DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Venres, 26 de xaneiro de 2024 Páx. 7601

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2024 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnado de centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2022/23 (código de procedemento ED601A).

Dada conta das solicitudes presentadas ao abeiro do disposto na Orde do 11 de outubro de 2023, pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería para o curso académico 2022/23 (código de procedemento ED601A), no marco da aplicación orzamentaria 10.01.423A.481.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, polo importe total de 1.600.000,00 euros.

Tipo de actuación

Orzamento

Código de proxecto

Axudas destinadas á xestión do servizo de comedor

1.600.000,00 €

2015-00314

Instruídos os expedientes seguindo a orde de presentación de solicitudes, vista a proposta formulada polo servizo de xestión de comedores escolares e elevada a esta secretaría xeral,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a continuación se detallan (anexo).

Segundo. Que se dispoñan os créditos necesarios polos importes e as anualidades que se sinalan na relación anterior, con cargo á aplicación 10.01.423A.481.0 dos orzamentos xerais de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Terceiro. Que se publique no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellería e que se lles notifique esta resolución ás persoas interesadas, que disporán dun prazo de dez (10) días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se produza manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun (1) mes, a partir do día seguinte a aquel en que se publique no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ser impugnada directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous (2) meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2024

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG núm. 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Data de entrada

Entidade

NIF

Total da axuda (178 días)

25.10.2023

APA Troncoso

G36301653

1.493,42 €

25.10.2023

ANPA O Trisquel

G15059421

17.689,64 €

26.10.2023

Asoc. de Padres C.P. El Rosario

G36752673

5.603,44 €

26.10.2023

ANPA San Sines

G36023117

7.086,18 €

27.10.2023

ANPA do CEP Carlos Casares

G36049609

969,30 €

27.10.2023

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

G15310667

39.448,36 €

30.10.2023

ANPA do CEIP Ponte dos Brozos

G15059553

48.273,60 €

31.10.2023

ANPA Nebra

G70222682

1.651,84 €

31.10.2023

ANPA do CEIP Porto-Cabeiro

G36191682

2.419,02 €

31.10.2023

FAPA As Burgas

G32009037

19.031,76 €

1.11.2023

APA A Igrexa

G36210250

3.574,24 €

2.11.2023

APA Aturuxo

G15059751

4.202,58 €

2.11.2023

Asoc. Padres Alumnos O Mencer

G36119550

3.289,44 €

2.11.2023

APA Castrillón

G15398084

14.916,40 €

2.11.2023

ANPA Penedos

G36024040

3.793,18 €

3.11.2023

ANPA Brexo-Lema

G15256837

7.413,70 €

3.11.2023

APA Rasa

G15283336

12.794,64 €

4.11.2023

APA Mestre Valverde Mayo

G36174837

9.357,46 €

5.11.2023

APA Faro

G15219728

11.561,10 €

5.11.2023

ANPA Eume

G15407596

5.445,02 €

5.11.2023

APA Os Castros

G15059280

7.239,26 €

6.11.2023

APA Sardiñeira

G15685258

2.394,10 €

6.11.2023

ANPA As Olivas

G36122257

13.965,88 €

6.11.2023

ANPA CEIP de Prácticas

G15059314

10.834,86 €

7.11.2023

ANPA Castro Baxoi

G15370273

13.620,56 €

7.11.2023

ANPA A Gaivota

G15231251

6.756,88 €

7.11.2023

ANPA A Lagoa

G36044675

12.173,42 €

7.11.2023

ANPA CEIP Luís Seoane

G15265051

18.900,04 €

7.11.2023

ANPA A Gamela

G36450401

5.268,80 €

7.11.2023

APA Agarimo

G15884182

14.498,10 €

7.11.2023

APA Castelao

G15270432

5.297,28 €

7.11.2023

ANPA O Loureiro

G70271721

1.561,06 €

8.11.2023

APA do colexio Escuelas Labaca

G15040314

12.550,78 €

8.11.2023

APA C N San Isidro

G15050453

984,52 €

8.11.2023

ANPA Pía da Casa

G32277535

7.223,24 €

8.11.2023

ANPA Os Muíños

G36035855

2.305,10 €

8.11.2023

ANPA Cela e Pereiras

G36119659

7.832,00 €

9.11.2023

ANPA Pedrosa Latas

G27019058

5.035,62 €

9.11.2023

ANPA CEIP Vistahermosa

G32231136

6.130,32 €

9.11.2023

APA Lamas de Abade

G15790991

9.099,36 €

9.11.2023

APA Citania

G36112084

1.377,72 €

9.11.2023

APA Outeiro das Penas

G36035863

3.118,56 €

10.11.2023

ANPA das Escolas Rurais do Rosal

G94006566

1.313,78 €

10.11.2023

APA C Público Figueroa

G36154508

14.240,00 €

11.11.2023

ANPA O Xunqueiro

G36209930

5.831,28 €

11.11.2023

ANPA Loureiro

G36469658

1.691,22 €

13.11.2023

ANPA A Marisma

G36250488

3.390,90 €

13.11.2023

APA Albor

G15138159

11.742,66 €

13.11.2023

APA Os Olmos

G36015295

11.883,28 €

14.11.2023

ANPA Miguel Hernández

G15744857

12.832,02 €

14.11.2023

ANPA do CEP Xosé María Brea Segade

G15145386

1.872,87 €

14.11.2023

ANPA Cadreche

G15358658

1.954,44 €

14.11.2023

ANPA CEIP Noalla Telleiro

G36101962

3.447,86 €

14.11.2023

ANPA O Castro

G36144350

1.190,82 €

14.11.2023

ANPA A Fracha

G36599181

2.887,16 €

14.11.2023

APA A Porteliña-Pazos de Reis

G36485183

1.413,32 €

14.11.2023

APA O Estanque

G36217263

3.921,34 €

14.11.2023

ANPA Ernestina Otero

G36043651

7.547,20 €

15.11.2023

ANPA do CEP Sabarís

G36801579

4.975,10 €

15.11.2023

ANPA do CEIP Irmáns Villar

G32138299

13.777,20 €

15.11.2023

APA Parque de Belona

G15115041

3.389,12 €

15.11.2023

ANPA Berbiriana

G15059819

9.814,92 €

15.11.2023

ANPA Con de Sete Pías

G36131241

6.552,18 €

15.11.2023

ANPA do CEIP de Cruz Budiño

G36119030

4.505,18 €

16.11.2023

ANPA Herrerías

G15038003

8.090,10 €

16.11.2023

APA do colexio As Cobas Meano

G36061513

2.068,94 €

16.11.2023

Nais e Pais Bolboreta

G36023125

4.304,04 €

16.11.2023

ANPA O Piñeiro

G36104941

6.206,86 €

17.11.2023

ANPA Novo Arteixo

G70257373

24.054,92 €

17.11.2023

FANPA Pontevedra

G36020311

118.978,76 €

17.11.2023

ANPA do CEIP de Palmeira

G15036122

5.338,22 €

17.11.2023

ANPA Lavandeira

G70561287

18.061,66 €

17.11.2023

ANPA Diomedes

G36029924

7.568,56 €

17.11.2023

ANPA CEIP O Couto

G32011314

13.698,88 €

17.11.2023

ANPA Xanela

G15228604

15.341,82 €

17.11.2023

ANPA Sestelo Baión

G36181162

4.939,50 €

18.11.2023

APA Viñas Blancas

G36131522

8.086,54 €

19.11.2023

APA As Chans

G36191328

2.611,26 €

19.11.2023

APA Balea

G15453061

2.522,26 €

19.11.2023

ANPA do CPI O Toural

G36578722

2.055,90 €

19.11.2023

ANPA Nos Oleiros

G70463922

21.392,04 €

20.11.2023

ANPA Avantar

G15303571

7.481,34 €

20.11.2023

ANPA As Bizocas

G36122877

3.449,64 €

20.11.2023

ANPA do CEIP de Petelos

G36174753

4.467,80 €

21.11.2023

ANPA San Roque-Corón

G36058626

5.986,14 €

21.11.2023

ANPA Atalaia

G36039436

3.068,72 €

21.11.2023

ANPA Riomaior

G36120541

1.290,96 €

21.11.2023

ANPA CPI Julia Becerra Malvar

G36130482

13.857,30 €

21.11.2023

APA A Xuntanza

G15516768

1.424,00 €

21.11.2023

APA do CEIP Fontes Baíña

G36681856

6.247,80 €

21.11.2023

ANPA Conchases

G36132967

10.035,64 €

21.11.2023

ANPA A Guía

G15811573

1.080,46 €

21.11.2023

APA Os Rosais

G32129686

20.277,76 €

21.11.2023

APA CEIP Prácticas

G32239147

23.405,22 €

21.11.2023

ANPA Os Golfiños

G94133436

4.158,08 €

21.11.2023

ANPA Bidueiro

G15244205

24.841,68 €

22.11.2023

ANPA As Lavandeiras

G70268818

4.832,70 €

22.11.2023

ANPA A Romaíña

G36273969

1.489,86 €

22.11.2023

AMPA Mar do Orzán

G15059272

24.341,50 €

22.11.2023

ANPA Quinsa

G36040103

1.450,70 €

22.11.2023

APA Sagrada Familia

G15097447

6.575,32 €

22.11.2023

ANPA As Pedreiras

G15939549

6.082,26 €

22.11.2023

ANPA O Cruceiro

G36116150

1.968,68 €

22.11.2023

ANPA O Areal

G15170392

1.714,14 €

22.11.2023

ANPA Monte Tahume

G15426752

793,88 €

22.11.2023

ANPA Pérez Viondi

G36139079

8.209,36 €

22.11.2023

APA do col. Salceda de Caselas

G36017473

13.453,24 €

22.11.2023

ANPA O Cruceiro de Vilalonga

G36056448

6.673,22 €

22.11.2023

APA A Pedra

G36129765

13.141,74 €

22.11.2023

ANPA A Cubela

G15059371

22.161,00 €

23.11.2023

ANPA López Ferreiro

G15059413

28.036,78 €

23.11.2023

ANPA O Castañal

G36682292

14.022,84 €

23.11.2023

ANPA do CEIP Portonovo

G36042547

3.145,26 €

23.11.2023

APA As Mariñas

G15274525

2.132,44 €

23.11.2023

ANPA Fonte da Revolta

G15513369

3.876,84 €

23.11.2023

ANPA Monte de Muíño

G01834357

13.214,72 €

23.11.2023

ANPA A Gándara

G15704034

538,18 €

23.11.2023

ANPA San Vicente de Cespón

G15536295

1.591,32 €

23.11.2023

ANPA San Cristóbal

G15341738

9.592,42 €

23.11.2023

ANPA San Valentín

G15059785

2.960,14 €

23.11.2023

ANPA Heroínas de Sálvora

G15573728

503,74 €

23.11.2023

ANPA Centieiras

G15280647

2.246,36 €

23.11.2023

ANPA Torre de Goiáns

G15059512

9.029,94 €

23.11.2023

ANPA Amor Ruibal

G36142818

7.278,42 €

23.11.2023

ANPA Valle Inclán

G15069057

24.405,58 €

23.11.2023

ANPA Os Muíños

G36132348

2.488,44 €

23.11.2023

ANPA Alecrín

G36136596

1.798,72 €

23.11.2023

ANPA O Castro

G36151173

6.235,34 €

23.11.2023

ANPA Milnenos

G15552250

16.895,76 €

23.11.2023

ANPA Goián

G36154011

1.940,20 €

23.11.2023

ANPA Covaterreña

G36879120

4.174,10 €

24.11.2023

APA Loureda

G15069008

1.733,72 €

24.11.2023

Federación Olívica

G36743946

251.343,12 €

24.11.2023

ANPA Avilés de Taramancos

G15681430

8.362,44 €

24.11.2023

ANPA Virxe do Carme

G27140904

7.565,00 €

24.11.2023

ANPA A Mimosa

G36187466

2.723,40 €

24.11.2023

APA Despertar

G15239585

4.282,72 €

24.11.2023

ANPA Pena de Francia

G36014611

5.058,76 €

24.11.2023

ANPA Valle Inclán

G36104347

5.379,16 €

24.11.2023

ANPA do CEIP de Maciñeira

G15291107

2.178,72 €

24.11.2023

ANPA La Esperanza

G15059546

2.769,68 €

24.11.2023

ANPA da EEI Barrionovo

G70297387

2.253,48 €

24.11.2023

ANPA Eduardo Sanjurjo

G15201759

6.473,86 €

24.11.2023

ANPA Río de Va

G15892425

1.130,30 €

1.484.997,93