DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 29 de decembro de 2023 Páx. 71786

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

ORDE do 21 de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2024-2026 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 29 de decembro) (códigos de procedemento PE403A, PE403C, PE403D e PE403E).

A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, establece que a política da Administración autonómica terá, en relación coa conservación e a xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros, entre outros obxectivos, o establecemento e a regulación de medidas dirixidas á conservación, á xestión e á explotación responsable, racional e sustentable dos recursos mariños vivos. Entre as medidas de conservación e xestión que recolle a dita lei figura a adopción, logo de audiencia do sector afectado, de plans de xestión definidos como medidas reguladores da actividade pesqueira e marisqueira.

O Decreto 153/2019, do 21 de novembro, polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas, establece que a extracción dos recursos xerais estará suxeita ao Plan xeral de explotación marisqueira, aprobado con carácter trianual pola Consellería do Mar, e regula os plans de xestión.

Nesta orde establécese o réxime necesario para que a explotación marisqueira en Galicia se realice coas garantías de desenvolver unha explotación sustentable dos recursos marisqueiros xerais, e tendo en conta aspectos de carácter ambiental, social e económico.

Os plans de xestión conteñen as medidas reguladoras da actividade marisqueira, ben que o exercicio da actividade está condicionado á posesión dun permiso de explotación para o marisqueo a pé ou da modalidade de marisqueo no permiso de explotación da embarcación, de acordo co establecido no artigo 39 da Lei 11/2008, do 3 de decembro.

Os plans de xestión incluídos no Plan xeral recollen obxectivos biolóxicos, ecolóxicos, económicos e sociais a tres anos, niveis de referencia e indicadores, así como estratexias de actuación. Os plans de xestión atenden a obxectivos biolóxicos relacionados co uso sustentable e a longo prazo dos recursos marisqueiros. Dentro dos obxectivos ecolóxicos destaca a participación das persoas mariscadores en actividades relacionadas coa protección da biodiversidade e ecosistemas mariños, en particular mediante a recollida pasiva de residuos. Finalmente, os obxectivos socioeconómicos están maioritariamente relacionados coa mellora dos ingresos e co mantemento ou creación de emprego.

Coa aprobación dos primeiros plans de xestión trianuais, con vixencia 2021-2023, incorporáronse os mencionados obxectivos biolóxicos, ecolóxicos, económicos e sociais. Logo do seguimento técnico realizado, púidose comprobar que a implicación do sector no cumprimento das estratexias é fundamental para cumprir estes obxectivos e dese xeito mellorar as súas condicións socioeconómicas, así como as condicións ecolóxicas das zonas de traballo e as biolóxicas das especies que se vaian extraer.

Os plans de xestión son o resultado dun estudo continuado da evolución dos recursos e do hábitat. Moitos dos traballos realizados para a elaboración e desenvolvemento dos plans de xestión achegan información estandarizada, que pode ser encadrada nos descritores 1, 2, 3, 6 e 10 definidos pola Directiva marco sobre a estratexia mariña (DMEM) como criterios para definir o bo estado ambiental.

As entidades do sector, titulares dos plans de xestión, realizan de forma coordinada e continua no tempo a recollida de información estandarizada dos descritores mencionados, e en coordinación co persoal técnico da consellería lévase a cabo a monitorización e mantemento do estado dos recursos marisqueiros e do ecosistema ao longo do litoral e zona marítima de Galicia. Isto permite que as áreas xestionadas mediante os plans de xestión conformen unha rede planificada de zonas naturais, deseñada e xestionada para proporcionar un amplo abano de servizos ecosistémicos e protexer a biodiversidade, o que atende ao concepto de infraestrutura verde (azul no medio acuático).

Os plans de xestión poden incluír a realización de actividades de turismo mariñeiro por parte das persoas mariscadoras en apoio do uso sustentable dos recursos, de acordo co recollido nos artigos 112 e 113 da Lei 11/2008, do 3 de decembro.

Os plans manteñen o enfoque baseado na coxestión e gobernanza dos recursos, coa participación do sector produtor do marisqueo na súa elaboración e na asunción de responsabilidades na xestión sustentable dos recursos.

O mecanismo de elaboración do Plan xeral permítelles ás entidades asociativas do sector a participación activa na xestión dos recursos marisqueiros mediante a presentación de plans de xestión para as autorizacións e para as zonas de libre marisqueo nas cales procuran unha mellora da explotación con respecto ás normas xerais de libre marisqueo. Adquiren especial relevancia as actividades de conservación, entre as cales se inclúen a implementación de actividades de semicultivo, o establecemento de puntos de control da actividade extractiva e o control, seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros, elementos fundamentais para o mantemento e mellora das zonas produtivas.

Sen prexuízo do exposto, a Administración avalía o réxime de conservación e explotación dos recursos tendo en conta as variables biolóxicas e a saúde dos stocks, así como as variables ecolóxicas e socioeconómicas da xestión e, se procede, introduce as melloras necesarias, co fin de asegurar unha explotación sustentable tendo en conta aspectos ambientais e acadar unha maior rendibilidade económica e a creación de emprego.

A orde regula as solicitudes e prazos dos plans zonais e plans de xestión de recursos marisqueiros xerais e o desenvolvemento dos plans de xestión, que adoitan realizarse mediante autorizacións das xefaturas territoriais da Consellería do Mar. A experiencia do sector na xestión e conservación dos recursos e o seguimento técnico da actividade permite que actualmente estean delimitados os bancos marisqueiros por especie comercial, que se coñezan os niveis de capturas de cada unha e que se poida analizar o resultado do esforzo pesqueiro a que están sometidos os ditos bancos.

As xefaturas territoriais, no marco do desenvolvemento dos plans de xestión, poderán adaptar medidas para favorecer o cumprimento dos obxectivos dos plans, logo de consulta coas entidades titulares destes. Ademais, tamén poderán realizar adaptacións, logo de solicitude das entidades titulares dos plans de xestión, cando se dean circunstancias que dificulten ou potencien o seu desenvolvemento, e tendo en conta aspectos biolóxicos, socioeconómicos e de creación de emprego.

A orde tamén regula, como medida para unha mellor conservación, os períodos autorizados para a extracción dos diferentes crustáceos, tendo en conta os datos científicos dispoñibles no momento actual, e sen prexuízo de que o órgano xestor poida realizar modificacións en función do estado dos recursos.

As medidas de xestión para a explotación da centola, do boi e do polbo desenvolveranse a través de plans de xestión específicos para estas pesqueiras. De igual xeito, o uso do bou de vara e do bou de man para a extracción de moluscos bivalvos autorizarase a través dun plan de xestión para estas modalidades.

As entidades asociativas do sector, no ámbito dos plans de xestión marisqueira, poden reservar zonas nas cales as persoas titulares de licenzas marítimas de pesca recreativa poidan capturar ata 50 poliquetos ao día, sempre que non interfiran coa actividade marisqueira. As entidades asociativas titulares de plans de xestión poderán levar a cabo o control destas actuacións no marco das operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies que están a realizar.

Os bancos marisqueiros dos Lombos do Ulla, O Bohído e Cabío son os bancos infralitorais de libre marisqueo da ría de Arousa nos cales poden desenvolver a súa actividade todas as embarcacións con base nalgún porto da ría de Arousa que teñen a modalidade de marisqueo (Z3) ou libre marisqueo (Z3) no seu permiso de explotación.

A actividade marisqueira nestes bancos realizarase no marco da orde pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira 2024-2026 sometida ás normas de explotación para zonas de libre marisqueo.

As principais especies obxectivo nestes bancos marisqueiros son o berberecho e a ameixa xaponesa nos Lombos do Ulla, a ameixa babosa no Bohído e a ameixa babosa e a ameixa rubia en Cabío.

O informe técnico do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) relativo á avaliación da saúde dos stocks explotados nos bancos infralitorais de libre marisqueo dos Lombos do Ulla, O Bohído e Cabío pon de manifesto que nos Lombos a poboación de berberecho, que debería ter orixinado o stock comercial dispoñible para a campaña 2023-2024, estivo sometida a prevalencias de Marteilia cochillia superiores ao 30 % e intensidades de infección severas e densidades superiores a 2.000 ind/m². Tanto a prevalencia de M. cochillia como a densidade por si só xustifican plenamente a mortalidade elevada de berberecho. Igualmente, os episodios de salinidades baixas xustifican a mortalidade de berberecho e de ameixa xaponesa rexistrada nos Lombos do Ulla. Neste banco as poboacións de bivalvos estiveron sometidas durante o inverno 2022-2023 a dous episodios de salinidades baixas de duración elevada. Polo tanto, as condicións océano-meteorolóxicas e a prevalencia de M. cochillia anularon o stock de berberecho e de ameixa xaponesa nos Lombos do Ulla.

No caso do Bohído, o stock comercial de ameixa babosa amosou na serie histórica de seguimento tres valores mínimos: un en 2005, outro en 2018 e o terceiro nas campañas de avaliación de stock de 2022 e 2023. Deste xeito, o valor mínimo de stock desta especie coincide co mínimo de stock de berberecho e ameixa xaponesa nos Lombos do Ulla.

A tendencia de diminución da produción pode estar relacionada con condicións océano- meteorolóxicas, en particular co réxime de ventos e tendencia de descenso da fluorescencia ligada á cantidade de fitoplancto na columna de auga rexistrada nunha serie temporal.

En Cabío, o stock comercial de ameixa babosa e ameixa rubia amosan unha tendencia descendente, máis acusada na ameixa babosa. A ameixa rubia, aínda que conta con exemplares de tamaño comercial, ten unha das abundancias máis baixas da serie histórica.

Os stock de todas as especies principais nos tres bancos experimentaron recrutamentos salientables no outono de 2023, os cales, de prosperaren, poderían supor unha recuperación destes.

Os bancos descritos constitúen unha unidade de xestión e a suspensión da actividade nun deles afecta a actividade nos outros dous. O Banco do Lombos do Ulla viu paralizada a extracción debido a sucesivos episodios de salinidades baixas e, sobre todo, polas mortalidades causadas de xeito recorrente desde 2012 pola presenza do parasito M. cochillia. A relación do esforzo pesqueiro entre os tres bancos incrementou a presión pesqueira sobre os bancos do Bohído e Cabío con stocks xa diminuídos por mor das condicións océano-meteorolóxicas.

As causas de forza maior descritas (marteiliose e condicións océano-meteorolóxicas adversas) afectaron o estado dos recursos e, polo tanto, o réxime de explotación marisqueira destes bancos, polo que foi necesaria a adopción de medidas técnicas de conservación extraordinarias consistentes na prohibición da actividade marisqueira nesta zona de forma temporal coa finalidade de protexer as poboacións de moluscos.

O informe técnico do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) recomenda a suspensión das campañas de extracción para protexer os stocks de recrutas e pre-recrutas que aínda no acadan os tamaños mínimos para a súa explotación e constituirán o stock explotable o vindeiro ano, así como os reprodutores aínda presentes nos tres bancos, e á espera de que o stock de recrutas contribúa á recuperación das poboacións.

A Orde da Consellería do Mar do 28 de setembro de 2020, pola que se modifican determinados plans de explotación marisqueira con motivo das obras de dragaxe na ría do Burgo, introducía unha cláusula en determinados plans de xestión da confraría de pescadores pola que non se podería exercer a actividade marisqueira desenvolvida ao abeiro dos plans aprobados unha vez iniciada a execución do contrato de obras do proxecto mencionado, e de acordo coas previsións deste.

A orde mencionada tamén recolle que esta cláusula quedaría incluída nos futuros plans marisqueiros que se aproben á confraría cando a actividade desenvolvida se realice no espazo afectado polo proxecto de dragaxe ambiental dos sedimentos da ría do Burgo, e así foi introducida como disposición adicional sexta na Orde do 21 de decembro de 2020 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2021-2023. Os plans de xestión de marisqueo xeral 2021-2023 da Confraría da Coruña afectados polo proxecto de dragaxe non desenvolveron actividade extractiva, agás nun banco marisqueo situado fóra do espazo deste.

No momento de presentación dos plans de xestión para o trienio 2024-2026, as obras do proxecto non remataron, polo que na presente orde se recolle de novo unha cláusula pola que se suspende a actividade extractiva de acordo co proxecto de dragaxe, para asegurar a normal execución da obra.

Como novidade, engádese unha cota máxima de captura para a ostra rizada (Magallana gigas) nas zonas de libre marisqueo. Trátase dunha especie alóctona cun elevado potencial colonizador, polo que esta nova cota de captura pode contribuír a que esta especie se manteña no ámbito actual de distribución, e ao mesmo tempo permite obter un beneficio económico coa súa explotación como recurso marisqueiro.

Polo tanto, examinadas as propostas dos plans de xestión remitidos polas entidades asociativas do sector, consultadas estas na elaboración das normas relativas ás zonas de libre marisqueo e nos períodos autorizados para a extracción de especies de crustáceos, vistos os informes emitidos polo persoal técnico desta consellería e as propostas das xefaturas territoriais, e de conformidade co disposto no Decreto 153/2019, do 21 de novembro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas a regular e programar a conservación e explotación sustentable dos recursos marisqueiros xerais para o trienio 2024-2026.

2. Tamén é obxecto desta orde regular as solicitudes e prazos para:

a) A presentación dos plans de xestión de marisqueo.

b) A presentación dos plans zonais.

3. Os procedementos administrativos regulados nesta orde son os seguintes:

a) Plans de xestión de marisqueo (PE403A).

b) Plans zonais (PE403C).

c) Autorización para o desenvolvemento dos plans específicos de xestión marisqueira (PE403D).

d) Autorización para o desenvolvemento dos plans de xestión para autorizacións ou concesións marisqueiras (PE403E).

Artigo 2. Plans de xestión para autorizacións marisqueiras

1. Apróbanse os plans de xestión para o trienio 2024-2026 para as zonas de autorización, presentados polas entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo, que se relacionan no cadro A. Os plans de xestión desenvolveranse conforme o establecido no artigo 6 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das autorizacións marisqueiras para as cales non se presentaron plans de xestión, ou para aquelas en que se presentaron pero non foron aprobados, rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

3. As zonas de traballo dos sectores de marisqueo a pé e desde embarcación nos plans de xestión para autorizacións marisqueiras respectarán os acordos existentes entre ambos os sectores, e só poderán ser modificadas mediante novo acordo entre eles.

As zonas de traballo en que non existe un acordo de repartición entre os sectores de marisqueo a pé e desde embarcación quedarán definidas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar máxima escorada.

Artigo 3. Plans específicos de xestión para zonas de libre marisqueo

1. Apróbanse os plans de xestión para o trienio 2024-2026 para as zonas de libre marisqueo, presentados polas entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo, que se relacionan no cadro B. Os plans de xestión desenvolveranse conforme o establecido no artigo 6 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das zonas para as cales non se presentaron plans específicos de xestión, ou para aquelas nas cales se presentaron pero non foron aprobados, rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

3. Se non existe acordo de repartición da zona de traballo entre os sectores de marisqueo a pé e desde embarcación, as zonas dos dous sectores quedarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar máxima escorada.

Artigo 4. Normas de explotación para as zonas de libre marisqueo para o trienio 2024-2026

1. Establecese unha veda temporal extraordinaria nos bancos marisqueiros da ría de Arousa dos Lombos do Ulla, O Bohído e Cabío, como medida técnica de conservación, e prohíbese a actividade marisqueira nesta zona, na modalidade de marisqueo desde embarcación con vara, entre o 2 de xaneiro de 2024 ata o 31 de marzo de 2024 (ambos incluídos).

2. Como norma xeral, autorízase a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico, nos seguintes períodos:

a) Ría de Arousa:

i. Ano 2024:

1º) Marisqueo a pé, marisqueo desde embarcación con vara, agás os bancos marisqueiros dos Lombos do Ulla, O Bohído e Cabío, e marisqueo desde embarcación con rastros remolcados de vieira ou voandeira (para voandeira, zamburiña, ostra e rabioso): do 2 de xaneiro ao 27 de marzo e do 1 de outubro ao 31 de decembro.

Os bancos marisqueiros están identificados no Sigremar (http://ww3.intecmar.gal/Sigremar/) cos seguintes códigos: Os Lombos do Ulla, AR 035; Cabío, AR-112 (I e II); e O Bohído: AR-218 I (IA, IB) e II.

2º) Marisqueo desde embarcación con vara nos bancos marisqueiros Os Lombos do Ulla, O Bohído e Cabío: do 1 de outubro ao 31 de decembro.

ii. Ano 2025: do 2 de xaneiro ao 31 de marzo e do 1 de outubro ao 31 de decembro.

iii. Ano 2026: do 2 de xaneiro ao 31 de marzo e do 1 de outubro ao 31 de decembro.

b) Resto das zonas:

i. Ano 2024: do 2 de xaneiro ao 27 de marzo e do 1 de outubro ao 31 de decembro.

ii. Ano 2025: do 2 de xaneiro ao 31 de marzo e do 1 de outubro ao 31 de decembro.

iii. Ano 2026: do 2 de xaneiro ao 31 de abril e do 1 de outubro ao 31 de decembro.

3. As cotas máximas de captura para as zonas de libre marisqueo na Ría de Arousa serán as recollidas no cadro C e para o resto das zonas de libre marisqueo serán as recollidas no cadro D.

As cotas máximas de captura poderán ser aumentadas ou diminuídas pola dirección xeral competente en materia de marisqueo, dependendo do estado do recurso e dos informes emitidos polo persoal técnico.

4. Para traballar con rastro de vieira ou voandeira (para voandeira, zamburiña, ostra e rabioso) nas zonas de libre marisqueo, as entidades remitirán unha solicitude mensual á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de 10 días á data de inicio da extracción, con especificación da relación de embarcacións, especie obxecto de explotación e zonas de traballo, de conformidade co disposto no artigo 155 do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. As zonas de traballo dos sectores de marisqueo a pé e desde embarcación nas zonas de libre marisqueo estarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar máxima escorada.

6. No caso de aprobación dun plan específico de xestión en zonas de libre marisqueo, as normas de explotación para as zonas de libre marisqueo establecidas no Plan xeral de explotación marisqueira non resultarán de aplicación na zona de traballo do plan de xestión, de conformidade co establecido no artigo 11.4 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro.

Artigo 5. Crustáceos

Os períodos autorizados nos anos 2024, 2025 e 2026 para a extracción das especies de crustáceos establécense no cadro E. Os períodos poderán ser modificados pola dirección xeral competente en materia de pesca dependendo do estado do recurso e dos informes emitidos polo persoal técnico.

Artigo 6. O desenvolvemento dos plans de xestión

1. As entidades titulares de plans de xestión aprobados dirixirán as solicitudes para o desenvolvemento da actividade ás xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Mar.

2. As entidades poderán presentar solicitudes para desenvolver a actividade marisqueira durante un período mínimo dun mes e máximo de tres meses. A presentación de solicitudes realizarse de conformidade co artigo 14.

Na data da presentación da solicitude, as entidades que conten con persoal técnico terán que ter actualizados os datos da explotación na ferramenta para o seguimento dos plans de xestión habilitada pola consellería.

3. Os formularios normalizados a que se refire o número anterior correspóndense co anexo IV (PE403E), para os plans nas autorizacións marisqueiras, e co anexo III (PE403D), para os plans específicos en zonas de libre marisqueo.

4. A documentación complementaria correspóndese coa establecida no artigo 15.1 desta orde.

5. As xefaturas territoriais, de acordo co previsto no plan de xestión, ditarán resolución en que autoricen as actividades de marisqueo ou as deneguen, e expresarán as datas concretas da actividade e as demais normas necesarias para o desenvolvemento do plan de xestión.

A falta de resolución expresa determinará a autorización presunta da actividade, sempre que a solicitude se presente de acordo co sinalado no número 2 deste artigo e cunha antelación mínima de 15 días á data de inicio da actividade solicitada. De incumprir estes requisitos, a solicitude considerarase desestimada.

6. Os rareos e traslados de semente, as sementeiras, así como as actividades de semicultivo necesarias para a mellora da produción, agás as limpezas, requirirán de autorización e poderán levarse a cabo durante todo o ano, conforme o establecido no artigo 20.2 e 3 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro, polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas.

7. Os traballos de limpeza dos bancos marisqueiros requirirán de comunicación previa á xefatura territorial e á Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia, e poderán levarse a cabo durante todo o ano, conforme o establecido no artigo 20.3 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro.

Artigo 7. Adaptación das medidas de xestión durante o desenvolvemento do plan

1. As xefaturas territoriais poderán adaptar as medidas do plan de xestión establecidas no artigo 21 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro.

2. As xefaturas territoriais adaptarán as medidas do plan de xestión, logo de consulta ao sector, en función dos datos de seguimento dos obxectivos establecidos no plan, e cando exista:

a) Informe emitido polo persoal técnico da consellería.

b) Proposta de adaptación da xefatura territorial á/ás entidade/s titular/es do plan de xestión.

3. As xefaturas territoriais adaptarán as medidas do plan de xestión, logo de petición do sector, ante circunstancias que dificulten ou ben permitan potenciar o desenvolvemento do plan de xestión, e tendo en conta aspectos biolóxicos, socioeconómicos e de creación de emprego, cando exista:

a) Solicitude motivada da entidade titular do plan de xestión avalada polo informe do seu persoal técnico.

b) Informe favorable emitido polo persoal técnico da consellería.

Artigo 8. Dos plans zonais

1. A Consellería do Mar poderá adoptar plans zonais, que conterán medidas reguladoras da actividade pesqueira aplicadas nunha zona e nun período de tempo determinado, que teñan por obxecto, entre outros, novas especies, novas artes, modificación ou uso diferente do establecido nos plans de xestión, así como novas medidas de xestión, incluíndo limitación de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro, de acordo co establecido no artigo 7.2.a) da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

2. Os plans zonais terán as seguintes limitacións:

a) Non se aprobarán plans zonais para a explotación con técnicas de mergullo de moluscos bivalvos diferentes a solénidos.

b) Non se aprobarán plans zonais para artes, modificacións ou usos a novas entidades cando realicen estudos que teñan o mesmo obxecto que os aprobados con anterioridade.

3. As entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo dirixirán as solicitudes do plan zonal de marisqueo á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de dous meses á data prevista para o inicio da actividade.

A presentación de solicitudes fóra do prazo establecido será causa de inadmisión.

4. A presentación de solicitudes realizarase de conformidade co artigo 14.

5. O formulario normalizado correspóndese co anexo II (PE403C) desta orde.

6. A documentación complementaria correspóndese coa establecida no artigo 15.2 desta orde.

Artigo 9. Emenda da solicitude dos plans zonais

1. A dirección xeral competente en materia de marisqueo, como órgano responsable da tramitación da solicitude, comprobará que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriranse as entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar a solicitude do plan zonal. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición logo de resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. A documentación requirida para a emenda da solicitude deberá ser presentada na forma que se determina no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Non se aplicará o disposto no número 1 a aquelas solicitudes que non acheguen na documentación complementaria, como mínimo, os aspectos que se indican a continuación, que serán inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Xustificación do plan zonal.

b) Obxectivos xerais e operacionais, que englobarán obxectivos biolóxicos, ecolóxicos e socioeconómicos, así como niveis de referencia, indicadores para o seguimento e estratexias de actuación.

c) Avaliación do recurso realizada e/ou valoracións realizadas sobre o uso e as características dos útiles, equipos e técnicas para o marisqueo.

d) Plan de extracción e comercialización.

e) Plan financeiro.

Artigo 10. Resolución

1. A resolución das solicitudes presentadas correspóndelle á persoa titular da Consellería do Mar.

2. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de catro meses, contados a partir da data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente. Transcorrido o prazo sen resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes de conformidade co disposto no artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Artigo 11. Dos plans de xestión

1. As entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo dirixirán as súas solicitudes de plans de xestión para o trienio 2027-2029 á dirección xeral competente en materia de marisqueo antes do 1 de novembro de 2026.

2. As entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo dirixirán as súas solicitudes para plans de xestión de nova incorporación á dirección xeral competente en materia de marisqueo nos seguintes prazos:

a) Plan de xestión para 2025-2026: antes do 1 de novembro de 2024.

b) Plan de xestión para 2026: antes do 1 de novembro de 2025.

3. A presentación de solicitudes deberá realizarse de conformidade co artigo 14.

4. A solicitude deberá presentarse a través de formulario normalizado recollido no anexo I (PE403A) desta orde.

5. A documentación complementaria correspóndese coa establecida no artigo 15.3 desta orde.

Artigo 12. Emenda da solicitude

1. As xefaturas territoriais, como órganos responsables da tramitación da solicitude, comprobarán que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriranse as entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar o plan. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición, logo de resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

2. A documentación requirida para a emenda da solicitude deberá ser presentada na forma que se determina no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Non se aplicará o disposto no número 1 a aquelas solicitudes que non acheguen na documentación complementaria, como mínimo, os aspectos que se indican a continuación, que serán inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Obxectivos xerais e operacionais que englobarán obxectivos biolóxicos, ecolóxicos e socioeconómicos, así como niveis de referencia, indicadores para o seguimento e estratexias de actuación.

b) Avaliación do recurso.

c) No caso de plans en zonas de libre marisqueo, a definición das medidas de conservación, que suporán unha mellora significativa na explotación do banco natural.

d) Plan de extracción e comercialización.

e) Plan financeiro.

Artigo 13. Aprobación dos plans de xestión

1. As xefaturas territoriais son os órganos instrutores do procedemento e efectuarán unha avaliación das propostas presentadas. Unha vez realizada a avaliación, as propostas avaliadas trasladaranse ás entidades do sector para que poidan presentar alegacións e elevaranse á dirección xeral competente en materia de marisqueo.

2. A dirección xeral competente en materia de marisqueo determinará as medidas reguladoras da actividade marisqueira e, de ser o caso, proporá a aprobación do plan.

3. Os plans de xestión para o trienio 2027-2029 serán aprobados mediante orde da Consellería do Mar.

4. Os plans de xestión de nova incorporación serán aprobados mediante resolución da persoa titular da Consellería do Mar na cal se determinará o período de vixencia, que será inferior a tres anos, e non poderá superar o período de aprobación da orde pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira que estea en vigor.

O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de catro meses, contados a partir da data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente. Transcorrido o prazo sen resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes de conformidade co disposto no artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Artigo 14. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artigo 15. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude de desenvolvemento do plan de xestión en zonas de autorización (anexo IV-PE403E), ou de plans específicos de xestión en zonas de libre marisqueo (anexo III-PE403D), os datos da explotación anteriores necesarios para o seguimento e xestión dos bancos, de acordo coas indicacións do persoal técnico da consellería responsables de informar a solicitude. Non será necesaria a achega destes datos sempre e cando estean dispoñibles na ferramenta para o seguimento dos plans de xestión habilitada pola consellería para a consulta desta información.

2. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude de plan zonal (anexo II-PE403C) o plan para o ano correspondente.

3. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude de plan (anexo I-PE403A) o plan de xestión, para o cal se empregará o modelo que se pode consultar na páxina web da Consellería do Mar: https://mar.xunta.gal/gl/o-sector/plans-de-xestion-e-biodiversidade

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o cal poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 16. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas realizaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento por parte das persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse realizadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, e entenderanse rexeitadas cando transcorran dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, efectuarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Disposición adicional primeira. Actualización de modelos normalizados

De conformidade coa disposición adicional sexta da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, os modelos normalizados aplicables na tramitación dos procedementos regulados nesta disposición poderán ser actualizados co fin de mantelos adaptados á normativa vixente. Para estes efectos, será suficiente a publicación dos modelos actualizados na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde estarán permanentemente accesibles para todas as persoas interesadas, sen que sexa necesaria unha nova publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición adicional segunda. Rastros remolcados

Os rastros remolcados definidos na sección cuarta do capítulo IV do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, só poderán capturar especies acompañantes nunha porcentaxe inferior ao 10 % do peso total das especies obxectivo, sempre e cando non estean sometidas a un plan de xestión aprobado pola Consellería do Mar, cumpran os tamaños mínimos e non estean en veda.

Disposición adicional terceira. Ampliación do número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara

En virtude do disposto na disposición adicional terceira da Orde do 26 de outubro de 2004, pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que pesquen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia, e durante a vixencia desta orde, naqueles plans de xestión en que os datos resultantes do seguimento da explotación, a situación social do sector e os estudos sobre o estado dos recursos así o permitan, poderase incrementar o número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara, sen prexuízo das limitacións e condicións establecidas para cada un dos plans de xestión.

O incremento dos/das participantes aprobados/as nos plans de xestión de marisqueo con vara realizarase segundo a Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro do 22 de outubro de 2013, pola que se aproba o baremo para incrementar o número de cotas nas embarcacións que xa participan nun plan de xestión e para acceder á modalidade de marisqueo con vara no permiso de explotación no marco dun plan de xestión.

Disposición adicional cuarta. Permisos de explotación

Segundo o disposto no artigo 5.1 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro, a extracción de recurso marisqueiros en zonas suxeitas a plan de xestión ou en zonas de libre marisqueo só a poderán exercer as persoas e embarcacións que estean en posesión da preceptiva habilitación, e non serán recoñecidas como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades.

Disposición adicional quinta. Extracción de mexillón silvestre

1. Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre en todo o litoral galego, agás resolución expresa da dirección xeral competente en materia de marisqueo.

2. No marco dos plans de xestión poderase autorizar a extracción de mexillón silvestre cando a súa proliferación provoque efectos adversos na produción marisqueira e sempre que proceda de accións de mellora, acondicionamento ou recuperación de bancos marisqueiros.

Disposición adicional sexta. Suspensión da actividade extractiva de acordo co proxecto de dragaxe ambiental dos sedimentos da ría do Burgo (A Coruña) para asegurar a normal execución do contrato de obras

Cando a actividade marisqueira se realice no espazo afectado polo proxecto de dragaxe ambiental dos sedimentos da ría do Burgo (A Coruña), non poderá exercerse a actividade marisqueira desenvolvida ao abeiro dos plans de xestión aprobados á Confraría de Pescadores da Coruña, ao non ter rematada a execución do contrato de obras correspondente ao proxecto mencionado, e de acordo coas previsións deste.

Disposición adicional sétima. Zonas de extracción de poliquetos por persoas titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie

Dentro do ámbito dos plans de xestión de marisqueo poden preverse zonas para que as persoas titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie poidan capturar un máximo de 50 poliquetos/día, sen interferir coa actividade extractiva.

Na páxina web https://www.pescadegalicia.gal/gl/poliquetos publicaranse as zonas que as entidades asociativas do sector titulares de plans de explotación marisqueira, de ser o caso, reservarán para a extracción de poliquetos para pesca marítima de recreo en superficie.

Disposición derradeira primeira. Consulta dos plans de xestión

Os plans de xestión presentados polas entidades que serviron de base para esta orde estarán dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Mar, así como na sede das entidades responsables destes.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvolvemento

Autorízase a persoa titular da dirección xeral competente en materia de marisqueo para o desenvolvemento desta orde e para que, co obxecto da mellora da conservación e xestión dos recursos marisqueiros diferentes aos crustáceos, e na procura dunha explotación sustentable, adopte as medidas de xestión necesarias en función do estado dos recursos e dos informes emitidos polo persoal técnico.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2023

Alfonso Villares Bermúdez
Conselleiro do Mar

Cadro A. Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables de extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio

A pé

AF, AX, B, LonV

Lagoas de Baldaio

2024: 20

2025-26: 35

2024: de xullo a decembro. Veda de xaneiro a xuño.

2025-26: de xaneiro a decembro

Fonte Santa Helena (caseta)

A.M. Esteiro do Río Anllóns

A pé

B, AX

Zona de autorización: marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoltas e enseada de Insua

115

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira

C.P. A Coruña

Embarcación

AF, AB, B, AX, O, OX, Abc

Zona submareal de autorización da parte interna da ría do Burgo, entre a ponte da Pasaxe e a ponte do Burgo

2024: 0

2025-26: segundo a resolución de apertura

2024: non

2025: de xullo a decembro

2026: de xaneiro a decembro

Almacén da confraría na dársena de Oza, parque de Moluscos ponte da Pasaxe

C.P. A Coruña

A pé

AF, AB, B, AX, O, OX, Abc

Zona intermareal de autorización da parte interna da ría do Burgo entre a ponte da Pasaxe e a ponte do Burgo

2024:0

2025-26: segundo a resolución de apertura

2024: non

2025: de xullo a decembro

2026: de xaneiro a decembro

Baixo do edificio Copigal-ponte da Pasaxe (Oleiros), parque de moluscos ponte da Pasaxe

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B, R, Abc, LonV, C

De punta Galduario a punta Peralto

183

Xaneiro e de marzo a decembro

Praia Areal, Raposiños, punta Mercé e lonxa da Pobra

C.P. A Pobra do Caramiñal

Embarcación

AF, AX, AB, B, Abc AR, C, R

De punta Galduario a punta Peralto

160

Xaneiro, abril a setembro, novembro e decembro

Embarcación de vixilancia na zona de produción, rampla do peirao Onza de Oro e porto da Pobra (pantalán de atracada)

C.P. Aguiño

Embarcación

AB, AR, C, R, Abc,, Am, Cn,

Zonas de autorización e adxacentes

190

De xaneiro a decembro con vedas zonais

Zona de traballo (lancha de vixilancia), peirao de Aguiño (rampla anexa á lonxa). En condicións do mar adversas: peirao de Ribeira e peirao do Castro (Castiñeiras)

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B, O, Abc, Cm, OX, L, Z

Da rampla do Seixo a punta Pena do Ramo

144

De xaneiro a decembro

Río de Paca para a praia de Maniños, rampla de Barallobre para a praia de Barallobre e lonxa de Barallobre

C.P. Cabo de Cruz

A pé

AB, AF, AX, B, LonV, R, Cm, L

Entre punta Peralto e punta Pedra Rubia

202

De xaneiro a decembro

Praia de Barraña: desembocadura do río Coroño, antigas colonias de verán, centro de saúde, baixada a Xión, Pedregais, UBI, peirao de Chouza, explanada de Paquito. A Marxa: A Marxa, O Esteiro. Praia da Retorta: baixada á praia da Retorta, baixada aos Vaos. Ladeira do Chazo: punta do Chazo, rampla de Angados e ladeira do Chazo. Praia de Mañóns: baixada de Triñáns, baixada de Carmón, aparcadoiro de Mañóns, baixada ás Redondas, Carreiro de Insua, baixada de Freixido, lonxa de Cabo de Cruz

C.P. Cabo de Cruz

Embarcación

AF, AX, AB, B, Abc, AR, C, R

Entre punta Peralto e punta Pedra Rubia

196

De xaneiro a decembro

Embarcación da confraría nas zonas de traballo, rampla da confraría, Ribeira Grande, rampla Angados, lonxa de Cabo de Cruz

C.P. Camariñas

A pé

Embarcación

AF, AX, AB, B

De praia Lago a punta Roda, de punta Sandía a punta Roda, de punta Sandía a punta Castelo

160

De xaneiro a decembro

Caseta de Ariño, Leis, Campo do Turco, caseta de Gonzalo, viveiro Pepita, Area da Vila

C.P. Cariño e A.M. de Cariño (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, LonV, OX

Autorizacións (marxe esquerda da Ría de Ortigueira) entre punta Figueiroa e punta Leixa, e praia de Figueiras

65

De marzo a abril, xullo a setembro e decembro

Punta Figueroa, punta Sismundi, porto Sismundi, Macelos, punta Promontorio e punta Fornelos

C.P. Cedeira

A pé

B, AF, Cm, OX

Enseada de Esteiro e Enseada de Pantín

198

AF, OX: 50

De xaneiro a decembro

O Cubilote na enseada de Esteiro, O Alfunil na enseada de Pantín e caseta de Vila Herminia en Vilarrube

C.P. Espasante

A pé

AF, AB, AX, B,LonV, Cm, L, O, OX

Desde o sur peirao de Ortigueira- punta do Pinar-punta Pedrouselo, peirao de Ortigueira-punta Mouras-punta Canteira-punta Cabalar-praia San Martín, entre o peirao de Ortigueira e punta Gándara e a enseada de Ladrido, entre Pena de Foz e Pena de S. Pedro

170

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido, Cano de Cabalar e Lagarea

C.P. Ferrol e Barallobre (plan conxunto)

A pé

Embarcación

AB, AF, AX, B, C, R, Abc, O, OX,

As Pías externa: desde a ponte das Pías ata a liña imaxinaria que une o pantalán da Gándara e unha punta ao sur do Puntal. Desde a liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías ata a ponte das Pías. Entre a liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías e a liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte das Pías coa punta O Montón. Liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte das Pías coa punta O Montón e a liña imaxinaria que une a punta do Montón coa punta das Pías. As Pías interna: entre a liña imaxinaria que une o pantalán da Gándara e unha punta ao sur do Puntal cara ao interior, incluído o Lombo de Neda. Penas Brancas

Pé: 180

Embarcación e pé aux.: 240

De xaneiro a decembro

Pontona e lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P. Ferrol

A pé

AF, AB, AX, B, O, OX, C,R, Abc, Z

Entre punta das Vellas e a ponte da autoestrada

180

De xaneiro a decembro

Lonxa de Ferrol

C.P. Miño

A pé

Embarcación

AF, AB, B, O, AX, LonV, Cm, OX

Entre final da praia grande de Miño e punta Allo e entre a canle de Hervás (arriba do banco do Souto) e punta Curbeiros

Pé: 150

Desde embarcación: 150+50 OX

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido

C.P. Mugardos

A pé

AB, AF, AX, B, Abc, O, OX,Cm, N, Lon, R, C, Z

Punta Promontoiro-rampla do Seixo (enseada da Barca), punta Leiras-punta Promontoiro (enseada de Santa Lucía), punta Redonda-punta Leiras (enseada do Baño), Beiramar, castelo de San Martiño-punta Redonda (enseada de Nande), Cabalo-Cabaliño 1 e 2

117

De xaneiro a decembro

Nande, Baño, Santa Lucía, A Barca e lonxa da confraría

C.P. Muros

A pé

B, AF, AB, AX, Ar, Cn,

Am

Praia da Virxe e praia da Abelleira

55

De xuño a setembro

Peirao Anido e rampla da Virxe, na praia da Virxe. Bornalle, Liñares e Mondelo na praia da Abelleira

C.P. Muros

Embarcación

AB, AF, AX, Cn, B, C, AR, Abc, Am, R

Praia da Virxe e praia da Abelleira

30

De febreiro a xuño

Lancha de vixilancia da confraría na zona de traballo, peiraos e lonxa de Esteiro, peirao de Muros (rampla dos bateeiros e rampla do Castelo) e lonxa de Muros

C.P. Noia

A pé

Embarcación

AF, AB, AX, B, Cn, Ch, Abc, AR

Zona de autorización

2024: 55

2025-26: 123

2024: de setembro a decembro.

Veda de xaneiro a abril.

2025-26: de xaneiro a abril, de setembro a decembro

A pé: San Cosme, Misela e Broña.

Embarcación: bateas no peirao de Testal e peirao do Freixo.

Ambos: lonxas de Testal e O Freixo

C.P. Noia

Embarcación

(rastro de vieira ou volandeira)

O

Bancos de ostra de Broña e punta Cabalo Baixo

40

De outubro a decembro

Embarcación na zona de traballo, bateas de Testal e do Freixo e lonxa de Testal

C.P. O Barqueiro-Bares

A pé

AF, AB, B, AX, O, OX. LonV, Cm

Zonas de autorización: Salgueira-Pena Ourada, Area da Ponte-punta Cereixeira-punta Preguntoiro, Lama e Area de San Fiz

OX: 180

Resto: 95

De xaneiro a decembro

Praia da Lama, peirao de San Fiz, Ponte Vella e peiraos N e S do Barqueiro

C.P. Palmeira

A pé

AF, AX, AB, B, Abc, C, R

De Punta Aguiúncho, por illote de Grades, a pedras Pallares

156

De xaneiro a decembro

Praias de Cambra, Insuela e Cruces

C.P. Palmeira

Embarcación

AB, AR, AF, Abc, C, B, R, AX

Punta Aguiuncho, illote de Grades e Pedras Pallares

140

De xaneiro a decembro

Peirao de Palmeira

C.P. Pontedeume

A pé

AF, AX,

AB, B, OX

Desde punta Magdalena a punta Macuca

156

OX: 70

De xaneiro a decembro

Lonxa de Pontedeume, rampla paseo marítimo e pantalán Canal do Barco

C.P. Pontedeume

Embarcación

AF, AX, AB, B, O, OX

Desde punta Magdalena a punta Macuca

190

De xaneiro a decembro

Lonxa de Pontedeume, rampla paseo marítimo

C.P. Rianxo

A pé

AF, AB, AX, B, LonV

De punta Portomouro a Bodión, de punta Bodión a punta Leixón, de punta Leixón a río Té, de punta da Torre a punta Fincheira e de punta Fincheira a punta Palleiro

205

De xaneiro a decembro

Bodión, Agüeiros, Ladeira Quinteiro, Porto- Beluso, A Torre, peirao Rianxo, Tanxil, As Cunchas e peirao Leiro

C.P. Rianxo

Embarcación

AF, B, AB, AX

De punta Portomouro a Bodión, de Bodión a punta Leixón, de Leixón a río Té, de punta da Torre a punta Fincheira, de punta Fincheira a punta Palleiro

143

De abril a outubro e decembro

Batea de control e lonxa de Rianxo

C.P. Ribeira

Embarcación

AB, AR, AF, AX, C, B, R Ch, Am, Cn

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

190

De xaneiro a decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo (Laxas e Pias de Castiñeiras, Airós e Carabancelos), dársena porto de Ribeira e lonxa de Ribeira (vendeduría confraría)

Ría de Arousa, S. Coop. Galega

A pé

AF, AX, AB, B, Cm, LonV

De punta Portomouro a punta Pedra Rubia

105

De xaneiro a decembro

Punto de vixilancia e punta Pedra Rubia, Portomouro

Ría de Arousa, S. Coop. Galega

Embarcación

AF, AX, AB, B

De punta Portomouro a punta Pedra Rubia

150

De xaneiro a decembro

Punto de vixilancia e centro de expedición

Cadro A. Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia de Pontevedra

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables de extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, Abc, AX, B, R, Cm, LonV, N, L, Cp

Intermareal de Sapeiras de Terra ata punta Quilme (incluído ata Espiñeiro) no sentido das agullas do reloxo

160

De xaneiro a decembro

Sapeira, Riasón, Canteira, O Vao, Camaxe, Concerrado, Xastelas, Aceñas e lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarcación

AF, AB,

AR, Abc, AX, B, C, R

De punta Aguiúncho a punta Furado e de Sapeiras de terra ata punta Quilme (excluídas As Aceñas) no sentido das agullas do reloxo

119

Xaneiro, de abril a setembro e decembro

Arnela, Concerrado, Vao e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-O Hío

A pé

AF, AB, AX, B, C, L, Cm, R

Entre punta Alada e punta Preguntoiro cara ao interior da ría de Aldán

66

L, Cm: 48

De xaneiro a decembro

Praia de San Cibrán, lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

AF, AB, AX, B, Cm, C

Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de Santa Marta, paseo da Lonxa, praia Ribeira, praia Barbeira

120

B:80

C:40

De xaneiro a decembro

Rampla de Ruiz, rampla da Chabola, peirao de Santa Marta, lonxa de Baiona

C.P. Baiona

Embarcación

AR, AB, Cn, C, AF, Abc, R, AX, B, Am, S

Autorización administrativa (zona sublitoral)

60

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia da confraría na zona de produción, pantalán de embarcacións profesionais e lonxa de Baiona

C.P. Cambados

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, N, LonV, Cm, O

Zona intermareal entre punta Tragove e Rego do Alcalde, co saco de Fefiñáns. Entre ponte Castrelo e punta Borrelo. Entre o peirao de Cambados e o límite da explotación da confraría do Grove

185

De xaneiro a decembro

Ribeira de Mouta, lonxa de Tragove

C.P. Cambados

Embarcación

AB, AF, AR, Abc, AX, B, C, R

De Rego do Alcalde a punta Tragove, de punta Borrón e peirao de Cambados ata punta Borrelo

150

Xaneiro, de abril a setembro, decembro

Embarcación na zona de traballo, batea e lonxa de Tragove

C.P. Carril

Embarcación

AF, AB, AX, B, Abc

A Fangueira

50

De xaneiro a decembro

Zona de produción e lonxa de Carril

C.P. Carril

A pé

B, AB, AX, AF

Zona de autorización A Fangueira

60

De xaneiro a decembro

Zona de produción (Fangueira-delegación)

C.P. O Grove

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, C, R,Cm, L, Ce, Bu, Cma

Zonas de autorización e adxacentes

180

De xaneiro a decembro

O Facho (Castrelo), lonxa do Grove e zonas de produción

C.P. O Grove

Embarcación

AF, AB, Abc, AX, AR, B, C, R, Ce, Bu

Zonas de autorización

150

Xaneiro, de abril a outubro e decembro

Lonxa do Grove, O Facho (Castrelo), embarcación de vixilancia

C.P. Vilanova

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, R

De regato Aduana a Rego do Alcalde

185

De xaneiro a decembro

As Sinas: Con do Caramuxo, Con Grande, Amorosas, Corón e Casas Baratas. Esteiro de Vilamaior: pasarela do esteiro no lado do Terrón, rampla do Esteiro (fábrica de La Fuente, polideportivo), escaleiras e anfiteatro. As Carballas-O Bote: praia Nova, praia do Barro, Bote S (aparcamento) e Bote N (Ernesto). Castelete: Con do Castelete e Rego. Lonxa de Vilanova

C.P. Vilanova

Embarcación

AF, AB, AX, Abc, B, C, R

Esteiro de Vilamaior, A Corbala, de punta Basella á Corbala, de punta Basella a punta Sinas, de río Aduana a punta Sinas

80

Xaneiro, de abril a setembro, decembro

Embarcación de vixilancia en Lombo das Sinas, Con Grande e Ariño. Pantalán de descarga (no caso de mal tempo)

C.P. Vilaxoán

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, N, LonV, Cm

De punta Ferrazo a regato Aduana

175

De xaneiro a decembro

Praia de Canelas, lonxa de Vilaxoán, praia de Preguntoiro, praia de Saíñas, esteiro do Rial, praia de Borreiros e praia de Corón

Cadro A. Plans de explotación en autorizacións marisqueiras (continuación)

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadores

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cn

Cornicha

Spisula solida

AB

Ameixa babosa

Venerupis corrugata

Cp

Crepipatella dilatata

AR

Ameixa rubia

Polititapes rhomboides

L

Lapa

Patella spp

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

Lon

Longueirón

Ensis siliqua

Abc

Ameixa bicuda

Polititapes aureus

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Am

Ameixón

Callista chione

M

Marolo

Acanthocardia tuberculata

Ar

Arola

Lutraria spp

N

Navalla

Ensis magnus

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

O

Ostra

Ostrea edulis

Bu

Cornecho truncado

Hexaplex trunculus

OX

Ostra rizada

Magallana gigas

C

Carneiro

Venus verrucosa

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

R

Reloxo

Dosinia exoleta

Ce

Cornecho espiñoso

Bolinus brandaris

S

Saltón

Laevicardium crassum

Ch

Chirla

Chamelea gallina

VOL

Voandeira

Aequipecten opercularis

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

Z

Zamburiña

Mimachlamys varia

Cma

Caramuxa

Monodonta spp, Phorcus spp

Cadro B. Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Lugo

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables de extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. San Cosme de Barreiros

A pé

AF, B, LonV, Cm, L, OX, AX

Bancos de Fondás, Taro e Fontorto

90

De abril a decembro

Fondás, Fontorto, O Taro e Estaleiro

C.P. Celeiro e Vicedo (plan conxunto)

A pé

AF, AX, AB

B, OX, LonV, Cm, L

Entre a ponte do tren ata a canle do porto de Celeiro; Entrepontes; praia de Covas, ponte da Misericordia e canle; dos Castelos ata a praia da Abrela. Desde debaixo das pontes ata o Rego Seco, illa San Martiño, praia de Vilabril, praia de Moledos, praia de Fomento, praia Creiximil e Mexilloeira

73

De xaneiro a decembro

Ponte Nova, canle da ría, praia de Sacido, praia de Covas, viveiros e

centros de venda do Vicedo

C.P. Ribadeo

A pé

AF, LonV, L, OX, AX,

Desde A Vilavella ata As Aceñas, Tesón Sur e Taro fronte ás Aceñas. Praia San Miguel a Forte San Damián

20

De abril a xullo e de setembro a novembro

Vilavella e praia de San Miguel

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables de extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte de Santa Helena de Baldaio

A pé

AF, B, LonV

Lagoas de Baldaio

2024: 25

2025-26: 40

2024: de xullo a decembro. Veda de xaneiro a xuño

2025-26: de xaneiro a decembro

Fonte de Santa Helena (caseta)

A.M. Esteiro do Río Anllóns

A pé

B, AX

Zonas de libre marisqueo do esteiro do río Anllóns (marxe esquerda)

110

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira e Lodeiro

Cadro B. Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña

Embarcación

AF, AB, C, Ch, Cn, AR, Abc

Banco do Parrote, Valiña e praia de Oza

75

Parrote: 40

Valiña-Oza: 35

Parrote: de maio a agosto

Valiña/Oza: de xaneiro a decembro

Almacén da confraría na dársena de Oza e parque de moluscos ponte da Pasaxe

C.P. A Coruña

Embarcación

AF, AB, B, AX, O, OX, C, Abc

Zona submareal de libre marisqueo da ría do Burgo: desde a ponte da Pasaxe ata a liña imaxinaria que vai desde o colexio Santiago Apóstol ata o extremo oeste da praia de Santa Cristina

2024: 0

2025-26: segundo resolución de apertura

2024: non

2025: de xullo a decembro

2026: de xaneiro a decembro

Almacén da confraría na dársena de Oza, parque de moluscos ponte da Pasaxe

C.P. A Coruña

A pé

AF, AB, B,

AX, O, OX, Abc

Zona de libre marisqueo da ría do Burgo: desde a ponte da Pasaxe ata a liña imaxinaria que vai desde o colexio Santiago Apóstol ata o extremo leste da praia de Santa Cristina

2024: 0

2025-26: segundo resolución de apertura

2024: non

2025: de xullo a decembro

2026: de xaneiro a decembro

Baixo do edificio Copigal- ponte da Pasaxe (Oleiros) parque de Moluscos ponte da Pasaxe

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B, R, LonV, Abc, C

Zona intermareal de punta Galduario a punta da Corna

20

De xaneiro a decembro

Lonxa da Pobra

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B, Abc, O, Cm, OX

Zona intermareal desde San Valentín ata a Ribeira do Coto

144

De xaneiro a decembro

Galpón do Puntal, lonxa de Barallobre

C.P. Cedeira

A pé

Cd

Praia de Vilarrube

21

De xaneiro a abril e de outubro a decembro

Caseta de Villa Herminia en Vilarrube

C.P. Cedeira

A pé

B, OX, LonV

Praia de Cedeira (ou Magdalena), praia da Vila-Area Longa, praia de San Isidro-Area Miña Señora

OX: 50

LonV: 30

B: 30

De xaneiro a decembro

Casa do Pescador en Cedeira e lonxa de Cedeira

C.P. Corcubión

A pé

AF, AB, AX, B, Lon, L, Am, R, Cd, Abc, Cm, Cma, OX

Desde punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas (Ézaro)

110

Lon: 25

L,Cm, Cma: 12

Cd: 6

De xaneiro a decembro

Zona de traballo (Estorde, Corcubión, Cee, Sicar, Ézaro) e lonxa de Corcubión

C.F. Fisterra

Embarcación

AB, AR, Am, Cn

Bancos infralitorais da praia de Langosteira

70

De xaneiro a decembro

Rampla sur do porto de Fisterra e lonxa de Fisterra

C.P. Espasante

A pé

AF, AB, AX, B, Cd LonV, Cm, L, OX, O

Enseada de Ladrido (ría de Ortigueira), da punta do espigón do porto de Ortigueira ata Marcultura

170

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido, ponte Ladrido

C.P. Ferrol e Barallobre (plan conxunto)

A pé

Embarcación

AB, AF, AX, B, AR, C, R, O, OX, Abc

Infralitoral de libre marisqueo da ría de Ferrol, desde a liña de referencia do Castelo de San Carlos a punta Segaño ata a liña imaxinaria que une punta do Montón a punta das Pías, incluída Cabana-Malata

250

De xaneiro a decembro

Lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P. Ferrol, Mugardos e Barallobre

(plan conxunto)

Rastro de vieira ou voandeira

Z

Entre a liña imaxinaria que une punta Barbeira con punta Segaño e a liña imaxinaria que une punta dos Castros e punta Caranza (agás a enseada de Cabana-A Malata).

130

De maio a outubro

Lonxas de Ferrol, Barallobre e Mugardos

C.P. Lira e O Pindo (plan conxunto)

A pé

B, AF, AX,

Intermareal desde a desembocadura do río Xallas a punta Insua

120

De xaneiro a decembro

Praia da Berberecheira: estrada do Viso. Praias de Lagoa, Portocubelo: lonxa de Lira. Confraría do Pindo

C.P. Miño

A pé

Embarcación

AF, AB, B, AX, O, LonV, Cm, OX

A pé: Bañobre (xuncal do río Baxoi e río Bañobre), punta Xurela-A Ponte do Porco, punta Cabana-praia do Pedrido ata a cepa da autoestrada

Embarcación: punta Corbeiroa-punta Mauruxo-punta Satareixa-punta Allo

150

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido

C.P. Noia, Muros, Porto do Son e Portosín (plan conxunto)

Embarcación

AB, AR, AF, Abc, AX, C, Cn, B, Am, R, Ch, S

Zonas de libre marisqueo entre Monte Louro e punta Uhía, entre punta Ornanda e punta Aguieira e banco da Creba 2, e entre punta Aguieira e punta Magrio

48

De maio a setembro

Embarcacións de vixilancia na zona de traballo, lonxa e peirao de Esteiro, lonxa e peirao de Muros (rampla de bateeiros e rampla da praia do Castelo)

C.P. Noia e Muros (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B

Praia do Castelo, desembocadura do río Maior en Esteiro e praia de Esteiro

25

De abril a xuño e setembro

Peiraos e lonxas de Esteiro e Muros, rampla de Pernella (Esteiro)

Cadro B. Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Pontevedra

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables de extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

Asociación de Marisqueo a Flote da Ría de Vigo, C.P. de Baiona

Embarcación

AF, AB, AR, AX, B, C, Cn, Abc, Am, R

Sublitoral da ría de Vigo, agás a autorización de Baiona

220

De xaneiro a decembro con rotación de bancos

Zona de traballo (zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroás, Barra, Cíes, Liméns, enseada de San Simón) e nas lonxas de Cangas, Moaña, Vilaboa, Arcade, Redondela, Canido, Vigo e ensenada de Baiona

Asociación de Marisqueo a Flote da Ría de Vigo

Rastro de vieira ou voandeira

VOL, Z

Liña imaxinaria que une Cabo Home co faro dos Carallóns e do faro dos Carallóns a punta Lameda, cara ao interior da ría

140

De xaneiro a decembro cunha veda de dous meses consecutivos entre xuño e setembro

Zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroás, Barra, Cíes, Liméns e enseada de San Simón. Lonxas de Canido, Vigo, Redondela, Meira, Cangas, Vilaboa, Baiona e Arcade

C.P. A Guarda

A pé

L

Intermareal de punta dos Picos a punta Orelludas

30

De xaneiro a decembro cunha veda de dous meses

Porto de Oia e lonxa da Guarda

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, R, Cm, LonV, N, L, Cp

De punta Quilme (excluído ata Espiñeiro) a Sapeiras de Terra (cara oeste e nordeste da illa)

160

De xaneiro a decembro

O Naval, Espiñeiro, Gradín, Abelleira, A Salga, Semuíño, Aguiúncho e lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarcación

AF, AB, AR, AX, Abc, B, C, R

Liñas imaxinarias que unen punta Arruda con punta Laño e punta Carreirón con punta Cuña Alta (inclúe Roncadeiras e O Camallón) e Areoso, de punta Quilme (incluídas Aceñas) a punta Aguiúncho (cara oeste e noroeste da illa)

102

De abril a setembro

Campelo, Niño do Corvo, Roncadeiras, Areoso e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Arcade

A pé

AF, AX, B, O

Da caseta do Ceboleiro ata pedra dos Caralletes

200

De xaneiro a decembro

Lonxa de Arcade

C.P. Arcade e Vilaboa (plan conxunto)

A pé

AF, AX, B

De punta Cabalo a pedra dos Caralletes (Cunchido e Larache)

42

De xaneiro a decembro

Cunchido e punta do espigón da pedra dos Caralletes en Larache

C.P. Bueu

Endeño remolcado

AR

Entre punta Faxilda e punta Samieira (Raxó), entre punta de Debaixo dos Pinos (Marín) e punta Preguntoiro, e entre praia Alada e punta Couso

15

Xaneiro e decembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu

Rastro de vieira ou voandeira (para rabioso)

Rb

Exterior do arquipélago das illas Ons: ao oeste das illas Ons e Onza, por fóra dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas

60

Xaneiro e decembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu, Portonovo e Aldán-O Hío (plan conxunto)

Embarcación

AF, AB, Abc, AR, AX, C, Cn, B, Am, Rb, S

De punta Cabicastro a punta Santa Mariña, da esquina noroeste do convento sito en punta Praceres ata punta Couso, illas Ons e Onza

229

De xaneiro a decembro, cunha veda dun mes entre abril e maio

Lonxas de Portonovo, Aldán e Bueu

C.P. Cambados

Embarcación

AF, AB, AR, Abc, AX, B, C, R,

Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, do peirao de Meloxo ata As Negreiriñas

150

Xaneiro, de abril a setembro, decembro

Embarcación na zona de traballo, batea e lonxa de Tragove

C.P. Cangas

A pé

AB, AF, AX, B, L, Abc, Cm

De punta Rodeira ata punta Couso

120

De xaneiro a decembro

Lonxa de Cangas e zona de traballo

C.P. Cangas

Endeño remolcado

AR

Entre cabo Home e faro Borneira, illas Cíes

40

Xaneiro e de agosto a decembro

Zona de produción e rampla da lonxa de Cangas

C.P. Carril

A pé

AF, AB, AX, B

Lombos do Ulla e praia Compostela-A Concha

152

De xaneiro a decembro

Praia de Compostela-Concha (Ramal, calella de Rei, calella da Ola, calella Mobles), Lombos do Ulla (explanada da igrexa e Fangueira-delegación)

C.P. Carril

Embarcación

AF, AB, AX, Abc, B

As Malveiras, As Briñas, O Con e Corveiro

150

De xaneiro a decembro

Zona de produción e lonxa de Carril

C.P. O Grove

Embarcación

AF, AX, AB, Abc, AR, B, C, R, Ce, Bu,

Moreiras, Meloxo, Migalliñas, Ronse Cantodorxo

150

Xaneiro, de abril a outubro e decembro

Lonxa do Grove e embarcación de vixilancia

C.P. Moaña

A pé

AB, AF, AX, Abc, B, N, LonV, Cm, C, Cn

De punta Travesada á praia de Canaval

190

De xaneiro a decembro

A Tella 1, Aradoiro, Arroás I e II, Borna 1 (A/B), 2 e 3, Borna-A Tella, Canaval-peirao de Tirán, Con I e II, Domaio, Fandicosta, Latón, Meira, O Cocho I, praia da Xunqueira, Rande e Tirán

C.P. Moaña e Cangas (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Cm, Abc, C

De punta Rodeira ata a praia de Canaval: illa dos Ratos

60

De xaneiro a decembro

Illa dos Ratos e lonxa de Cangas

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Abc, Cn, Cm, L, LonV, C , R, O, OX

Zonas intermareais incluídas na parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito na punta Praceres, na zona sur da ría, e desde este punto ata o faro verde da coieira da canalización do río Lérez

160

De xaneiro a decembro

Caseta de control en Praceres, caseta de control Ameixal, caseta de control A Seca (Combarro), punto de control móbil nas zonas de Raxó

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e Marín (plan conxunto)

Embarcación

AF, AB, AX, AR, B, Abc, Cn, C, O, R

Parte interna da liña imaxinaria que une a punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito na punta Praceres, na zona sur da ría, e desde ese punto ata o faro verde da coieira de canalización do río Lérez

153

Xaneiro a decembro, cunha veda dun mes

Embarcacións na zona de produción, lonxa de Campelo

C.P. Redondela

A pé

AB, AF, AX, Abc, B, R, LonV

Zona intermareal desde a Caseta do Ceboleiro ata a praia de Arealonga (incluída)

160

De xaneiro a decembro

A Portela 1 e 2, punta do Cabo, Arealonga, O Regato, Antolín, A Mariña, Portocedeira, Rande, Sobreiro-Soutoxuste e lonxa de Cesantes

C.P. Vigo

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, Cn, L, Cm, Cma

Zona intermareal entre o puntal da Serra e praia de Arealonga (excluída)

168

L, Cm, Cma: 40

Moluscos bivalvos: xaneiro a decembro. L, Cm e Cma: xaneiro a decembro cunha veda de dous meses consecutivos

Toralla, Areíño (A Guía), Bouzas, e lonxas de Vigo e Canido

C.P. Vilaboa

A pé

AB, AF, AX, B, LonV

Zona intermareal desde punta Travesada ata punta Cabalo

145

De xaneiro a decembro

Punta Cabalo, lonxa de Santa Cristina, Claudio, Ostral, recta de Santo Adrián, punta de Santo Adrián, punta de Travesada e punta de Covas

C.P. Vilanova

Embarcación

AF, AB, AX, Abc, AR, B, C, R

Dique do Terrón, boia columna eléctrica, columna ponte, boia Lañeiras de Fóra, espicho Rego do Alcalde

130

Xaneiro, febreiro, de maio a outubro e decembro

Lombo das Carballas, Negrenla, praia Nova e pantalán de descarga

C.P. Vilaxoán

Embarcación

AF, AB, AX, Abc, B, R

Zona sublitoral entre a liña que une o regato Aduana ao illote Gorma e punta Borreiros; de punta Borreiros ao peirao de Vilaxoán; de punta Castelete á punta Ferrazo

100

De abril a outubro e decembro

Escaleiras fronte á fachada principal da lonxa de Vilaxoán

Cadro B. Plans específicos en zonas de libre marisqueo (continuación)

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cn

Cornicha

Spisula solida

AB

Ameixa babosa

Venerupis corrugata

Cp

Crepipatella dilatata

AR

Ameixa rubia

Polititapes rhomboides

L

Lapa

Patella spp

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

Lon

Longueirón

Ensis siliqua

Abc

Ameixa bicuda

Polititapes aureus

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Am

Ameixón

Callista chione

M

Marolo

Acanthocardia tuberculata

Ar

Arola

Lutraria spp

N

Navalla

Ensis magnus

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

O

Ostra

Ostrea edulis

Bu

Cornecho truncado

Hexaplex trunculus

OX

Ostra rizada

Magallana gigas

C

Carneiro

Venus verrucosa

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

R

Reloxo

Dosinia exoleta

Ce

Cornecho espiñoso

Bolinus brandaris

S

Saltón

Laevicardium crassum

Ch

Chirla

Chamelea gallina

VOL

Voandeira

Aequipecten opercularis

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

Z

Zamburiña

Mimachlamys varia

Cma

Caramuxa

Monodonta spp, Phorcus spp

Cadro C. Zonas de libre marisqueo da Ría de Arousa non sometidas a plan de xestión

Marisqueo desde embarcación. Ría de Arousa (zona III)

Especies

Cotas máximas de captura

kg/tripulante enrolado e a bordo/día

kg/embarcación/día

Zamburiña (Mimachlamys varia)

50

150

Voandeira (Aequipecten opercularis)

Berberecho (Cerastoderma edule)

15

45

Birollo (Cerastoderma glaucum)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

2

6

Ameixa babosa (Venerupis corrugata)(1)

5

15

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

15

Ameixa rubia (Polititapes rhomboides)(1)

15

45

Ameixa bicuda (Polititapes aureus)

5

15

Carneiro (Venus verrucosa)

5

15

Reloxo (Dosinia exoleta)(2)

25

75

Outros moluscos

15

45

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será a indicada no cadro de equivalencias.

(2) A extracción do reloxo estará autorizada só para individuos do rango de tamaños de 30-35 mm de lonxitude antero-posterior nas zonas de libre marisqueo dentro dos bancos de Lombos do Ulla, O Bohído, Cabío e da liña imaxinaria que une punta Centoleira con punta Salgueiriño e punta Grades.

Marisqueo desde embarcación. Ría de Arousa (zona III)

Equivalencias entre ameixa babosa e ameixa rubia

Cotas máximas de captura: kg/tripulante enrolado e a bordo e día

Ameixa babosa

(Venerupis corrugata)

Ameixa rubia

(Polititapes rhomboides)

5

5

4,5

6

4

7

3,5

8

3

9

Marisqueo a pé. Ría de Arousa (zona III)

Especies

Cota máxima de captura (kg/mariscador/a e día)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

Ameixa babosa (Venerupis corrugata)

5

Cadelucha (Donax trunculus)

3

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

Outros moluscos

15

Cadro D. Zonas de libre marisqueo

Marisqueo desde embarcación

Especies

Cotas máximas de captura

kg/tripulante enrolado e a bordo e día

kg/embarcación e día

Zamburiña (Mimachlamys varia)

50

150

Voandeira (Aequipecten opercularis)

Berberecho (Cerastoderma edule)

20

60

Birollo (Cerastoderma glaucum)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

9

Ameixa babosa (Venerupis corrugata)(1)

5

15

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

15

Ameixa rubia (Polititapes rhomboides)(1)

15

45

Reloxo (Dosinia exoleta) (2)

25

-

Carneiro (Venus verrucosa)

8

-

Ameixa bicuda (Polititapes aureus)

5

-

Cadelucha (Donax trunculus)

20

60

Ostra (Ostrea edulis) 3

250 ud.

500 ud.

Ostra rizada (Magallana gigas)

150

-

Outros moluscos

-

30

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será de 1/2.

(2) A extracción do reloxo requirirá a súa autorización expresa.

(3) Para o caso da ostra, as cotas máximas están fixadas en unidades e non en quilogramos.

Marisqueo a pé

Especies

Cota máxima de captura (kg/mariscador/a e día)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

Ameixa babosa (Venerupis pullastra)

5

Cadelucha (Donax trunculus)

3

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

Ostra rizada (Magallana gigas)

150

Outros moluscos

15

Cadro E. Outros crustáceos

Especie

Períodos autorizados para os anos 2024, 2025 e 2026

Nécora (Necora puber)

Do 1 ao 5 de xaneiro

Do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lumbrigante (Homarus gammarus)

Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo

Do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lagosta (Palinurus elephas)

Do 1 ao 5 de xaneiro

Do 1 de abril ao 30 de setembro

Santiaguiño (Scyllarus arctus)

Do 1 ao 5 de xaneiro

Do 1 de outubro ao 31 de decembro

Cangrexo común (Carcinus maenas)

Todo o ano

Cangrexo rugoso (Liocarcinus corrugatus)

Todo o ano

Patulate (Liocarcinus depurator)

Todo o ano

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file