DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 23 de xaneiro de 2024 Páx. 5975

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 15 de xaneiro de 2024 pola que se publica a resolución pola que se resolven as axudas correspondentes á modalidade B do programa Retorna Talento FP establecidas na Orde do 4 de agosto de 2023.

Pola Orde do 4 de agosto de 2023 (DOG do 18 de agosto), establécese o procedemento para a adxudicación de axudas para persoas galegas residentes no estranxeiro interesadas en retornar e cursar certos estudos de formación profesional no curso académico 2023/24 en centros educativos de Galicia (código de procedemento ED333B).

O artigo 15 establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola cal se resolve cada unha das modalidades da convocatoria, coa lista de persoas beneficiarias, a lista de suplentes, así como a lista de solicitudes denegadas.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas correspondentes á modalidade B do programa ás persoas que se relacionan no anexo I e denegalas ás persoas que se relacionan no anexo II desta orde, polas causas especificadas. Así mesmo, estas listaxes publicaranse no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades https://www.edu.xunta.gal/portal/

A dotación, a contía, a distribución dos pagamentos e as condicións para a adxudicación das axudas serán as establecidas na Orde do 4 de agosto de 2023.

Segundo. A publicación da listaxe de persoas adxudicatarias terá os mesmos efectos que a notificación, segundo se establece no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consonte a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2024

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG nº 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Adxudicación de axudas por ciclo formativo das persoas solicitantes da modalidade B do programa Retorna Talento FP 2023/24

Adxudicación no ciclo superior de Proxectos de edificación no centro 15024513-CIFP Someso

Apelidos

Nome

Álvarez López

Sergio Manuel

Blanco Bendezú

Javier Gonzalo

García Alves

Gabriel

Gavio Río

Gastón

Mora Henríquez

Santiago

Pacheco Rodríguez

María Laura

Adxudicación no ciclo superior de Deseño e amoblamento no centro 15006754-CIFP Ferrolterra

Apelidos

Nome

Alonso Babek

Julieta Ailen

Álvarez López

María Paula

Hernández Arteaga

Marla Gabriela

Martínez Sorenson

Jimena Ayelen

Ovejero Solla

Agustina

Pequeño Ferreira

Osny

Toussaint Salgado

Paola Valentina

Valles Montero

Eliana Vanina

Vázquez de la Fe

Yolanda

Adxudicación no ciclo superior de Xestión de aloxamentos turísticos no centro 32016285-CIFP de Vilamarín

Apelidos

Nome

Argañaraz Gil

Candela Belén

Constenla Racedo

María Candelaria

Constenla Racedo

María Paz

Fontes Barreto

María Jésica

González Layes

Joaquín

López Allo

Damián Ezequiel

Loyza Méndez

Daniela Yasmin

Maida Cotón

Denise Emilia

Orrea Donadini

Diego Germán

Pegoraro Fernández

Mariana

Piñeiro Estévez

Gabriel Santiago

Roig Casas

Jésica

Adxudicación no ciclo medio de Atención a persoas en situación de dependencia no centro 36019566-IES de Chapela

Apelidos

Nome

Castro Abad

Yamila Rocío

Constenla Racedo

María Montserrat

García García

Ronald Mauricio

Prol Rojas

Claudia Beatriz

Senra Moldes

Iria

ANEXO II

Relación de solicitudes excluídas e motivos de exclusión

Apelidos

Nome

Motivo de exclusión

Aquino Vázquez

Magalí Nerea

3

Castiñeira Marcano

José Jonás

3

Fernández Ramos

José Ignacio

3

Freire Iorio

Lucas

3

Guerrero Alonso

Luca

3

López Soneira

Luís Ernesto

3

Méndez Lopes

Vicente

3

Núñez Cid

Joaquín

3

Otero Acosta

Federico Nahuel

3

Otero Canata

Juliana Sol

3

Perugorria Pans

Germán

3

Pontes Costa

João Víctor

3

Touceda Algieri

Miguel Ángel

2

Motivos de exclusión:

1. Solicitude presentada fóra de prazo.

2. A persoa solicitante non é menor de 40 anos.

3. A persoa solicitante non emendou a documentación requirida.