DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Xoves, 4 de xaneiro de 2024 Páx. 552

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2023 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se fan públicos os parámetros de ponderación de materias para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia no curso 2024/25, aprobados nos respectivos consellos de goberno das universidades públicas de Galicia.

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) é o órgano interuniversitario que ten a delegación de competencias propias das universidades do Sistema universitario de Galicia en materia de acceso á universidade.

A Consellería competente en materia de educación nomeará os membros da CiUG, en virtude do disposto no convenio asinado, o 12 de marzo de 2001, polos reitores das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), en presenza do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, e na Orde do 24 de marzo de 2011.

Por outra banda, o Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao, determina no artigo 9.1 a posibilidade de que as universidades fixen os procedementos de admisión.

As universidades públicas do SUG, tendo en conta o dito anteriormente, aprobaron nos seus respectivos consellos de goberno os parámetros de ponderación de materias para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG no curso 2024/25, a Universidade da Coruña no Consello de Goberno do 24 de outubro de 2023, a Universidade de Santiago de Compostela no Consello de Goberno do 23 de novembro de 2023, e a Universidade de Vigo no Consello de Goberno do 30 de outubro de 2023.

De conformidade co exposto,

DISPOÑO:

Artigo 1. Nomeamento dos membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia

Noméanse como membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para o curso 2023/24:

Presidente:

Pedro Armas Diéguez (delegado do reitor da Universidade da Coruña).

Vicepresidentes:

María Teresa Flores Arias (delegada do reitor da Universidade de Santiago de Compostela).

Iván Carlos Area Carracedo (delegado do reitor da Universidade de Vigo).

Vogais en representación da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Manuel Enrique Prado Cueva.

María Carmen García Rodríguez.

María del Carmen Cimadevila Cea.

Artigo 2. Publicidade dos parámetros de ponderación

Fanse públicos, no anexo desta resolución, os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2024/25, aprobados polas universidades públicas do SUG.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2023

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file