DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Mércores, 10 de xaneiro de 2024 Páx. 1932

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2023 pola que se publica o Plan de formación para o ano 2024.

A formación do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico correspóndelle á Escola Galega de Administración Pública (en diante, EGAP) de acordo co que se establece no artigo 3 da súa lei de creación (Lei 4/1987, do 27 de maio), onde se estende a dita función ao persoal doutras administracións públicas, coa excepción do persoal docente e sanitario.

O Plan de formación continua da EGAP recolle as actividades formativas dirixidas ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ao persoal das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ao persoal ao servizo da Administración de Xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia e ao persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo), tras unha incorporación gradual que culminou, no ano 2015, coa incorporación deste último colectivo como destinatario das actividades formativas da EGAP.

Entre as liñas reitoras que guiaron o deseño do plan convén subliñar que se prestou especial atención á incorporación de contidos de máxima actualidade, como os relativos á irrupción da intelixencia artificial na Administración. En termos xerais, priorizáronse aqueles de carácter estratéxico para o conxunto da función pública de Galicia, destinados a facerlle fronte, e mesmo anticiparse, aos retos que se lle presentan ás administracións no actual contexto social, atendendo de xeito específico ás competencias do persoal que poden ter un maior impacto na mellora daquelas e na súa relación coa cidadanía. O propósito é, en último termo, vertebrar unha Administración dixital, que actúe con transparencia e de acordo cos principios de integridade e bo goberno, que contribúa a impulsar un desenvolvemento sostible, así como a igualdade e a non discriminación en todas as súas actuacións.

Para elaborar o plan tivéronse en conta as necesidades formativas das distintas consellerías da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Xustiza e da Dirección Xeral de Administración Local, así como das universidades do Sistema universitario de Galicia. Ademais, contouse coa colaboración das persoas responsables de coordinar a formación en cada un dos centros directivos e tamén coas organizacións sindicais, docentes e persoas expertas nos distintos ámbitos formativos. Grazas ao diálogo con estes axentes e á incorporación das súas propostas, foi posible dar forma a un plan que, ademais de contidos xenéricos de carácter transversal, inclúe tamén un alto nivel de especialización atendendo ás propostas concretas efectuadas desde as distintas áreas de actividade.

Así mesmo, a incorporación das achegas do propio persoal destinatario da formación resulta tamén crucial para facer do plan un verdadeiro instrumento para a mellora continua do sector público de Galicia. Neste senso, para a súa configuración e deseño, tívose en conta a demanda real rexistrada nas actividades formativas e analizáronse os resultados da avaliación daquelas, co propósito de sustentar o seu deseño nunha sólida base de coñecemento acerca dos niveis de satisfacción do alumnado coas actividades realizadas, atendendo a distintos parámetros en función das especificidades das distintas modalidades formativas.

Todo este proceso acometido, no cal conflúen as propostas e suxestións dos distintos axentes implicados, fai do plan de formación un instrumento vivo e dinámico co que poder anticipar as necesidades de formación e acadar un impacto real na cualificación do persoal a través dunha oferta ampla e especializada, que inclúe tanto contidos de carácter transversal como específicos dos distintos postos de traballo e perfís profesionais, na procura de acadar un impacto real sobre o conxunto das necesidades de cualificación e a mellora das competencias profesionais do persoal ao servizo das administracións públicas, tendo sempre no horizonte a perspectiva da mellora na prestación dos servizos públicos.

De acordo coa filosofía exposta acerca do convencemento de que garantir unha Administración de calidade pasa por contar cun persoal ao servizo das nosas administracións ben formado, o plan deseñado para o ano 2024 habilita o acceso de todos e cada un dos colectivos a unha serie de áreas esenciais, adaptadas ás necesidades específicas e ás funcións asignadas a cada un deles.

As ditas áreas son as seguintes:

– Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas.

– Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios.

– Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades.

– Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa.

– Plan de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero.

– Lingua galega.

– Portal de idiomas.

– Formación en competencias dixitais (ComDix).

– Plan formativo no marco do Instituto de Economía Pública de Galicia.

Os contidos que integran o plan pretenden contribuír á mellora das habilidades e competencias persoais do persoal empregado público, co obxectivo de potenciar aquelas que resultan esenciais no actual contexto social, marcado polo cambio e a incerteza, que require altos niveis de flexibilidade e capacidade de adaptación por parte do persoal ao servizo das administracións. Inclúense, así pois, contidos orientados á mellora de competencias moi diversas, como as relativas á comunicación, ás destrezas persoais e sociais ou á organización do traballo, entre outras, incidindo na importancia de garantir contornas laborais saudables, que favorezan o desenvolvemento persoal.

No que respecta á oferta formativa en idiomas, a cal xa se atopa consolidada como outra das liñas prioritarias do plan, continúan a ampliarse os niveis aos cales poden acceder as persoas empregadas públicas, ao mesmo tempo que se segue a impulsar o uso das novas tecnoloxías para a formación neste eido. A EGAP vén apostando pola promoción das competencias lingüísticas do persoal ao servizo das administracións da Comunidade Autónoma, o cal constitúe unha exixencia na actual sociedade, interconectada e global, que conforma o marco de actuación das administracións públicas.

O plan para 2024 incorpora as actividades formativas dirixidas á obtención da certificación galega de competencias dixitais por parte do persoal empregado público das administracións públicas de Galicia, en liña co Marco europeo de competencias dixitais e de conformidade co que se recolle no Decreto 123/2021, do 2 de setembro, polo que se regula o Marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais (DOG núm. 181, do 20 de setembro). O obxectivo é que o persoal empregado público adquira competencias que vaian máis alá da capacidade no uso dos dispositivos e poida usar a tecnoloxía dixital dun xeito seguro, crítico, creativo e colaborador en todos os ámbitos da vida.

O plan incorpora, por outra banda, novos cursos na área da Unión Europea, entre os que cabe facer mención aos contidos relativos á xestión dos fondos europeos, dereito económico, dereito social e dereito ambiental europeo, así como aos referidos aos obxectivos de desenvolvemento sostible; cos que afondar no coñecemento dos desafíos globais aos que nos enfrontamos como sociedade, das medidas orientadas a darlles resposta, e do papel crucial que lles corresponde desempeñar ás administracións, desde un modelo de desenvolvemento inclusivo, baseado na interconexión entre o económico, o social e o medioambiental.

Por segundo ano consecutivo, intégranse no plan as actividades de formación continua programadas no marco do Instituto de Economía Pública de Galicia (IEP), en que se abordan materias dirixidas a facerlles fronte aos principais retos que se lles presentan ás administracións en materia económica e orzamentaria. Inclúense actividades específicas sobre fiscalidade, financiamento público, economía orzamentaria, contratación pública, xestión de subvencións ou procedemento tributario, entre outras. Incorpóranse tamén, entre outras novidades, contidos relativos ao deseño, implementación e avaliación de políticas públicas, así como outros relativos ao seguimento e avaliación do Plan estratéxico de Galicia. Entre os obxectivos que se perseguen, atópase o de achegar información técnica especializada orientada á defensa dos intereses da Comunidade Autónoma en materia de financiamento autonómico e captación de fondos da UE, así como o de contribuír ao fortalecemento dos sistemas de control interno e de prevención de riscos de xestión nas administracións.

É preciso destacar o ambicioso Plan en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero que a EGAP presenta para 2024, o cal inclúe unha oferta formativa moi diversa, con contidos tanto de carácter básico como especializado, entre os cales se inclúen importantes novidades, orientadas a formar e sensibilizar ao conxunto do persoal empregado público e a integrar a perspectiva de xénero na práctica administrativa. En materia de prevención e loita contra a violencia de xénero, aténdese tanto á vertente preventiva coma á intervención coas vítimas. Así mesmo, cobran especial relevancia no plan os contidos relativos á diversidade sexual e de xénero co obxecto de promover a sensibilización, a igualdade de trato e a non discriminación, por canto resulta determinante o papel que as administracións públicas desempeñan neste eido.

Co plan que se presenta, a EGAP reforza un modelo de ensino dinámico que vén situar a cada persoa como protagonista indiscutible e axente activo na propia aprendizaxe, en liña cos cambios que están a acontecer nos procesos de ensino, como consecuencia do emprego das novas tecnoloxías, das posibilidades de acceso á información que existen actualmente, e do contexto social no cal nos situamos. O anterior é posible grazas á aposta polo emprego das diferentes contornas de aprendizaxe e das metodoloxías de ensino baseadas no uso dos medios telemáticos, o cal constitúe unha liña estratéxica na actuación da EGAP, na que se vén afondando nos últimos anos. A este respecto, continúa a potenciarse o espazo virtual de coñecemento, cunha formación en liña, ampla e diversificada, mediante a cal o alumnado poida xestionar o seu proceso de aprendizaxe cun maior grao de autonomía e flexibilidade na adquisición de novas competencias.

A oferta que conforma o plan para 2024 combina as modalidades de teleformación, telepresenza, autoformación e docencia presencial, co obxecto de que o conxunto do persoal empregado público poida optar por aquela ou aquelas que mellor se adapten ás súas necesidades específicas. O reforzo das modalidades baseadas nos medios telemáticos, ademais de resultar fundamental debido aos cambios sociais e tecnolóxicos en que se atopa inmersa a sociedade, posibilita que o alumnado poida acceder con maior facilidade aos contidos máis demandados e, así mesmo, facilita o acceso á formación, ao favorecer a organización e distribución dos tempos de conformidade coas necesidades de cada persoa, contribuíndo decisivamente, deste xeito, a promover conciliación por parte do persoal empregado público.

En todo momento, o deseño das actividades, con independencia da modalidade de impartición, guíase pola promoción dun enfoque eminentemente práctico, na procura de acadar a máxima aplicabilidade dos coñecementos e habilidades que se adquiren coa formación e, polo tanto, o maior impacto posible no desempeño laboral do persoal ao servizo das administracións públicas.

En suma, o Plan de formación para o ano 2024 representa, así pois, unha clara aposta polo desenvolvemento profesional das persoas ao servizo das administracións públicas de Galicia na procura de contribuír, a través da incorporación de contidos estratéxicos e de máxima actualidade, á actualización permanente e mellora da súa cualificación e, polo tanto, á modernización das nosas administracións públicas coa perspectiva de poder incidir na calidade dos servizos prestados á cidadanía, fin último que ha de guiar calquera actuación no ámbito público.

Finalmente, é preciso destacar que esta resolución ten carácter informativo e que a execución das accións recollidas nela queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e suficiente e ao que se estipule en cada convocatoria. Así mesmo, debe advertirse que quedan excluídas as actividades derivadas de cursos selectivos, os cursos superiores, as actuacións en colaboración, xornadas, conferencias, seminarios e cursos monográficos, así como as actividades doutras administracións públicas (excepto as sinaladas) e as actividades de formación do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, do persoal sanitario e do persoal das forzas e corpos de seguridade.

Feitas estas advertencias, resta só sinalar que para acceder ás accións formativas recollidas neste plan, será preciso formalizar matrícula, despois de que se publiquen no Diario Oficial de Galicia as correspondentes convocatorias.

Este plan de formación foi aprobado polo Consello Reitor deste organismo autónomo en sesión do día 21 de decembro de 2023.

De acordo co exposto, publícase como anexo a esta resolución o Plan de formación para o ano 2024 do persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, do persoal ao servizo das entidades locais, do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, do persoal de administración e servizos das universidades galegas, así como as actividades enmarcadas no portal de idiomas, o Plan de formación igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero, as actividades de formación en competencias dixitais (ComDix), o programa de formación do Instituto de Economía Pública de Galicia e o programa de autoformación, dirixido a todos os destinatarios mencionados.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2023

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO

Formación en materias transversais

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

A regulación da intelixencia artificial na Administración pública

Telef.

1

50

25

A Lei da ciencia, a tecnoloxía e a innovación

Telef.

1

50

20

A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Telef.

1

50

25

Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia

Telef.

1

50

25

A nova Lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia

Telef.

1

30

12

Tramitación de expedientes de contratación na Administración autonómica

Telef.

1

50

30

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Técnicas para a elaboración de pregos de contratación

Telef

1

50

30

O procedemento de contratación. Problemáticas actuais e doutrina vixente dos tribunais de contratación pública

Presen.

1

30

21

A axilidade na contratación pública: contratación menor e procedemento aberto simplificado

Telepres.

1

30

15

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Telef.

3

150

25

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

Telef.

2

100

25

A nova Administración electrónica

Telef.

1

50

25

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e a Lei 40/2015, do 1 de outubro

Telef.

1

50

20

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

Telef.

2

100

20

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

Telef.

1

50

30

Revisión dos actos en vía administrativa

Telef.

1

50

25

Transparencia: acceso á información pública e publicidade activa

Telef.

1

50

25

A protección de datos como límite á transparencia pública

Telef.

1

50

25

Os retos da Administración pública na sociedade da información

Telef.

1

50

25

A cidadanía e as administracións públicas: dereitos e obrigas

Telef.

1

50

25

Integridade institucional e plans antifraude

Telef.

1

50

20

Mellora da calidade dos servizos públicos

Telef.

1

50

20

A transformación e evolución do emprego público desde a Lei 2/2015

Telef.

1

50

20

A responsabilidade do persoal empregado público

Telef

1

50

22

Permisos e licenzas do persoal empregado público: réxime xurídico e tramitación

Telef.

1

50

12

A estrutura do emprego público e ordenación dos recursos humanos na administración da Comunidade Autónoma de Galicia: a elaboración da relación de postos de traballo (RPT)

Telef.

1

50

20

Xestión de listas e contratación temporal. Novo sistema de citacións electrónicas

Telef.

1

50

20

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

Telef.

1

50

18

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

Telef.

1

50

15

Nóminas e retribucións do persoal

Telef.

2

100

25

Prestacións da Seguridade Social e cotizacións

Telef.

1

50

30

Básico de subvencións e normativa aplicable

Telef.+telepres.

2

100

30

Aplicacións prácticas da Lei de subvencións de Galicia e o seu regulamento

Telef.+telepres.

1

50

35

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

Telef.

2

100

20

Legalidade das actas de inspección. A función inspectora

Telef.

1

50

25

Estrutura e composición de documentos de contido xurídico integrantes de expedientes administrativos

Telef.

1

50

20

A elaboración da normativa autonómica: visión práctica

Telef.

1

50

30

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Execución de resolucións xudiciais e as súas repercusións económicas

Telef.

1

50

20

Boas prácticas ambientais nas administracións públicas

Telef.

1

50

30

A accesibilidade universal

Telef.

1

50

30

Marco lexislativo específico e xeral sobre os dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social

Telef.

1

50

30

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Ferramentas de intelixencia artificial para un traballo eficiente

Telef.+telepres.

1

50

25

Técnicas de xestión executiva no sector público

Telef.

1

50

20

Cambio e motivación nas organizacións

Telef.

1

50

15

Organización e simplificación do traballo administrativo

Telef.

1

50

12

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

Telef.

1

50

30

Como crear relacións saudables e produtivas no ámbito laboral

Presen.

1

30

20

Destrezas persoais e xestión do cambio en situacións de crise

Telef.

1

50

20

Como empregar metodoloxías áxiles no meu posto de traballo

Telepres.

1

25

12

Habilidades sociais de especial interese no ámbito laboral

Telepres.

1

35

20

Comunicación e liderado nas administracións públicas

Presen.

1

35

20

Atención plena e xestión do estrés

Telepres.

1

35

15

Xestión do estrés no contexto laboral

Presen.

1

30

15

Prevención e xestión de conflitos

Telef.

1

50

25

Comunicación en público. Manexo da linguaxe xestual e corporal

Presen.

1

30

15

Comunicación interpersoal e asertividade. Escoita activa e empatía

Telepres.

1

35

12

Técnicas e habilidades para a organización de reunións produtivas

Presen.

1

30

12

Técnicas efectivas para preparar presentacións

Telef.

1

50

20

Técnicas para falar en público

Presen.

1

25

20

Técnicas de expresión escrita

Presen.

1

30

18

Atención á cidadanía

Telef.

1

50

25

Protocolo institucional na Administración pública

Telef.

1

50

20

Deseño dun plan de benestar no eido laboral

Presen.

1

30

20

Coidado da saúde: actividade física e alimentación

Presen.

1

25

16

Técnicas elementais de arquivos

Telef.

1

50

25

A xestión documental na Xunta de Galicia

Telef

1

50

15

Correo electrónico corporativo

Telef.

2

100

12

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Telef.

1

50

50

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Telef.

1

50

50

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Telef.

2

100

30

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2019)

Telef.

1

50

30

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Telef.

2

100

50

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2019)

Telef.

1

50

50

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

Telef.

1

50

50

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2019)

Telef.

1

50

50

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

Telef.

1

50

30

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2019)

Telef.

1

50

30

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)

Telef.

1

50

30

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no contexto da Lei 39/2015: enfoque práctico e aspectos xurídicos

Telef.+telepres.

2

100

50

Implantación da Administración electrónica na Xunta de Galicia e relación coa cidadanía

Telef.+telepres.

2

100

30

Implantación da Administración electrónica na Xunta de Galicia e xestión electrónica documental na tramitación administrativa

Telef.+telepres.

2

100

30

Implantación da Administración electrónica na Xunta de Galicia: tramitación de expedientes administrativos w@ndA

Telef.+telepres.

2

100

25

Administración dixital: automatización de procesos e robotización aplicada á xestión pública. Conceptos e casos prácticos

Telef.+telepres.

2

100

30

Administración dixital: introducción aos sistemas de análise de datos. Conceptos e casos prácticos.

Telef.+telepres.

1

50

30

Administración dixital: accesibilidade e usabilidade dos sistemas dixitais. Conceptos e casos prácticos

Telef.+telepres.

1

50

30

Tramitación de expedientes por fases no sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (Silex)

Telef.+telepres.

1

50

14

Canle dixital do emprego público Fides

Telef.

1

50

30

Seguridade da información na Xunta de Galicia

Telef.

4

200

30

Introdución á protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

Telef.

6

300

30

Aspectos avanzados e implantación da normativa de protección de datos na Xunta de Galicia

Telef.

5

250

40

Esquema Nacional de Seguridade para responsables de servizos e da información e coordinadores de seguridade

Telef.

1

50

25

Ciberseguridade e protección de datos persoais para mandos intermedios

Telef.+telepres.+pres.

1

50

20

Avanzado en comunicación e colaboración dixital. Enfoque e uso creativo das tecnoloxías dixitais

Telef.

2

100

30

Sistemas para a contratación electrónica

Telef.

1

50

30

Sistema electrónico de facturación (SEF)

Telef.+telepres.

1

50

30

Ferramentas para o teletraballo no sector público de Galicia

Telef.

4

200

20

Certificados electrónicos e sinatura electrónica. Uso de certificados electrónicos no contexto da Xunta de Galicia

Telef.

6

300

20

Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco2). Descrición e funcionamento básico

Telepres.

1

30

12

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Sistema de información contable e de tesourería (Xumco2). Usuario avanzado

Telepres.

1

30

12

Declaración do imposto de sucesións. Uso avanzado do programa de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

Telef.+telepres.

1

35

30

Sistema de información tributaria (Xeito) e expediente tributario electrónico

Telepres.

1

35

27

Uso avanzado do xestor de expedientes de contratación (Plation)

Telef.+telepres.

1

50

30

Uso avanzado do sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (Silex)

Telef.+telepres.

1

50

30

Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro

Telef.

1

50

25

Autocad 2016-Nivel básico

Telepres.

1

25

35

Lingua galega

Medio de linguaxe administrativa galega

Telef.

12

300

75

Superior de linguaxe administrativa galega

Telef.

9

225

75

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

Telef.

1

50

20

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

Telef.

1

50

15

A normativa do galego estándar: actualización gramatical, ortográfica e léxica

Telef.+telepres.

1

30

40

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

Telef.

2

100

24

Introdución ao dereito da Unión Europea para os xestores públicos

Telef.

1

50

30

Introdución aos fondos europeos

Presen.+telepres.

1

35

30

Principios de dereito económico europeo

Telef.

1

50

30

A Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable e a súa implementación nas administracións públicas

Telepres.

1

30

14

Básico de dereito social europeo

Telef.

1

50

30

Introdución ao dereito ambiental europeo

Telef.

1

30

30

Competencia e dereito da Unión Europea: a defensa da competencia nos procesos de contratación pública

Telef.

1

50

25

Formación en materias específicas

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Asociacións sen ánimo de lucro e fundacións de interese galego

Telef.

1

50

30

Actualización en seguridade viaria, condución e circulación de transporte de pasaxeiros con vehículos de enerxías alternativas e actuación en emerxencias en estrada

Telef.+presen.

1

20

40

Oficina de atención á cidadanía en materia de rexistro

Telef.+presen.

1

25

22

Participación autonómica e local no proceso lexislativo da Unión Europea

Presen.

1

20

8

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Básico en prevención de riscos laborais

Telef.

2

100

50

Os primeiros auxilios

Telef.

2

100

20

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

Telef.

1

50

25

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

Telef.

1

50

15

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

Telef.

1

50

20

Prevención de riscos laborais: primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

Presen.

4

100

12

Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

Telef.

1

50

20

Vicepresidencia segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Formación en primeiros auxilios en lugares illados. Evacuación por vía marítima e aérea

Presen.

2

30

16

Produción de enerxía eléctrica. Mantemento de equipos. Seguridade e manexo

Presen.

1

30

20

Actualización inspectora en materia de caza

Presen.

2

30

9

Uso público e interpretación do patrimonio natural e cultural en espazos protexidos en Galicia

Presen.

1

30

20

Xestión dos hábitats de interese comunitario nos espazos da Rede Natura 2000

Presen.

1

50

20

Inspección e toma de mostras de verteduras de augas residuais

Telepres.

2

50

12

BREEAM, avaliación da sustentabilidade de edificios

Telepres.

1

35

20

Consellería de Facenda e Administración Pública

Excel avanzado e ferramentas de Business Inteligence (BI)

Presen.

1

30

15

Xestión e control do programa FSE+ Galicia 2021-2027

Presen.

1

30

30

Taller práctico sobre elaboración e aplicación de quendas de traballo en centros de xestión propia da Consellería de Política Social e Xuventude

Presen.

5

75

24

Imposto sobre sucesións e doazóns

Telef.

1

50

20

A web do IGE: presentación da información dispoñible e das maneiras de acceso. Introdución ao software libre R

Telef.

1

50

30

Novo marco contable en Galicia

Presen.

1

30

15

Xestión práctica dos orzamentos. Modificacións dos orzamentos de ingresos e gastos

Telef.+telepres.

1

35

30

Básico de análise de datos con Tableau

Telef.

1

50

30

Xestión de persoal e Breixo

Presen.

1

30

30

Xestión e control do programa de Galicia Feder 2021-2027

Presen.

1

30

30

Visión xeral de tecnoloxías disruptivas orientado ao persoal TIC

Telef.+telepres.

1

35

50

SIX corporativo orientado a persoal TIC

Telef.

1

50

20

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Sistemas de almacenamento enerxético a pequena escala

Presen.

1

25

21

A publicidade ilícita nas redes sociais desde a perspectiva do consumidor

Presen.

1

25

12

A transición enerxética en Galicia

Presen.

1

25

21

Eficiencia e sustentabilidade enerxética no fogar

Presen.

1

25

12

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Básico de sistemas de información xeográfica (SIX) aplicado á xestión de estradas

Presen.

1

25

30

Aplicacións tecnolóxicas para a xestión da mobilidade: OTRANS, SAEGAL, Plataforma galega de mobilidade 4.0, BUS.GAL, RtAXI, e novas funcionalidades

Presen.

1

25

25

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Análises de evidencias de riscos nos aproveitamentos forestais

Presen.

2

24

10

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Alimentación saudable e sostible en comedores escolares

Presen.

1

50

16

Seguridade e protección de datos no ámbito educativo

Telef.

1

50

10

Xestión académica do ensino (Xade) nas ensinanzas artísticas superiores

Telef.

1

20

10

Os problemas de conduta no ámbito educativo

Telepres.

1

30

15

Estratexias para a atención de distintas necesidades específicas de apoio educativo

Telepres.

1

30

15

Competencias emocionais do alumnado con trastornos do espectro autista

Telef.

1

30

15

A mellora do benestar e a convivencia nos centro educativos

Telepres.

1

30

15

A educación emocional como ferramenta pedagóxica

Telepres.

1

30

15

A atención ao alumnado con discapacidade visual nas diferentes modalidades de ensino

Telepres.

1

30

15

A atención ao alumnado con discapacidade psicosocial nas diferentes modalidades de ensino

Telepres.

1

30

15

A atención ao alumnado con discapacidade física nas diferentes modalidades de ensino

Telepres.

1

30

15

Proceso de admisión a ensinanzas de FP para persoal administrativo de centros educativos

Telepres.

1

30

10

Cultura inclusiva e accesible: recursos prácticos

Presen.

1

30

12

Proxectos de dixitalización documental e a súa divulgación

Telef.

1

50

25

Comunicación cultural en contornas dixitais

Presen.

1

30

12

Consellería de Política Social e Xuventude

Problemas de conduta e patoloxía dual en nenos, nenas e adolescentes

Presen.

1

35

22

Acompañamento emocional á mocidade

Telef.

1

50

20

Violencia sexual contra a infancia

Presen.

1

35

20

Instrumentos de valoración e intervención en desprotección infantil en Galicia

Presen.

1

35

30

Xestión da comunicación dixital cara á xuventude na Administración pública

Telef.

1

50

30

Consellería do Medio Rural

Sistemas construtivos en madeira: entramado lixeiro

Telepres.+presen.

1

30

28

Actualización normativa sobre indicacións xeográficas (DOPs e IXPs)

Presen.

1

20

20

Asesoramento público agrario dende as oficinas rurais da Consellería do Medio Rural

Presen.

1

20

30

Control oficial da seguridade alimentaria na produción primaria gandeira

Presen.

1

30

20

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Formación de inspectores en sanidade vexetal

Presen.

1

25

30

O Fogga e a xestión dos fondos da PAC

Telef.

1

50

40

QGIS aplicado aos polígonos agroforestais

Telef.

1

50

25

Formación de inspectores en relación co Regulamento 2016/1012 e coa cría animal

Presen.

1

30

20

Prevención, detección e loita contra a fraude e conflito de intereses na xestión dos fondos europeos agrícolas

Telef.

1

50

15

Consellería do Mar

Identificación de especies: peixes

Presen.

1

20

30

Patoloxía de moluscos: diagnose microscópica

Presen.

1

10

25

Identificación de especies: macroalgas

Presen.

1

20

30

Medición de artes de pesca e de especies con tamaño ou peso mínimo de captura e comercialización

Presen.

1

21

20

Identificación de especies: moluscos (básico)

Presen.

1

20

30

Formación en inspección pesqueira

Presen.

1

30

15

Acuicultura mariña e continental. A súa ordenación e xestión

Presen.

1

25

30

QXIS avanzado aplicado ao medio mariño e á xestión dos recursos mariños

Presen.

1

13

30

Introdución ao deseño de mostraxes no medio mariño

Presen.+telepres.

1

25

20

Consellería de Sanidade

Formación básica en inspección de matadoiros para persoal substituto

Presen.

1

25

10

Inspección sanitaria en adegas

Presen.

1

25

12

Resolución de conflitos na inspección de saúde pública

Presen.

1

25

12

Prevención de riscos laborais para inspección de saúde pública

Presen.

1

25

8

Formación específica para o persoal ao servizo das entidades
locais de Galicia

Réxime xurídico e xestión das entidades locais

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

As licenzas urbanísticas no ámbito local

Presen.

1

20

30

O financiamento do urbanismo en Galicia

Telef.

1

50

30

A Lei de contratos do sector público: os procedementos de contratación nas entidades locais

Telef.

2

100

25

Elaboración de pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas na Administración local

Telef.

1

50

30

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Telef.

2

100

25

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

Telef.

2

100

25

Persoal laboral temporal na Administración local. Procedementos de consolidación de emprego e funcionarización

Telef.

1

50

30

A incidencia da reforma laboral nas entidades locais

Telef.

1

50

25

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Lei 9/2021 de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia

Presen.

1

30

15

Fiscalización e control da actividade de entes locais

Telef.

1

50

30

Xestión orzamentaria en entidades locais

Telef.

1

50

30

O sistema de contabilidade pública. Contabilidade de custos. Inventario contable

Presen.

1

30

15

Xestión de tesouraría municipal

Telef.

1

50

30

Liquidación práctica dos tributos locais

Telef.

1

50

25

O réxime xurídico das subvencións nas entidades locais. Especial referencia ao control interno

Telef.

1

50

25

Xestión dos fondos Next Generation no ámbito local

Telef.

1

40

25

Control de trazabilidade en materia de residuos

Presen.

1

30

25

Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

Telepres.

1

35

20

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

Telef.

1

50

25

Xestión do tempo de traballo e do teletraballo

Telef.

1

50

20

Atención á cidadanía

Telef.

1

50

25

Protocolo e organización de eventos na Administración pública local

Telef.

1

50

25

Explotación estatística do Sistema de información de usuarios dos servizos sociais (SIUSS) e a súa vinculación co plan concertado

Presen.

1

16

8

Sistema de información de usuarios dos servizos sociais-troncal

Presen.

1

16

8

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Introdución á protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

Telef.

2

100

30

Seguridade da información no ámbito da Administración local

Telef.

2

100

30

Ofimática na nube Google Drive

Telef.

1

50

30

A implantación da Administración electrónica na Administración local

Telef.

2

100

25

Lingua galega

Medio de linguaxe administrativa galega

Telef.

3

75

75

Superior de linguaxe administrativa galega

Telef.

1

25

75

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

Telef.

1

50

15

Formación específica para o persoal ao servizo
da Administración de xustiza de Galicia

Itinerarios formativos:

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Civil

A custodia compartida nas crises matrimoniais

Telef.

2

100

17

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

O novo Rexistro Civil. Evolución histórica. Situación actual. A nova aplicación DICIREG

Telef.

2

100

25

O dereito de familia: normativa, procedementos e tramitación procesual

Telef.

2

100

30

Módulo I. Execución civil: disposicións xerais

Telef.

2

100

25

Módulo II. Execución civil: procedemento de constrinximento e trámites posteriores. Especialidades da execución hipotecaria

Telef.

1

50

25

Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades procesuais

Telef.

1

50

25

Módulo IV. Xurisdición voluntaria

Telef.

2

100

20

Módulo V. As medidas de apoio xudicial ás persoas con discapacidade

Telef.

2

50

25

Social

Módulo I. Lexislación social I

Telef.

1

50

25

Módulo II. Lexislación social II: as modalidades procesuais na orde social

Telef.

1

50

25

Módulo III. Lexislación social III: a execución na orde social

Telef.

1

50

25

Contencioso

Módulo I. Contencioso I

Telef.

1

50

25

Penal

A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal

Telef.

2

100

30

Módulo I. A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos xulgados de instrución

Telef.

2

100

20

Módulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación

Telef.

1

50

30

Módulo III. As actividades dos órganos xurisdicionais na execución penal

Telef.

1

50

30

Módulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución

Telef.

2

100

30

Concursal

O dereito concursal: normativa, supostos e tramitación procesual

Telef.

1

50

30

Coñecementos xerais oficina xudicial e fiscal

Reformas lexislativas de incidencia procesual no ámbito civil

Telef.

1

50

30

Reformas lexislativas de incidencia procesual no ámbito penal

Telef.

1

50

30

O Ministerio Fiscal e a actividade extraprocesual no ámbito da investigación penal. Circular 2/2022, do 20 de decembro, da FXE

Telef.

1

50

30

As distintas actuacións en lugares públicos: actos de comunicación e actos de execución

Telef.

1

50

15

Atención ás vítimas do delito e información á cidadanía

Telef.

2

100

30

Asistencia xurídica gratuíta

Telef.

1

50

20

Organización de arquivos xudiciais e expurgación

Telef.

1

50

25

Imelga

Memoria de testemuñas. Desenvolvemento recente en investigación

Presen.

1

30

12

Metodoloxía pericial na xurisdición social. Actualización

Presen.

1

30

12

Valoración integral do dano psíquico e a súa repercusión na pericia forense

Presen.

1

30

12

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

Ferramentas para o teletraballo na Administración de xustiza en Galicia

Telef.

3

150

20

Introdución á protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais na Administración de xustiza

Telef.

2

100

30

Integración das bases de datos de Minerva e boas prácticas no manexo da aplicación procesual

Telef.

2

100

30

Seguridade da información na Administración de xustiza en Galicia

Telef.

2

100

30

Implantación do expediente xudicial electrónico: persoal xestor e tramitador

Telef.

4

200

30

Implantación do expediente xudicial electrónico: persoal de auxilio

Telef.

2

50

30

Coñecementos transversais

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

Telef.

1

50

25

Lingua galega

Medio de linguaxe xurídica galega

Telef.

2

50

75

Superior de linguaxe xurídica galega

Telef.

1

25

75

Medio de linguaxe xurídica galega (persoal con destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia)

Telef.

1

25

75

Superior de linguaxe xurídica galega (persoal con destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia)

Telef.

1

25

75

Formación específica para o persoal de administración e servizos (PAS)
das universidades do Sistema universitario de Galicia

Réxime xurídico e actividade contable das administracións públicas

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

A Lei da ciencia, a tecnoloxía e a innovación

Telef.

1

50

20

Os contratos do sector público

Telef.

1

50

30

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Telef.

1

50

25

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

Telef.

1

50

25

A transformación e evolución do emprego público desde a Lei 2/2015

Telef.

1

50

20

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

Telef

1

50

15

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

Telef.

1

50

20

A cidadanía e as administracións públicas: dereitos e obrigas

Telef

1

50

25

A accesibilidade universal

Telef

1

50

25

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Organización e simplificación do traballo administrativo

Telef.

1

50

12

Como empregar metodoloxías áxiles no meu posto de traballo

Telepres.

1

25

12

Prevención e xestión de conflitos

Telef.

1

50

25

Técnicas efectivas para preparar presentacións

Telef.

1

50

20

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Seguridade da información no ámbito das universidades públicas

Telef.

2

100

30

Introdución á protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

Telef.

2

100

30

Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro

Telef.

1

50

25

Dixitalización de documentos

Telef.

1

50

25

Reutilización da información do sector público. Open data

Telef.

1

50

20

Lingua galega

Medio de linguaxe administrativa galega

Telef.

1

25

75

Superior de linguaxe administrativa galega

Telef.

1

25

75

A normativa do galego estándar: actualización gramatical, ortográfica e léxica

Telef.+telepres.

1

30

40

Portal de idiomas

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Lingua de signos A1.1

Telef.

2

60

30

Lingua de signos A1.2

Telef.

1

30

30

Conversa e gramática en francés

Presen.

1

15

50

Conversa en inglés

Presen.

7

105

50

Comunicación en inglés no ámbito laboral

Presen.

1

20

25

Inglés para postos de atención á cidadanía

Telepres.

1

25

25

Inglés técnico-xurídico para o sector público

Telef.+telepres.

1

20

50

Oratoria en lingua inglesa

Presen.

1

20

20

Redacción en lingua inglesa

Telef.

2

50

15

Actualización en lingua inglesa. Nivel intermedio

Presen.

1

20

50

Actualización en lingua inglesa. Nivel avanzado

Presen.

1

20

50

Lingua inglesa. Nivel básico 1 (nivel 1)

Telef.

1

125

50

Lingua inglesa. Nivel básico 1 (nivel 2)

Telef.

1

100

50

Lingua inglesa. Nivel básico 2 (nivel 3)

Telef.

1

75

50

Lingua inglesa. Nivel básico 2 (nivel 4)

Telef.

1

75

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 5)

Telef.

1

75

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 6)

Telef.

1

50

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 7)

Telef.

1

25

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 8)

Telef.

1

25

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (nivel 9)

Telef.

1

25

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (nivel 10)

Telef.

1

25

50

Lingua inglesa. Nivel avanzado 1 (nivel 11)

Telef.

1

25

50

Lingua inglesa. Nivel avanzado 2 (nivel 12)

Telef.

1

25

50

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Lingua italiana. Nivel básico 1

Telef.

2

150

75

Lingua italiana. Nivel básico 2

Telef.

1

75

75

Lingua francesa. Nivel básico 1

Telef.

2

150

150

Lingua francesa. Nivel básico 2

Telef.

1

100

150

Lingua francesa. Nivel intermedio 1

Telef.

1

50

150

Lingua francesa. Nivel intermedio 2

Telef.

1

50

150

Lingua francesa. Nivel avanzado 1

Telef.

1

50

150

Lingua portuguesa. Nivel básico 1 e nivel básico 2

Telef.

1

115

100

Lingua portuguesa. Nivel intermedio 1

Telef.

1

50

75

Lingua portuguesa. Nivel intermedio 2

Telef.

1

50

75

Lingua portuguesa. Nivel avanzado 1

Telef.

1

50

75

Lingua alemá. Nivel básico 1

Telef.

1

75

75

Lingua alemá. Nivel básico 2

Telef.

1

50

75

Lingua alemá. Nivel intermedio 1

Telef.

1

25

75

Formación en competencias dixitais (ComDix)

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

De CODIX a ComDix Iniciación

Telef.

5

250

60

ComDix iniciación I: coñece a contorna dixital

Telef.

2

100

25

ComDix iniciación II: ten a información dixital sempre a man: buscar, seleccionar e gardar

Telef.

2

100

35

ComDix iniciación III: tecnoloxías dixitais para conversar, compartir e colaborar

Telef.

2

100

40

ComDix iniciación IV: participa na sociedade dixital: as vantaxes da Administración electrónica

Telef.

2

100

50

ComDix iniciación V: crea contidos dixitais con ferramentas ofimáticas e multimedia

Telef.

2

100

50

ComDix iniciación VI: atopa o benestar dixital: tecnoloxía con «sentidiño»

Telef.

2

100

40

Instituto de Economía Pública de Galicia (IEP)

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo

Telef.

1

50

25

Introdución ás políticas públicas: deseño, implementación e avaliación

Telef.

1

50

25

Retos públicos en materia económica

Telef.

1

50

25

Seguimento e avaliación do Plan estratéxico de Galicia

Telef.+telepres.

1

40

14

A elaboración dos orzamentos na Comunidade Autónoma de Galicia

Telef.+telepres.

1

40

35

Integridade e prevención na contratación pública

Telef.

1

50

24

Cláusulas sociais na contratación pública

Telepres.

1

40

15

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Lei xeral tributaria

Telef.

1

50

25

Lei xeral orzamentaria

Telef.

1

50

25

A reforma do sistema de financiamento autonómico: retos e oportunidades

Telef.+telepres.

1

40

25

Gasto público, sustentabilidade e control

Telef.

1

50

15

As obrigacións de información á Administración tributaria

Telepres.

1

40

12

A potestade sancionadora e o delito fiscal: principios e procedemento

Telef.

1

50

30

Procedemento tributario

Telef.

1

50

25

Imposto sobre sociedades

Telef.

1

50

25

Imposto sobre o valor engadido

Telef.

1

50

25

Imposto sobre a renda das persoas físicas

Telef.

1

50

25

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Telef.

1

50

25

Tributos propios e tributos cedidos

Telef.

1

50

25

A xestión das subvencións públicas en Galicia

Telef.+telepres.

1

40

40

O dereito da competencia e a protección dos consumidores

Telef.

1

50

30

A xestión do mecanismo de recuperación e resiliencia e os plans de prevención da fraude, a corrupción e o conflito de intereses

Telef.

1

50

20

Plan de formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero. Nivel básico

Telef.

8

400

20

Igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero adaptado á lectura fácil

Telef.

1

50

20

A integración da perspectiva de xénero na práctica administrativa: nivel medio

Telef.+telepres.

1

50

150

Igualdade de xénero nas administracións públicas

Telef.

1

50

20

A educación emocional como ferramenta para promover a igualdade

Telef.

1

50

20

O enfoque de xénero no deseño, execución e avaliación de plans, programas e proxectos

Telef.

1

50

25

Elaboración e implantación de plans de igualdade nas entidades locais

Telef.

1

50

25

Integración da perspectiva de xénero na xestión pública

Telef.

1

50

30

Aproximación á violencia de xénero

Telef.

1

50

30

Sensibilización e prevención da violencia de xénero

Telef.

3

150

20

Violencia de xénero na adolescencia e xuventude

Telef.

1

50

30

Actualización en violencia de xénero para persoal do Imelga

Presen.

1

30

12

A atención psicolóxica das mulleres vítimas de violencia de xénero: novos retos

Telepres.

1

35

20

A atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero: especial referencia ás mulleres e nenas con discapacidade

Presen.

1

24

20

Detección da violencia de xénero na muller maior: medidas de prevención e protección

Presen.

1

25

20

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/Ed.

Acompañamento social e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero

Telef

1

50

25

Violencia sobre a muller e os menores. A violencia vicaria

Presen.

1

35

14

Medidas preventivas e actuacións fronte ao acoso e as violencias sexuais e psicolóxicas no traballo. Protocolo da Xunta de Galicia

Telef

1

50

20

Delitos de odio por orientación sexual e identidade de xénero

Telepres.

1

30

20

A xestión da diversidade sexual e de xénero desde unha perspectiva de dereitos

Telef

1

50

20

Sensibilización, igualdade de trato e non discriminación cara as persoas LGTBI e prevención da LGTBIfobia

Presen.

1

35

20

Lei 4/2023, do 28 de febreiro, para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI: aplicación práctica para o persoal do Rexistro Civil

Telef.

1

50

10

A garantía integral da liberdade sexual. Especial referencia na Administración de xustiza

Telef.

1

50

30

A atención ás vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual

Telef.

1

50

20

Identificación de vítimas de trata con fins de explotación sexual e intervención con persoas en situación de prostitución

Telepres.

1

35

20

Conciliación da vida persoal, familiar e laboral

Telef.

2

100

30

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

Telef.

1

50

30

Muller, medios de comunicación e TIC

Telef.

1

50

25

Sexting, sextorsión, violencia de xénero dixital

Telef.

2

100

20

Ciberviolencias sexistas

Telef.

1

50

25

Programa de autoformación

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Título

Modalidade

Prazas

Horas/Ed.

Lei de recuperación da terra agraria de Galicia

Autof.

200

25

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Autof.

200

25

Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia

Autof.

200

25

Aspectos conceptuais e metodolóxicos básicos para a introdución da perspectiva demográfica na actuación da Administración autonómica

Autof.

200

30

A transformación e evolución do emprego público desde a Lei 2/2015

Autof.

200

20

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público

Autof.

200

25

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

Autof.

200

20

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

Autof.

200

18

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

Autof.

200

15

Prestacións da seguridade social e cotizacións

Autof.

200

30

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Autof.

400

25

Título

Modalidade

Prazas

Horas/Ed.

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

Autof.

400

25

O exercicio da competencia administrativa na Lei 40/2015, do 1 de outubro

Autof.

200

25

Revisión dos actos en vía administrativa

Autof.

200

25

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

Autof.

200

30

A xurisdición contencioso-administrativa

Autof.

200

25

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

Autof.

200

20

Tramitación de expedientes de contratación na Administración autonómica

Autof.

200

30

Contratación estratéxica

Autof.

200

35

Incorporación de cláusulas sociais e de xénero na contratación pública

Autof.

200

20

Os convenios de colaboración: elaboración e tramitación

Autof.

200

20

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

Autof.

200

20

Básico de subvencións e normativa aplicable

Autof.

200

30

Transparencia: acceso á información pública e publicidade activa

Autof.

200

25

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

Autof.

200

20

A protección do menor ante os medios de comunicación

Autof.

200

30

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na Administración autonómica

Autof.

200

25

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

Autof.

200

24

Introdución ao dereito da Unión Europea para os xestores públicos

Autof.

200

30

Acción exterior das administracións públicas galegas: Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia

Autof.

200

30

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Básico en prevención de riscos laborais

Autof.

400

50

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

Autof.

200

15

Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

Autof.

200

20

Prevención e xestión de conflitos

Autof.

200

25

Cambio e motivación nas organizacións

Autof.

200

15

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

Autof.

200

30

Organización e simplificación do traballo administrativo

Autof.

200

12

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

Autof.

200

15

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

Autof.

200

20

Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais

Autof.

200

20

Técnicas efectivas para preparar presentacións

Autof.

200

20

Básico de protocolo e organización de eventos

Autof.

200

20

Técnicas elementais de arquivos

Autof.

200

25

Avaliación de políticas públicas

Autof.

200

30

Título

Modalidade

Prazas

Horas/Ed.

Igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

Básico en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

Autof.

1000

20

Conciliación da vida persoal, familiar e laboral

Autof.

400

30

Sexting, sextorsión, violencia de xénero dixital

Autof.

200

20

Igualdade de xénero nas administracións públicas

Autof.

200

20

A educación emocional como ferramenta para promover a igualdade

Autof.

200

20

Sensibilización e prevención da violencia de xénero

Autof.

200

20

Aproximación á violencia de xénero

Autof.

200

30

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

Autof.

200

30

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Autof.

200

30

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2019)

Autof.

200

30

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Autof.

200

50

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2019)

Autof.

200

50

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

Autof.

200

50

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2019)

Autof.

200

50

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

Autof.

200

30

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2019)

Autof.

200

30

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)

Autof.

200

30

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9)

Autof.

200

30

Introdución á protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

Autof.

200

30

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Autof.

200

50

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Autof.

200

50

Correo electrónico corporativo

Autof.

200

12