DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 29 de decembro de 2023 Páx. 71698

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de decembro de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude.

A aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude xustifícase polas necesidades funcionais e organizativas actuais, así como do Acordo sobre as condicións de traballo do persoal dos centros de xestión propia da Consellería de Política Social e Xuventude, asinado o 5.12.2023 entre a Administración e as organizacións sindicais.

A presente modificación da relación de postos de traballo contén a modificación de niveis de complemento de destino e/ou específico do colectivo de persoal médico e de dirección das Residencias de maiores, Centros de atención a persoas con discapacidades, Centros de menores, da Consellería, e modifica o Acordo do Consello da Xunta do 1 de xuño de 1989, polo que se aproba a clasificación e valoración dos postos de traballo dos funcionarios da administración da Comunidade Autónoma de Galicia derogando aquelas clasificacións e valoracións que contradigan a clasificación contida neste acordo, así como en calquera outra norma de igual ou inferior rango a este decreto de aprobación.

En consecuencia, a proposta da Consellería de Política Social e Xuventude e unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa de Negociación e na Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 28 de decembro de 2023, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Aprobar a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude nos termos que se sinalan no anexo a este acordo, como consecuencia das súas necesidades funcionais e organizativas actuais.

Segundo. Clasificar de libre designación os postos que a seguir se relacionan en aplicación do criterio de excepcionalidade que se indica, de conformidade co previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e co disposto na Resolución do 25 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións para a tramitación de relacións de postos de traballo e a determinación dos criterios de excepcionalidade e funcións que definen as características que motivan a especial responsabilidade ou cualificación profesional dos postos de traballo de libre designación, de nivel 28 ou inferior, da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia:

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CRITERIO

RESIDENCIA DE MAIORES TORRENTE BALLESTER (A CORUÑA)

PSC994080115001001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (CARBALLO)

PSC994080115190001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (A POBRA DO CARAMIÑAL)

PSC994080115660001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (BURELA)

PSC994080127085001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (MONFORTE DE LEMOS)

PSC994080227300001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (O CARBALLIÑO)

PSC994080132190001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (CASTRO CALDELAS)

PSC994080132230001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (PONTEVEDRA)

PSC994080136001001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (A ESTRADA)

PSC994080136170001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (MARÍN)

PSC994080136260001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

CENTRO DE MENORES SAN JOSÉ DE CALASANZ

PSC994030115001001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

COMPLEXO DE ATENCIÓN DE MENORES DE FERROL

PSC994030115350001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

CENTRO DE MENORES SANTO ANXO DA GARDA

PSC994030127550001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

CENTRO DE MENORES A CARBALLEIRA

PSC994030132001001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

CENTRO DE MENORES AVELINO MONTERO

PSC994030136001001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (FERROL)

PSC994080115350001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

PSC994080115770001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES A MILAGROSA (LUGO)

PSC994080127001001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES AS GÁNDARAS (LUGO)

PSC994080227001001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

RESIDENCIA DE MAIORES
Nª Sª MIRAGRES (OURENSE)

PSC994080132001001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares:

– Con persoas internadas, en situación de dependencia ou en formación, ou menores tutelados pola Administración autonómica.

Terceiro. Ordenar a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor o día 1 de xaneiro de 2024.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 28 de decembro de 2023, relativo á aprobación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 16, do 24 de xaneiro), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Consellería de Política Social e Xuventude

Na vixente relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude prodúcense as seguintes modificacións:

Persoal funcionario

Amortizacións:

Nos centros de destino que se relacionan amortízanse os seguintes postos de traballo:

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN DO POSTO

CENTRO DE MENORES SAN JOSÉ DE CALASANZ

PS.C99.40.301.15001.001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

COMPLEXO DE ATENCIÓN DE MENORES DE FERROL

PS.C99.40.301.15350.001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

CENTRO DE MENORES SANTO ANXO DA GARDA

PS.C99.40.301.27550.001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

CENTRO DE MENORES A CARBALLEIRA

PS.C99.40.301.32001.001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

CENTRO DE MENORES AVELINO MONTERO

PS.C99.40.301.36001.001

DIRECTOR/A CENTRO DE MENORES

RESIDENCIA DE MAIORES TORRENTE BALLESTER (A CORUÑA)

PS.C99.40.801.15001.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

RESIDENCIA DE MAIORES (CARBALLO)

PS.C99.40.801.15190.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

RESIDENCIA DE MAIORES (FERROL)

PS.C99.40.801.15350.001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

RESIDENCIA DE MAIORES (A POBRA DO CARAMIÑAL)

PS.C99.40.801.15660.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

RESIDENCIA DE MAIORES (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

PS.C99.40.801.15770.001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

RESIDENCIA DE MAIORES A MILAGROSA (LUGO)

PS.C99.40.801.27001.001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

RESIDENCIA DE MAIORES Nª Sª MIRAGRES (OURENSE)

PS.C99.40.801.32001.001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

RESIDENCIA DE MAIORES (O CARBALLIÑO)

PS.C99.40.801.32190.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

RESIDENCIA DE MAIORES (CASTRO CALDELAS)

PS.C99.40.801.32230.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

RESIDENCIA DE MAIORES (PONTEVEDRA)

PS.C99.40.801.36001.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

RESIDENCIA DE MAIORES (A ESTRADA)

PS.C99.40.801.36170.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

RESIDENCIA DE MAIORES (MARÍN)

PS.C99.40.801.36260.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

RESIDENCIA DE MAIORES AS GÁNDARAS (LUGO)

PS.C99.40.802.27001.001

DIRECTOR/A RESIDENCIA DE MAIORES

RESIDENCIA DE MAIORES (MONFORTE DE LEMOS)

PS.C99.40.802.27300.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file