DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Xoves, 4 de xaneiro de 2024 Páx. 549

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de decembro de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda e Administración Pública.

A aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda e Administración Pública xustifícase polas razóns indicadas no punto primeiro do acordo.

En consecuencia, por proposta da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia e unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa de Negociación e na Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 21 de decembro de 2023, adoptou o seguinte acordo:

Primeiro. Aprobar a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda e Administración Pública nos termos que se sinalan no anexo a este acordo, como consecuencia das súas necesidades funcionais e organizativas actuais.

Segundo. Ordenar a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 21 de decembro de 2023, relativo á aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 16, do 24 de xaneiro), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Adminitración Pública g.pdf

CÓDIGO-DESCRICIÓN DAS FORMAS DE PROVISIÓN

     LD LIBRE DESIGNACIÓN

CÓDIGO-DESCRICIÓN DAS FORMACIÓNS ESPECÍFICAS

    640 PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (R.I.).

CÓDIGO-DESCRICIÓN DOS CORPOS/ESCALAS

    XSE XERAL (ESCALA SUPERIOR DE ESTATÍSTICOS)

    XSF XERAL (ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS)

    XSI XERAL (ESCALA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN)

CÓDIGO-DESCRICIÓN DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS

    A11 ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA.