DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 8 de xaneiro de 2024 Páx. 1077

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

ORDE do 28 de decembro de 2023 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que afectará o sector da limpeza de edificios e locais da provincia de Pontevedra e que se desenvolverá desde as 22.00 horas do día 9 de xaneiro de 2024 ata as 22.00 horas do 10 de xaneiro de 2024.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece como dereito fundamental da persoa traballadora o dereito á folga.

O exercicio deste dereito na Administración e nas empresas, entidades e institucións públicas ou privadas que presten servizos públicos ou de recoñecida e inaprazable necesidade, no ámbito e competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, está condicionado ao mantemento dos servizos esenciais fixados no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, polo que se ditan normas para garantir a prestación dos servizos esenciais no ámbito da Comunidade Autónoma (DOG núm. 116, do 20 de xuño), entre os cales se encontra a sanidade.

O exercicio público da prestación de asistencia sanitaria non pode verse afectado gravemente polo lexítimo exercicio do dereito de folga, xa que aquel é considerado e recoñecido prioritariamente en relación con este.

O artigo 3 do citado decreto faculta os/as conselleiros/as competentes por razón dos servizos esenciais afectados para que, mediante orde e ante cada situación de folga, establezan o mínimo de actividade necesaria para asegurar o mantemento de tales servizos, así como para que determinen o persoal preciso para a súa prestación.

A organizacións sindicais CIG, CC.OO. e UGT comunicaron a convocatoria dunha folga que afectará o persoal incluído no ámbito de aplicación do Convenio colectivo do sector da limpeza de edificios e locais da provincia de Pontevedra, que se desenvolverá desde as 22.00 horas do día 9 de xaneiro de 2024 ata as 22.00 horas do 10 de xaneiro de 2024.

Constatouse que esta folga afectará as empresas que prestan servizos de limpeza en centros sanitarios e resulta obvio que a suspensión da dita actividade pode implicar niveis de contaminación que porían en risco a saúde, tanto das persoas doentes e usuarias, como do persoal que presta servizos nestas institucións –en particular, persoal sanitario–, polo que resulta procedente fixar servizos mínimos.

Para fixar os servizos mínimos, óptase nesta orde por reiterar os criterios reitores de carácter xeral que xa foron aplicados por esta consellería en anteriores folgas do mesmo sector da limpeza de edificios e locais. Os ditos criterios, que xa son de coñecemento público logo da publicación de sucesivas ordes no Diario Oficial de Galicia, teñen por finalidade garantir unha actividade mínima, en función do risco e das características das diversas dependencias, respecto a aquela que se realiza con carácter habitual.

A determinación concreta dos efectivos estritamente necesarios para garantir esa actividade mínima en cada centro e das súas horas de traballo realizarana, en cada caso, as empresas afectadas pola folga, no exercicio das súas facultades de dirección. Con todo, as empresas deberán deixar constancia da súa motivación.

Con base no que antecede e logo de audiencia ao Comité de Folga,

DISPOÑO:

Artigo 1

A convocatoria de folga deberá entenderse condicionada ao mantemento dos servizos mínimos, segundo os seguintes criterios reitores:

1. Centros de saúde, puntos de atención continuada, centros de especialidades e demais centros sanitarios non hospitalarios: o persoal preciso para garantir o 50 % das presenzas e a prestación de limpeza habituais, agás nas zonas onde se require a limpeza urxente (salas de extraccións, salas de curas, salas con actividades de cirurxía menor), nas cales se determinará o persoal preciso para garantir o 100 % das presenzas e a prestación de limpeza habituais.

2. Hospitais (centros con internamento):

2.1. Urxencias, Laboratorio de Urxencias, Radiodiagnóstico de Urxencias, UCI, Área Cirúrxica, Reanimación Poscirúrxica, Reanimación Cardíaca, Oncoloxía Radioterápica, Hematoloxía, Hospital de Día e Diálise: o persoal preciso para garantir o 100 % das presenzas e a prestación de limpeza habituais.

2.2. Radioloxía Intervencionista, Esterilización e Hospitalización: o persoal preciso para garantir o 70 % das presenzas e a prestación de limpeza habituais.

2.3. Restantes áreas: o persoal preciso para garantir o 50 % das presenzas e a prestación de limpeza habituais.

Artigo 2

En aplicación dos criterios establecidos no artigo anterior, cada empresa afectada determinará os efectivos e designará o persoal que debe cubrir os servizos mínimos en cada centro, e fixará a súa xornada e horario de traballo.

A empresa elaborará un expediente de determinación de efectivos de servizos mínimos, que estará dispoñible para xeral coñecemento do persoal interesado e no cal deberá quedar constancia da xustificación e dos criterios ponderados para determinar os ditos efectivos.

Disposición derradeira

Esta orde producirá efectos e entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2023

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade