, Cartografía y Territorio

Mellora na sustentabilidade e uso eficiente nos sistemas de auga potable rurais no Salvador

253.975,00

180.044,00

72.017,60

108.026,40

180.044,00

PR803D 2023-13

Fundación Mujeres

Promovendo a soberanía alimentaria das familias indíxenas do cantón Yacuambi, Ecuador-ODS 2

201.416,47

183.675,19

73.470,08

110.205,11

183.675,19

PR 803D 2023-1

Fundación Galicia Innova

Programa de innovación tecnolóxica agropecuaria e forestal para o desenvolvemento socioeconómico de 9 comunidades de bosque do val de San Lorenzo, na rexión de Piura-Perú, xestionado polas asociacións de mulleres. Programa Innova-T San Lorenzo

204.700,00

184.100,00

73.640,00

110.460,00

184.100,00

PR803D 2023-6

Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación do impacto do cambio climático en humedais altoandinos para deseñar estratexias de adaptación para comunidades locais vulnerables (Puna resiliente): ensaio piloto no nevado Coropuna (Perú)

194.800,00

185.000,00

60.872,32

91.308,49

152.180,81

Total

854.891,47

732.819,19

280.000,00

420.000,00

700.000,00