DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Xoves, 21 de decembro de 2023 Páx. 69923

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2023 pola que se adxudican as axudas convocadas pola Orde do 5 de setembro de 2023 destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2023/24, fóra do ámbito do programa Erasmus+.

Mediante a Orde do 5 de setembro de 2023, Diario Oficial de Galicia do 14 de setembro, convocáronse as axudas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2023/24, fóra do ámbito do programa Erasmus+.

De acordo co establecido no artigo 11 da convocatoria, desde o día 8 ao 21 de novembro de 2023, expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e as persoas interesadas, durante ese mesmo prazo, puideron emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria. Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder as axudas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2023/24, fóra do ámbito do programa Erasmus+, ao alumnado que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variación nos datos do anexo I achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo I) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegar estas axudas ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 5 de setembro de 2023, Diario Oficial de Galicia do 14 de setembro, e nesta orde, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro, total ou parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto no artigo 33 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Listaxe de concedidas

Nº de expediente

Apelidos

Nome

NIF

Contía concedida

Universidade

ED441B-2023-00000014-00

Abel Paz

María

***6046**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000044-00

Acuña de la Torre

Sira

***8380**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000060-00

Álvarez Consuegra

Paula

***7525**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000072-00

Amor Cebrián

Pablo

***5273**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000024-00

Añón Rúa

Nuria

***1478**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000011-00

Balado Cabaleiro

Coral

***0239**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000022-00

Barreiro Campo

Íñigo

***7722**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000027-00

Bastos Rodríguez

Silvia

***1987**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000006-00

Blanco Prego

Martín

***5846**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000012-00

Bugarín Fernández

Marta

***9122**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000010-00

Carballo Salgado

Yago

***9123**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000023-00

Carballo Salgado

Paula

***9868**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000064-00

Centeno Moro

María

***3378**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000035-00

Da Fonseca Castaño

María

***1936**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000055-00

Davila Pérez

Aroa

***1183**

2.500 €

UDC

ED441B-2023-00000056-00

De la Torre Iglesias

Hugo

***7858**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000038-00

Devesa Parcero

Berta

***4405**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000049-00

Díaz Viñambres

Pablo

***7597**

1.700 €

USC

ED441B-2023-00000048-00

Díez López

Ulla

***4670**

1.700 €

UDC

ED441B-2023-00000005-00

Domínguez Barreiro

Paula

***1815**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000065-00

Eiroa Durán

Rosalía

***9246**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000020-00

Estévez Rodríguez

Diana

***8656**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000032-00

Fernández Fidalgo

Álvaro

***2291**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000031-00

Fernández Tagle Muñoz

Jimena Valentina

***1916**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000041-00

Fresco Polo

Noa

***5997**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000068-00

Galán Ramos

Rocío

***7775**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000019-00

García Carbonell

Laura

***9944**

2.500 €

UDC

ED441B-2023-00000008-00

González González

Alba

***8156**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000025-00

González Porto

Víctor

***2692**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000057-00

Guscin Bernal

Catherine Victoria

***1263**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000067-00

Guzmán Ferrero

Ana

***6328**

1.700 €

UDC

ED441B-2023-00000015-00

Herranz Franco

Alaia

***3056**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000034-00

Landrove Pérez-Gorgoroso

Pablo

***2944**

1.700 €

USC

ED441B-2023-00000021-00

Leiros Porto

Lucía

***8369**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000050-00

López Díaz

Anthía

***5116**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000004-00

Lousa Ferreira

Iria

***0120**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000052-00

Machado Moreira Padrão

Matilde

***9952**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000047-00

Martínez Cordón

Candela

***2992**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000054-00

Martínez Álvarez

Carolina

***2913**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000003-00

Martínez Rodríguez

Sara

***5860**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000030-00

Martínez Vázquez

Lucía

***7490**

2.500 €

UDC

ED441B-2023-00000033-00

Naveiras Alba

Mario

***9156**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000026-00

Noya Prieto

Andrea

***8737**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000009-00

Oubiña Aragunde

María Ester

***7450**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000071-00

Parajó Paramos

Aurora

***5372**

2.500 €

UDC

ED441B-2023-00000036-00

Pereira de Sousa

María Carolina

***9887**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000037-00

Pereira Couceiro da Costa Soares

Ana Luisa

***6555**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000053-00

Portela Lorenzo

Rafael

***2406**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000028-00

Pose Rama

Sara

***4168**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000017-00

Pozuelo Van De Walle

Alejandro

***8764**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000018-00

Riera Martínez

Clara

***9994**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000061-00

Rodríguez Pérez

Kea

***2003**

2.500 €

UDC

ED441B-2023-00000069-00

Rodríguez Cacharrón

Laura

***9703**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000046-00

Samartino López

Miguel

***2291**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000029-00

Sánchez Díez

Miguel

***1287**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000013-00

Santos Costas

Daniel

***2207**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000039-00

Sobrado Pardo

Martín

***9658**

2.500 €

UDC

ED441B-2023-00000062-00

Suárez Ruiz

Carmen

***9763**

2.500 €

UDC

ED441B-2023-00000051-00

Táboas Rodríguez

Uxía

***0285**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000070-00

Teijeiro Crespo

Raquel

***3849**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000016-00

Valle Gómez

Clara

***8236**

2.500 €

UDC

ED441B-2023-00000002-00

Vázquez Quiroga

Iago

***9294**

2.500 €

UVigo

ED441B-2023-00000063-00

Vázquez Prieto

Nadia

***6708**

2.500 €

USC

ED441B-2023-00000040-00

Vidal Araujo

Rosana

***6587**

2.500 €

UDC

ED441B-2023-00000066-00

Viqueira Romero

Luna

***6046**

2.500 €

UVigo

Listaxe de denegadas

Nº de expediente

Apelidos

Nome

NIF

Universidade

Estado

Motivos exclusión

ED441B-2023-00000045-00

Baiju

Mayoor

***1206**

UVigo

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2023-00000059-00

Costoya González

Francisco Javier

***6954**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2023-00000043-00

Domínguez Domínguez

Carlota

***6302**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2023-00000058-00

Fernández Rivera

Lía

***9041**

UVigo

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2023-00000001-00

González Díaz

Paula

***2783**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2023-00000042-00

Pampín Rodríguez

Iria Hongdan

***7841**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2023-00000007-00

Vilacoba Blanco

Candela

***7736**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria