DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 17 de xaneiro de 2024 Páx. 4079

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ORDE do 10 de xaneiro de 2024 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante anunciada pola Orde do 20 de novembro de 2023.

Mediante a Orde do 20 de novembro de 2023, publicada no Diario Oficial de Galicia número 227, do 29 de novembro, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, do posto de traballo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que se detalla no anexo desta orde.

De conformidade co establecido nos artigos 88.2 e 92 da Ley 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nos artigos 6.2, 8 e 27 do Decreto 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico, e en uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei, esta vicepresidencia segunda e consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver, con observancia do procedemento debido, a convocatoria pública efectuada mediante a Orde do 20 de novembro de 2023 e adxudicarlle á persoa funcionaria de carreira indicada no anexo o posto que tamén se especifica, vista a proposta informe da persoa titular do centro directivo a que está adscrito o posto convocado sobre a apreciación da súa idoneidade para o desempeño do posto con respecto ás demais persoas solicitantes e considerando que cumpre cos requisitos e coas especificacións que para o posto se exixen na relación de postos de traballo e, polo tanto, na convocatoria.

Segundo. O cesamento no destino actual efectuarase no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución de convocatoria pública de libre designación no Diario Oficial de Galicia ou, de ser o caso, segundo o establecido na normativa de aplicación na Administración de procedencia.

A toma de posesión da praza adxudicada deberá efectuarse no prazo de tres (3) días hábiles a partir do día seguinte ao do cesamento, se non implica cambio de residencia, ou de sete (7) días hábiles, se comporta cambio de residencia. Cando a persoa adxudicataria do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será dun (1) mes.

O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando finalicen os permisos ou as licenzas que, de ser o caso, fosen concedidos. Nos supostos de incapacidade temporal, o cómputo do prazo iniciarase a partir da correspondente alta.

Terceiro. As dilixencias de cesamento e toma de posesión do persoal funcionario deberán ser tramitadas a través do sistema electrónico que xestiona o Rexistro Único de Persoal e de Postos de Traballo, de conformidade co establecido no artigo 7 do citado Decreto 151/2022, do 4 de agosto.

Cuarto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous (2) meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2024

Ángeles Vázquez Mejuto
Vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANEXO

Apelidos e nome: Uría Traba, Paula María.

NRP/DNI: ******7902 A2064.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo e/ou escala: corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros/as, especialidade de enxeñaría industrial.

Código do posto: MA.C03.00.003.15770.002.

Denominación: subdirector/a xeral de Residuos.

Nivel: 30.

Centro de destino: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

Localidade: Santiago de Compostela.

* O NRP/DNI encóntrase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.