DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 9 de xaneiro de 2024 Páx. 1732

III. Outras disposicións

Axencia Tributaria de Galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 20 de decembro de 2023 pola que se actualizan os anexos VI e VII da Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 30 de xuño de 1992, pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados para o pagamento das taxas por servizos administrativos de compulsa de documentos e de verificación de suficiencia e documentos acreditativos de lexitimación.

Advertido erro na citada resolución, na versión en castelán, publicada no Diario Oficial de Galicia número 246, do 29 de decembro de 2023.

Faise a corrección na versión do DOG nese idioma. Tal corrección non procede no texto en galego.