DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Martes, 30 de xaneiro de 2024 Páx. 9124

III. Outras disposicións

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2023 pola que se establecen, mediante a tramitación anticipada de gasto, as bases reguladoras para a concesión dunha bolsa de formación en materia de promoción e defensa da competencia e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento CO400F).

O artigo 38 da Constitución española establece que se recoñece a liberdade de empresa no marco da economía de mercado e precisa que os poderes públicos garanten e protexen o seu exercicio e a defensa da produtividade, de acordo coas exixencias da economía xeral e, cando corresponda, da planificación.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 30.1.4, outorga competencias exclusivas sobre comercio interior e defensa do consumidor e o usuario, sen prexuízo da política xeral de prezos e da lexislación sobre defensa da competencia.

As competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de defensa da competencia derivan da Sentenza do Tribunal Constitucional do 11 de novembro de 1999, que recoñece de modo explícito a competencia executiva das comunidades autónomas con competencias en materia de comercio interior para aplicar no seu territorio as normas de defensa da competencia no que se refire ás condutas que teñan ou poidan ter efectos restritivos sobre a libre concorrencia nos mercados.

Esa sentenza tivo o seu reflexo normativo na Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación das competencias do Estado e das comunidades autónomas en materia de defensa da competencia, na cal se estableceron os mecanismos procedementais para que as comunidades autónomas puidesen exercer esas competencias executivas, así como os puntos de conexión na repartición de expedientes coas institucións do Estado nesta materia.

Facendo uso desas competencias promulgouse a Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, que foi substituída pola Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia.

Partindo desta situación organizativa, a Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, no seu artigo 38, autoriza a creación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia como organismo autónomo adscrito á consellería competente en materia de consumo, que terá como fins xerais e obxectivos básicos a defensa, protección, promoción e preservación dunha competencia efectiva nos mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na perspectiva de acadar a máxima eficiencia económica e a protección e o aumento do benestar das persoas consumidoras.

Por todo o exposto, o Decreto 118/2016, do 4 de agosto, creou o Instituto Galego do Consumo e da Competencia como organismo coas competencias en materia de consumo e defensa da competencia para a Comunidade Autónoma de Galicia e con sede institucional en Santiago de Compostela.

A competencia é un elemento básico para o avance das economías de mercado modernas. O seu estímulo ocasiona unha mellor asignación de recursos e favorece as forzas dinámicas do mercado, de modo que se fortalece a eficiencia económica e se aumenta o benestar das persoas consumidoras e usuarias de bens e servizos. En última instancia, a competencia induce unha maior produtividade e competitividade do tecido económico e, polo tanto, un maior desenvolvemento económico e social.

A Comisión Galega da Competencia, como órgano colexiado independente adscrito ao Instituto Galego do Consumo e da Competencia, é a encargada, de acordo coa norma reguladora do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, destes estatutos e demais normativa, da aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, segundo os criterios establecidos pola Lei 1/2002, de coordinación de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas en materia de defensa da competencia.

Unha das formas de contribuír á defensa da competencia dunha forma efectiva é a través da formación na materia de profesionais do máis amplo espectro, de forma que poidan aplicar os coñecementos adquiridos a través da dita formación, no exercicio das súas respectivas profesións.

Para acadar o obxectivo anteriormente sinalado, e coa finalidade de que as persoas que teñan unha titulación universitaria de licenciado/a ou de graduado poidan complementar os coñecementos teóricos na materia adquiridos nos seus estudos cunha formación práctica que lles permita afrontar con maiores garantías o seu futuro profesional en materias obxecto da actividade da Comisión Galega da Competencia, como a promoción e defensa da competencia e nos mecanismos existentes de protección do correcto funcionamento do mercado, o Instituto Galego do Consumo e da Competencia convoca unha bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia en materia de promoción e defensa da competencia, de xeito que se posibilite a incorporación ao mercado laboral de profesionais capacitados no eido do ensino, para dar cumprimento ao mandato constitucional de promover a liberdade de empresa no marco da economía de mercado.

Abórdase así a necesidade de pór en marcha unha actuación formativa desde una dobre perspectiva. Por un lado, consolidar este mecanismo como un sistema eficaz de formación previo ao acceso á vida laboral. Por outra banda, posibilitar que os mozos e mozas con titulación universitaria de licenciado/a ou de graduado/a obteñan unha formación práctica no eido da promoción e defensa da competencia que lles permita un mellor acceso ao mercado laboral.

Neste sentido, por medio desta resolución establécense as bases da convocatoria dunha bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia en materia promoción e defensa da competencia para o ano 2024.

A Orde da Consellería de Economía do 11 de febreiro de 1998 pola que se regula a tramitación anticipada dos expedientes de gasto (DOG núm. 34, do 19 de febreiro), modificada pola Orde do 27 de novembro de 2000 (DOG núm. 231, do 29 de novembro) e pola Orde do 25 de outubro de 2001 (DOG núm. 209, do 29 de outubro), posibilitan a tramitación anticipada dos expedientes de gasto imputables ao capítulo IV no exercicio inmediatamente anterior ao dos orzamentos con cargo aos cales se vaian imputar os correspondentes gastos, sempre que exista crédito adecuado e suficiente no proxecto de Lei de orzamentos xerais para o ano 2024, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia extraordinario do día 18 de outubro de 2023.

De acordo co disposto no artigo 3.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, a tramitación anticipada poderá chegar como máximo ata o momento anterior ao da disposición ou compromiso de gasto. Así mesmo, segundo o establecido no artigo 5 da devandita orde, todos os actos de trámite ditados en desenvolvemento desta resolución enténdense condicionados a que, unha vez aprobada a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento da súa produción.

Con este fin, na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 existen nas aplicacións 09.80.613A.480.0 e 09.80.613A.484.0, partidas orzamentarias consignadas polas contías de 11.000,00 € e 580,90 €, respectivamente, para atender a bolsa de formación da presente resolución.

Por outra banda, coa finalidade de que a persoa adxudicataria da bolsa poida comezar canto antes a súa formación, prevese a tramitación do procedemento de concesión da dita bolsa pola vía de urxencia, polo que se reducen á metade (5 días) os prazos para efectuar os requirimentos de emenda, presentar reclamacións á lista provisional de puntuacións, poñer de manifesto o procedemento ás persoas interesadas e aceptar a dita bolsa.

Por todo o exposto, en uso das facultades que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Convocatoria e bases reguladoras

Mediante esta resolución apróbanse as bases polas que se rexerá a concesión dunha bolsa de formación en materia de promoción e defensa da competencia, para as persoas tituladas que se especifican no artigo 5.c) do anexo I (bases reguladoras), e procédese á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento CO400F).

Artigo 2. Financiamento e concorrencia

1. O importe total que se habilita para esta convocatoria ascende a 11.580,90 €, que se imputará ás aplicacións 09.80.613A.480.0, Bolsas de formación para o apoio á educación en consumo responsable (11.000,00 €), e 09.80.613A.484.0, Cotas Seguridade Social bolseiros (580,90 €), dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2024 e que se destinará ao pagamento dunha persoa bolseira e das cotas da Seguridade Social. O importe da bolsa non excederá a contía de 11.000 € brutos. A concesión da subvención ao abeiro desta convocatoria está sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da concesión.

Non obstante, cabe sinalar que este procedemento se tramita con base na Orde da Consellería de Economía do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada dos expedientes de gasto (DOG núm. 34, do 19 de febreiro), modificada pola Orde do 27 de novembro de 2000 (DOG núm. 231, do 29 de novembro) e pola Orde do 25 de outubro de 2001 (DOG núm. 209, do 29 de outubro), que posibilita a tramitación anticipada dos expedientes de gasto imputables ao capítulo IV no exercicio inmediatamente anterior ao dos orzamentos con cargo aos cales se vaian imputar os correspondentes gastos, sempre que exista crédito adecuado e suficiente no proxecto de Lei de orzamentos xerais para o ano 2024, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia extraordinario do día 18 de outubro de 2023.

De acordo co disposto no artigo 3.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, a tramitación anticipada poderá chegar como máximo ata o momento anterior ao da disposición ou compromiso de gasto. Así mesmo, segundo o establecido no artigo 5 da devandita orde, todos os actos de trámite ditados en desenvolvemento desta resolución se entenden condicionados a que, unha vez aprobada a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento da súa produción.

Con este fin, faise constar que no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 existen nas ditas aplicacións 09.80.613A.480.0 e 09.80.613A.484.0, partidas orzamentarias consignadas polas contías de 11.000 € e 580,90 €, respectivamente, para atender a bolsa de formación da presente resolución.

2. En cumprimento do Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación, en desenvolvemento do previsto na disposición adicional terceira da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social (BOE núm. 259, do 27 de outubro), o Instituto Galego do Consumo e da Competencia destinará 580,90 € en concepto de cotizacións á Seguridade Social por continxencias comúns e profesionais.

3. O procedemento de concesión desta bolsa tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

Artigo 3. Órganos competentes

O Servizo de Información, Cooperación e Fomento do Instituto Galego do Consumo e da Competencia será o órgano competente para a instrución do procedemento de concesión da bolsa, e correspóndelle ao director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia ditar a correspondente resolución.

Artigo 4. Información ás persoas interesadas

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional no Instituto Galego do Consumo e da Competencia, a través dos seguintes medios:

a) Na Guía de procedementos e servizos da sede electrónica, que pode consultar na seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos

b) Na páxina web oficial do Instituto Galego do Consumo e da Competencia,

https://consumo.xunta.gal

c) No teléfono 981 95 75 61 do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

d) No enderezo electrónico competencia.cgc@xunta.gal

e) Presencialmente nas oficinas do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, na avenida Gonzalo Torrente Ballester, núm. 3, 1-5, baixo, Santiago de Compostela.

Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outro procedemento poderá facerse uso do teléfono de información xeral da Xunta de Galicia, que é o 012 (desde o resto do Estado: 902 12 00 12).

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento

Facúltase o director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia para que dite as resolucións que sexan precisas para o desenvolvemento e a aplicación desta resolución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2023

Manuel Heredia Pérez
Director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia

ANEXO I

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dunha bolsa de formación en materia de promoción e defensa da competencia para o ano 2024 (código de procedemento CO400F)

Artigo 1. Obxecto e duración da bolsa de formación

1. A bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia en materia de promoción e defensa da competencia ten como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia defensa da competencia.

2. A bolsa que se convoque desenvolverase dentro do programa de traballo da Comisión Galega da Competencia.

3. O programa de formación incluirá as actividades de formación relacionadas con materias obxecto da actividade da Comisión Galega da Competencia, como a promoción e defensa da competencia.

4. Así mesmo, o Instituto Galego do Consumo e da Competencia nomeará unha persoa titora responsable das actividades de formación da persoa bolseira.

5. O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2024, cunha duración máxima de dez meses, contados desde a data da incorporación da persoa bolseira e ata o 31 de decembro de 2024.

Non se concederán bolsas para suplir baixas ou renuncias por tempo inferior a un mes.

Artigo 2. Adxudicación e dotación económica da bolsa

A bolsa adxudicarase de acordo co indicado no artigo 6 destas bases e está dotada cun importe máximo de 11.000,00 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.100 € brutos por mes e por bolsa ata un máximo de 10 meses.

Artigo 3. Condicións e incompatibilidades

1. A persoa beneficiaria adquire exclusivamente a condición de bolseira, coas obrigas e dereitos dela e conforme estas bases, sen ningún outro vínculo laboral ou administrativo co órgano convocante nin coas entidades en cuxas dependencias se leve a cabo a formación.

2. A percepción desta bolsa é incompatible con calquera outra bolsa ou axuda financiada por calquera Administración, institución ou ente público, así como con soldos ou salarios que impliquen vinculación contractual ou estatutaria da persoa interesada e coa percepción da prestación por desemprego.

Artigo 4. Centro de destino

A formación terá lugar nas dependencias da oficina da Comisión Galega da Competencia en Santiago de Compostela.

Artigo 5. Requisitos da persoa beneficiaria

Poderán optar á concesión desta bolsa as persoas que reúnan os seguintes requisitos, que deberán posuír no momento de rematar o prazo de presentación de solicitudes:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional de calquera Estado membro da Unión Europea.

b) Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4. Só se lles concederá validez ás titulacións ou aos cursos homologados polos órganos competentes en materia de política lingüística.

c) Estar en posesión dalgún título universitario de licenciado/a ou de grao, en dereito, en económicas ou administración e dirección de empresas. A persoa solicitante deberá estar en posesión do título ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición ao remate do prazo de presentación de solicitudes e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2007 ou posterior. Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais deberán estar homologados ou recoñecidos e producir plenos efectos xurídicos na data de presentación da solicitude.

d) Non gozar na actualidade de calquera outra bolsa ou axuda, salvo o subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción para desempregados.

e) Non ter emprego remunerado nin percibir a prestación por desemprego.

f) Non padecer ningunha enfermidade nin limitación física ou psíquica que imposibilite o cumprimento das súas obrigas como bolseiro/a.

g) Non incorrer en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

h) Non incorrer en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

i) Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

j) Non ter sido persoa beneficiaria desta mesma bolsa en convocatorias anteriores por un tempo superior a 9 meses.

Artigo 6. Proceso de selección

1. Para a concesión da bolsa realizarase unha comparación entre as solicitudes presentadas e establecerase unha orde de prelación entre elas, de acordo co proceso de selección e cos criterios de valoración establecidos a seguir.

2. A puntuación máxima no proceso de selección será de 17 puntos.

Artigo 7. Criterios de valoración dos méritos

1. A Comisión de Valoración examinará as solicitudes presentadas e avaliará os méritos, incluídos no currículo presentado e acreditados documentalmente, de acordo cos seguintes criterios:

a) Expediente académico:

1º. Pola nota media obtida na titulación con que concorre:

– Aprobado: 2 puntos.

– Notable: 3 puntos.

– Sobresaliente: 4 puntos.

– Matrícula de honra: 5 puntos.

2º. Por traballo de fin de grao relacionado coas materias obxecto desta bolsa: 1 punto.

3º. Forma de acreditación: certificación académica oficial.

b) Outras titulacións:

1º. Por estar en posesión doutras titulacións universitarias de licenciatura ou de grao relacionadas directamente coas modalidades recollidas no artigo 5.c) da presente resolución: 1 punto por cada titulación, ata un máximo de 2 puntos.

2º. Forma de acreditación, só para o caso de opoñerse á súa consulta, de acordo co artigo 10: copia dos títulos ou xustificante do pagamento dos dereitos para a súa expedición.

c) Formación complementaria recibida, ata un máximo de 8 puntos, conforme o seguinte baremo:

1º. Polo título de doutoramento relacionado coas materias obxecto desta bolsa: ata un máximo de 4 puntos.

– Sobresaliente cum laude: 4 puntos.

– Notable: 3 puntos.

– Aprobado: 2 puntos.

2º. Outra formación de posgrao (máis de 60 créditos ECTS) relacionada coas materias obxecto destas bolsas: un punto por cada formación, ata un máximo de 2 puntos.

3. Por cada curso de formación relacionado coas materias obxecto desta bolsa: ata un máximo de 1 punto:

– De 20 horas ata 50 horas: 0,20 puntos.

– De máis de 50 horas ata 100 horas: 0,40 puntos.

– De máis de 100 horas: 0,60 puntos.

Non se valorarán as materias que formen parte do plan de estudos dunha titulación académica nin os cursos que non acrediten as horas lectivas.

4º. Por cada curso de formación en materia de ofimática relacionada co tratamento de textos, mecanografía, xestión de bases de datos e follas de cálculo e presentacións, ata un máximo de 1 punto:

– De 20 horas ata 50 horas: 0,20 puntos.

– De máis de 50 horas ata 100 horas: 0,40 puntos.

– De máis de 100 horas: 0,60 puntos.

Non se valorarán as materias que formen parte do plan de estudos dunha titulación académica nin os cursos que non acrediten as horas lectivas.

5º. Forma de acreditación: copia dos títulos ou certificado de participación nas actividades formativas.

d) Por coñecemento doutros idiomas, ata un máximo de 1 punto.

– Inglés: 0,50 puntos.

– Outros idiomas: 0,25 puntos por cada un, ata un máximo de 0,50 puntos.

1º. Non se valorarán as materias que formen parte do plan de estudos dunha titulación académica.

2º. Forma de acreditación: copia do título ou certificado correspondente expedido pola escola oficial de idiomas, institución ou centro recoñecido oficialmente.

2. En caso de empate na puntuación obtida, este resolverase aplicando por orde os seguintes criterios:

a) A maior antigüidade na data de obtención do título.

b) A maior idade da persoa solicitante.

3. Todos os méritos recollidos neste artigo se computarán ata a data de finalización do prazo de presentación das solicitudes.

Artigo 8. Forma e prazo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo II) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Debido á capacidade técnica das persoas físicas beneficiarias da presente bolsa, que deben reunir a condición de tituladas universitarias, considérase que teñen acceso e dispoñibilidade suficiente aos medios electrónicos necesarios para realizar todos os trámites electronicamente no presente procedemento.

2. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

3. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

4. O prazo de presentación será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que remata o último día do mes.

Artigo 9. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Certificación académica oficial en que conste a nota media do expediente académico da titulación universitaria con que concorre.

b) Curriculum vitae en que se relacionen os estudos cursados, os méritos que considere e, se é o caso, a experiencia profesional.

c) Documentos acreditativos de todos os méritos alegados no curriculum vitae.

d) Xustificante do pagamento dos dereitos de expedición da titulación correspondente, se é o caso.

e) Títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais, se é o caso.

f) Certificado de Celga 4 ou equivalente non expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 10. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

c) Certificado do Celga 4 ou equivalente expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

d) Título/s universitario/s de licenciado/a ou graduado/a.

e) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT para a solicitude de axudas e subvencións.

f) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

g) Certificado de estar ao día no pagamento coa Atriga para percibir axudas ou subvencións.

h) Certificado do importe de prestación por desemprego, percibido na data actual.

i) Certificado de situación actual de desemprego.

j) Certificado de condición de bolseiro.

k) Certificado das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade.

l) Certificado de concesión de subvencións e axudas.

m) Certificado de inhabilitación para obter subvencións e axudas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 11. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para que aquela cumpra as obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 12. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 13. Prazo de duración do procedemento

Unha vez rematado o prazo para a presentación das solicitudes, estas serán tramitadas e valoradas de acordo co procedemento establecido nas presentes bases reguladoras e a súa duración non poderá exceder o prazo establecido no artigo 18.3 destas bases reguladoras.

Artigo 14. Instrución do procedemento

1. De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras ou na convocatoria, requirirase a persoa interesada para que, nun prazo de cinco días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se non se fixese así, se considerará que desistiu na súa petición, logo da correspondente resolución.

Este requirimento de emenda tamén se realizará se das comprobacións obtidas de conformidade co artigo 10, resulta que a persoa solicitante non está ao día no pagamento das súas obrigas tributarias e sociais co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.

2. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido nos artigos 40, 45 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os requirimentos de emenda poderanse realizar mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e esta producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (http://consumo.xunta.gal). Se a instrución do procedemento o aconsella, poderase substituír a publicación pola notificación individualizada, de conformidade co establecido no artigo 40 da mesma lei.

3. Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, poderá requirirse a persoa solicitante para que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

4. Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración, de acordo co establecido no artigo seguinte.

5. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, en que se indicarán as súas causas.

Artigo 15. Comisión de Valoración

1. A Comisión de Valoración será o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo 7 e de propoñer a concesión ou denegación da bolsa ás persoas interesadas.

2. A composición da Comisión de Valoración será a seguinte:

– O presidente da Comisión Galega da Competencia ou outro membro do Pleno da Comisión Galega da Competencia que o substitúa.

– O subdirector de investigación da Comisión Galega da Competencia.

– A xerente do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

– O/a xefe/a do Servizo de Información, Cooperación e Fomento do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

3. A Comisión de Valoración constituirase na sede do Instituto Galego do Consumo e da Competencia. O seu funcionamento rexerase polo disposto na sección 3ª do capítulo II do título preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

4. Todos os membros terán dereito a voto.

Artigo 16. Valoración de méritos

1. Unha vez avaliados pola Comisión de Valoración os méritos acreditados documentalmente conforme os criterios establecidos no artigo 7, publicaranse na páxina web do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (http://consumo.xunta.gal) as listas coas puntuacións provisionais outorgadas ás persoas solicitantes.

2. Contra estas puntuacións provisionais poderá presentarse reclamación no prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación. Neste prazo de reclamacións non se terá en conta a achega de novos méritos que non fosen acreditados documentalmente no prazo de presentación das solicitudes.

3. Resoltas as reclamacións contra as puntuacións provisionais, a Comisión de Valoración elaborará a lista definitiva obtida na valoración de méritos, que servirá de orde de prelación de candidatos/as por orde de puntuación, que se publicará na páxina web do Instituto Galego de Consumo e da Competencia (http://consumo.xunta.gal) e na web da Comisión Galega da Competencia (https://competencia.gal/es)

Artigo 17. Audiencia

1. Despois de instruír o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, porase de manifesto ás persoas interesadas para que, nun prazo de cinco días, poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes.

2. Poderase prescindir do trámite a que se refire o punto anterior cando non figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polas persoas interesadas.

Artigo 18. Resolución

1. O órgano instrutor elevaralle ao director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia a persoa proposta, segundo a orde de prelación acadada e a lista de reserva, para o caso de non aceptación ou renuncia da persoa proposta.

2. O director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia ditará resolución mediante a cal se adxudicará a bolsa á persoa proposta pola Comisión de Valoración. A dita resolución será publicada na páxina web do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (http://consumo.xunta.gal) e na web da Comisión Galega de Competencia (https://competencia.gal/es) e notificada á persoa adxudicataria, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Non obstante, e de conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da mesma lei, poderase substituír a notificación individual pola publicación no Diario Oficial de Galicia.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ás persoas interesadas será de tres meses contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se transcorre o prazo máximo para resolver sen que se dite resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

Artigo 19. Notificación

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas efectuaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e polas entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpran a súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse efectuadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 20. Aceptación ou renuncia

1. Recibida a notificación da resolución de concesión da bolsa, a persoa beneficiaria deberá comunicar a súa aceptación ou renuncia no prazo máximo de cinco días hábiles, conforme o modelo que figura como anexo IV desta convocatoria.

2. Transcorrido o dito prazo, se a persoa beneficiaria non se declara en ningún sentido, entenderase que renuncia á bolsa.

3. No caso de que a persoa beneficiaria non acepte a bolsa ou non se poida incorporar por calquera outro motivo ou renuncie á bolsa, poderá ser substituída polas persoas que figuren na lista de reserva en función da orde de prelación.

Artigo 21. Natureza xurídica da relación

1. A condición de persoa beneficiaria desta bolsa non xerará relación laboral ou contractual de ningún tipo coa Xunta de Galicia ou cos organismos ou entidades en cuxas dependencias se leve a cabo a formación.

2. En materia de seguridade social, será de aplicación, no que corresponda, o disposto no Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación, en desenvolvemento do previsto na disposición adicional terceira da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social (BOE núm. 259, do 27 de outubro).

Artigo 22. Pagamento da bolsa

1. O pagamento da bolsa realizarase por períodos mensuais vencidos e logo de que o/a titor/a correspondente expida a certificación na cal se faga constar que se cumpriu o programa formativo inicialmente proxectado e se acadaron os obxectivos previstos. No caso de producirse a incorporación ou o cesamento nun día distinto ao primeiro ou ao último de cada mes, a persoa beneficiaria percibirá o importe que proporcionalmente corresponda ao número de días que desfrute da bolsa.

De conformidade co disposto no artigo 65.4.f) do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro), a persoa beneficiaria da bolsa queda exenta da obriga de constituír garantía.

2. Os pagamentos produciranse logo da expedición da certificación mencionada no parágrafo anterior e unha vez cumpridos os demais requisitos exixidos na normativa de aplicación.

Artigo 23. Obrigas da persoa beneficiaria

A persoa beneficiaria da bolsa terá as seguintes obrigas:

a) Presentar, xunto coa aceptación da bolsa, declaración de non percibir outras subvencións, bolsas, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como soldos ou salarios que impliquen vinculación contractual ou estatutaria das persoas interesadas, segundo o modelo do anexo III.

b) Presentar, xunto coa aceptación da bolsa, declaración responsable coa conta bancaria onde deba aboarse a bolsa, segundo o modelo do anexo III.

c) Aceptar por escrito as normas e obrigas establecidas nas bases reguladoras e na convocatoria da bolsa dentro do prazo de 5 días posteriores ao da notificación da resolución de concesión, segundo o modelo do anexo IV.

d) Presentar, xunto coa aceptación da bolsa, certificación médica acreditativa de non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitacións físicas ou psíquicas que sexan incompatibles coa realización das funcións que se desenvolverán.

e) Incorporarse á bolsa no prazo máximo de tres días desde que a acepte e cumprir un horario de trinta e cinco horas semanais, de acordo coa distribución que lle asigne o Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

f) Xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.

g) Cumprir co programa de formación establecido cuns niveis de rendemento satisfactorios, presentando os traballos e informes que determine o Instituto Galego do Consumo e da Competencia. Así mesmo, deberá asistir ás actividades que o dito centro considere convenientes para a súa formación.

h) Non desenvolver outras tarefas que dificulten o cumprimento das súas obrigas como persoa bolseira.

i) Manter a confidencialidade e a reserva sobre a totalidade dos documentos que lle sexan confiados ou sexan elaborados en cumprimento das súas funcións como persoa bolseira. Esta confidencialidade é extensible a calquera dato que puidese coñecer con ocasión da realización da bolsa, especialmente os de carácter persoal, que non poderá copiar ou utilizar cun fin distinto ao da bolsa, nin tampouco ceder a outros nin sequera para efectos de estudo, consulta ou divulgación.

j) Comunicarlle ao Instituto Galego do Consumo e da Competencia a obtención doutras bolsas ou axudas, así como calquera outra alteración dos requisitos impostos ás persoas beneficiarias para o outorgamento desta bolsa.

k) Comunicarlle a súa renuncia ao Instituto Galego do Consumo e da Competencia con dous días de antelación á data de cesamento, no caso de que se produza con posterioridade ao inicio da formación.

l) Presentar ante a Instituto Galego do Consumo e da Competencia, no prazo dun mes a partir da finalización da formación, unha memoria detallada das actividades realizadas, en que especificará o programa formativo desenvolvido e os obxectivos acadados.

m) Desfrutar dun período de vacacións de vinte e dous días hábiles por ano ou o tempo proporcional ao período de desfrute da bolsa.

n) As demais que, con carácter xeral, se establecen no artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 24. Modificación, revogación e réxime sancionador

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da bolsa poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. O director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, logo da proposta motivada da persoa titular do Servizo de Consumo en cada provincia do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, poderá revogar a concesión da bolsa se a persoa beneficiaria incumpre as condicións impostas para a súa concesión.

3. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria ou na demais normativa aplicable, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente a axuda percibida, así como os xuros de demora correspondentes.

Para facer efectiva a devolución a que se refire o parágrafo anterior tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no artigo 37 e seguintes da Lei de subvencións de Galicia e no título V do Regulamento da dita lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro).

4. Á persoa beneficiaria da bolsa regulada nestas bases seralle de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei de subvencións de Galicia e no título VI do seu regulamento.

Artigo 25. Control e publicidade

1. Esta bolsa estará sometida á función interventora e de control financeiro exercido pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o título III da Lei de subvencións de Galicia, así como ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

2. No prazo máximo de tres meses, contados desde a data de resolución da concesión, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con indicación da norma reguladora, persoa beneficiaria, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

Artigo 26. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro da resolución de convocatoria poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante o órgano que as ditou ou debeu ditalas, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación individual ou publicación no Diario Oficial de Galicia. Se o acto non for expreso, poderán interpoñer recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución individual ou publicación no Diario Oficial de Galicia, se esta é expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file