DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 2 de febreiro de 2024 Páx. 10341

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, convocadas pola Orde do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

A Orde do 29 de decembro de 2022 establece as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

Unha das liñas de axuda establecidas é a correspondente a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, con código de procedemento MR405B. A axuda convocada consiste nunha prima de 15.000 euros e concederase pola execución do plan empresarial. A concesión das subvencións, segundo establecen as bases reguladoras, efectuarase mediante concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións convocadas mediante concorrencia competitiva deben ser obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas, avaliadas as solicitudes por cada xefatura territorial da Consellería do Medio Rural, é informado o órgano colexiado da admisibilidade dos expedientes, segundo o previsto no artigo 7 das bases reguladoras. O dito órgano aplica os criterios de prioridade para que a persoa titular da Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias formule a proposta de resolución, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias. Vista esta, a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da persoa titular da consellería, procede a resolver a convocatoria.

Por outra parte, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Por todo o indicado,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR405B), convocadas pola Orde do 29 de decembro de 2022 (publicada no DOG do 26 de xaneiro de 2023), que establece as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B), aos solicitantes que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia establecidos no artigo 41 da convocatoria, pola contías que se reflicten no anexo, e con cargo á aplicación:

14.04.712B 772.0 e proxecto 2016 00185 para as axudas previstas ao desenvolvemento de pequenas explotacións, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2023, 2024 e 2025.

Esta axuda ten por finalidade incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización e asegurar a continuidade do tecido agrario.

Segundo. Denegar as solicitudes de subvención que se relacionan no anexo II por non acadar a puntuación mínima de 6 puntos necesaria para a concesión da subvención (tal e como se establece no artigo 41 da orde), por non cumprir os requisitos exixidos (como se establece no artigo 38).

Terceiro. Informar os beneficiarios que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As condicións de aplicación a estas axudas son, con carácter xeral, as establecidas na Orde desta consellería do 29 de decembro de 2022 que regula estas axudas e, supletoriamente, as establecidas na normativa autonómica, estatal e comunitaria aplicable.

b) Para a concesión desta axuda e o establecemento das súas características tívose en conta a información e a documentación incluída coa solicitude de axuda. Toda alteración das condicións iniciais para a concesión das axudas previstas na orde de convocatoria e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

c) O prazo de xustificación desta axudas será o seguinte:

– Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións: esta axuda ten dous prazos de xustificación:

• Dentro dos 9 meses seguintes á resolución de aprobación, para solicitar o primeiro pagamento (data máxima de xustificación 22.9.2024).

• E unha vez finalizado o plan empresarial (18 meses desde a aprobación, data máxima de xustificación 22.6.2025).

d) Para proceder ao pagamento da subvención correspondente a cada prazo de xustificación, o beneficiario deberá cumprir as condicións establecidas na Orde do 29 de decembro de 2022 e presentar a documentación indicada nos seu artigo 43, todo iso sen superar as datas máximas de xustificación indicadas anteriormente.

e) Se o beneficiario da axuda cumpre as condicións establecidas na resolución de concesión, executando e xustificando o seu plan empresarial aprobado, nos prazos establecidos, e cumprindo co resto dos requisitos da resolución de concesión, aboarase a totalidade da subvención concedida. De non ser así, procederase conforme o establecido no artigo 15 da Orde do 29 de decembro de 2022, relativo a incumprimentos.

f) A actividade obxecto da axuda deberase manter durante un período non inferior a cinco anos contados a partir da data do pagamento final da axuda, conforme o establecido no artigo 38.c).

g) Conforme o disposto no artigo 3.2 da orde de convocatoria, o beneficiario da axuda deberá dispor dunha contabilidade específica do Feader para todas as transaccións relativas á operación subvencionada.

h) Estas axudas proceden do programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e están cofinanciadas con fondos da Unión Europea a través do Feader do seguinte xeito:

– Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

• Submedida 6.3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Cofinanciada nun 75 % polo fondo Feader. Esta submedida prográmase na área focal 2A: Mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara o mercado, así como a diversificación agrícola.

i) Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda da mesma natureza, concedida coa mesma finalidade ou para os mesmos investimentos e/o gastos, con excepción das axudas correspondentes a garantías para préstamos ou derivadas doutros instrumentos financeiros comunitarios nas condicións establecidas no artigo 37 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Conforme iso, se para os mesmos investimentos se solicita ou se concede un préstamo garantido e unha subvención non reembolsable, aplicaranse os límites establecidos no artigo 13 da orde de convocatoria.

j) O beneficiario deberá cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas do Feader establecida no artigo 17 da orde de convocatoria e no anexo III do Regulamento de execución (UE) nº 808/2014.

Cuarto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro dereito que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2023

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Aprobacións

Orde

Expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Puntuación criterios prioridade

Subvenvión concedida

Importe

1

27/00025/23/P

Jorge Ánguez Grases

***6642**

21

15.000,00 €

2

27/00008/23/P

María Blanca Gorgoso Lamela

***1583**

20

15.000,00 €

3

27/00048/23/P

Isabel Becerra López

***5168**

19

15.000,00 €

4

27/00081/23/P

María del Mar Pena López

***7429**

19

15.000,00 €

5

15/00186/23/P

María José Martínez Carballeira

***7986**

18

15.000,00 €

6

27/00023/23/P

María Luz Filgueiras Paz

***7428**

18

15.000,00 €

7

27/00066/23/P

María Isabel Raposo Casarello

***2021**

18

15.000,00 €

8

27/00015/23/P

Josefa Villares Paz

***7454**

18

15.000,00 €

9

27/00003/23/P

Marta López López

***4010**

18

15.000,00 €

10

27/00002/23/P

María Argentina Cortón Gómez

***3824**

18

15.000,00 €

11

27/00412/23/P

Francisco González Cendán

***4002**

18

15.000,00 €

12

15/00013/23/P

Ana Rosa Baliña Crespo

***8809**

18

15.000,00 €

13

27/00038/23/P

María del Carmen Morado López

***6865**

18

15.000,00 €

14

15/00335/23/P

María del Carmen López Pernas

***8642**

18

15.000,00 €

15

27/00019/23/P

Sandra López Expósito

***6280**

18

15.000,00 €

16

27/00020/23/P

Mari Carmen Otero Lago

***5681**

18

15.000,00 €

17

15/00183/23/P

Lucía Caamaño Miragaya

***0546**

18

15.000,00 €

18

36/00028/23/P

Daniel Conde Alonso

***9127**

18

15.000,00 €

19

15/00089/23/P

María Esther Paz García

***1728**

18

15.000,00 €

20

27/00058/23/P

José Suazo López

***0441**

17

15.000,00 €

21

27/00001/23/P

Carlos López Cela

***7321**

17

15.000,00 €

22

27/00044/23/P

Juan Carlos Álvarez Fernández

***3470**

17

15.000,00 €

23

27/00014/23/P

Ángel González Álvarez

***8177**

17

15.000,00 €

24

27/00032/23/P

David Cuervo Fernández

***6762**

17

15.000,00 €

25

32/00003/23/P

José Luis Blanco Prieto

***8884**

17

15.000,00 €

26

32/00013/23/P

Daniel Prol Carballo

***7531**

17

15.000,00 €

27

15/00084/23/P

Salomé Gómez Míguez

***3657**

17

15.000,00 €

28

15/00184/23/P

Dosinda García Suárez

***8245**

17

15.000,00 €

29

15/00182/23/P

María José López Buján

***1922**

17

15.000,00 €

30

27/00086/23/P

María Luisa Ferreiro Rañal

***5567**

17

15.000,00 €

31

15/00162/23/P

M. Socorro López Vilariño

***9302**

17

15.000,00 €

32

15/00167/23/P

María José Carreira Río

***8563**

17

15.000,00 €

33

27/00061/23/P

Isabel Bouzas Arias

***6502**

17

15.000,00 €

34

15/00083/23/P

María Carmen Pedreira Manteiga

***8550**

17

15.000,00 €

35

27/00033/23/P

Mercedes Otero Sanfiz

***3556**

17

15.000,00 €

36

27/00080/23/P

Alejandra Varela Buján

***4355**

17

15.000,00 €

37

15/00192/23/P

Eva María Quetti Orjales

***1371**

17

15.000,00 €

38

27/00050/23/P

M. Ángeles Ascariz Rebolo

***3627**

17

15.000,00 €

39

27/00041/23/P

Begoña Monín Gómez

***7197**

17

15.000,00 €

40

36/00049/23/P

Raquel Lomba González

***6065**

17

15.000,00 €

41

15/00188/23/P

Icíar Rodríguez Picallo

***8611**

17

15.000,00 €

42

27/00006/23/P

Lorena Copa Rey

***6853**

17

15.000,00 €

43

15/00045/23/P

María Jesús Balsa Rodríguez

***4163**

17

15.000,00 €

44

27/00072/23/P

María Carmen Regueiro Vázquez

***7302**

17

15.000,00 €

45

15/00096/23/P

Gandeiría do Pico, S.C.

***0748**

17

15.000,00 €

46

27/00073/23/P

Fernando López García

***4111**

16

15.000,00 €

47

32/00034/23/P

Estefanía Puga Fernández

***6208**

16

15.000,00 €

48

27/00047/23/P

Adolfo Díaz Somoza

***2161**

16

15.000,00 €

49

27/00021/23/P

José García Fernández

***6767**

16

15.000,00 €

50

27/00076/23/P

Ángel Díaz Pérez

***4217**

16

15.000,00 €

51

27/00016/23/P

Carlos Touzón Crespo

***2513**

16

15.000,00 €

52

27/00013/23/P

José Luis Gudín Fernández

***4757**

16

15.000,00 €

53

27/00036/23/P

José Lence Díaz

***2505**

16

15.000,00 €

54

27/00068/23/P

José Antonio Saavedra Uriz

***2212**

16

15.000,00 €

55

27/00063/23/P

Juan Manuel Jerusalén Valcarce Losada

***6310**

16

15.000,00 €

56

27/00007/23/P

José Ángel Varela Dablanca

***4823**

16

15.000,00 €

57

27/00010/23/P

Antonio González Galán

***3997**

16

15.000,00 €

58

36/00060/23/P

Beatriz Alonso Francisco

***1234**

16

15.000,00 €

59

27/00085/23/P

Marta Taboada Ferreira

***5633**

16

15.000,00 €

60

27/00035/23/P

Sara Espiño Saavedra

***7129**

16

15.000,00 €

61

27/00026/23/P

Julia López Pérez

***0796**

16

15.000,00 €

62

15/00185/23/P

Noelia Deibe Pérez

***4431**

16

15.000,00 €

63

15/00189/23/P

Ana Bel Acea Arriví

***9073**

15

15.000,00 €

64

15/00050/23/P

María del Carmen Castiñeira Castro

***9767**

15

15.000,00 €

65

15/00006/23/P

Josefina Lema Souto

***3113**

15

15.000,00 €

66

15/00091/23/P

José Manuel Bra Vázquez

***5212**

15

15.000,00 €

67

27/00051/23/P

José López Castro

***4780**

15

15.000,00 €

68

27/00065/23/P

Ángel González Gavín

***6908**

15

15.000,00 €

69

27/00018/23/P

José Luis Abuín Permuy

***0833**

15

15.000,00 €

70

27/00078/23/P

José Ángel Busto Rodríguez

***4537**

15

15.000,00 €

71

27/00082/23/P

Manuel Fente González

***4649**

15

15.000,00 €

72

27/00027/23/P

José Penas Seijas

***1485**

15

15.000,00 €

73

27/00062/23/P

David Pernas Díaz

***8354**

15

15.000,00 €

74

27/00069/23/P

Miguel Balseiro Lanzós

***8377**

15

15.000,00 €

75

27/00071/23/P

Miguel Ferreiro Pereira

***8639**

15

15.000,00 €

76

15/00064/23/P

María del Carmen Moledo Pereira

***9193**

15

15.000,00 €

77

15/00087/23/P

María Josefa Sanjurjo Ferreiro

***5936**

15

15.000,00 €

78

27/00045/23/P

Agro Guxide, S.C.

***3887**

15

15.000,00 €

79

27/00011/23/P

Nuria Neira Iravedra

***3402**

15

15.000,00 €

80

27/00043/23/P

Alba Pérez Rodríguez

***4006**

15

15.000,00 €

81

15/00195/23/P

David Picallo González

***9961**

14

15.000,00 €

82

32/00104/23/P

José Feijoo Gago

***6918**

14

15.000,00 €

83

27/00055/23/P

Martina Fresnedo Pérez

***6703**

14

15.000,00 €

84

15/00168/23/P

María Jesús Crespo Bouzón

***8406**

14

15.000,00 €

85

36/00053/23/P

José Javier Rodríguez Cobas

***1356**

14

15.000,00 €

86

15/00338/23/P

José Manuel Pérez Alfonsín

***8764**

14

15.000,00 €

87

27/00017/23/P

José Balbino Fernández Ascariz

***1560**

14

15.000,00 €

88

15/00022/23/P

Bonifacio Balboa Godón

***9579**

14

15.000,00 €

89

15/00063/23/P

Fogar de Selmo, S.L.

***9748**

13

15.000,00 €

90

15/00082/23/P

María Carmen Vilasuso Fernández

***1823**

13

15.000,00 €

91

36/00047/23/P

María Belén Estévez Pérez

***1106**

13

15.000,00 €

92

27/00031/23/P

Rocío García Ramos

***4956**

13

15.000,00 €

93

27/00049/23/P

María Luisa Fernández Ledo

***3356**

13

15.000,00 €

94

15/00028/23/P

María Estrella Castelo Sieira

***9305**

13

15.000,00 €

95

15/00161/23/P

José Antonio Pérez Cerviño

***2617**

13

15.000,00 €

96

15/00177/23/P

David Rivadulla Taboada

***3654**

13

15.000,00 €

97

36/00013/23/P

Carlos Núñez Otero

***5798**

13

15.000,00 €

98

27/00028/23/P

José Carlos Baamonde Cabo

***4253**

13

15.000,00 €

99

27/00034/23/P

Xosé Fernández López

***6128**

12

15.000,00 €

100

15/00166/23/P

Martín Iglesias Ares

***9786**

12

15.000,00 €

101

27/00059/23/P

Carlos Alvaredo Darriba

***7118**

12

15.000,00 €

102

27/00009/23/P

Adrián Balboa Valcarce

***4370**

12

15.000,00 €

103

27/00012/23/P

M. del Pilar Curras Campello

***4406**

12

15.000,00 €

104

27/00060/23/P

María Jesús Díaz García

***5119**

12

15.000,00 €

105

27/00075/23/P

Mari Luz Camiñas García

***4198**

12

15.000,00 €

106

15/00173/23/P

Luisa Botana Naveiro

***5123**

12

15.000,00 €

107

32/00117/23/P

David Gago Domínguez

***3175**

11

15.000,00 €

108

32/00006/23/P

José Manuel Álvarez Arias

***1838**

11

15.000,00 €

109

32/00098/23/P

José Luis Silva Barbeito

***1010**

11

15.000,00 €

110

27/00057/23/P

Javier Lombao Gómez

***4080**

11

15.000,00 €

111

32/00108/23/P

Verónica Vidal Álvarez

***7804**

11

15.000,00 €

112

15/00169/23/P

María Gracinda Antelo Amigo

***5848**

10

15.000,00 €

113

27/00052/23/P

Luis Villanueva Rubio

***1876**

10

15.000,00 €

114

36/00008/23/P

Pablo Ares Torres

***5851**

10

15.000,00 €

115

27/00053/23/P

José Vega Eiras

***4716**

10

15.000,00 €

116

27/00083/23/P

Luis Juan Vázquez Pérez

***8226**

9

15.000,00 €

117

36/00018/23/P

Sabino Fernández Mariño

***7262**

9

15.000,00 €

118

15/00176/23/P

Francisco Rodríguez López

***1744**

7

15.000,00 €

119

15/00023/23/P

Isidro Barreiro Chico

***7061**

7

15.000,00 €

ANEXO II

Denegacións

Orde

Código de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Motivo de denegación/non cumpre

1

15/00002/23/P

Silvana Castiñeiras Rodríguez

***0733**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

2

15/00065/23/P

Ana Calvo Torrado

***2657**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

3

15/00090/23/P

Josefa Regueiro Suárez

***1676**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

4

15/00163/23/P

María del Carmen Barreiro Espiñeira

***8290**

Non ter sido beneficiaria desta mesma submedida en convocatorias anteriores (artigo 38.e) da Orde do 29.12.2022)

5

15/00164/23/P

Neiro Rm, S.C.

***5985**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

6

15/00165/23/P

Mercedes Barreiro Expósito

***0422**

Presentar un plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a mellora do rendemento global da explotación (artigo 38.d) da Orde do 29.12.2022) e que sexa acorde co establecido no anexo IV (artigo 39.5.b)

7

15/00170/23/P

María del Carmen García López

***8587**

Presentar un plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a mellora do rendemento global da explotación (artigo 38.d) da Orde do 29.12.2022) e que sexa acorde co establecido no anexo IV (artigo 39.5.b)

8

15/00171/23/P

Marcos Beiroa Otero

***3473**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

9

15/00172/23/P

M. Josefa Meijide César

***1975**

Presentar un plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a mellora do rendemento global da explotación (artigo 38.d) da Orde do 29.12.2022) e que sexa acorde co establecido no anexo IV (artigo 39.5.b)

10

15/00174/23/P

José María Castro Álvarez

***8295**

Presentar un plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a mellora do rendemento global da explotación (artigo 38.d) da Orde do 29.12.2022) e que sexa acorde co establecido no anexo IV (artigo 39.5.b)

11

15/00178/23/P

Concepción López Ferreiro

***8488**

Presentar un plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a mellora do rendemento global da explotación (artigo 38.d) da Orde do 29.12.2022) e que sexa acorde co establecido no anexo IV (artigo 39.5.b)

12

15/00181/23/P

Celsa Novoa Rodríguez

***6252**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

13

15/00187/23/P

Noelia Bellón Pernas

***1614**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

14

15/00191/23/P

Francisco Javier Martínez Martínez

***3694**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

15

15/00193/23/P

María del Carmen Piñeiro Pouso

***0829**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

16

15/00194/23/P

Miriam Rodríguez Lago

***1048**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

17

27/00004/23/P

José Manuel Rubio Fernández

***4633**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

18

27/00005/23/P

Tamara Álvarez Castelao

***8504**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

19

27/00022/23/P

Félix Marcos Fernández Díaz

***8051**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

20

27/00030/23/P

Gonzalo Gabino Sánchez Vilariño

***5023**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

21

27/00037/23/P

José Manuel Trobo Espín

***4181**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

22

27/00039/23/P

María Virginia Rodríguez López

***6774**

Ter rendementos económicos por actividades agrarias. Non é explotación comercial (artigo 2.2 da Lei 19/1995)

23

27/00040/23/P

Froitos da Horta A Ruliña, S.L.

***4520**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

24

27/00042/23/P

Jesús Regueira Sacido

***7158**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

25

27/00046/23/P

Elba Viña Paredes

***2321**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

26

27/00054/23/P

María Carmen Silvosa Piñeiro

***6142**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

27

27/00056/23/P

Mercedes Morado Paz

***4331**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular, ou que xustifique a contratación de, polo menos a metade dunha unidade de traballo agrario (artigo 38.c) da Orde do 29.12.2022)

28

27/00067/23/P

Ángel López Rodríguez

***5267**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

29

27/00070/23/P

Fernando Debasa Fernández

***7863**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

30

27/00074/23/P

Julio Regal Otero

***4579**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

31

27/00077/23/P

David Otero Fernández

***5340**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

32

27/00079/23/P

Soraya Asenjo Ballesteros

***9422**

Non ter sido beneficiaria desta mesma submedida en convocatorias anteriores (artigo 38.e) da Orde do 29.12.2022)

33

27/00084/23/P

Miguel Núñez Gómez

***0328**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

34

32/00009/23/P

Eva Colmenero Valencia

***2516**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 29.12.2022)

35

32/00053/23/P

Teresa Fernández Mérida

***1535**

Non ter sido beneficiaria desta mesma submedida en convocatorias anteriores (artigo 38.e) da Orde do 29.12.2022)

36

32/00073/23/P

Daniel do Olmo Otero

***5546**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga, polo menos cunha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 29.12.2022)

37

36/00073/23/P

Salvador Martínez Valladares

***9728**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 41 da Orde do 29.12.2022