DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 2 de febreiro de 2024 Páx. 10165

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ORDE do 30 de xaneiro de 2024 pola que se abre un novo prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos ao Bono deporte, e se modifica o anexo I da Orde do 5 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte, se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos (código de procedemento DE402D).

O Diario Oficial de Galicia do 11 de decembro de 2023 publicou a Orde do 5 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte, se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos (código de procedemento DE402D).

Segundo o establecido no seu artigo 10.2, o prazo para adherirse ao programa por parte dos establecementos, entidades e prestadores de servizos deportivos rematou o pasado día 2 de xaneiro.

Desde entón, e atendendo ao proceso seguido desde a apertura do prazo de adhesión ata o seu peche, o desenvolvemento do programa aconsella unha nova apertura deste prazo coa finalidade de garantir a máis exitosa consecución do obxectivo do programa, que é a de axudar ás familias nos gastos derivados da práctica deportiva dos nenos e nenas con idades comprendidas entre os 6 e os 16 anos federados ou inscritos no programa Xogade, fomentando así a práctica do deporte en idade escolar na Comunidade Autónoma. Este novo prazo de adhesión permitirá incrementar o número de establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos en que os beneficiarios poidan realizar as actividades obxecto do programa, como son a compra de material e equipamento deportivo para o menor, e a contratación de servizos relacionados coa práctica da actividade deportiva. En definitiva, esta apertura permitirá mellorar a achega do programa aos seus beneficiarios.

Por outra banda, e coa mesma finalidade de facilitar a consecución dos obxectivos do programa, procede a modificación do anexo I da Orde do 5 de decembro de 2023, co fin de poder incorporar outros establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos relacionados tamén coa práctica de determinadas modalidades e especialidades deportivas dos menores.

A teor do exposto, en virtude das competencias que ten atribuídas a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes en materia de deportes, e no exercicio das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Prazo de adhesión de establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos ao programa Bono deporte

O prazo para adherirse ao programa será de quince días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, sen prexuízo da súa posible ampliación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 2. Modificación do anexo I da Orde do 5 de decembro de 2023

Engádense as seguintes novas epígrafes do imposto de actividades económicas ao anexo I da Orde do 5 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte, se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos (código de procedemento DE402D):

Sección

División

Agrupación

Grupo

Epígrafe

Denominación

1

3

39

393

393.1

Fab. instrum. ópticos e mat. fotográfico

1

6

61

619

619.2

Com. por xunto instrum. médicos e ortopédicos

1

6

65

659

659.3

Com. ret. aparellos médicos e ortopédicos

2

8

83

838

Ópticos-optometristas e podólogos

Disposición derradeira primeira

No non establecido nesta orde observarase o disposto na Orde do 5 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte, se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos (código de procedemento DE402D).

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2024

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Deportes