DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 2 Mércores, 3 de xaneiro de 2024 Páx. 200

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2023, conxunta da Consellería de Economía, Industria e Innovación e da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se modifica a distribución por anualidades das axudas concedidas na Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se adxudican as axudas da Orde do 12 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a formación de doutores e doutoras das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) en empresas e centros de innovación e tecnoloxía, programa Doutoramentos industriais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento IN606D).

O 10 de xaneiro de 2023 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 29 de decembro de 2022, conxunta da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación e da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican as axudas da Orde do 12 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases para a concesión, en régimen de concorrencia competitiva, das axudas para a formación de doutores e doutoras das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) en empresas e centros de innovación e tecnoloxía, programa Doutoramentos industriais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento IN606D).

Co fin de viabilizar os procesos de execución e xustificación das axudas concedidas por parte dos beneficiarios, tendo en conta a data de sinatura dos contratos e os períodos de xustificación establecidos na orde de convocatoria, e dado que non se causa prexuízo a terceiros, considérase necesario modificar a distribución por anualidades das axudas concedidas pola Resolución do 29 de decembro de 2022.

Polo que antecede,

RESOLVEMOS:

Artigo 1. Modificación do artigo quinto e do anexo I da Resolución do 29 de decembro de 2022, conxunta da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación e da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican as axudas da Orde do 12 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases para a concesión, en régimen de concorrencia competitiva, das axudas para a formación de doutores e doutoras das universidades do Sistema universitario de Galica (SUG) en empresas e centros de innovación e tecnoloxía, programa Doutoramentos industriais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento IN606D)

1. O artigo quinto da citada resolución queda redactado do seguinte xeito:

«Quinto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamento recollida no artigo 25 das bases da convocatoria, tal como se indica na seguinte táboa:

Beneficiarios

Nº de axudas

Aplicación orzamentaria

Ano 2022 (€)

Ano 2023 (€)

Ano 2024 (€)

Ano 2025

(€)

Ano 2026 (€)

Total (€)

Empresas

12

05.A2.561A.470.0 (2016.4)

11.000,00

223.466,64

348.000,00

288.000,00

77.533,36

948.000,00

05.A2.561A.770.0

(2016.4)

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

180.000,00

1

05.A2.561A.441.1 (2016.4)

1.000,00

23.266,67

36.000,00

29.000,00

6.733,33

96.000,00

Centros de innovación e tecnoloxía

3

05.A2.561A.480.0 (2016.4)

3.000,00

57.466,66

89.000,00

72.000,00

17.533,34

239.000,00

05.A2.561A.78 1.0

(2016.4)

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

45.000,00

Universidades do SUG

16

10.03.561B.744.0

0,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

0,00

480.000,00

Total convocatoria

15.000,00

539.199,97

708.000,00

624.000,00

101.800,03

1.988.000,00

A Axencia Galega de Innovación financiará as axudas que correspondan ás empresas e aos centros de innovación e tecnolóxico e a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades só financiará as axudas que correspondan ás universidades do SUG por importe de 480.000,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 10.03.561B.744.0 (código de proxecto 2016 00129), no marco do Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia 2022-2026 (aprobado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de decembro de 2021, DOG número 248, do 28 de decembro).

2. O anexo I da Resolución do 29 de decembro de 2022 queda redactado conforme o sinalado ao final da presente resolución.

Artigo 2. Régimen de recursos

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación e ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2023

María Jesús Lorenzana Somoza

Conselleira de Economía, Industria
e Innovación e presidenta da Axencia Galega de Innovación

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022;
DOG núm. 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López

Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Axudas concedidas

Empresas

Empresas beneficiarias

Nº de expediente

NIF da entidade

Entidade

NIF da persoa investigadora doutoranda candidata

Persoa investigadora doutoranda

Aplicación orzamentaria

Importe (en euros)

Réxime de minimis (Regulam. (UE) 1407/2013)

2022

2023

2024

2025

2026

Total

15_IN606D_2022_2703204

B70437959

Qubiotech Health
Intelligence, S.L.

***9597**

Jeremiah Poveda Martínez

05.A2.561A.470.0

1.000,00

19.133,33

29.000,00

24.000,00

5.866,67

79.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.133,33

34.000,00

29.000,00

5.866,67

94.000,00

23_IN606D_2022_2707220

B70326459

Biostatech, Advice, Training & Innovation In Biostatistics, S.L.

***8408**

Julia García Currás

05.A2.561A.470.0

1.000,00

19.133,33

29.000,00

24.000,00

5.866,67

79.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.133,33

34.000,00

29.000,00

5.866,67

94.000,00

17_IN606D_2022_2704117

A70049408

Nanogap Sub-Nm-Powder, S.A.

***4258**

María Moreno Pérez

05.A2.561A.470.0

1.000,00

19.133,33

29.000,00

24.000,00

5.866,67

79.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.133,33

34.000,00

29.000,00

5.866,67

94.000,00

01_IN606D_2022_2665353

B70421797

I-Grape Laboratory, S.L.

***2773**

Diego González Iglesias

05.A2.561A.470.0

1.000,00

19.200,00

31.000,00

24.000,00

5.800,00

81.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.200,00

36.000,00

29.000,00

5.800,00

96.000,00

14_IN606D_2022_2702732

B36575777

Abcr Laboratorios, S.L.

***0292**

Antía Santiago Alonso

05.A2.561A.470.0

1.000,00

18.333,33

31.000,00

24.000,00

6.666,67

81.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

23.333,33

36.000,00

29.000,00

6.666,67

96.000,00

20_IN606D_2022_2705898

B27848506

Norlean, S.L.

***4538**

Alejandro González Casal

05.A2.561A.470.0

1.000,00

21.000,00

27.000,00

24.000,00

4.000,00

77.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

26.000,00

32.000,00

29.000,00

4.000,00

92.000,00

08_IN606D_2022_2696452

B70548706

Triple Alpha Innovation, S.L.

***8639**

Iris García Rivas

05.A2.561A.470.0

1.000,00

21.000,00

29.000,00

24.000,00

4.000,00

79.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

26.000,00

34.000,00

29.000,00

4.000,00

94.000,00

11_IN606D_2022_2701291

B36927515

Inovalabs Digital, S.L.

***9709**

Juan José Gil Fernández

05.A2.561A.470.0

1.000,00

19.133,33

29.000,00

24.000,00

5.866,67

79.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.133,33

34.000,00

29.000,00

5.866,67

94.000,00

02_IN606D_2022_2667887

B70455605

Md. Use Innovation, S.L.

***0578**

Fabián Suárez Lestón

05.A2.561A.470.0

1.000,00

19.133,33

29.000,00

24.000,00

5.866,67

79.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.133,33

34.000,00

29.000,00

5.866,67

94.000,00

07_IN606D_2022_2695330

B70466537

Nerxus Quality Solutions, S.L.

***2756**

Laura Sabela Vázquez Vázquez

05.A2.561A.470.0

1.000,00

19.133,33

29.000,00

24.000,00

5.866,67

79.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.133,33

34.000,00

29.000,00

5.866,67

94.000,00

16_IN606D_2022_2703786

B67628859

Uav Galicia Ingeniería Técnica, S.L.

***5989**

Sara Peraleda Vázquez

05.A2.561A.470.0

1.000,00

19.133,33

27.000,00

24.000,00

5.866,67

77.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.133,33

32.000,00

29.000,00

5.866,67

92.000,00

19_IN606D_2022_2704978

A15476740

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios

***9754**

Joel Verísimo García

05.A2.561A.441.15

1.000,00

23.266,67

36.000,00

29.000,00

6.733,33

96.000,00

Si

Total

1.000,00

23.266,67

36.000,00

29.000,00

6.733,33

96.000,00

06_IN606D_2022_2693134

B27429885

Geneaqua, S.L.

***0275**

Dorinda Torres Sabino

05.A2.561A.470.0

0,00

10.000,00

29.000,00

24.000,00

16.000,00

79.000,00

Si

05.A2.561A.770.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

0,00

15.000,00

34.000,00

29.000,00

16.000,00

94.000,00

Centros de innovación e tecnoloxía beneficiarios

Nº de expediente

NIF da entidade

Entidade

NIF da persoa investigadora doutoranda candidata

Persoa investigadora doutoranda

Aplicación orzamentaria

Importe (en euros)

Réxime de minimis (Regulam. (UE) 1407/2013)

2022

2023

2024

2022

2026

Total

22_IN606D_2022_2706609

G70302427

Fundación Centro Tecnológico de
Investigación Multisectorial (Cetim)

***3051**

Bruno Bustabad García

05.A2.561A.480.0

1.000,00

19.133,33

29.000,00

24.000,00

5.866,67

79.000,00

Non

05.A2.561A.781.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.133,33

34.000,00

29.000,00

5.866,67

94.000,00

13_IN606D_2022_2702175

G70312020

Fundación Centro Gallego de Investiga-

ciones del Agua (Cetaqua)

***5290**

Iago Ferreiro Crespo

05.A2.561A.480.0

1.000,00

19.200,00

29.000,00

24.000,00

5.800,00

79.000,00

Non

05.A2.561A.781.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.200,00

34.000,00

29.000,00

5.800,00

94.000,00

04_IN606D_2022_2692965

G15305923

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (ITG)

***8319**

Miriam Timiraos Díaz

05.A2.561A.480.0

1.000,00

19.133,33

31.000,00

24.000,00

5.866,67

81.000,00

Non

05.A2.561A.781.0

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

Total

1.000,00

24.133,33

36.000,00

29.000,00

5.866,67

96.000,00

Universidades do SUG

Universidades

Nº de axudas

Aplicación orzamentaria

Importe (en euros)

2023

2024

2025

Total

UDC

5

10.03.561B.744.0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

USC

10

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

UVigo

1

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

Total

16

160.000,00

160.000,00

160.000,00

480.000,00