DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 5 de febreiro de 2024 Páx. 10638

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2024 pola que se publica a convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, para a execución de programas de acollemento residencial en centros de protección á infancia e á adolescencia, dirixidos a nenos, nenas e adolescentes con medida de protección, 475 prazas (código de procedemento BS213N).

O Estatuto de autonomía de Galicia, no artigo 27.23, atribúe á Comunidade Autónoma de Galicia a competencia exclusiva en materia de asistencia social.

A Lei orgánica 1/1996 insiste na prioridade de atender os casos de desprotección sempre que sexa posible no ambiente familiar de nenos, nenas e adolescentes. Cando é necesaria a separación do neno ou nena da súa familia de orixe, a mesma norma establece que prevalecerá a medida de acollemento familiar. Non obstante, existen circunstancias específicas, entre as cales se conta na actualidade tanto a falta de suficientes familias acolledoras como outras propias das nenas, nenos ou adolescentes, que fan necesario que se manteña unha rede de recursos residenciais en Galicia. En particular, o acollemento familiar de persoas maiores de 12 anos debe ser consentido por estas, como establece o artigo 173 do Código civil.

Así, pois, resulta necesario manter recursos residenciais que ofrezan unha atención integral para aqueles casos en que o plan individualizado de protección o considere oportuno. Esta atención debe corresponderse co interese superior de nenos, nenas e adolescentes.

O acollemento residencial de menores está previsto no Decreto 192/2015, do 29 de outubro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de familia, infancia e adolescencia (DOG núm. 108, do 8 de xuño de 2016). En concreto, o punto 2.4.9 do anexo desta norma refírese ao «servizo de acollemento residencial de menores», que define como o conxunto de intervencións mediante as cales se exerce a garda dun neno, nena ou adolescente como medida de protección, a través do seu aloxamento nun centro.

Á vista das habilitacións normativas anteriores, nos últimos anos os programas de acollemento residencial en centros de protección á infancia e á adolescencia viñéronse desenvolvendo a través de varios contratos administrativos de servizos. Non obstante, a habilitación do réxime de concertos sociais na Comunidade Autónoma de Galicia a través do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, abre a posibilidade de aplicar esta figura a programas e servizos desenvolvidos pola entidade pública de protección á infancia e á adolescencia de Galicia.

O presente programa financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.312B.228 que figura na Lei 9/2023, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024, na cal existe crédito adecuado e suficiente.

Cumpridos os requisitos do artigo 10 e de conformidade co artigo 11 do dito Decreto 229/2020, a resolución de convocatoria do procedemento BS213N deste concerto social, logo da fiscalización da proposta, correspóndelle á persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude. As resolucións publicaranse no Diario Oficial de Galicia.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Autorizar o inicio e convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, para a execución de programas de acollemento residencial en centros de protección á infancia e á adolescencia, dirixidos a nenos, nenas e adolescentes con medida de protección (código de procedemento BS213N), que se xunta á presente resolución no anexo I e ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución de inicio.

Segundo. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2024

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Xuventude

ANEXO I

Concerto social con código de procedemento BS213N, que consiste
na execución de programas de acollemento residencial en centros de protección
á infancia e á adolescencia, dirixidos a nenos, nenas e adolescentes
con medida de protección, 475 prazas

A) Necesidade administrativa que se pretende satisfacer.

A Constitución española dispón no artigo 39, entre os principios reitores da política económica e social, o apoio dos poderes públicos para asegurar a protección social, económica e xurídica da familia, e sinala, igualmente, que nenos, nenas e adolescentes deberán gozar da protección prevista nos acordos internacionais, entre os que deben incluírse os dereitos recoñecidos á infancia pola Convención sobre os dereitos do neno, aprobada pola asemblea xeral das Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989 e en vigor en España desde o 5 de xaneiro de 1991.

A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias exclusivas en materia de asistencia social, de conformidade co disposto no artigo 27.23 do Estatuto de autonomía de Galicia; Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, e nos reais decretos de transferencia 2411/1982, do 24 de xullo (BOE núm. 232, de 28 de setembro de 1982), e 534/1984, do 25 de xaneiro (BOE núm. 69, do 21 de marzo de 1984) e, en virtude da dita competencia, aprobáronse a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, e a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

A Consellería de Política Social e Xuventude, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, ten atribuída entre as súas competencias, segundo o Decreto 59/2023, do 14 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia (DOG núm. 113, do 15 de xuño de 2023); o Decreto 79/2023, do 22 de xuño, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia (DOG núm. 119, do 23 de xuño de 2023) e o Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude (DOG núm. 130, do 8 de xullo de 2022), a protección e a tutela dos/das menores en situación de risco ou desamparo.

A atención residencial en centros de protección á infancia e á adolescencia, a nenos, nenas ou adolescentes cunha medida de protección forma parte do contido esencial das obrigas que, como titor ou gardador, lle corresponden á Xunta de Galicia por ministerio da lei.

Por outra parte, a atención en unidades de día integradas en centros residenciais constitúe unha das modalidades da medida de apoio á familia, que ten como finalidade xenérica a de proporcionar as axudas materiais e educativas que permitan a mellora do medio familiar e a atención das necesidades do neno, nena ou adolescente, para evitar a separación familiar. Este recurso pode aplicarse, de xeito excepcional, asociado a medidas de tutela ou garda como instrumento de valoración das capacidades das familias de orixe.

Para levar a cabo estas actuacións desenvólvesen, entre outros, os programas de acollemento residencial en centros de protección á infancia e á adolescencia. Para a súa execución a Administración dispón de equipamentos propios con xestión directa que son insuficientes para cubrir as necesidades existentes, polo que é preciso contar cos medios proporcionados por outras entidades públicas, a través dos oportunos convenios de colaboración, ou privadas, a través da contratación dos servizos ou deste concerto social. En consecuencia, a Consellería de Política Social e Xuventude, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, promove a colaboración de entidades a través de procedementos de concertación de servizos en libre concorrencia pública.

Tendo en conta que a necesidade de dispor de centros para a atención á infancia e á adolescencia é constante, e que debe garantirse unha oferta de recursos suficientes para atender a necesidade deste tipo de recursos, cómpre, por razóns de interese público, manter os ditos servizos.

Este concerto social permitirá a participación, en libre concorrencia pública, de entidades titulares de centros de menores, capaces de achegar para a execución de servizos de acollemento residencial en centros de protección á infancia e á adolescencia que cubran as necesidades xeradas polo remate dos contratos actualmente vixentes.

O artigo 2 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 3, de 7 de xaneiro de 2021) establece que este tipo de relación xurídica se pode establecer entre a Administración xeral autonómica e aquelas entidades que ofrezan servizos sociais previstos nas carteiras de servizos vixentes que se determinen.

A atención de día está prevista no Decreto 192/2015, de 29 de outubro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de familia, infancia e adolescencia (DOG núm. 108, do 8 de xuño de 2016). En concreto, o punto 2.4.5. do anexo desta norma refírese aos «servizos de atención diúrna a menores», que define como «conxunto de intervencións técnico-profesionais de apoio á familia e ás persoas menores, prestado nun centro, nun contexto de convivencia axeitado, destinado a satisfacer as súas necesidades persoais básicas, así como as educativas, de xeito que se minimicen as situacións de risco e se posibilite o traballo coas familias para que aumenten os seus factores de protección».

O acollemento residencial de menores está previsto no Decreto 192/2015, do 29 de outubro. En concreto, o punto 2.4.9 do anexo desta norma refírese ao «servizo de acollemento residencial de menores», que define como «conxunto de intervencións mediante as que se exerce a garda dun neno, nena ou adolescente como medida de protección, a través do seu aloxamento nun centro». A mesma norma indica que esta modalidade ten por obxecto «proporcionar a atención, a educación e a formación adecuadas precisas para a normalización e integración sociofamiliar das persoas acollidas».

B) Obxecto do concerto social.

O obxecto do presente concerto, con código de procedemento BS213N, é a prestación a aquelas nenas, nenos ou adolescentes con medida de protección pola Xunta de Galicia dos servizos de acollemento residencial en centros de protección á infancia e á adolescencia co obxectivo de dar resposta ás súas necesidades e co fin de favorecer o pleno desenvolvemento de todas as facetas da súa personalidade, nun ambiente o máis parecido ao ámbito familiar. Así, resulta esencial o traballo e a relación coa familia dos/das nenos, nenas ou adolescentes, sempre e cando esta sexa favorable a estes/as. A asignación de prazas que se efectúa por medio deste procedemento refírese a centros específicos de centros de protección á infancia e á adolescencia, segundo se describen nos artigos 10 e 11 do Decreto 329/2005, do 18 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia (DOG núm. 156, do 16 de agosto de 2016). A atención de día que se preste en unidades integradas nestes centros estará suxeita ao disposto no artigo 19 da mesma norma.

Os obxectivos específicos que se perseguen co servizo que se vai prestar son os seguintes:

a) Acoller, en réxime de acollemento residencial ou de atención diúrna, en centros de protección á infancia e á adolescencia, as persoas menores de idade suxeitas a medidas de garda ou tutela pola entidade pública de protección de menores, cando non sexa posible ou non conveña ao seu interese a integración nunha familia.

b) Prestar a medida de apoio á familia consistente na atención residencial ou de día aos nenos, nenas ou adolescentes co obxecto de proporcionarlles unha serie de servizos de apoio socioeducativo e familiar, tendentes a favorecer o seu proceso de normalización. Tamén se poderá asignar este recurso a nenos ou nenas con outras medias de protección cando este recurso responda ao seu interese superior.

c) Dar cobertura ás necesidades básicas dos nenos, nenas e adolescentes cunha medida de protección ou que necesiten atención inmediata, e proporcionarlles a atención, a educación e a formación axeitadas, co fin de favorecer o pleno desenvolvemento de todas as facetas da súa personalidade.

d) Levar a cabo unha intervención individualizada cos nenos, nenas ou adolescentes e, de ser o caso, as súas familias de orixe, co obxecto de promover a adecuada integración daquelas na súa propia familia ou, se isto non é posible, nunha familia alternativa, ou preparalos para a vida independente.

e) Proporcionar un contexto de socialización positivo a nenos, nenas ou adolescentes que deban cumprir unha medida de convivencia en familia ou grupo educativo imposta en aplicación da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, de responsabilidade penal dos menores, mediante a súa convivencia temporal cun grupo educativo que cumpra a función da familia no que respecta ao desenvolvemento de pautas socioafectivas prosociais na persoa usuaria.

Para os efectos desta convocatoria, o concerto social distribúese nos seguintes lotes:

Nº lote

Concello

Provincia

Nº de prazas
xerais

Nº de prazas especiais

Nº de prazas de día

1

Ribeira

A Coruña

6

2

2

2

Lugo

Lugo

7

1

0

3

Ourense

Ourense

7

1

0

4

A Coruña

A Coruña

8

0

2

5

Cospeito

Lugo

7

1

0

6

Monforte de Lemos

Lugo

6

2

0

7

Allariz

Ourense

6

2

0

8

Barbadás

Ourense

8

0

0

9

O Barco de Valdeorras

Ourense

6

2

0

10

Caldas de Reis

Pontevedra

7

1

5

11

O Grove

Pontevedra

7

1

4

12

Vigo

Pontevedra

6

2

2

13

Vigo

Pontevedra

7

1

0

14

Vigo

Pontevedra

7

1

2

15

Vigo

Pontevedra

6

2

2

16

Vigo

Pontevedra

7

1

2

17

Vigo

Pontevedra

6

2

0

18

Vigo

Pontevedra

7

1

0

19

Vigo

Pontevedra

4

2

0

20

Vigo

Pontevedra

7

1

0

21

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

7

1

0

22

Ferrol

A Coruña

5

3

2

23

Santiago

A Coruña

6

2

0

24

Santiago

A Coruña

7

1

0

25

Burela

Lugo

7

1

0

26

Vigo

Pontevedra

8

0

2

27

Lugo

Lugo

8

0

2

28

Sarria

Lugo

8

0

2

29

Arteixo

A Coruña

8

0

0

30

Vigo

Pontevedra

13

2

5

31

Fisterra

A Coruña

7

3

3

32

Mañón

A Coruña

6

3

2

33

Mondoñedo

Lugo

13

2

2

34

Chantada

Lugo

9

1

4

35

Lugo

Lugo

6

6

5

36

Lugo

Lugo

11

2

5

37

Monterroso

Lugo

12

0

2

38

Viveiro

Lugo

9

2

4

39

Ourense

Ourense

13

2

4

40

Carballo

A Coruña

14

0

10

41

Vigo

Pontevedra

12

1

6

42

Sada

A Coruña

11

2

2

Total prazas ofertadas (475)

332

60

83

As entidades concertantes poderán optar a un, a varios ou ao total dos lotes.

Presentarán a súa proposta por todas as prazas ofertadas, segundo o lote ou lotes polo/s que opten.

C) Modalidade de concertación.

A modalidade de concertación é o procedemento de asignación de concertos, regulado no artigo 9 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 3, do 7 de xaneiro de 2021). Cada lote en que se divide o obxecto do concerto será asignado a unha única entidade, que deberá optar a todas as prazas ofertadas.

D) Réxime económico do acordo.

D.1. Orzamento e crédito orzamentario a que se imputa o gasto:

A Consellería de Política Social e Xuventude financiará o custo derivado da execución do presente concerto cunha contía máxima de 75.280.632,91 € (IVE incluído) no período 2024 (304 días)-2027. Este importe será financiado pola Consellería de Política Social e Xuventude con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.312B.228 que figura na Lei 9/2023, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2024, na cal existe crédito axeitado e suficiente.

D.2. Distribución en anualidades (sen IVE):

Nº lote

Nº de prazas xerais

Nº de prazas especiais

Nº de prazas de día

2024 (304 días)

2025

2026

2027

1

6

2

2

317.722,56 €

389.090,00 €

389.090,00 €

389.090,00 €

2

7

1

0

256.028,80 €

313.626,25 €

313.626,25 €

313.626,25 €

3

7

1

0

256.028,80 €

313.626,25 €

313.626,25 €

313.626,25 €

4

8

0

2

288.331,84 €

352.918,50 €

352.918,50 €

352.918,50 €

5

7

1

0

259.676,80 €

318.006,25 €

318.006,25 €

318.006,25 €

6

6

2

0

272.092,16 €

333.354,50 €

333.354,50 €

333.354,50 €

7

6

2

0

272.092,16 €

333.354,50 €

333.354,50 €

333.354,50 €

8

8

0

0

247.261,44 €

302.658,00 €

302.658,00 €

302.658,00 €

9

6

2

0

272.092,16 €

333.354,50 €

333.354,50 €

333.354,50 €

10

7

1

5

373.752,80 €

457.345,00 €

457.345,00 €

457.345,00 €

11

7

1

4

350.937,60 €

429.477,25 €

429.477,25 €

429.477,25 €

12

6

2

2

313.162,56 €

383.615,00 €

383.615,00 €

383.615,00 €

13

7

1

0

256.028,80 €

313.626,25 €

313.626,25 €

313.626,25 €

14

7

1

2

300.747,20 €

368.266,75 €

368.266,75 €

368.266,75 €

15

6

2

2

313.162,56 €

383.615,00 €

383.615,00 €

383.615,00 €

16

7

1

2

300.747,20 €

368.266,75 €

368.266,75 €

368.266,75 €

17

6

2

0

268.444,16 €

328.974,50 €

328.974,50 €

328.974,50 €

18

7

1

0

256.028,80 €

313.626,25 €

313.626,25 €

313.626,25 €

19

4

2

0

207.540,80 €

254.405,00 €

254.405,00 €

254.405,00 €

20

7

1

0

256.028,80 €

313.626,25 €

313.626,25 €

313.626,25 €

21

7

1

0

259.676,80 €

318.006,25 €

318.006,25 €

318.006,25 €

22

5

3

2

325.577,92 €

398.963,25 €

398.963,25 €

398.963,25 €

23

6

2

0

268.444,16 €

328.974,50 €

328.974,50 €

328.974,50 €

24

7

1

0

256.028,80 €

313.626,25 €

313.626,25 €

313.626,25 €

25

7

1

0

259.676,80 €

318.006,25 €

318.006,25 €

318.006,25 €

26

8

0

2

288.331,84 €

352.918,50 €

352.918,50 €

352.918,50 €

27

8

0

2

288.331,84 €

352.918,50 €

352.918,50 €

352.918,50 €

28

8

0

2

292.891,84 €

358.393,50 €

358.393,50 €

358.393,50 €

29

8

0

0

247.261,44 €

302.658,00 €

302.658,00 €

302.658,00 €

30

13

2

5

593.401,92 €

726.569,00 €

726.569,00 €

726.569,00 €

31

7

3

3

414.768,48 €

507.970,50 €

507.970,50 €

507.970,50 €

32

6

3

2

361.045,60 €

442.270,50 €

442.270,50 €

442.270,50 €

33

13

2

2

534.076,32 €

653.915,75 €

653.915,75 €

653.915,75 €

34

9

1

4

412.752,96 €

505.141,75 €

505.141,75 €

505.141,75 €

35

6

6

5

551.708,32 €

676.107,75 €

676.107,75 €

676.107,75 €

36

11

2

5

532.498,56 €

651.999,50 €

651.999,50 €

651.999,50 €

37

12

0

2

416.522,56 €

509.722,50 €

509.722,50 €

509.722,50 €

38

9

2

4

456.076,00 €

558.322,25 €

558.322,25 €

558.322,25 €

39

13

2

4

571.042,72 €

699.248,75 €

699.248,75 €

699.248,75 €

40

14

0

10

660.859,52 €

808.329,00 €

808.329,00 €

808.329,00 €

41

12

1

6

542.442,40 €

663.971,50 €

663.971,50 €

663.971,50 €

42

11

2

2

472.260,96 €

578.251,25 €

578.251,25 €

578.251,25 €

Total ano

14.643.585,76 €

17.932.864,73 €

17.932.864,73 €

17.932.864,73 €

Total acumulado (sen IVE)

68.442.179,95 €

Total ano (con IVE)

16.107.944,34 €

19.724.229,53 €

19.724.229,53 €

19.724.229,53 €

Total acumulado (con IVE)

75.280.632,91 €

Total valor estimado:

Anualidades

Totais (sen IVE)

Posibles modificacións (50 %)

Total + modificacións

2024 (304 días)

14.643.585,76 €

7.321.792,88 €

21.965.378,64 €

2025

17.932.864,73 €

8.966.432,37 €

26.899.297,10 €

2026

17.932.864,73 €

8.966.432,37 €

26.899.297,10 €

2027

17.932.864,73 €

8.966.432,37 €

26.899.297,10 €

Anualidades

Posibles prórrogas (sen IVE)

Modificacións prórrogas (50 %)

Total prórrogas + modificacións

2028

17.981.995,87 €

8.990.997,93 €

26.972.993,80 €

2029

17.932.864,73 €

8.966.432,37 €

26.899.297,10 €

2030

17.932.864,73 €

8.966.432,37 €

26.899.297,10 €

2031

17.932.864,73 €

8.966.432,37 €

26.899.297,10 €

2032

17.981.995,87 €

8.990.997,93 €

26.972.993,80 €

2033

17.932.864,73 €

8.966.432,37 €

26.899.297,10 €

Total valor estimado

264.206.445,90 €

D.3. Prezo.

O prezo que a Consellería de Política Social e Xuventude aboará pola prestación do servizo obxecto deste concerto concrétase no seguinte prezo por praza e día (o importe total anual inclúe o complemento de transporte de 1,5 € fóra das sete cidades):

Resumo prezo praza/día (sen IVE)

Anualidade

2024

2025 e ss

Custos de persoal

Xeral

71,59 €

73,57 €

Especial

112,43 €

115,62 €

Atención de día

44,97 €

46,27 €

Gastos correntes

14,29 €

Manutención

14,29 €

Total centros urbanos

Xeral

100,17 €

102,15 €

Especial

141,01 €

144,20 €

Atención de día

73,55 €

74,85 €

Complemento non urbano

1,50 €

Total centros non urbanos

Xeral

101,67 €

103,65 €

Especial

142,51 €

145,70 €

Atención de día

75,05 €

76,35 €

A contía indicada na táboa anterior será a aboada en caso de que a praza estea ocupada por unha persoa usuaria. En caso de non estar ocupada unha praza, a reserva de praza aboarase ao 70 % do prezo indicado.

E) Duración do concerto social e posibilidade de renovacións.

Este concerto social terá vixencia desde a súa formalización (prevista desde o 1.3.2024 ata o 31.12.2027), con posibilidade das prórrogas sinaladas no artigo 8 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, en caso de existir crédito adecuado e suficiente. En concreto, de acordo co dito precepto, existe a posibilidade de prorrogar o concerto desde o 1.1.2028 ata o 31.12.2033.

De acordo co dito precepto, coa finalidade de garantir a estabilidade na súa provisión, despois da resolución deste concerto social, o programa poderá continuar tras a convocatoria dun novo concerto, sempre e cando exista crédito adecuado e suficiente.

Non obstante, e de acordo co sinalado no artigo 29.4 da lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, que resulta de aplicación supletoria ao abeiro do establecido na disposición derradeira primeira do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, cando ao vencemento dun concerto non se formalizase o novo instrumento que garanta a continuidade do servizo como consecuencia de incidencias imprevisibles para a Administración concertante producidas no procedemento de adxudicación, e existan razóns de interese público para non interromper a prestación, poderase prorrogar o concerto orixinario ata que comece a execución do novo concerto e, en todo caso, por un período máximo de nove meses, sen modificar as restantes condicións do concerto, sempre que a nova resolución de convocatoria do concerto fose publicada cunha antelación mínima de tres meses respecto da data de finalización do concerto orixinario.

F) Requisitos que deben cumprir as entidades para poder presentarse ao procedemento de concertación.

Para poderen acollerse ao réxime de concerto social, as entidades que presten servizos sociais deberán cumprir os requisitos seguintes:

a) Estar debidamente inscritas no Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Contar coa solvencia suficiente segundo os seguintes indicadores:

b.1) Solvencia económica e financeira. Acreditarase por un dos seguintes medios:

b.1.1) Volume anual de negocios, referido aos tres últimos exercicios concluídos dispoñibles en función da data de creación ou inicio das actividades da entidade. Reputarase solvente a entidade licitadora que acredite ter un volume de negocios no ámbito da atención á infancia e á adolescencia, referido ao ano de maior volume de negocios dos últimos tres concluídos, por un importe igual ou superior a:

Lotes ata 8 prazas residenciais (sen incluír atención de día): 180.000 euros por cada lote ao que se opte.

Lotes con 9 ou máis prazas residenciais (sen incluír atención de día): 250.000 euros por cada lote ao que se opte.

O volume anual de negocios da entidade acreditarase por medio de copia das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se a entidade está inscrita en dito rexistro. En caso contrario, polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante copia dos seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b.1.2) Un seguro de indemnización de responsabilidade civil, vixente ata o fin do prazo de presentación de ofertas, por un importe igual ou superior aos seguintes valores anuais.

Lotes ata 8 prazas residenciais (sen incluír atención de día): 180.000 euros por cada lote ao que se opte.

Lotes con 9 ou máis prazas residenciais (sen incluír atención de día): 250.000 euros por cada lote ao que se opte.

A súa acreditación efectuarase por medio de:

1. Unha declaración responsable asinada polo representante legal do licitador en que se exprese o importe asegurado e a súa vixencia, que deberá ser igual ou superior aos valores anuais indicados.

2. Unha vez adxudicado o concerto, a entidade que resulte adxudicataria estará en condicións de achegar de ser requirida, un certificado expedido pola aseguradora, en que consten os importes e riscos asegurados e data de vencemento do seguro, así como un documento de compromiso vinculante de subscrición, prórroga ou renovación do seguro, no caso en que proceda para garantir o mantemento da súa cobertura durante a execución do concerto.

b.2) Solvencia técnica ou profesional:

Reputarase solvente a entidade concertante que acredite, cando menos, un dos seguintes requisitos:

– Ter un ou varios servizos de natureza análoga ao obxecto deste concerto, que se prestasen a algunha Administración pública ou entidade privada (contabilizados ata o fin do prazo de presentación de proposicións) cuxos importes acumulados no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 50 % do importe medio anual do custe do/dos lote/s do concerto social a que se opte, segundo o seguinte cadro:

Nº lote

Nº de prazas xerais

Nº de prazas especiais

Nº de prazas de día

Concello

Provincia

Importe medio anual (sen IVE)

1

6

2

2

Ribeira

A Coruña

352.225,28 €

2

7

1

0

Lugo

Lugo

283.891,81 €

3

7

1

0

Ourense

Ourense

283.891,81 €

4

8

0

2

A Coruña

A Coruña

319.520,88 €

5

7

1

0

Cospeito

Lugo

287.876,35 €

6

6

2

0

Monforte de Lemos

Lugo

301.738,21 €

7

6

2

0

Allariz

Ourense

301.738,21 €

8

8

0

0

Barbadás

Ourense

274.014,49 €

9

6

2

0

O Barco de Valdeorras

Ourense

301.738,21 €

10

7

1

5

Caldas de Reis

Pontevedra

414.094,02 €

11

7

1

4

O Grove

Pontevedra

388.850,49 €

12

6

2

2

Vigo

Pontevedra

347.244,60 €

13

7

1

0

Vigo

Pontevedra

283.891,81 €

14

7

1

2

Vigo

Pontevedra

333.382,74 €

15

6

2

2

Vigo

Pontevedra

347.244,60 €

16

7

1

2

Vigo

Pontevedra

333.382,74 €

17

6

2

0

Vigo

Pontevedra

297.753,67 €

18

7

1

0

Vigo

Pontevedra

283.891,81 €

19

4

2

0

Vigo

Pontevedra

230.246,18 €

20

7

1

0

Vigo

Pontevedra

283.891,81 €

21

7

1

0

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

287.876,35 €

22

5

3

2

Ferrol

A Coruña

361.106,46 €

23

6

2

0

Santiago

A Coruña

297.753,67 €

24

7

1

0

Santiago

A Coruña

283.891,81 €

25

7

1

0

Burela

Lugo

287.876,35 €

26

8

0

2

Vigo

Pontevedra

319.520,88 €

27

8

0

2

Lugo

Lugo

319.520,88 €

28

8

0

2

Sarria

Lugo

324.501,56 €

29

8

0

0

Arteixo

A Coruña

274.014,49 €

30

13

2

5

Vigo

Pontevedra

657.757,20 €

31

7

3

3

Fisterra

A Coruña

459.834,30 €

32

6

3

2

Mañón

A Coruña

400.338,95 €

33

13

2

2

Mondoñedo

Lugo

591.987,96 €

34

9

1

4

Chantada

Lugo

457.354,11 €

35

6

6

5

Lugo

Lugo

613.134,54 €

36

11

2

5

Lugo

Lugo

590.249,71 €

37

12

0

2

Monterroso

Lugo

461.508,80 €

38

9

2

4

Viveiro

Lugo

505.467,78 €

39

13

2

4

Ourense

Ourense

633.011,73 €

40

14

0

10

Carballo

A Coruña

731.960,70 €

41

12

1

6

Vigo

Pontevedra

601.133,32 €

42

11

2

2

Sada

A Coruña

523.484,34 €

A súa acreditación efectuarase por medio de:

Unha declaración responsable asinada polo representante legal do licitador en que figuren os principais servizos e traballos realizados de natureza análoga ao obxecto deste concerto nos últimos tres anos computados ata a data de fin de prazo de presentación de solicitudes desta convocatoria, que inclúa importes, datas e destinatarios públicos ou privados.

Unha vez adxudicado o concerto, a entidade que resulte adxudicataria estará en condicións de achegar, de ser requirida:

Se o destinatario foi unha entidade do sector público, copia da certificación de boa execución expedida ou visada polo órgano competente.

Se o destinatario é un suxeito privado, mediante unha copia da certificación de boa execución expedida por este ou, na falta de certificación, mediante unha declaración responsable da entidade en que manifeste ter realizado o traballo ou servizo a satisfacción daquel, acompañado dos documentos existentes no seu poder, que acrediten a realización da prestación.

– Polo menos a persoa que exerza de director/a e outro membro do equipo técnico contan, respectivamente en postos de características asimilables, cunha experiencia mínima de dous anos, dentro dos últimos tres, nalgunha empresa ou entidade que, pola súa vez, prestase servizos para unha Administración pública ou entidade privada, sempre que tanto o servizo prestado como as tarefas desempeñadas polo persoal teñan natureza análoga ao obxecto do concerto.

c) Contar cunha experiencia mínima de atención á infancia e á adolescencia de 2 anos.

d) Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas pola lexislación vixente.

e) Estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Estar en condicións de poder presentar, de resultar adxudicataria, os seguros que se detallan no punto K.3 desta resolución (póliza de seguros dos locais e de responsabilidade civil).

g) Acreditación da titularidade do centro ou dispoñibilidade mediante calquera título xurídico válido por un período non inferior ao da vixencia do concerto, así como, de ser o caso, a autorización da entidade ou persoa titular do local onde se atopa o centro e/ou se prestan os servizos.

h) Estar en condicións de acreditar o cumprimento da normativa que, con carácter xeral ou específico, lle sexa aplicable, tanto pola natureza xurídica da entidade como polo tipo de servizo obxecto do concerto social.

G) Prazo e lugar de presentación de solicitudes.

G.1. As solicitudes de participación na convocatoria de concerto social deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal (anexo II).

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

G.2. O prazo para presentar as solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

G.3. A presentación da solicitude supón a aceptación incondicionada da persoa solicitante da totalidade do contido da convocatoria, sen excepción ou reserva ningunha.

H) Documentación complementaria.

H.1. As entidades interesadas deberán achegar, coa solicitude, a seguinte documentación:

a) Unha relación de todos os documentos que se presentan.

b) Declaración responsable ou certificación que acredite que conta coa solvencia económica e financeira e técnica ou profesional, segundo se indica na cláusula F desta convocatoria, no caso de optar por acreditala neste momento.

c) Documentación que acredite que a entidade conta cunha experiencia mínima de 2 anos na atención á infancia e á adolescencia, no caso de optar por acreditala neste momento. No caso de que esta experiencia derive de instrumentos xurídicos asinados coa Xunta de Galicia, acreditarase de oficio. A entidade presentará, de ser o caso, unha relación dos servizos prestados á Xunta de Galicia.

d) Relación do persoal adscrito ao servizo segundo o anexo V da resolución da convocatoria. O persoal poderase contratar ou asignar a este programa tras a adxudicación do concerto. Neste caso, indicarase neste momento «pendente de contratación». No caso de que se manteña o persoal subrogado, indicarase o número de orde que figure na táboa de subrogación que figura para cada lote no anexo VII.

e) Documentación que acredite os criterios de selección e preferencia (cláusula O) da resolución da convocatoria:

e.1) Proxecto de intervención educativa, diferenciado nas seguintes epígrafes:

– Proxecto educativo do centro.

– Itinerario de intervención educativa.

– Regulamento de organización, funcionamento e convivencia.

– Plan de formación continua do persoal.

e.2) Descrición das instalacións en que se levará a cabo o servizo. Para cada unha das instalacións ofertadas achegaranse as informacións e documentos seguintes:

– Situación xeográfica, coa súa localización en plano.

– Descrición clara das súas condicións físicas e arquitectónicas, que se acompañará de planos de planta e fotografías, tanto do exterior como dos espazos interiores, e sinalará para cada un destes o número de metros cadrados útiles e os usos correspondentes.

– Descrición do equipamento e recursos materiais con que conta.

e.3) Documentación que acredite a posesión da Marca Galega de excelencia en igualdade, do certificado de empresa familiarmente responsable e/ou do recoñecemento á promoción da parentalidade positiva, outorgado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, xunto coa Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), ou documentos equivalentes.

e.4) Declaración responsable ou documentación que acredite a continuidade na atención prestada no ámbito á protección á infancia e adolescencia e implantación na localidade onde se presta o servizo. No caso de que os servizos se refiran a programas efectuados no ámbito da Xunta de Galicia, a Comisión de Valoración comprobará, de oficio, os datos incluídos na declaración.

e.5) Documentación que acredite a experiencia da entidade no ámbito da protección á infancia e adolescencia. En caso de que a experiencia da entidade se refira a programas efectuados no ámbito da Xunta de Galicia, será suficiente cunha declaración responsable que comprobará, de oficio, a Comisión de Valoración.

f) Certificado de estar en condicións de poder presentar, de resultar adxudicataria, os seguros que se mencionan no punto K.3 desta resolución do concerto (póliza de seguros dos locais e de responsabilidade civil).

g) Acreditación da titularidade do centro ou dispoñibilidade mediante calquera título xurídico válido por un período non inferior ao da vixencia do concerto, así como, de ser o caso, a autorización da entidade ou persoa titular do local onde se atopa o centro e/ou se prestan os servizos.

h) Certificado de estar en condicións de acreditar o cumprimento da normativa que, con carácter xeral ou específico, lle sexa aplicable, tanto pola natureza xurídica da entidade como polo tipo de servizo obxecto do concerto social.

i) Documentación que acredite os anos que a entidade, de ser o caso, leva desenvolvendo servizos relacionados coa protección á infancia e á adolescencia no concello a que se refira a oferta, cando non fosen financiados pola Consellería de Política Social e Xuventude.

H.2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar, de maneira motivada, o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

H.3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

I) Comprobación de datos.

I.1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI/NIE do representante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) DNI/NIE da persoa empregada.

d) Inscrición no Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT.

f) Comprobación de estar ao día coa Seguridade Social.

g) Comprobación de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

h) Consulta da inexistencia de antecedentes penais do persoal que se designe para a prestación do servizo.

i) Consulta de inexistencia de antecedentes penais por delitos de natureza sexual do persoal que se designe para a prestación do servizo.

j) Titulación universitaria, de ser o caso, do persoal que se designe para o servizo, segundo o establecido no prego de prescricións técnicas.

k) Anos que a entidade, de ser o caso, leva desenvolvendo servizos relacionados coa protección á infancia e á adolescencia no concello ao que se refira a oferta, cando fosen financiados pola Consellería de Política Social e Xuventude.

I.2. No caso de que a entidade interesada se opoña á consulta, deberá indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

I.3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

J) Órganos competentes para a tramitación e resolución do procedemento.

A tramitación deste procedemento de concerto social correspóndelle á Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social e Xuventude.

A resolución correspóndelle, de acordo coa posibilidade de delegación que se recolle no artigo 16 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, á persoa titular da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social e Xuventude.

K) Procedemento do concerto social.

K.1. Instrución.

K.1.1. Este concerto realizarase mediante o procedemento de asignación, seleccionando a entidade prestadora do servizo en cada un dos lotes, de acordo cos criterios de selección e preferencia desta convocatoria.

K.1.2. Correspóndelle á Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica a instrución do procedemento que verificará que as solicitudes das entidades reúnen os requisitos exixidos e achegaron a documentación preceptiva.

K.2. Informe da Comisión de Valoración.

K.2.1. A Comisión de Valoración fará público o resultado das súas deliberacións a través do portal web da Consellería de Política Social e Xuventude.

K.2.2. A Comisión de Valoración determinará aquelas entidades que cumpran os requisitos para concertar e elaborará un informe en que figurará unha listaxe ordenada, de acordo coas puntuacións obtidas, propoñendo para a execución do concerto a entidade que reúna maior puntuación en cada lote.

K.3. Documentación que debe presentar a entidade adxudicataria.

Unha vez aceptada pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social e Xuventude a proposta da Comisión de Valoración, a entidade seleccionada deberá presentar a seguinte documentación:

– Anexo III.

– Anexo V. Relación de persoal adscrito ao servizo, detallando os datos que non se achegaron coa solicitude, de ser o caso.

– Anexo VI. Consentimento individualizado da comprobación de datos asinado por cada empregado/a da entidade adxudicataria.

– Documentación que acredite os servizos prestados no ámbito da protección á infancia e á adolescencia no concello onde se presta o servizo.

– Documentación que acredite a solvencia económica e financeira e técnica ou profesional, de acordo coas fórmulas escollidas na declaración responsable presentada coa solicitude, de ser o caso.

– Documentación que acredite a subscrición dos seguros que se mencionan a continuación:

A entidade adxudicataria virá obrigada á constitución dunha póliza de seguros para a cobertura dos seguintes riscos:

1. Póliza de seguros que cubra os danos e sinistros que se produzan nos locais, bens, aparellos e materiais afectos ao servizo.

2. De responsabilidade civil que cubra:

– Os danos que puidese sufrir calquera persoa, en si mesma ou nos seus bens, e que deriven do funcionamento dos locais da entidade adxudicataria con que conta o programa.

– Os danos que puidesen ser causados ás persoas e aos bens de terceiros, polos profesionais e, en xeral, calquera persoa dependente da entidade adxudicataria, incluídos os actos derivados de actividades realizadas relacionadas coa prestación do servizo.

A suma asegurada deberá ser dun mínimo de 150.000,00 € por sinistro e 300.000,00 € por anualidade.

A xustificación da póliza subscrita e do pagamento da prima deberá realizarse no momento da formalización, e cada vez que se renove a póliza.

– O xustificante de presentación na Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma de Galicia (na sede de Santiago de Compostela da Consellería de Facenda e Administración Pública ou nas delegacións provinciais da Axencia tributaria de Galicia-Atriga) da garantía que se exixe no punto S.2 desta resolución.

– Autorización de inicio de actividades do centro ou centros ou informe de viabilidade positivo do proxecto de centro, segundo o establecido na cláusula Q.4.1 desta resolución.

K.4. Formalización do concerto.

K.4.1. Este concerto social formalizarase mediante un documento administrativo, co contido establecido no artigo 19 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, dentro dos 30 días seguintes ao da publicación da resolución de concertación.

K.4.2. O documento de formalización será subscrito, en representación da Administración, pola persoa titular da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, en virtude da delegación recollida no artigo 19.2 do citado Decreto 229/2020.

K.4.3. O concerto perfeccionarase coa súa formalización e non se poderá iniciar a súa execución sen terse efectuado esta previamente.

K.4.4. Efectuada a formalización, a entidade concertada estará obrigada a prestarlles ás persoas usuarias os servizos sociais nas condicións establecidas na normativa sectorial aplicable, nesta resolución de convocatoria do concerto social e nos criterios de preferencia e selección da entidade.

K.4.5. Cando, por causas imputables á entidade concertada, non se formalizase o concerto social, a Administración acordará a súa resolución e a incautación da garantía no caso de terse constituído.

K.4.6. Se as causas da non formalización fosen imputables á Administración, indemnizarase a entidade polos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

L) Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude.

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

M) Prazo de resolución, notificación e publicación.

M.1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

M.2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificacións electrónicas de Galicia, Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

M.3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

M.4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

M.5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

M.6. A resolución de concertación será publicada no Diario Oficial de Galicia e a publicación terá os efectos da notificación, consonte o artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Así mesmo, serán, igualmente, obxecto de publicidade a través da páxina web da Consellería de Política Social e Xuventude.

M.7. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución de concertación será de tres meses contado desde a publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Este prazo poderá ser ampliado, de acordo coa normativa sobre o procedemento administrativo, por un prazo máximo doutros tres meses.

M.8. Transcorrido o prazo establecido sen se ditar e notificar resolución, as entidades poderán entender desestimada a súa pretensión por silencio administrativo.

N) Recursos contra a resolución.

Este concerto terá carácter administrativo e rexerase nos seus efectos polo establecido nas súas cláusulas, polo disposto no artigo 18 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, pola Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, así como a Lei 8/2016, do 8 de xullo, pola que se modifica a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. Na súa falta, para resolver as lagoas e dúbidas que poidan presentarse, rexerase polo establecido na Lei 9/2017, do 8 de novembro, así como pola Lei 40/2015, do 1 de outubro.

As cuestións litixiosas xurdidas acerca da interpretación, modificación e resolución serán resoltas pola Consellería de Política Social e Xuventude poñendo os seus acordos fin á vía administrativa. Contra elas cabe recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución, segundo o previsto no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo dun mes se a resolución for expresa. Se o acto non for expreso, poderase interpor recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ou poderase interpor directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á notificación do acto que poña fin á vía administrativa, se este for expreso. Se non o for, o prazo será de seis meses e contarase, para o solicitante e outros posibles interesados, a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se produza o acto presunto, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

O) Criterios de selección e preferencia.

O.1. Para a formalización deste concerto, de acordo co artigo 33 quinquies.5 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, darase prioridade ás entidades sen ánimo de lucro, cando existan análogas condicións de efectividade, calidade e rendibilidade social, sempre que, en todo caso, se garanta a libre concorrencia e se respecten os principios de igualdade de trato, de non discriminación e de transparencia.

Deste xeito, a consideración de entidade sen ánimo de lucro inclúese entre os criterios de desempate.

O.2. Neste procedemento de asignación de concerto establécense os seguintes criterios para a selección da entidade adxudicataria, coa finalidade de acadar unha valoración que sirva para establecer unha orde de prelación para concertar:

a) Calidade do proxecto de intervención educativa (40 puntos), baremado de acordo cos seguintes criterios:

a.1) Proxecto educativo do centro (ata 15 puntos), de acordo cos seguintes criterios:

– Coherencia entre as necesidades das persoas menores atendidas e os obxectivos, contidos, metodoloxía, actividades, recursos e avaliación propostos, ata 13 puntos.

– Calidade do sistema de avaliación da intervención proposto. Valorarase a implantación de certificacións de calidade como UNE 0070:2022 ou equivalente, ata 2 puntos.

a.2) Itinerario de intervención educativa (ata 14 puntos), de acordo cos seguintes criterios:

– Coherencia entre as necesidades da persoa menor e a planificación da intervención educativa. Priorización dos obxectivos, áreas de intervención, metodoloxías, actividades e avaliación que garantan ao menor un tratamento individualizado e permanentemente revisable, ata 12 puntos.

– Calidade do sistema de avaliación proposto (avaliación do menor, da intervención educativa e da institución), ata 2 puntos.

a.3) Regulamento de organización, funcionamento e convivencia (ata 6 puntos), de acordo cos seguintes criterios:

– Coherencia entre a organización, normas de funcionamento e convivencia cos principios e criterios contidos no modelo de intervención adoptado, no proxecto educativo e no itinerario de intervención educativa, ata 4 puntos.

– Grao de participación dos mozos/as, nos órganos de goberno e no funcionamento interno do centro, ata 2 puntos.

a.4) Plan de formación continua do persoal (ata 5 puntos), de acordo cos seguintes criterios:

– Adecuación do plan de formación continua ás características do servizo e ao proxecto de intervención educativa (ata 3 puntos).

– Obxectivos, contidos, metodoloxía e temporalización das actividades (ata 1 punto).

– Adecuación aos destinatarios e dos perfís profesionais do persoal formador (ata 1 punto).

b) Instalacións en que se levará a cabo o servizo: ata 20 puntos, de acordo cos seguintes criterios:

b.1) Proximidade e dispoñibilidade de transporte colectivo para os traslados ás instalacións e servizos educativos, sanitarios, deportivos ou de lecer, que vaian ser empregados polas persoas usuarias, ata 5 puntos.

b.2) Grao de conservación, calidade e confortabilidade dos espazos e equipamentos, incluída a accesibilidade (terase en conta informes técnicos, fotografías...), ata 10 puntos.

b.3) Dimensións, distribución e grao de adecuación dos espazos do equipamento aos perfís dos usuarios do servizo e ás actividades que se vaian prestar (tomando como referencia o establecido no Decreto 329/2005) tendo en conta a posibilidade de adaptar o equipamento para dar resposta a unha maior ocupación ante situacións de ingresos urxentes, ata 5 puntos.

c) Medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral e corresponsabilidade, ata 10 puntos:

De acordo co establecido no artigo 57 da Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia, valorarase a existencia na empresa de políticas en materia de conciliación da vida persoal, familiar e laboral e corresponsabilidade que se apliquen na execución deste concerto do seguinte xeito:

c.1) Estar en posesión da Marca galega de excelencia en igualdade, ou equivalente (4 puntos).

c.2) Estar en posesión do certificado de empresa familiarmente responsable, ou equivalente (4 puntos).

c.3) Estar en posesión do recoñecemento á promoción da parentalidade positiva, outorgado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social xunto coa Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), ou equivalente (2 puntos).

d) Continuidade na atención prestada e implantación na localidade onde se presta o servizo, ata 15 puntos. Computarase un punto por cada ano que a entidade solicitante veña desenvolvendo servizos relacionados coa protección á infancia e á adolescencia no concello a que se refira a oferta.

e) Por cada ano de servizo acreditado pola entidade no ámbito da protección á infancia e á adolescencia, ata 15 puntos. Computarase un punto por cada ano por encima do requisito mínimo para optar ao concerto (dous anos).

Empregarase como primeiro criterio de desempate a preferencia das entidades sen ánimo de lucro fronte ao resto de entidades prestadoras de servizos sociais. Como segundo, un número de integrantes do cadro de persoal superior ao 2 % nos termos do artigo 147.1.a) e o Acordo do Consello da Xunta de 8.4.2010 así como o previsto no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. No caso de que varias empresas se atopen nestas circunstancias, terá preferencia na adxudicación do concerto o licitador que acredite maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.

P) Composición e funcionamento da Comisión de Valoración.

P.1. A Comisión de Valoración está composta polo persoal funcionario que a continuación se relaciona:

Titular

Suplente

Presidencia

Subdirectora xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia

Xefe do Servizo de Xestión Económica

Vogalías

Xefe do Servizo de Protección de Menores

Xefa do Servizo de Xustiza Penal Xuvenil

Pedagogo/a (SPM)

Pedagogo/a (SPM)

Traballador/a social (SPM)

Psicólogo/a (SPM)

Psicólogo/a (SPM)

Psicólogo/a (SPM)

Secretaría

Xefe/a da Sección de Contratación

Xefe/a da Sección de Tramitación Administrativa

P.2. Na organización e funcionamento da Comisión de Valoración aplicarase o disposto, en materia de órganos colexiados, na Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público, e na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

P.3. O órgano instrutor, a través da Comisión de Valoración, poderá solicitarlles aos interesados cantas aclaracións e ampliacións de información e documentos sexan precisos para a adecuada resolución do procedemento e, en xeral, realizar cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos, en virtude dos cales deba formularse a proposta de resolución, entre os que se incluirá, en todo caso, un prazo de corrección de solicitudes, de conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

P.4. Así mesmo, a Comisión de Valoración poderá solicitar os informes técnicos que precise nos seus labores de instrución.

Q) Condicións técnicas e materiais da prestación obxecto do concerto social.

Q.1. Definición do servizo.

A intervención que levará a cabo a entidade adxudicataria coas persoas menores destinatarias do servizo abranguerá as ordes de coidado e atención persoal, educativa, formativa, laboral familiar e social, que permitan o desenvolvemento integral da súa personalidade e a súa educación, procurándolle un medio socializador que permita o seu desenvolvemento humano, físico e social, á vez que se intervén para a mellora do ambiente familiar.

Q.1.1. O servizo concrétase nas seguintes prestacións:

Q.1.1.1. Intervención socioeducativa:

O equipo educativo do centro prestaralles ás persoas menores unha intervención socioeducativa personalizada de acordo cos obxectivos recollidos no Plan individualizado de protección da persoa menor.

A intervención abordarase dunha forma integral, abarcando as seguintes áreas de desenvolvemento persoal e de integración social, e incorporará a perspectiva de xénero, baixo o marco establecido polo Plan individualizado de protección:

• A valoración inicial, co obxecto de identificar as necesidades individuais das persoas menores, establecer os obxectivos da intervención e determinar os medios máis axeitados para acadalos.

• A elaboración, execución, seguimento e avaliación do proxecto educativo individualizado.

• A preparación da persoa menor para que asuma a súa realidade familiar e comprenda o obxecto da súa estancia no centro, favorecendo a súa integración nel.

• A estimulación e o apoio ao desenvolvemento das súas capacidades físicas, psíquicas, cognitivas e sociais de acordo ao seu ciclo evolutivo, así como o apoio emocional.

• A formación e adestramento en habilidades, actitudes e destrezas persoais e sociais que favorezan a adquisición de hábitos saudables.

• A promoción da autonomía persoal progresiva, potenciando a participación nas cuestións que o atinxan, a asunción de responsabilidades e o desempeño eficaz en contextos grupais e sociais.

• O apoio psicosocial, con atención aos conflitos psicolóxicos da persoa menor que interfiran na estruturación da súa personalidade, no seu proceso madurativo ou na súa capacidade de socialización.

• A formación en valores, en particular a educación para a igualdade.

• A educación para a saúde, incluíndo a prevención de consumos e condutas de risco.

• A educación afectivo-sexual, que axude a persoa menor para a construción da súa identidade sexual, eduque no respecto pola diversidade e promova a convivencia sa e positiva entre os sexos.

• A intervención coa familia da persoa menor segundo o Plan individualizado de protección (preservación, separación provisional, separación definitiva e autonomía/emancipación) co fin de proporcionarlle pautas de crianza e de atención adecuada aos nenos, nenas e adolescentes, adaptadas a cada situación concreta, así como de promover e optimizar todos os recursos protectores da familia, xerando os cambios precisos para que esta poida garantir o seu desenvolvemento integral e a cobertura das súas necesidades nun contexto seguro.

• O apoio á familia de orixe ou, de ser o caso, a familia acolledora ou adoptiva, dirixido a propiciar o desenvolvemento de relacións materno/paterno filiais axeitadas e o fortalecemento dos vínculos familiares positivos. En particular, favoreceranse os contactos coa familia, nas condicións establecidas na medida de protección adoptada pola xefatura territorial correspondente.

• A promoción de experiencias de aprendizaxe, de formación e de acceso aos recursos comunitarios.

• O seguimento evolutivo da persoa menor e das súas circunstancias persoais, familiares e sociais, co obxecto de actualizar e modificar periodicamente os obxectivos da intervención ou, de ser o caso, propoñer a finalización desta.

• A preparación axeitada á persoa menor para a súa saída do centro e a asunción da súa nova situación, ben sexa polo regreso á súa unidade familiar, pola integración nunha familia distinta, pola súa emancipación ou polo seu traslado a outro centro.

O equipo educativo terá previstas respostas consistentes para intervir ante posibles crises baseadas en entender estas como oportunidades de cambio, manexando modelos de resolución de problemas e de intervención como marcos necesarios para encadrar as ditas reaccións.

Q.1.1.2. Aloxamento.

O réxime de acollemento residencial: prestarase durante todo o ano incluíndo fins de semana e vacacións, en horario de 24 horas continuadas.

O réxime de atención de día: prestarase durante todo o ano incluíndo fins de semana e vacacións, en horario de atención mínimo das 8.00 da mañá ás 20.00 da tarde.

Dotaranse as persoas menores dun cuarto, onde disporán dun espazo persoal para as súas pertenzas, así como dos útiles necesarios de uso persoal. No caso de ser compartido, o número de usuarios non será superior a catro. Atenderase ás características específicas de cada caso e ás situacións de especial vulnerabilidade á hora de asignar cuarto respectando, en todo momento, a intimidade, o desenvolvemento individual e a cohesión entre grupos de irmáns.

As estancias e o equipamento existente neles deberá manterse en axeitado estado de limpeza e conservación que garantan o seu uso en condicións de seguridade, salubridade e comodidade.

O fogar non presentará imaxes institucionalizadoras innecesarias nin motivos relixiosos.

Deberá proporcionárselles ás persoas menores os medios materiais necesarios para gozar do aloxamento (lenzaría de fogar, útiles de aseo...) en adecuadas condicións de conservación e hixiene.

Q.1.1.3. Manutención.

Deberá subministrárselles ás persoas menores usuarias unha pensión alimenticia completa que estará composta por almorzo, almorzo de media mañá para levar ao centro escolar, comida, merenda e cea.

Os menús serán supervisados por un facultativo, e deberase garantir o adecuado equilibrio nutricional acorde coas circunstancias persoais e da súa idade.

Deberá atenderse ás especificidades de alimentación daaquelas persoas con necesidades especiais (derivadas de alerxias ou intolerancias, de circunstancias de saúde, de imperativos relixiosos, etc.).

Q.1.1.4. Vestido e hixiene.

A entidade adxudicataria deberá proporcionarlles ás persoas menores o vestido e calzado que precise. Cada menor disporá, como mínimo, de cinco mudas de roupa e tres pares de calzado, así como roupa interior e accesorios suficientes, axeitados á súa idade, ás condicións atmosféricas e ás actividades en que participe; en condicións de limpeza e hixiene e que preserven a dignidade da persoa en todo momento.

Serán propiedade da persoa menor e, polo tanto, seranlles entregadas, en caso de causar baixa por terminar a medida de protección, maioría de idade, traslado de centro ou emancipación.

Así mesmo, proporcionaránselles os útiles necesarios para o seu aseo e coidado persoal.

Q.1.1.5. Atención persoal.

Prestaráselles ás persoas menores, en función da súa idade e capacidade, axuda parcial ou total para a realización das actividades básicas da vida diaria, nomeadamente aquelas destinadas á satisfacción das necesidades vinculadas ao coidado persoal (descanso, vestido, aseo persoal, mobilidade e locomoción e alimentación). O desenvolvemento desta prestación incluirá o adestramento nas habilidades necesarias para realizalas, fomentando o máximo grao posible de independencia e autonomía persoal, de modo progresivo e en función da súa idade.

Q.1.1.6. Atención á saúde.

O persoal do centro levará a cabo a observación da persoa menor para obter a información precisa sobre as características xerais relacionadas coa súa saúde e detectar signos de posibles alteracións desta.

A través do Servizo Galego de Saúde desenvolveranse as actuacións de medicina preventiva e asistencial que lle poidan corresponder á persoa menor. Así mesmo, prestaráselles avaliación e tratamento psicolóxico e psiquiátrico ás persoas menores que así o necesiten.

As persoas menores de idade, así como as maiores, se así o solicitan, deberán ser acompañados por un responsable do centro, ou da entidade (preferentemente o seu educador/a de referencia) aos servizos de asistencia sanitaria, tanto en caso de urxente necesidade como a aqueles concertados previa cita.

Prestaráselles asistencia ás persoas menores na subministración de medicinas de acordo ccoa prescrición médica e coas instrucións establecidas, e, en todo caso, supervisarase sempre a súa administración.

Correspóndelle á entidade adxudicataria xestionar o traslado aos centros sanitarios cando a persoa menor precise atención hospitalaria, así como adoptar as medidas necesarias para garantir a súa atención e coidado durante os períodos en que permaneza hospitalizada. En situación de garda administrativa, compartirase a responsabilidade de atención á saúde, se se xulga conveniente, coas persoas titulares da patria potestade.

Q.1.1.7. Atención escolar/formativa.

A entidade adxudicataria deberá realizar as xestións necesarias para a escolarización efectiva das persoas menores, tanto na etapa de educación obrigatoria como nas etapas posteriores, atendendo ás capacidades, motivacións e os intereses do/da adolescente.

Esta obriga comprende a dotación do material necesario, sen prexuízo da posibilidade de acceso ás axudas para a adquisición de libros que, de ser o caso, se establezan.

Así mesmo, é obriga da entidade proporcionarlle á persoa menor o seguimento e apoio nas tarefas escolares e educativas que realicen e, se é o caso, reforzo escolar externo.

Favorecerase o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desde un punto de vista educativo seguro e segundo a idade das persoas menores.

No caso de menores estranxeiros/as, potenciarase a aprendizaxe dos idiomas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.

No caso dos nenos, nenas e adolescentes con medida de garda, compartirase a responsabilidade de atención escolar, se se xulga conveniente, cos titulares da patria potestade.

Q.1.1.8. Inserción sociolaboral.

Propiciarase a participación dos/das adolescentes con 16 anos feitos, cuxo plan individualizado de protección considere pertinente, en procesos e programas de inserción sociolaboral, ben favorecendo a súa participación en programas específicos con esta finalidade, ou ben, cando isto non sexa posible ou o equipo técnico do menor non o considere adecuado, orientándoos a actividades formativas de tipo ocupacional ou prelaboral e proporcionándolles formación en habilidades básicas que favorezan a súa integración en ámbitos laborais.

Q.1.1.9. Lecer e tempo libre.

O equipo educativo planificará e fomentará actividades de carácter lúdico, cultural e deportivo desde unha perspectiva educativa, que favorezan o desenvolvemento persoal e social dos nenos, nenas e adolescentes, propiciando a súa participación e a socialización en ambientes normalizados.

Q.1.1.10. Traslados.

A entidade adxudicataria garantirá, ben sexa a través de medios propios ou mediante a utilización de medios públicos de transporte, cando sexa adecuado, o axeitado desprazamento das nenas, nenos e adolescentes ao domicilio familiar, ao centro educativo ou de traballo, aos centros sanitarios, á sede de órganos administrativos ou xudiciais e a cantas actividades deba realizar fóra do centro. Así mesmo, garantirá o acompañamento da nena, neno ou adolescente por parte de profesionais responsables, cando as características individuais daquela así o fagan preciso.

Q.1.1.11. Xestión de trámites e documentos persoais.

A entidade adxudicataria deberá garantir a realización daquelas xestións de carácter administrativo precisas para a obtención da documentación persoal da nena, neno ou adolescente, a documentación sanitaria, escolar, laboral, etc., necesaria para o cumprimento de obrigas legais e xudiciais, así como para o acceso aos servizos e prestacións a que teña dereito.

Q.2. Poboación atendida polo servizo.

Poderán ser atendidos por este servizo aqueles nenos, nenas e adolescentes que conten con medida de protección á infancia ou adolescencia e para os cales a xefatura territorial correspondente asigne este recurso por responder ao seu interese superior.

De acordo co disposto no artigo 37 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, poderán ser beneficiarios do programa de acollemento residencial, así mesmo, as persoas maiores de idade cando fosen obxecto dunha medida de protección antes de acadar a condición referida.

Tamén poderán ser destinatarios do programa de acollemento residencial as persoas que cumpran unha medida de convivencia con familia ou grupo educativo, imposta ao abeiro da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores.

Q.3. Contidos do programa.

Q.3.1. Por parte da Consellería de Política Social e Xuventude.

De conformidade coas súas competencias, correspóndelles ás persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social e Xuventude o seguinte:

• Ditar a resolución de acollemento residencial ou de atención de día das nenas, nenos ou adolescentes por proposta do equipo técnico do menor, que deberá ter en conta as necesidades da nena, neno ou adolescente e as características das prazas do centro de acollida.

• Establecer o réxime de visitas e saídas da nena, neno ou adolescente en función do plan individualizado de protección, e emitir autorización sobre a súa mobilidade con ocasión destas, logo de petición da dirección do centro e informe do equipo técnico do menor que lle corresponda.

• Ditar a resolución de traslado da nena, neno ou adolescente a outro centro, logo da proposta do equipo técnico do menor e, se é o caso, de autorización da Subdirección Xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia.

• Ditar a resolución de finalización do acollemento residencial ou da atención de día, por proposta do equipo técnico do menor, que oirá previamente a entidade contratista acerca da conveniencia desta medida para o neno, nena ou adolescente.

Esta resolución fundamentarase na superación ou desaparición das causas que motivaron o ingreso, na emancipación do mozo ou moza ou na adopción dunha medida alternativa máis axeitada.

Correspóndelle á Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica ou ás unidades dela dependentes:

• Ditar as instrucións e desenvolver os protocolos de actuación xeral nos centros de menores.

• Autorizar a ocupación de prazas por riba das concertadas, de forma temporal e en situacións excepcionais, segundo se establece no punto 5 deste prego.

• Autorizar o ingreso das nenas, nenos ou adolescentes nun centro situado nunha provincia distinta a que lle corresponde ao equipo técnico que realiza a proposta.

• Autorizar o pagamento de gastos extraordinarios que excedan as obrigas que lles corresponden aos centros en aplicación dos pregos que rexen esta contratación ou a normativa vixente.

• Autorizar a realización de estudos ou investigacións relativas a nenas, nenos ou adolescentes usuarias do centro ou ao funcionamento deste, cando se considere que pode redundar en interese daquelas e/ou na mellora da práctica institucional, e garantindo, en todo caso, a confidencialidade dos datos persoais das nenas, nenos ou adolescentes.

Correspóndelles aos equipos técnicos do menor da xefatura territorial correspondente:

• Remitirlle ao centro o plan individualizado de protección do neno, nena ou adolescente, en que se definan os obxectivos de traballo en función das necesidades e circunstancias daquel e da súa familia, de forma que oriente o equipo educativo na planificación da súa intervención educativa.

• Planificar, xunto coas persoas responsables do centro, tanto o ingreso como a saída das nenas, nenos ou adolescentes, agás que razóns excepcionais aconsellen o ingreso ou saída urxente.

• Levar a cabo o seguimento da intervención educativa realizada polo centro.

• Transmitirlle ao centro toda aquela información relevante para que a intervención educativa poida orientarse á satisfacción das necesidades do neno, nena ou adolescente en función das súas circunstancias.

Q.3.2. Por parte da entidade adxudicataria do servizo:

Ademais das obrigas indicadas no prego de cláusulas administrativas particulares, a empresa ou entidade adxudicataria deberá:

• Aceptar os ingresos ordenados pola xefatura territorial correspondente ou pola Subdirección Xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia, sempre que exista praza vacante ou, no caso de sobreocupación, que exista dispoñibilidade de medios persoais e materiais para a axeitada atención do ou da neno, nena ou adolescente nas condicións estipuladas neste prego e no de cláusulas administrativas particulares.

• Desenvolver a súa intervención en interese do neno, nena ou adolescente e de conformidade co establecido na normativa reguladora da protección á infancia.

• De acordo co disposto na Orde da Consellería de Familia, Muller e Xuventude do 1 de agosto de 1996, pola que se regulan os contidos mínimos do regulamento de réxime interior e o proxecto educativo dos centros de atención a menores, e cos protocolos vixentes de funcionamento de centros de menores, organizar a actividade do/s centro/s de acordo cos seguintes instrumentos:

– Proxecto educativo do/dos centro/s, en que se especificarán os obxectivos de actuación en cada área de atención e as condicións ou medidas que deben cumprirse no centro para a consecución dos obxectivos que se mencionen. Reflectirá a súa organización e delimitará a súa intervención.

– Regulamento de organización e funcionamento e convivencia que deberá contar, como mínimo, con normas de funcionamento, dereitos e deberes dos usuarios e das usuarias e órganos de representación e participación.

– Programación anual de actividades, que ten por obxecto estruturar e sistematizar as previsións de actuacións ao longo do ano.

– Memoria anual, en que se sinteticen e avalíen as actividades levadas a cabo no/s centro/s no período anterior.

• Promover no/s centro/s un ambiente familiar e coas condicións axeitadas para a intervención socioeducativa e o normal desenvolvemento das nenas, nenos ou adolescentes.

• Utilizar os recursos sociais normalizados: educación, sanidade, lecer e outros necesarios para a cobertura das necesidades das nenas, nenos ou adolescentes, e que contribúan a unha maior integración social destas.

• Favorecer o traballo en rede a través da coordinación entre os distintos recursos e profesionais que interveñan coa nena, neno ou adolescente ou coa súa familia de cara á consecución dun traballo integrado en relación co neno, nena ou adolescente.

• Elaborar e remitirlle ao equipo técnico do menor toda a documentación necesaria para o seguimento da intervención coa nena, neno ou adolescente, e en particular:

– Un informe de valoración inicial do neno, nena ou adolescente logo da súa entrada no centro e segundo o prazo establecido nos protocolos de acollemento residencial.

– O proxecto educativo individualizado en que, partindo da avaliación inicial das necesidades do neno, nena ou adolescente e de acordo coa finalidade do plan individualizado de protección, se concreten os obxectivos prioritarios do traballo e a súa programación formal, cos recursos previstos, a metodoloxía, as actividades e a súa temporalización, que será revisado semestralmente en caso de nenas, nenos ou adolescentes de máis de seis anos e, trimestralmente, en caso de menores de tres anos.

– Os informes periódicos de seguimento do proxecto educativo individualizado, diferenciando por idades, segundo o prazo establecido nos protocolos de acollemento residencial e, cando menos, cada seis meses.

– O informe final que recolla as intervencións realizadas e o grao de cumprimento dos obxectivos, á saída da nena, neno ou adolescente do centro.

• Remitir, nun prazo non superior a 48 horas, calquera información que lle sexa solicitada polos servizos competentes en materia de protección á infancia ou adolescencia.

• Comunicarlle ao Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da xefatura territorial que corresponda calquera incidente grave de tipo xudicial, sanitario, e de calquera outra índole que poida ser relevante no seguimento e intervención co neno, nena ou adolescente ou a súa familia, por rexistro electrónico nun prazo non superior a 48 horas.

• Formalizar denuncia ante os corpos e forzas de seguridade en caso de desaparición ou non retorno dunha persoa ao centro, no prazo máis breve posible atendendo á idade, madurez e circunstancias persoais e sociais da nena, neno ou adolescente, sen prexuízo da inmediata comunicación ao equipo técnico do menor e á persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Política Social e Xuventude.

• Aceptar, logo de autorización da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, alumnado universitario en prácticas das carreiras que teñan relación co obxecto do servizo, sempre que o número ou as condicións da súa realización non interfiran na dinámica de traballo.

• Aceptar, logo de autorización da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, a realización de estudos ou investigacións relativas ás persoas usuarias do centro ou ao funcionamento deste, sen prexuízo do dereito a que non se divulguen os datos ou documentos que a entidade considere que deben ser confidenciais.

• Incorporar e empregar as aplicacións informáticas que, se é o caso, facilite a Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica para o tratamento e xestión da información relativa ás nenas, nenos ou adolescentes, ou ben adaptar as súas propias de xeito que sexa posible o acceso á información en idénticas condicións.

• Os centros terán unha organización flexible, que permita atender as necesidades dos nenos, nenas ou adolescentes e incorpore á súa estrutura os cambios necesarios para manter actualizado o proxecto educativo do centro.

Q.3.3. Situacións excepcionais.

• Atención urxente: en casos excepcionais derivados de circunstancias sociofamiliares graves, que requiran unha atención inmediata do ou da neno, nena ou adolescente, cando non sexa posible o seu ingreso nos centros previamente determinados para estas circunstancias, a xefatura territorial ou a Subdirección Xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia poderán acordar un ingreso con carácter urxente, efectuándose con posterioridade, coa maior brevidade, a formalización deste e a remisión da documentación e informes necesarios.

• Sobreocupación provisional de prazas: a Subdirección Xeral de Xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia poderá autorizar, de xeito excepcional, un ingreso que supoña sobreocupación respecto das prazas concertadas en calquera das tipoloxías contratadas, sempre que se garanta a dispoñibilidade de medios persoais e materiais para a axeitada atención do ou da neno, nena ou adolescente. A sobreocupación non poderá ser superior a 3 meses, agás causas que o xustifiquen, logo de informe do equipo técnico do menor.

Q.4. Medios para a prestación do servizo.

Q.4.1. Equipamento.

Para prestar o servizo a entidade adxudicataria achegará un ou varios centros residenciais e de atención de día, coa capacidade de aloxamento e coas instalacións precisas para desenvolver as prestacións correspondentes ás prazas adxudicadas. Exceptuarase desta obriga a adxudicación do lote correspondente ao Centro de menores O Seixo, de titularidade da Xunta de Galicia e que se ofrece para a súa xestión.

Os centros deberán cumprir as condicións e requisitos establecidos na normativa vixente que regula os centros de menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, en particular, no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.

Os centros propostos deberán contar no prazo de catro meses desde a formalización do concerto coa autorización de inicio de actividades prevista no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia. En ningún caso se poderá comezar a prestar o servizo e, por tanto, aboar facturas sen que conste a dita autorización. Ademais, no caso de que non conste a autorización coa presentación da solicitude, as entidades adxudicatarias deberán presentar un informe de viabilidade positivo do proxecto de centro.

Os centros deberán estar dotados de todos os elementos necesarios para atender adecuadamente as nenas, nenos e adolescentes. Deberán dispoñer de mobiliario, utensilios, aparellos e útiles apropiados para a vida diaria e que garantan a seguridade e benestar das nenas, nenos e adolescentes residentes. As estancias estarán acondicionadas para poder dar resposta ás diferentes circunstancias e idades das nenas, nenos e adolescentes que deban acoller.

A empresa ou entidade adxudicataria deberá manter as instalacións e edificios nas condicións de hixiene, ambientais e de seguridade precisas, conforme as disposicións legais vixentes.

Q.4.1.1. Tipoloxía do centro e das prazas.

Os centros que se acheguen para executar o servizo en réxime de acollemento residencial ou de atención de día deberán corresponder a unha das tipoloxías de centros de protección á infancia e á adolescencia, reguladas no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, adecuada en función das prazas que se establecen para cada lote.

A prestación do servizo en réxime de atención de día levarase a cabo en unidades de atención de día integradas nos ditos centros residenciais, de conformidade co disposto no artigo 19 do citado decreto.

Segundo a súa tipoloxía, as prazas que se licitan poden ser:

– Prazas residenciais: as destinadas a prestar o servizo de acollemento residencial en réxime de internamento a nenas, nenos ou adolescentes, ou maiores de idade, segundo o establecido na prescrición primeira deste prego.

– Prazas de atención de día: as destinadas a prestar o servizo de atención de día integral a nenos, nenas ou adolescentes de entre 0 e 17 anos, ambas inclusive. En casos excepcionais, poderán ser obxecto, tamén, maiores de idade, segundo o establecido na prescrición primeira deste prego.

Q.4.1.2. Outros recursos materiais.

Os medios materiais necesarios para o funcionamento do servizo serán de contribución da entidade adxudicataria.

A adxudicataria contará, polo menos, cun equipamento informático para a súa utilización por parte dos profesionais de cada un dos centros en que desenvolva o servizo, e cun equipamento adicional por cada 8 prazas ofertadas ou fracción. Todos eles deberán dispoñer de conexión á internet, ben que os que vaian ser empregados polas nenas, nenos ou adolescentes, deberán contar coas medidas de control parental que impidan o acceso a contidos inadecuados para a súa idade.

Contará, así mesmo, coas aplicacións informáticas suficientes para axilizar a elaboración de informes, programacións e memorias e garantir o funcionamento áxil e coordinado con outros profesionais.

A entidade adxudicataria asumirá todos os gastos que orixine a atención integral das nenas, nenos ou adolescentes nos termos establecidos neste prego.

Non obstante, os gastos extraordinarios que excedan as obrigas que corresponden aos responsables da garda dos nenos, nenas ou adolescentes poderán ser asumidos polo órgano competente en materia de protección á infancia e á adolescencia, logo da solicitude por parte do centro e de conformidade coas instrucións ditadas para este efecto.

Enténdese por gastos extraordinarios aqueles gastos para tratamentos especiais dos nenos, nenas ou adolescentes que sexan basicamente necesarios para o seu desenvolvemento integral e que non estean recollidos pola cobertura do sistema sanitario público, por ningún dos programas específicos de atención xestionados polo sistema de protección á infancia e á adolescencia, nin poidan ser cubertos por outras vías normalizadas (subvencións, servizos públicos ou de asistencia gratuíta, etc...).

A título orientativo, enténdense incluídos os gastos debidamente xustificados de carácter médico, terapéutico, protésico, de atención odontolóxica, así como os de viaxes e os de xestión, asesoramento ou representación legal ou de acompañamento hospitalario; exclúese a adquisición de libros, material escolar ou informático e o apoio extraescolar.

Con carácter xeral, entenderase que non son gastos extraordinarios e, polo tanto, deben ser atendidos dentro das obrigas xerais que lle corresponden ao centro, os gastos de contía inferior a 60 euros.

A entidade adxudicataria proporcionaralles ás nenas, nenos ou adolescentes unha asignación económica para gastos de peto, axeitada á súa idade e características persoais e cunha función educativa.

Q.4.2. Medios persoais.

Q.4.2.1. Persoal mínimo exixido para a prestación do servizo.

O persoal mínimo que se establece para prestar o servizo, en consonancia co establecido no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia, é o seguinte:

a) Acollemento residencial:

– 1 director/a. Esta función poderá recaer nunha das persoas que ocupe o posto de educador/a. Se intervén exclusivamente como director/a, poderá ser compartido con outro/s centro/s xestionados pola mesma entidade.

– Persoal educador social: as entidades deberán pór á disposición do servizo o persoal necesario para atender os nenos, nenas e adolescentes de acordo co estipulado no Decreto 329/2005, do 28 de xullo. Ademais, para garantir que as persoas usuarias reciban unha atención de calidade, as entidades deberán ofertar, cando menos, as seguintes horas de persoal educador social cada ano por cada un dos lotes:

Nº lote

Nº de prazas xerais

Nº de prazas especiais

Nº de prazas de día

Nº de horas anuais do persoal educador social

Prazas xerais

Prazas especiais

Prazas día

1

6

2

2

7.500,00

4.080,00

1.516,00

2

7

1

0

8.750,00

2.040,00

0,00

3

7

1

0

8.750,00

2.040,00

0,00

4

8

0

2

10.000,00

0,00

1.516,00

5

7

1

0

8.750,00

2.040,00

0,00

6

6

2

0

7.500,00

4.080,00

0,00

7

6

2

0

7.500,00

4.080,00

0,00

8

8

0

0

10.000,00

0,00

0,00

9

6

2

0

7.500,00

4.080,00

0,00

10

7

1

5

8.750,00

2.040,00

3.790,00

11

7

1

4

8.750,00

2.040,00

3.032,00

12

6

2

2

7.500,00

4.080,00

1.516,00

13

7

1

0

8.750,00

2.040,00

0,00

14

7

1

2

8.750,00

2.040,00

1.516,00

15

6

2

2

7.500,00

4.080,00

1.516,00

16

7

1

2

8.750,00

2.040,00

1.516,00

17

6

2

0

7.500,00

4.080,00

0,00

18

7

1

0

8.750,00

2.040,00

0,00

19

4

2

0

5.000,00

4.080,00

0,00

20

7

1

0

8.750,00

2.040,00

0,00

21

7

1

0

8.750,00

2.040,00

0,00

22

5

3

2

6.250,00

6.120,00

1.516,00

23

6

2

0

7.500,00

4.080,00

0,00

24

7

1

0

8.750,00

2.040,00

0,00

25

7

1

0

8.750,00

2.040,00

0,00

26

8

0

2

10.000,00

0,00

1.516,00

27

8

0

2

10.000,00

0,00

1.516,00

28

8

0

2

10.000,00

0,00

1.516,00

29

8

0

0

10.000,00

0,00

0,00

30

13

2

5

16.250,00

4.080,00

3.790,00

31

7

3

3

8.750,00

6.120,00

2.274,00

32

6

3

2

7.500,00

6.120,00

1.516,00

33

13

2

2

16.250,00

4.080,00

1.516,00

34

9

1

4

11.250,00

2.040,00

3.032,00

35

6

6

5

7.500,00

12.240,00

3.790,00

36

11

2

5

13.750,00

4.080,00

3.790,00

37

12

0

2

15.000,00

0,00

1.516,00

38

9

2

4

11.250,00

4.080,00

3.032,00

39

13

2

4

16.250,00

4.080,00

3.032,00

40

14

0

10

17.500,00

0,00

7.580,00

41

12

1

6

15.000,00

2.040,00

4.548,00

42

11

2

2

13.750,00

4.080,00

1.516,00

Estas horas están calculadas para que a proporción de persoal educador social se corresponda coa dotación de persoal establecida no dito Decreto 329/2005.

Ademais, a estimación horaria establecida no parágrafo anterior é suficiente para que a entidade adxudicataria atenda debidamente as necesarias substitucións de persoal en caso de baixa, vacacións, licenzas, etc., debendo garantir, en todo caso, a proporción establecida.

– Persoal na quenda de noite. As horas establecidas no cadro referido ao persoal educador tamén recollen a cobertura das quendas de noite, ben que, neste caso, de acordo co Decreto 329/2005, a categoría do persoal pode ser distinta á de persoal educador.

No caso de que a función de dirección recaia nun/nunha dos/das educadores/as, a súa dedicación horaria terase en conta para computar a cobertura mínima en horas establecida nos puntos anteriores.

Q.4.2.2. Características e funcións do persoal.

A. Dirección do centro:

A dirección do centro exerceraa unha persoa nomeada pola empresa/entidade adxudicataria, e deberá ter unha titulación universitaria media, superior ou de grao en Psicoloxía/Pedagoxía ou nas áreas das ciencias xurídicas ou sociais. En calquera caso, observarase o disposto no correspondente convenio colectivo para este tipo de postos.

As súas funcións, entre outras, serán as de:

1. Exercer a garda das nenas, nenos ou adolescentes acollidas no centro ou usuarias del, cumprindo as instrucións, directrices e resolucións que o órgano xestor do concerto dite ao respecto.

2. Dirixir e coordinar os servizos e programas de actuación do centro e supervisar as tarefas do persoal vinculado ao servizo.

3. Planificar e supervisar a intervención educativa, de acordo co proxecto educativo do centro.

4. Asegurar o cumprimento da normativa vixente, das directrices e instrucións da xefatura territorial da Consellería de Política Social e Xuventude e da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica e das normas de funcionamento interno do centro.

5. Velar polo cumprimento dos dereitos das persoas usuarias e dos seus proxectos educativos individuais.

6. Informar as nenas, nenos ou adolescentes e as súas familias, de forma comprensible e axeitada á súa idade e circunstancias, acerca do funcionamento do centro e dos seus dereitos e deberes.

7. Garantir o adecuado tratamento das queixas, reclamacións ou suxestións de mellora formuladas polas persoas usuarias do centro ou das súas familias.

8. Xestionar adecuadamente, en representación da empresa/entidade titular do centro, tanto os recursos económicos como os de persoal, co fin de proporcionar unha axeitada atención aos/ás nenas, nenos ou adolescentes.

9. Establecer e manter canles de colaboración con outras entidades e organismos, perseguindo a optimización de recursos da contorna e a calidade da intervención.

10. Establecer a necesaria coordinación co equipo técnico do menor e, se é o caso, cos equipos e profesionais que xestionen outros programas en que estea incluída a nena, neno ou adolescente, para garantir a mellora da intervención.

11. Garantir a axeitada elaboración de toda a documentación pertinente e a súa remisión aos responsables dos distintos departamentos competentes na área de protección á infancia e á adolescencia da Xunta de Galicia.

12. Asistir ás reunións, entrevistas ou actos procesuais aos que se lle convoque.

13. Asegurar a custodia e arquivamento de toda a documentación relativa ás nenas, nenos ou adolescentes en condicións de seguridade, así como a súa destrución, cando proceda, en idénticas condicións.

14. Velar polo cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e demais disposicións vixentes sobre a materia.

15. Elaborar avaliacións periódicas do funcionamento do centro.

16. Calquera outra que veña establecida na normativa aplicable.

B. Persoal educador social.

O persoal educador social debe cumprir as disposicións establecidas para esta categoría no convenio colectivo de aplicación.

Este persoal será o encargado da atención directa ás nenas, nenos ou adolescentes e estará dedicado á intervención no proceso socioeducativo cotián e á súa observación e avaliación.

As súas funcións, entre outras, serán as seguintes:

1. Elaborar e levar a cabo os proxectos educativos individuais das nenas, nenos ou adolescentes tendo en conta as súas familias, segundo os plans individualizados de protección e as pautas fixadas polo equipo técnico da xefatura territorial da Consellería de Política Social e Xuventude.

2. Elaborar proxectos específicos, dentro dos programas anuais, en función das necesidades das nenas, nenos ou adolescentes, para a realización de actividades educativas, formativas, laborais, sanitarias, de lecer ou tempo libre.

3. Realizar tarefas de intervención educativa coas nenas, nenos ou adolescentes e as súas familias, sendo o responsable da formación integral e globalizadora do grupo de nenas, nenos ou adolescentes ao seu cargo.

4. Levar a cabo a acollida das nenas, nenos ou adolescentes nun clima axeitado, que lle ofreza seguridade e lle facilite a súa adaptación a un novo contexto de convivencia. Esta acollida realizarase, preferentemente, contando coa presenza do persoal educador-titor do neno, nena ou adolescente.

5. Organizar a vida cotiá e velar pola adecuada cobertura das necesidades básicas das nenas, nenos ou adolescentes acollidas no centro, sexan estas de carácter físico, emocional, educativo e/ou de lecer, atendendo ás súas necesidades de alimentación, hixiene, vestido, apoio escolar, desprazamentos, etc.

6. Levar a cabo (ou acompañar e orientar o/a neno, nena ou adolescente na súa realización, en función da súa idade) as xestións administrativas necesarias para completar a documentación das nenas, nenos ou adolescentes e asegurar a súa correcta incorporación aos ámbitos educativo, sanitario, laboral, etc., en coordinación cos equipos técnicos do menor.

7. Acompañar, orientar e educar as nenas, nenos ou adolescentes no seu proceso de maduración e de desenvolvemento de hábitos e habilidades persoais e sociais: hábitos de hixiene, alimentación e saúde, e habilidades de comunicación e comportamento social, promovendo o desenvolvemento integral da súa personalidade.

8. Garantir a participación das nenas, nenos ou adolescentes, en función da súa idade e capacidade, na elaboración e seguimento do seu proxecto educativo individual, así como na planificación e desenvolvemento de actividades.

9. Asegurar o cumprimento da normativa do centro por parte das nenas, nenos ou adolescentes.

10. Orientar e acompañar a nena, neno ou adolescente ante a saída do centro, preparándoa para lograr unha axeitada transición ao contexto en que se integrará.

11. Contribuír de forma activa ao mantemento da seguridade e a orde do centro e supervisar e dar resposta ante posibles emerxencias que ocorran no grupo ao seu cargo.

12. Elaborar todos os informes, documentos e rexistros que lle estean atribuídos na normativa vixente, así como os que lle sexan requiridos acerca das nenas, nenos ou adolescentes ao seu cargo polo equipo técnico do menor da xefatura territorial.

13. Asistir ás reunións, entrevistas ou actos procesuais a que se lle convoque.

14. Manter relación e fomentar a coordinación cos axentes sociais e os demais profesionais relacionados coas nenas, nenos ou adolescentes atendidas.

15. Calquera outra que veña establecida na normativa aplicable.

16. Relacionarse cos familiares, entidades mediadoras das súas familias ou persoas relevantes da nena, neno ou adolescente de idade.

C. Outro persoal.

O centro poderá contar, para o desenvolvemento do servizo, con persoal de apoio educativo que complemente as tarefas do persoal educador, axudando as persoas acollidas nas súas necesidades de manutención, hixiene, desprazamentos, lecer, apoio escolar, etc., sen que poida substituír o persoal educador social nas ratios mínimas establecidas para este.

Así mesmo, poderá dispoñer de persoal de apoio doméstico e de servizos para a realización de tarefas tales como cociña, limpeza, transporte, mantemento, seguridade e outras.

Q.5. Relacións entre a Administración e a entidade adxudicataria.

Estableceranse accións de coordinación a varios niveis:

• Xefatura de servizo das xefaturas territoriais correspondentes a cada caso-Servizo de Protección de Menores da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica-coordinación do programa de acollemento residencial.

• O ETM da xefatura territorial a que corresponda o caso coordinarase coa entidade adxudicataria para a planificación e avaliación dos casos derivados a este programa.

• Ademais, a entidade concertada comprométese a estar á disposición da Administración concertante para cantas reunións haxa que manter como consecuencia da realización deste proxecto.

R) Subrogación.

O persoal susceptible de subrogación, así como a información precisa para coñecer unha exacta avaliación dos custos laborais que implicará esta medida, imposta pola normativa laboral, exprésanse no anexo VII.

De acordo co establecido no artigo 34 do IV Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores, será persoal susceptible de subrogación aquel cunha antigüidade mínima de catro meses na data da adxudicación do concerto. En consecuencia, esta relación é susceptible de sufrir modificacións, que se publicarán en canto se teña coñecemento.

S) Aspectos relativos á execución do concerto social.

S.1. Dereitos e obrigas das partes.

S.1.1. Obrigas da entidade concertada.

A entidade concertada está obrigada a:

a) Organizar e prestar o servizo con estrita suxeición ao réxime xurídico de aplicación, de acordo coas características establecidas nesta resolución e no prego técnico do concerto e coa continuidade e calidade convida.

b) Admitir na utilización do servizo toda persoa usuaria remitida pola Administración concertante e garantir a súa prestación nas condicións que foron establecidas, de acordo cos principios de igualdade e non discriminación.

c) Prestar ás persoas usuarias de forma gratuíta os servizos establecidos no concerto social.

d) Respectar os dereitos das persoas usuarias recollidos no ordenamento xurídico e no réxime xurídico do servizo.

e) Indemnizar polos danos que se causen a terceiras persoas como consecuencia das operacións que requiran o desenvolvemento do concerto social, excepto cando o dano se produza por causas imputables á Administración. Para estes efectos, a entidade estará obrigada a subscribir un seguro de responsabilidade civil para cubrir as continxencias que se poidan producir pola prestación do servizo, segundo se indica na cláusula F e K.3.

f) Manter o servizo público conforme o que, en cada momento e segundo o progreso da ciencia, dispoña a normativa técnica, ambiental, de accesibilidade e eliminación de barreiras e de seguridade das persoas usuarias que resulte de aplicación.

g) Dar a coñecer a condición de entidade concertada mediante a difusión na documentación e publicidade das actuacións obxecto deste concerto social. A entidade concertada deberá incorporar en todo o material e documentación xerada polo programa o logotipo da identificación corporativa da Xunta de Galicia e Consellería de Política Social e Xuventude. A entidade disporá tamén dun rótulo, no lugar ou centro onde se presten os servizos, en que se identifique que o servizo está concertado coa Xunta de Galicia co seu respectivo logotipo.

h) Dar adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do concerto.

i) Informar, se é o caso, as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas pola Xunta de Galicia, así como dos obxectivos dos fondos, figurando o emblema do organismo en toda documentación xerada polo programa e, como mínimo, nos seguintes documentos, de ser o caso:

• Partes de asistencia e/ou de participación.

• Relacións e follas de seguimento.

• Enquisas de avaliación.

• Certificados de asistencia.

• Memorias periódicas, etc.

j) Facilitar toda a información requirida pola Administración, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas, e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

k) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará a Administración, así como a calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos competentes, para o cal se achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores. En especial, a entidade beneficiaria quedará sometida ás actuacións de control, comprobación e inspección que poidan realizar os organismos implicados na xestión ou seguimento do programa, que incorporarán as correspondentes visitas sobre o terreo; ás de control financeiro que correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma; ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas; ou a outros órganos da Administración do Estado ou da Unión Europea, e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

l) Comunicarlle á Administración calquera cambio ou variación que se produza na prestación dos servizos, así como calquera subvención, axuda ou achega privada recibida relacionada coa prestación dos servizos concertados.

m) Facilitar os labores de control e inspección do cumprimento do concerto social, en particular, poñendo á disposición da Administración toda a información económica, fiscal, laboral, técnica e asistencial ou de calquera outra clase que sexa precisa para este fin, con suxeición á lexislación en materia de protección de datos e á restante normativa aplicable.

n) Cumprir coas disposicións vixentes en materia laboral, de Seguridade Social, de seguridade e saúde laboral e igualdade de xénero. Ademais, deberá proporcionarlles aos seus traballadores e traballadoras un traballo de calidade e estable, protexelos fronte aos accidentes e riscos laborais e promover condicións de conciliación familiar e laboral e de igualdade de xénero.

o) Cumprir as disposicións vixentes en materia fiscal, de integración social de persoas con discapacidade, de prevención de riscos laborais e de protección do ambiente que estableza a normativa vixente, os convenios colectivos que sexan de aplicación e as recollidas nesta convocatoria.

p) Cumprir o establecido na Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código civil e da Lei de axuizamento civil, en particular o establecido en relación coa comprobación de antecedentes de delitos sexuais e trata de seres humanos na Lei orgánica 8/2021, do 4 de xuño, de protección integral á infancia e adolescencia fronte á violencia.

q) O persoal asignado á prestación do concerto social dependerá exclusivamente da entidade concertada, a cal terá todos os dereitos e deberes inherentes á súa calidade de empregador respecto del, e a Administración concertante será de todo allea ás referidas relacións laborais. En ningún caso poderá alegar ningún dereito o referido persoal en relación coa Consellería de Política Social e Xuventude, nin exixirse a esta responsabilidades de calquera clase como consecuencia das obrigas existentes entre a entidade concertada e os seus empregados.

r) Subministrar á Consellería de Política Social e Xuventude, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

s) A entidade concertada facilitará que as persoas usuarias poidan formular suxestións e queixas sobre a prestación do servizo concertado, que se poderán presentar ante a Administración ou ben ante a propia entidade concertada. Para estes efectos, existirá un libro de reclamacións en que as persoas usuarias e quen as represente legalmente poderán facer constar as queixas que coiden pertinentes. A entidade concertada deberá remitir as suxestións e queixas recibidas á Administración.

t) Calquera outra prevista na normativa que, con carácter xeral ou específico, sexa de aplicación, no réxime xurídico do servizo.

S.1.2. Obrigas da Administración concertante.

S.1.1. A Consellería de Política Social e Xuventude está obrigada a aboar á entidade concertada o prezo estipulado dentro dos trinta días seguintes á data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos servizos prestados, de acordo coa forma de pagamento recollida neste mesmo punto da convocatoria do concerto.

S.1.2. A Consellería de Política Social e Xuventude deberá ter informada a entidade concertada de calquera circunstancia de que teña coñecemento e que afecte de xeito relevante o concerto social formalizado, especialmente nos casos en que esta poida ter incidencia na futura configuración dos termos e condicións do concerto.

S.1.3. Incumprimento das obrigas por parte da entidade concertada.

O incumprimento das obrigas por parte da entidade concertada será sancionado de acordo co disposto no título IX da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

S.1.4. Incumprimento das obrigas por parte da Administración.

Se a Consellería de Política Social e Xuventude se demora no pagamento e incumpre o prazo de 30 días seguintes á data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos servizos prestados, deberá aboar á entidade concertada, a partir do cumprimento do dito prazo, os xuros de demora e a indemnización por custos de cobramento, nos termos previstos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

S.2. Constitución de garantía.

A entidade adxudicataria de cada lote ten que constituír una garantía do importe especificado na seguinte táboa:

Nº lote

Nº de prazas xerais

Nº de prazas especiais

Nº de prazas de día

Concello

Provincia

Importe da garantía definitiva

1

6

2

2

Ribeira

A Coruña

74.249,63 €

2

7

1

0

Lugo

Lugo

59.845,38 €

3

7

1

0

Ourense

Ourense

59.845,38 €

4

8

0

2

A Coruña

A Coruña

67.354,37 €

5

7

1

0

Cospeito

Lugo

60.684,78 €

6

6

2

0

Monforte de Lemos

Lugo

63.607,78 €

7

6

2

0

Allariz

Ourense

63.607,78 €

8

8

0

0

Barbadás

Ourense

57.761,77 €

9

6

2

0

O Barco de Valdeorras

Ourense

63.607,78 €

10

7

1

5

Caldas de Reis

Pontevedra

87.289,39 €

11

7

1

4

O Grove

Pontevedra

81.968,47 €

12

6

2

2

Vigo

Pontevedra

73.200,38 €

13

7

1

0

Vigo

Pontevedra

59.845,38 €

14

7

1

2

Vigo

Pontevedra

70.277,37 €

15

6

2

2

Vigo

Pontevedra

73.200,38 €

16

7

1

2

Vigo

Pontevedra

70.277,37 €

17

6

2

0

Vigo

Pontevedra

62.768,38 €

18

7

1

0

Vigo

Pontevedra

59.845,38 €

19

4

2

0

Vigo

Pontevedra

48.537,79 €

20

7

1

0

Vigo

Pontevedra

59.845,38 €

21

7

1

0

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

60.684,78 €

22

5

3

2

Ferrol

A Coruña

76.123,38 €

23

6

2

0

Santiago

A Coruña

62.768,38 €

24

7

1

0

Santiago

A Coruña

59.845,38 €

25

7

1

0

Burela

Lugo

60.684,78 €

26

8

0

2

Vigo

Pontevedra

67.354,37 €

27

8

0

2

Lugo

Lugo

67.354,37 €

28

8

0

2

Sarria

Lugo

68.403,62 €

29

8

0

0

Arteixo

A Coruña

57.761,77 €

30

13

2

5

Vigo

Pontevedra

138.655,45 €

31

7

3

3

Fisterra

A Coruña

96.934,00 €

32

6

3

2

Mañón

A Coruña

84.392,86 €

33

13

2

2

Mondoñedo

Lugo

124.791,18 €

34

9

1

4

Chantada

Lugo

96.408,91 €

35

6

6

5

Lugo

Lugo

129.263,63 €

36

11

2

5

Lugo

Lugo

124.424,85 €

37

12

0

2

Monterroso

Lugo

97.284,50 €

38

9

2

4

Viveiro

Lugo

106.552,14 €

39

13

2

4

Ourense

Ourense

133.439,45 €

40

14

0

10

Carballo

A Coruña

154.292,33 €

41

12

1

6

Vigo

Pontevedra

126.717,85 €

42

11

2

2

Sada

A Coruña

110.350,74 €

A dita garantía debe depositarse ante a Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma de Galicia (na sede de Santiago de Compostela da Consellería de Facenda e Administración Pública ou nas delegacións provinciais da Axencia tributaria de Galicia-Atriga).

A garantía poderá prestarse nalgunha ou algunhas das seguintes formas:

a) En efectivo ou en valores, que en todo caso serán de Débeda Pública, con suxeición, en cada caso, ás condicións establecidas nas normas de desenvolvemento desta resolución. O efectivo e os certificados de inmobilización dos valores anotados depositaranse na Caixa Xeral de Depósitos ou nas súas sucursais encadradas nas delegacións de Facenda, ou nas caixas ou establecementos públicos equivalentes das comunidades autónomas ou entidades locais contratantes ante as que deban fornecer efectos, na forma e coas condicións que as normas de desenvolvemento desta lei establezan, sen prexuízo do disposto para os contratos que se subscriban no estranxeiro.

b) Mediante aval, prestado na forma e condicións que establezan as normas de desenvolvemento desta resolución, por algún dos bancos, caixas de aforros, cooperativas de crédito, establecementos financeiros de crédito e sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse nos establecementos sinalados na letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado na forma e condicións que as normas de desenvolvemento desta resolución establezan, cunha entidade aseguradora autorizada para operar no ramo. O certificado do seguro deberá entregarse nos establecementos sinalados na letra a) anterior.

A acreditación da constitución da garantía definitiva deberá realizarse mediante medios electrónicos.

Cumpridas polo concertante as obrigacións derivadas do concerto, se non resulten responsabilidades que se deban exercer sobre a garantía definitiva, e transcorrido o período de garantía dun ano, se for o caso, ditarase acordo de devolución ou cancelación daquela, logo de informe favorable do responsable do concerto ou de quen exerza a dirección deste.

S.3. Réxime de pagamentos.

S.3.1. O pagamento do prezo que corresponda a cada mes, logo de aplicar os importes establecidos na cláusula D.3 desta convocatoria realizarase logo da conformidade do Servizo de Protección de Menores.

S.3.2. Para o aboamento do servizo a entidade adxudicataria presentará, dentro dos cinco días seguintes ao mes en que se realizou efectivamente a prestación, os seguintes documentos:

– Factura pola prestación do servizo. As facturas electrónicas emitidas presentaranse no Sistema electrónico de facturación da Xunta de Galicia (SEF). O SEF proporcionará ao presentador un xustificante de recepción electrónica no cal constarán, como mínimo, a data e a hora de presentación, o órgano xestor destinatario e o número de asento rexistral da factura. Así mesmo, incluirá un código seguro de verificación que permitirá en calquera momento validar ante o sistema a exactitude do documento.

O Rexistro Contable de Facturas está integrado co SEF. A anotación no rexistro contable de facturas é requisito previo necesario para a tramitación do recoñecemento da obriga.

A información sobre este será a través das seguintes URL: http://conselleriadefacenda.es/factura ou http://www.conselleriadefacenda.es/sicon

– Relación detallada dos NNA acollidos. Asinada pola persoa responsable do servizo, segundo modelo establecido no anexo IV ou no que se estableza pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica nas instrucións que correspondan.

– Certificado da entidade onde conste o persoal adscrito á execución deste servizo, segundo o modelo establecido no anexo V. Ordenado por grupo profesional e posto de traballo, especificando nome e apelidos, número de afiliación á Seguridade Social, tipo de contrato, titulación e dedicación horaria. No caso de que a relación de persoal non sufra variacións respecto do período anterior, este documento poderá substituírse por unha declaración en tal sentido.

S.3.3. Sen prexuízo das competencias de inspección en materia de servizos sociais da Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia, a entidade concertada estará sometida ás actuacións de control e vixilancia que leve a cabo a Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica para a debida xustificación dos fondos e do cumprimento dos fins do programa do presente concerto, así como as de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, coa finalidade de asegurar o correcto cumprimento do concerto social subscrito.

S.3.4. A percepción indebida de cantidades por parte da entidade concertada comportará a obriga de reintegralas á Administración. Cando o reintegro se efectúe por requirimento da Administración, daráselle audiencia á entidade e seguirase o procedemento que corresponda, sen prexuízo das posibles sancións e resolución do concerto social.

S.3.5. As entidades concertadas que teñan dereitos de cobramento fronte á Administración poderán cedelos conforme a dereito. Para a cesión dos dereitos de cobramento seguirase o mesmo procedemento e exixiranse os mesmos requisitos que os recollidos no artigo 200 da Lei 9/2017, do 8 de novembro.

S.4. Limitación á subcontratación e cesión de servizos concertados.

S.4.1. Queda prohibida a subcontratación das prestacións obxecto deste concerto.

S.4.2. Queda prohibida a cesión, total ou parcial, dos servizos obxecto deste concerto, excepto cando a entidade concertada sexa declarada en concurso de acredores e non quede garantida a continuidade da atención das persoas usuarias, con autorización expresa e previa da Consellería de Política Social e Xuventude, que adoptará as medidas precisas para garantir a continuidade e calidade do servizo.

S.5. Sucesión da entidade concertada.

S.5.1. O cambio da titularidade do servizo concertado, xa sexa por sucesión da entidade concertada ou pola cesión do concerto formalizado, terá a consideración de modificación do concerto social.

S.5.2. Poderase producir a sucesión da entidade concertada cando a primeira se fusione ou transforme noutra. Neste caso o concerto continuará vixente coa entidade que a suceda, sempre que esta continúe reunindo os requisitos exixidos para formalizar o concerto social.

A entidade sucesora subrogarase nos dereitos e obrigas derivados do concerto social que estivesen vixentes no momento da sucesión.

S.5.3. Se non for posible concertar coa entidade sucesora por non cumprir esta cos requisitos exixidos no concerto social, considerarase, para todos os efectos, un suposto de resolución do concerto por culpa da entidade concertada.

S.5.4. Para os efectos anteriores, a entidade concertada deberá comunicar á Consellería de Política Social e Xuventude a circunstancia que se producise.

T) Modificacións.

T.1. Modificación do acordo de concertación.

T.1.1. Unha vez formalizado o concerto social, poderanse introducir modificacións só cando estas obedezan a razóns de interese público como consecuencia de circunstancias sobrevidas, debidamente xustificadas e derivadas das necesidades de atención ás persoas usuarias.

As modificacións deste concerto non poderán alterar as condicións esenciais da concertación e deben ser as estritamente indispensables para responder ás causas obxectivas que as fagan necesarias.

As modificacións só serán posibles cando non afecten os requisitos legais para a prestación dos servizos, non supoñan unha mingua na calidade do servizo e, de implicar un custo, exista crédito adecuado e suficiente para poder asumilo.

T.1.2. O procedemento de modificación poderase iniciar de oficio, con audiencia á parte interesada, ou por instancia de parte mediante proposta da entidade concertada. Estes aspectos deberán quedar documentados, xunto co informe da Asesoría Xurídica e os demais informes que procedan en particular o da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, con carácter previo á formalización da modificación.

T.1.3. De acordo co artigo 28 do Decreto 229/2020, por necesidades obxectivas e sempre que se cumpran todos os aspectos recollidos na normativa vixente, poderase aumentar o número de prazas concertadas, sen que o incremento poida superar o 50 % das prazas establecidas para cada lote nesta resolución de convocatoria. Ademais, de acordo coas previsións establecidas no dito precepto, poderase minorar o número de prazas no caso de que non exista suficiente demanda.

T.1.4. As condicións recollidas nos pregos técnicos do concerto social poderán ser modificadas como consecuencia de cambios normativos que as afecten ou da súa revisión por parte da Consellería de Política Social e Xuventude.

T.1.5. No expediente de modificación deberá constar unha memoria económica en que se avalíe o impacto no cambio das condicións técnicas nos módulos económicos. De ter incidencia nestes últimos, deberase proceder ao seu reaxuste.

T.1.6. Se é a Consellería de Política Social e Xuventude a que decide revisar as condicións técnicas do concerto social, os cambios deberán estar motivados na mellor ou máis axeitada prestación dos servizos mediante informe dos técnicos da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Deberáselles dar audiencia ás entidades concertadas afectadas para que poidan formular propostas e alegacións á revisión proposta.

T.2. Revisión dos prezos.

T.2.1. Os prezos ou módulos económicos fixados nesta convocatoria poderán ser revisados cando se produza unha variación substancial nos custos do servizo respecto das condicións económicas do concerto social.

T.2.2. A revisión de prezos precisará dun informe da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica sobre os custos económicos do concerto social, en que se evidencie a necesidade da revisión.

Para o cálculo das revisións deberanse ter en conta as previsións recollidas na normativa en materia de desindexación. Nas actualizacións de prezos, o carácter diferenciado da acción concertada excluirá a consideración do período de recuperación dos investimentos aplicable á modalidade contractual.

No concerto obxecto desta convocatoria, dado o carácter significativo do cadro de persoal na configuración do prezo, pódese referenciar a actualización desta compoñente dos custos ás variacións económicas dos convenios colectivos sectoriais, nacionais, autonómicos e provinciais aplicables ao lugar de prestación dos servizos, coas limitacións que a normativa vixente estableza.

T.2.3. A revisión dos prezos ou módulos efectuarase mediante resolución ditada para o efecto pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

U) Resolución e extinción do concerto social.

U.1. Causas de extinción do concerto social.

Este concerto social extinguirase polas seguintes causas:

a) Cumprimento do concerto social.

b) Resolución do concerto social.

U.2. Cumprimento do concerto.

O concerto social entenderase cumprido pola entidade concertada cando este se realizase, de acordo cos seus termos, na totalidade da prestación e finalizase o seu período de vixencia.

U.3. Extinción do concerto por resolución.

U.3.1. Serán causas de resolución do concerto social as seguintes:

a) O mutuo acordo entre a Consellería de Política Social e Xuventude e a entidade concertada.

b) A non formalización do concerto social ou da súa renovación no prazo establecido.

c) A extinción da personalidade xurídica da entidade concertada.

d) A declaración de concurso de acredores da entidade concertada ou a declaración de insolvencia en calquera procedemento.

e) O cesamento voluntario, coa autorización previa da Consellería de Política Social e Xuventude, da entidade concertada na prestación do servizo.

f) A inviabilidade económica da entidade titular do concerto social, constatada por informes de auditoría externa, cando lle sexan solicitados pola Consellería de Política Social e Xuventude.

g) A revogación da acreditación, homologación ou autorización administrativa da entidade concertada que a habilitaba para a prestación do servizo concertado.

h) O incumprimento das obrigas cualificadas como esenciais no concerto social ou o incumprimento dos estándares e parámetros de calidade exixidos nel, sempre que o incumprimento sexa imputable á entidade concertada.

i) A comisión dunha infracción grave ou moi grave das tipificadas nos artigos 81 e 82 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, cando comporten unha das sancións accesorias previstas no artigo 83.2 da dita norma.

j) O incumprimento grave da lexislación en materia fiscal, laboral, de Seguridade Social e da integración social de persoas con discapacidade e prevención de riscos laborais.

k) Negarse a atender as persoas usuarias derivadas pola Administración concertante.

l) Prestar servizos como se fosen concertados coa Administración cando isto non sexa así.

m) O incumprimento da prohibición da subcontratación e cesión de servizos concertados recollidos na cláusula S).

n) A ausencia de demanda para a cobertura do servizo prestado de xeito relevante e prolongado, xa sexa para a totalidade dos servizos ou para un número significativo que faga inviable economicamente o mantemento do servizo.

ñ) A imposibilidade de continuar prestando o concerto social nos termos inicialmente acordados ou facelo sen ocasionar un prexuízo ao interese público, cando non sexa posible a modificación do concerto.

o) A demora no cumprimento das obrigas económicas por parte da Consellería de Política Social e Xuventude por prazo superior a catro meses.

p) A suspensión por causa imputable á Consellería de Política Social e Xuventude da iniciación do concerto social por prazo superior a seis meses desde a data sinalada para o comezo.

q) A desistencia ou suspensión do concerto social por prazo superior a seis meses acordado pola Consellería de Política Social e Xuventude.

r) O resto de causas establecidas na normativa sectorial de aplicación ao concerto.

U.3.2. A resolución dos concertos sociais por mutuo acordo das partes só poderá ter lugar cando medien razóns de interese público que fagan innecesaria ou inconveniente a continuación do concerto social, e non concorra outra causa de resolución que sexa imputable á entidade concertada.

U.3.3. A entidade concertada poderá solicitar a resolución do concerto social cando considere que a Consellería de Política Social e Xuventude incorreu nalgunha das causas imputables a esta. Se a Consellería de Política Social e Xuventude se nega á resolución do concerto social, a entidade estará obrigada a continuar prestando os servizos mentres existan persoas usuarias que deban ser atendidas, sen prexuízo dos recursos que procedan.

U.3.4. Se a Consellería de Política Social e Xuventude considera que se produciu un incumprimento da entidade concertada que poida ser causa de resolución do concerto social, iniciará un procedemento administrativo, de acordo co establecido no título IX da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. Se procede a resolución do concerto social, a Consellería de Política Social e Xuventude deberá establecer a data en que terá efectos a dita resolución para garantir a continuidade do servizo ás persoas usuarias.

U.4. Efectos da resolución.

U.4.1. Cando a resolución se produza por mutuo acordo, os dereitos das partes acomodaranse ao validamente estipulado por elas.

U.4.2. A resolución motivada por un incumprimento da Consellería de Política Social e Xuventude determinará o pagamento dos danos e perdas causados á entidade, tendo en conta os prezos ou módulos económicos vixentes no momento da resolución.

U.4.3. Cando a resolución do concerto social teña lugar por incumprimento culpable da entidade concertada, a entidade deberá indemnizar a Consellería de Política Social e Xuventude polos danos e perdas causados.

V) Protección de datos persoais.

V.1. Tratamento de datos persoais dos representantes das entidades solicitantes do concerto.

Os datos persoais recollidos nestes procedementos serán tratados na súa condición de responsable do tratamento pola Consellería de Política Social e Xuventude, coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión destes procedementos, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes, informar sobre o estado de tramitación e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable segundo o disposto na Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do/da menor, de modificación parcial do Código civil e da Lei de axuizamento civil e, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia; no Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa reguladora vixente en materia de familia, infancia e adolescencia (DOG núm. 45, do 6 de marzo), modificado polo Decreto 406/2003, do 29 de outubro; na Lei orgánica 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e adolescencia (BOE núm. 175, do 23 de xullo); e na Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE núm. 180, do 29 de xullo), e na Lei orgánica 8/2021, do 4 de xuño, de protección integral á infancia fronte á violencia (BOE núm. 134, do 5 de xuño).

Os datos poderán ser comunicados ás administracións públicas do ámbito autonómico, estatal e comunitario para o exercicio das súas competencias na materia coa finalidade de levar a cabo as actuacións de control previstas.

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Contacto co delegado/a de protección de datos e información adicional en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

V.2. Tratamento de datos persoais no marco das actuacións de verificacións contempladas na resolución.

As bases lexitimadoras para o tratamento dos datos persoais que poidan ser facilitados para o adecuado seguimento desta resolución e a xustificación dos correspondentes gastos relativos ás actuacións que constitúen o seu obxecto son o cumprimento dunha misión de interese público ou o exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento e o cumprimento dunha obrigación legal, fundamentadas ambas no disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento segundo se explicita en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

As entidades concertadas obríganse a informar, pola súa vez, o persoal ao seu servizo e as persoas usuarias, con carácter previo a que se faciliten os seus datos á Consellería de Política Social e Xuventude, dos aspectos establecidos nos parágrafos anteriores.

V.3. Tratamento de datos persoais das persoas usuarias.

Os datos persoais necesarios para levar a cabo as actividades realizadas ao abeiro desta resolución serán tratados na súa condición de responsable do tratamento pola Consellería de Política Social e Xuventude. A lexitimación para o tratamento dos datos será o cumprimento dunha misión realizada en interese público e o exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable fundamentada, pola súa vez, na Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do/a menor, de modificación parcial do Código civil e da Lei de axuizamento civil e, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia; no Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa reguladora vixente en materia de familia, infancia e adolescencia (DOG núm. 45, do 6 de marzo), modificado polo Decreto 406/2003, do 29 de outubro, na Lei orgánica 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e adolescencia (BOE núm. 175, do 23 de xullo), e a Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE núm. 180, do 29 de xullo), e na Lei orgánica 8/2021, do 4 de xuño, de protección integral á infancia fronte á violencia (BOE núm. 134, do 5 de xuño).

Os datos persoais que sexan xestionados polas entidades concertadas para a xestión das ditas accións derivadas da execución do programa, na súa condición de encargadas do tratamento, poderán ser tamén comunicados, cando sexa estritamente necesario, ás entidades acreditativas da formación, ás administracións públicas no exercicio das súas respectivas competencias e outros órganos encargados da xestión e control financeiro.

As persoas usuarias poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Contacto co delegado/a de protección de datos e información adicional en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

V.4. Deber de confidencialidade.

As entidades concertadas deberán respectar o segredo profesional e, en consecuencia, manter absoluta confidencialidade e reserva sobre a totalidade dos documentos, datos e informacións que lle sexan confiados para a formalización e desenvolvemento das accións recollidas na presente resolución. Así mesmo, quedan expresamente obrigadas:

– A utilizar a dita información exclusivamente no ámbito desta orde e para as finalidades previstas nela.

– A non comunicala, nin total nin parcialmente, a ningún terceiro sen autorización expresa do emisor salvo nos casos expresamente previstos na lei, exixindo idéntico compromiso ao persoal que empregue ou que con el colabore na execución da resolución.

– A facilitar o acceso á información unicamente ao persoal que a necesite para o desenvolvemento da dita relación, a quen se comunicará a obrigación de tratar a información a que se lles dá acceso con carácter estritamente confidencial.

– A aplicar medidas de cautela e protección e destruír en calquera momento a documentación escrita recibida, se así o solicita a parte que a forneceu.

Considerarase información confidencial aquela á cal as entidades beneficiarias accedan en virtude da presente resolución, especialmente a de tipo técnico ou tecnolóxico, administrativa, ou económico-financeira, sempre que non teña carácter público ou notorio. Este deber manterase aínda despois de finalizada a relación.

V.5. Encargo do tratamento.

Respecto do tratamento de datos persoais as entidades concertadas terán a condición de encargadas do tratamento en relación con aquelas tarefas de coordinación administrativa, posta en marcha, desenvolvemento e seguimento das accións obxecto desta resolución, que impliquen a recollida de datos das persoas usuarias.

V.5.1. Identificación da información afectada.

Como encargadas do tratamento as entidades beneficiarias das axudas xestionarán os datos persoais das persoas usuarias necesarios para a execución das obrigas contidas nesta resolución.

V.5.2. Obrigas das entidades concertadas como encargadas do tratamento.

As entidades concertadas como encargadas do tratamento deberán cumprir coas obrigas recollidas a continuación, exixindo o mesmo compromiso do persoal ao seu servizo:

V.5.2.a) Tratar por conta do responsable os datos persoais necesarios para levar a cabo adecuadamente a prestación do servizo obxecto do concerto.

V.5.2.b) Utilizar os datos persoais obxecto de tratamento, só para os efectos desta resolución. En ningún caso poderá utilizar os datos para os seus fins, e será considerado, neste caso, como responsable do tratamento.

V.5.2.c) Tratar os datos de acordo coas instrucións do responsable do tratamento. Se o encargado do tratamento considera que algunha das instrucións infrinxe o RXPD, a LOPDGDD ou calquera outra disposición vixente en materia de protección de datos, porao inmediatamente en coñecemento do responsable.

V.5.2.d) Levar por escrito, se é o caso segundo o artigo 30 do RXPD, un rexistro das actividades de tratamento realizadas por conta do responsable, incluíndo o contido previsto no dito artigo.

V.5.2.e) Non comunicar os datos a terceiros, salvo que se conte coa autorización expresa do responsable do tratamento, ou nos supostos legalmente admisibles. O encargado poderá comunicar os datos a outros encargados do tratamento do mesmo responsable, de acordo coas instrucións deste.

V.5.2.f) O encargado do tratamento non poderá subcontratar ningún dos servizos que formen parte do obxecto do concerto e que impliquen o tratamento de datos persoais, salvo os traballos auxiliares necesarios para o normal funcionamento dos seus servizos.

V.5.2.g) Sen prexuízo do anterior, no caso de que o encargado do tratamento necesite subcontratar parte dos servizos en que interveña o tratamento de datos persoais, deberá comunicalo previamente por escrito ao responsable do tratamento, indicando os tratamentos que están implicados e pretende subcontratar, identificando de forma clara e inequívoca a empresa subcontratista e os seus datos de contacto. A subcontratación poderá realizarse unha vez autorizada polo responsable do tratamento.

Neste último caso, o subencargado do tratamento, que tamén terá a condición de encargado do tratamento, estará tamén obrigado ao cumprimento das obrigas establecidas neste concerto para o encargado do tratamento inicial e das instrucións ditadas polo responsable. Correspóndelle ao encargado do tratamento inicial, polo tanto, regular a nova relación para que o novo encargado estea sometido ás mesmas condicións (instrucións, obrigas, medidas de seguridade...), co mesmo réxime de responsabilidade e cos mesmos requisitos formais que o encargado inicial no que se refire ao bo tratamento dos datos persoais e á garantía dos dereitos das persoas afectadas. No caso de incumprimento por parte do subencargado, o encargado inicial seguirá sendo plenamente responsable ante o responsable do cumprimento das obrigas.

V.5.2.h) O encargado do tratamento tamén estará obrigado a comunicarlle calquera modificación ao responsable do tratamento na incorporación ou substitución doutros subencargados, dándolle así á persoa responsable a posibilidade de opoñerse aos ditos cambios.

V.5.2.i) Manter o deber de segredo sobre os datos persoais a que teña acceso en virtude deste concerto social, aínda que finalice o seu obxecto.

V.5.2.j) Garantir que as persoas autorizadas para o tratamento dos datos persoais se comprometen, expresa e por escrito, a respectar a confidencialidade e a cumprir as medidas de seguridade correspondentes, das cales lles informará oportunamente. O encargado manterá á disposición do responsable a documentación acreditativa do cumprimento desta obriga.

V.5.2.k) Garantir a formación necesaria en materia de protección de datos persoais das persoas autorizadas para tratar este tipo de información.

V.5.2.l) Asistir ao responsable do tratamento na resposta ao exercicio dos dereitos recoñecidos pola lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, mediante as medidas técnicas e organizativas oportunas, para que poida cumprir coa súa obriga de atender as citadas solicitudes das persoas interesadas no prazo previsto pola normativa vixente. Para iso, o encargado facilitaralle ao responsable, por petición deste, e coa maior brevidade posible, canta información sexa necesaria ou relevante para estes efectos. No caso de que as persoas afectadas soliciten o exercicio dos seus dereitos ante o encargado do tratamento, esta informaralles, por calquera medio fidedigno, de que poderán acceder ao procedemento previsto para iso en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

V.5.2.m) Comunicarlle ao responsable do tratamento, de forma inmediata e aplicando as medidas de seguridade necesarias, as violacións da seguridade dos datos persoais ao seu cargo das que teña coñecemento, xunto con toda a información pertinente para a documentación e comunicación da incidencia, se é o caso, á Axencia Española de Protección de Datos (en diante, AEPD), de conformidade co disposto no artigo 33 do RXPD.

V.5.2.n) Apoiar o responsable do tratamento na realización de avaliacións de impacto relacionadas coa protección de datos e na realización de consultas previas á autoridade de control, cando proceda.

V.5.2.o) Aplicar, se é o caso, as disposicións contidas no Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS). En todo caso, implantará as medidas de seguridade necesarias para:

– Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanente dos sistemas e servizos de tratamento.

– Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais rapidamente, en caso de incidencia física ou técnica.

– Verificar, avaliar e valorar, de forma periódica, a eficacia das medidas técnicas e organizativas postas en marcha para garantir a seguridade do tratamento.

– Pseudonimizar e cifrar os datos persoais, se é necesario.

V.5.2.p) Poñer á disposición do responsable toda a información necesaria para acreditar o cumprimento das súas obrigas, en particular, certificados de cumprimento da normativa expedidos polas entidades acreditadas ou, de non existir, facilitando a realización das auditorías ou inspeccións que faga o responsable ou outro auditor autorizado.

V.5.2.q) Designar un delegado de protección de datos, se é o caso, segundo o previsto no artigo 37 do RXPD e no artigo 34 da LOPDGDD, e comunicarlle a súa identidade e datos de contacto ao responsable, sen prexuízo da preceptiva inscrición na AEPD.

V.5.2.r) Devolverlle ao responsable, unha vez cumpridos os servizos obxecto do presente concerto, os datos persoais e, se é o caso, os soportes onde figuren. A devolución suporá a total supresión dos datos existentes, se é o caso, nos equipamentos informáticos utilizados polo encargado. Non obstante, este poderá conservar unha copia dos datos estritamente necesarios, debidamente bloqueados, mentres se poidan derivar responsabilidades da execución do servizo.

W) Fraude, corrupción e conflito de intereses.

Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puidesen ser constitutivos de fraude ou irregularidade poderá poñer os ditos feitos en coñecemento a través da web de Transparencia e Goberno Aberto da Xunta de Galicia, así como do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da Intervención Xeral do Estado, por medios electrónicos a través das canles habilitadas para o efecto:

– https://transparencia.xunta.gal/canle-de-denuncias

– https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx, nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, do citado servizo.

Así mesmo, serán de aplicación ás actuacións deste concerto as medidas recollidas no Plan específico de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, que foi asinado o 12 de xaneiro de 2022.

X) Incompatibilidade coa percepción doutros ingresos.

Segundo o artigo 38 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, este concerto será incompatible coas subvencións para o financiamento do servizo ou prestacións obxecto deste.

Y) Resolución de conflitos.

As cuestións litixiosas xurdidas acerca da interpretación, modificación e resolución serán resoltas pola Consellería de Política Social e Xuventude poñendo os seus acordos fin á vía administrativa. Contra elas cabe recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución, segundo o previsto no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo dun mes, se a resolución for expresa. Se o acto non for expreso, poderá interpor recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ou poderá interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á notificación do acto que poña fin á vía administrativa, se este for expreso. Se non o for, o prazo será de seis meses e contarase, para o concertante e outros posibles interesados, a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se produza o acto presunto, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Para tales efectos, o tribunal competente será o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO VII

Datos sobre o persoal que se vai subrogar

(anexo informativo)

Concerto social con código de procedemento BS213N, que consiste na execución de programas de acollemento residencial en centros de protección á infancia
e á adolescencia, dirixidos a nenos, nenas e adolescentes con medida de protección (475 prazas)

Lote 1 Ribeira.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto.

anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

8.2.2010

32.711,19 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %

11.10.2019

31.811,53 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

8.2.2010

28.827,05 €

4

Educadora social

Indefinido

100 %

1.10.2016

28.227,28 €

5

Educadora social

Indefinido

100 %

8.10.2018

27.927,39 €

6

Educadora social

Indefinido

100 %

26.4.2023

27.878,85 €

Lote 2 Lugo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

48

36.778,08 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %

19

26.344,32 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

25

26.344,32 €

4

Educadora social

Indefinido

100 %

132

27.243,84 €

5

Educador social

Indefinido

50 %

13

12.908.52 €

6

Auxiliar control educativo

Indefinido

100 %

42

20.199,96 €

7

Auxiliar control educativo

Indefinido

100 %

142

20.714,28 €

Lote 3 Ourense.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

27.9.2010

38.066,64 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %

11.10.2011

28.728,31 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

9.8.2022

28.026,60 €

4

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

27.9.2010

24.300,80 €

5

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

13.6.2013

23.897,88 €

6

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

33 %

25.4.2019

7.727,40 €

7

Cociñeira

Indefinido

71,4 %

15.12.2010

15.199,44 €

8

Coordinación

Indefinido

20 %

9.10.2006

7.673,40 €

9

Coordinación

Indefinido

20 %

18.9.2002

7.733,44 €

Lote 4 A Coruña.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Psicóloga-directora

Indefinido

38,96 %

1.11.2017

20.501,06 €

2

Educador social

Temporal

75,00 %

9.12.2022

20.881,31 €

3

Integrador social

Temporal

75,00 %

9.12.2022

18.454,37 €

4

Auxiliar servizos xerais

Indefinido

100,00 %

1.3.2012

26.184,74 €

5

Integradora social

Indefinido

100,00 %

2.1.2020

23.314,49 €

6

Pedagoga

Indefinido

100,00 %

15.2.2018

30.161,68 €

7

Enfermeira

Indefinido

77,92 %

1.5.2021

21.498,83 €

8

Educadora social

Indefinido

100,00 %

1.9.2022

27.744,90 €

Lote 5 Cospeito.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educador social

100 (indefinido)

100 %

1.9.1989

39.200,52 €

2

Educador social

100 (indefinido)

100 %

1.9.1989

39.200,52 €

3

Educadora social

189 (indefinido)

100 %

4.12.2018

31.164,00 €

4

Educador social

100 (indefinido)

100 %

5.4.2023

28.970,64 €

5

Educadora social

189 (indefinido)

100 %

1.1.2010

34.388,88 €

Lote 6 Monforte de Lemos.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educadora (con funcións de dirección)

Indefinido a xornada completa

100 %

20.8.2011

31.556,28 €

2

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

6.1.2016

27.563,35 €

3

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

12.10.2018

27.263,26 €

4

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

1.2.2012

27.863,14 €

5

Educadora social

Indefinido. Xornada parcial-84 %

100 %

1.1.2019

22.658,57 €

6

TAI-Aux. control educativo

Indefinido a xornada completa

100 %

23.4.2020

21.591,29 €

7

TAI-Aux. control educativo

Indefinido a xornada completa

100 %

10.1.2016

21.591,29 €

8

Empregada servizos domésticos

Indefinido. Xornada parcial-65 %

100 %

3.11.2012

13.009,67 €

Lote 7 Allariz.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educadora (con funcións de dirección)

Indefinido. Xornada completa

100 %

10.7.2001

32.755,73 €

2

Educadora social

Indefinido. Xornada completa

100 %

1.9.2007

28.463,02 €

3

Educadora social

Indefinido. Xornada completa

100 %

4.10.1999

29.362,68 €

4

Educadora social

Indefinido. Xornada completa

100 %

28.8.2015

27.563,35 €

5

Educadora social

Indefinido. Xornada parcial-84 %

100 %

23.10.2020

22.411,97 €

6

TAI-Aux. control educativo

Indefinido a xornada completa

100 %

27.4.2023

21.591,29 €

7

TAI-Aux. control educativo

Indefinido a xornada completa

100 %

19.4.2017

21.591,29 €

8

Empregada servizos domésticos

Indefinido. Xornada parcial-65 %

100 %

1.10.2007

13.399,19 €

Lote 8 Barbadás.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educadora social

189 (indefinido)

100 %

2.11.2010

32.151,24 €

2

Educadora social

189 (indefinido)

100 %

1.3.2018

31.164,00 €

3

Educadora social

189 (indefinido)

100 %

17.6.2009

32.171,76 €

4

Educadora social

109 (indefinido)

100 %

4.12.2018

30.464,04 €

5

Educador social

109 (indefinido)

100 %

28.12.2015

31.499,76 €

Lote 9 O Barco de Valdeorras.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educadora social (con funcións de dirección)

Indefinido a xornada completa

100 %

29.3.2011

31.856,07 €

2

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

17.4.2017

27.563,35 €

3

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

9.10.2017

28.311,96 €

4

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

1.7.2020

25.551,30 €

5

Educadora social

Indefinido. Xornada parcial-84 %

100 %

28.1.2022

22.411,97 €

* 6

TAI-Aux. control educativo

Indefinido a xornada completa

100 %

1.9.2023

21.582,11 €

* 7

TAI-Aux. control educativo

Indefinido a xornada completa

100 %

30.12.2023

21.591,29 €

8

Empregada servizos domésticos

Indefinido. Xornada completa

65 %

12.7.2017

20.119,57 €

Lote 10 Caldas de Reis.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Dirección-educadora

Indefinido a tempo completo

100 %

22.9.2004

42.592,15 €

2

Educadora social

Indefinido a tempo completo

100 %

15.6.2022

27.606,80 €

3

Educadora social

Indefinido a tempo completo

100 %

3.1.2022

27.606,72 €

4

Educadora social

Indefinido a tempo completo

100 %

13.6.2022

27.606,80 €

5

Integrador social-educador

Indefinido a tempo completo

100 %

6.10.2005

32.772,30 €

6

Educadora social

Indefinido a tempo completo

100 %

1.2.2017

28.206,58 €

7

Educadora social

Indefinido a tempo parcial 20h/semana

100 %

3.8.2015

14.660,36 €

8

Auxiliar control educativo

Indefinido a tempo completo

100 %

31.8.2015

22.305,81 €

9

Cociñeira

Indefinido a tempo parcial 30h/semana

100 %

16.7.2018

16.138,26 €

Lote 11 O Grove.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Director/educador

Indefinido

Completa 100 %

1.6.2004

33.498,60 €

2

Coordinadora/educadora

Indefinido

Completa 100 %

1.6.2004

32.707,20 €

3

Educadora

Indefinido

Completa 100 %

13.10.2010

27.059,40 €

4

Educadora

Indefinido

Completa 100 %

21.9.2016

26.459,16 €

5

Educadora

Indefinido

Completa 100 %

9.2.2022

26.160,84 €

6

Educador

Indefinido

Completa 100 %

1.7.2023

26.160,84 €

7

Auxiliar educativa

Indefinido

Completa 100 %

11.3.2017

19.887,96 €

8

Servicios auxiliares

Indefinido

Completa 100 %

1.2.2007

20.047,44 €

Lote 12 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

22.11.2017

37.166,16 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %

22.11.2022

27.911,16 €

3

Educador social

Indefinido

100 %

29.6.2019

28.211,16 €

4

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

28.9.2011

23.897,88 €

5

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

27.5.2018

23.502,72 €

6

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

22,5 %

2.11.2023

4.850,90 €

7

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

33 %

20.11.2023

6.474,34 €

8

Cociñeira

Indefinido

71,4 %

4.5.2021

14.374,56 €

9

Coordinación

Indefinido

20 %

9.10.2006

7.673,40 €

10

Coordinación

Indefinido

20 %

18.9.2002

7.733,44 €

Lote 13 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

1.9.2022

31.511,64 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %

5.9.2018

27.927,39 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

8.7.2019

27.927,39 €

4

Educadora social

Indefinido

100 %

20.1.2020

27.927,39 €

5

Educadora social

Indefinido

100 %

21.12.2020

27.627,50 €

6

Educadora social

Indefinido

100 %

1.12.2022

27.627,50 €

7

Auxiliar

Indefinido

100 %

8.3.2016

20.870,12 €

Lote 14 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

27.1.2009

43.930,59

2

Educadora social

Indefinido

100 %

27.1.2009

43.930,59

3

Educadora social

Indefinido

100 %

21.12.2017

27.927,39

4

Educadora social

Indefinido

100 %

22.11.2021

27.627,50

5

Educadora social

Indefinido

100 %

13.6.2022

27.627,50

* 6

Educadora social

Indefinido

100 %

17.10.2023

27.627,50

7

Auxiliar

Indefinido

100 %

26.10.2015

21.094,64

Lote 15 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

8.2.2011

38.066,64 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %

16.10.2007

29.238,84 €

3

Educador social

Indefinido

100 %

13.3.2023

27.622,44 €

4

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

20.12.2017

23.400,00 €

5

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

21.10.2017

23.695,56 €

6

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

22,5 %

2.11.2023

4.850,90 €

7

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

33 %

20.11.2023

6.474,34 €

8

Cociñeira

Indefinido

71,4 %

25.12.2020

14.531,76 €

9

Coordinación

Indefinido

20 %

9.10.2006

7.673,40 €

10

Coordinación

Indefinido

20 %

18.9.2002

7.733,44 €

Lote 16 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

13.11.2021

36.894,80 €

2

Educadora social

Indefinido

70 %

8.8.2006

19.535,40 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

18.10.2021

28.026,60 €

4

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

26.6.2020

23.400,00 €

5

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

29.5.2018

23.400,00 €

6

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

22,5 %

2.11.2023

4.850,90 €

7

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

33 %

20.11.2023

6.474,34 €

8

Cociñeira

Indefinido

71,4 %

7.5.2021

14.374,56 €

9

Coordinación

Indefinido

20 %

9.10.2006

7.673,40 €

10

Coordinación

Indefinido

20 %

18.9.2002

7.733,44 €

Lote 17 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educadora social (con funcións de dirección)

Indefinido a xornada completa

100 %

13.10.2005

32.455,95 €

2

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

1.2.2002

29.284,81 €

3

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

5.4.2021

27.185,70 €

4

Educadora social

Temporal a xornada completa

100 %

13.2.2023

26.963,47 €

5

Educadora social

Indefinido. Xornada parcial-84 %

100 %

24.5.2022

22.411,97 €

6

TAI-Aux. control educativo

Indefinido a xornada completa

100 %

31.8.2003

22.673,45 €

7

Auxiliar técnico educativo

Indefinido a xornada completa

100 %

1.6.2002

28.100,40 €

8

Empregada servizos domésticos

Indefinido. Xornada parcial-81 %

81 %

16.11.2018

16.218,16 €

Lote 18 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educadora social (con funcións de dirección)

Indefinido a xornada completa

100 %

6.11.2007

32.156,16 €

2

Educadora social

Indefinida a xornada completa

100 %

8.3.2021

26.963,47 €

3

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

22.8.2022

26.963,47 €

4

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

18.3.2020

27.263,26 €

* 5

Educadora social

Indefinido. Xornada parcial-84 %

100 %

4.12.2023

22.411,97 €

6

TAI-Aux. control educativo

Indefinido a xornada completa

100 %

24.3.2023

21.591,29 €

7

TAI-Aux. control educativo

Temporal a xornada completa

100 %

18.7.2023

21.591,29 €

8

Empregada servizos domésticos

Indefinido. Xornada parcial-65 %

100 %

23.12.2013

13.094,66 €

Lote 19 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Coordinadora

Indefinido

100 %/completa

38.5 hs. semana

7.5.2013

Baixa laboral/ sen cálculo real

27.943.44 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %/completa

38.5 hs. semana

7.4.1995

44.706.06 €

3

Educador social

Indefinido

100 %/completa

38.5 hs. semana

3.1.2021

31.293.08 €

4

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

38.5 hs. semana

21.10.2018

26.175.58 €

5

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

Indefinido

38.5 hs. semana

10.4.2017

26.155.78 €

Lote 20 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Coordinadora

Indefinido

100 %/completa

38.5 hs. semana

16.8.2018

34.758.36 €

2

Educadora social

Indefinido

87 %/reducción

33.5 hs semana

1.8.2016

Baja laboral/sen cálculo real 27.289,08 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %/completa

38.5 hs. semana

25.11.2004

33.730.34 €

4

Educadora social

Indefinido

100 %/completa

38.5 hs. semana

16.1.2023

31.293.08 €

5

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

38.5 hs. semana

21.4.2017

26.155.78 €

6

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

Indefinido.

38.5 hs. semana

10.4.2017

26.155.78 €

7

Educadora social

Indefinido

50 %

19.15 hs a la semana

5.8.2023

16.586.50 €

Lote 21 Vilagarcía de Arousa.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual

2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educador/a/ social/dirección

Indefinido-189

100 %

13.5.2019

35.738,91 €

2

Educador/a social

Indefinido-100

100 %

1.3.2022

27.590,97 €

3

Educador/a social

Indefinido-189

100 %

19.7.2021

27.590,97 €

4

Auxiliar técnico educativo

Indefinido-189

100 %

12.6.2020

21.834,94 €

5

Auxiliar técnico educativo

Indefinido-189

100 %

6.6.2020

21.834,94 €

6

Educador/a social

Indefinido-189

100 %

1.3.2021

27.890,86 €

7

Auxiliar servizos xerais

Dur. det.-505

75 %

9.12.2022

14.957,46 €

Lote 22 Ferrol.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual

2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Psicóloga-directora

Indefinido

38,96 %

1.11.2017

20.501,06 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %

1.5.2022

27.590,89 €

3

Educadora social

Temporal

100 %

17.10.2023

27.997,32 €

4

Educadora social

Temporal

77,92 %

20.6.2023

21.960,24 €

5

Educadora social

Indefinido

100 %

15.6.2020

28.044,68 €

6

Traballadora social

Indefinido

100 %

28.12.2020

27.744,90 €

7

Educador social

Indefinido

100 %

16.11.2020

28.044.68 €

8

Auxiliar servizos xerais

Indefinido

100,00 %

20.12.2021

23. 778,56 €

9

Enfermeira

Indefinido

22,08 %

1.5.2021

6.091,50 €

10

Auxiliar servizos xerais

Indefinido

51,95 %

13.10.2020

11.922,28 €

11

Integradora social

Temporal

100 %

18.9.2023

24.940,02 €

Lote 23 Santiago.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educadora social (con funcións de dirección)

Indefinido a xornada completa

100 %

21.2.2022

30.656,62 €

2

Educadora social

Indefinida a xornada completa

100 %

11.12.2020

26.963,47 €

3

Educadora social

Indefinido a xornada completa

100 %

10.12.2021

26.963,47 €

4

Educadora social

Temporal a xornada completa

100 %

14.3.2023

26.963,47 €

* 5

Educadora social

Indefinido. Xornada parcial-84 %

100 %

1.9.2023

22.409,44 €

6

TAI-Aux. control educativo

Temporal a xornada completa

100 %

20.9.2022

21.591,29 €

7

TAI-Aux. control educativo

Temporal a xornada completa

100 %

5.3.2022

21.591,29 €

8

Empregada servizos domésticos

Indefinido. Xornada parcial-65 %

100 %

11.12.2018

13.094,66 €

Lote 24 Santiago.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Director

Indefinido

100 %

166

37.677,36 €

2

Educador social

Indefinido

100 %

126

28.035,24 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

60

26.644,20 €

4

Educador social

Indefinido

100 %

60

26.644,20 €

5

Educador social

Indefinido

77,9 %

4

20.528,05 €

6

Auxiliar control educativo

Indefinido

100 %

34

20,418.12 €

7

Auxiliar control educativo

Indefinido

100 %

128

20.118,96 €

8

Coordinador xeral

Indefinido

33,3 %

127

17.262,99 €

Lote 25 Burela.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido 100

Media xornada

24.8.2007

19.052,95 €

2

Equipo dirección-educador

Indefinido 189

Xornada completa

29.6.2012

54.234,09 €

3

E. dirección-educadora-E. calidade

Indefinido 189

Xornada completa

18.9.2006

38.297.67 €

4

Educador social

Indefinido 189

Xornada completa

15.9.2021

27.991,84 €

5

Educadora social

Indefinido 100

Xornada completa

2.10.2023

27.991,84 €

6

Educadora social

Temporal 410

Xornada completa

9.10.2023

27.991,84 €

7

Educador social

Indefinido 100

Xornada completa

9.10.2023

27.991,84 €

8

Educadora social

Temporal 405

Xornada completa

10.12.2023

27.991,84 €

9

Auxiliar C. Euc-coidadora

Indefinido 189

Xornada completa

4.1.2016

22.011,99 €

10

Auxiliar C. Euc-coidadora

Indefinido 189

Xornada completa

1.11.2016

22.348,47 €

11

Auxiliar C. Euc-coidadora

Indefinido 100

Xornada completa

20.9.2023

20.415,69 €

Lote 26 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora/ educadora social

Indefinido

Completa

1.10.2003

35.896,35 €

2

Educadora social

Indefinido

Completa

1.10.2008

28.656,96 €

3

Educadora social

Indefinido

Completa

19.10.2018

29.742,68 €

4

Educadora social

Indefinido

31 horas semanais

1.1.2006

23.767,41 €

5

Educadora social

Indefinido

Completa

1.10.2004

31.549,84 €

6

Auxiliar educativo

Indefinido

35 horas semanais

22.3.2021

18.180,48 €

7

Auxiliar de servizos xerais

Indefinido

Completa

1.10.2020

19.968,26 €

Lote 30 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Auxiliar servizos xerais

Indefinido-189

100 %

10.6.2019

20.423,17 €

2

Educador/a social-director/a

Indefinido-189

100 %

13.5.2019

38.508,81 €

3

Educador/a social

Indefinido-189

100 %

28.12.2020

27.590,97 €

4

Auxiliar técnico educativo

Indefinido-189

100 %

22.5.2019

21.834,94 €

5

Cociñeira

Indefinido-100

100 %

29.8.2022

20.021,21 €

6

Educador/a social

Dur. determinada-505

75 %

9.12.2022

20.693,18 €

7

Educador/a social

Indefinido-189

100 %

28.11.2018

27.590,97 €

8

Auxiliar servizos xerais

Indefinido-200

86 %

12.3.2015

17.334,40 €

9

Educador/a social

Indefinido-189

100 %

24.7.2017

28.190,75 €

10

Educador/a social

Indefinido-189

100 %

13.5.2019

27.590,97 €

11

Educador/a social

Indefinido-189

100 %

9.12.2022

27.590,97 €

12

Educador/a social

Fixo descontinuo-300

100 %

1.3.2022

27.590,97 €

13

Educador/a social

Indefinido-200

65 %

26.12.2015

18.304,24 €

14

Auxiliar servizos xerais

Indefinido-100

100 %

13.2.2017

20.543,06 €

Lote 31 Fisterra.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Aux. técnico educativa (baixa médica desde 31.10.2022)

100-Indefinido tempo completo-ordinario

100 %

1.9.2009

21.845,76 €

2

Educadora social

189-Indefinido tempo completo-transformación

contrato temporal

100 %

1.7.2016

24.909,84 €

3

Cociñeira

289-Indefinido tempo parcial-transformación

contrato temporal

89,74 %

15.9.2017

16.095,74 €

4

Educadora social (baixa médica desde 1.6.2022)

189-Indefinido tempo completo-transformación

contrato temporal

100 %

15.10.2019

24.312,84 €

5

Educadora social (baixa médica desde 14.2.2023)

289-Indefinido tempo parcial-transformación

contrato temporal

89,74 %

1.6.2020

21.818,52 €

6

Educadora social

289-Indefinido tempo parcial-transformación

contrato temporal

89,74 %

3.12.2020

21.865,33 €

7

Educadora social

401-Duración determinada tempo completo

100 %

21.1.2021

25.117,08 €

8

Educadora social

401-Duración determinada tempo completo

100 %

16.10.2021

22.377,11 €

9

Limpadora

289-Indefinido tempo parcial-transformación

contrato temporal

89,74 %

20.5.2023

15.906,36 €

Lote 32 Mañón.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educador social-director

Indefinido

Completa

1.9.2009

30.850,92 €

2

Educadora social

Indefinido

Completa

1.2.2014

30.503,93 €

3

Educadora social

Indefinido

Completa

29.4.2019

29.874,83 €

4

Educadora social

Indefinido

Completa

2.9.2019

29.875,37 €

5

Educadora social

Indefinido

Completa

2.11.2020

29.874,83 €

6

Auxiliar de servizos

Indefinido

Completa

14.1.2020

21.398,84 €

7

Cociñeira

Indefinido

20 horas

2.5.2012

11.443,79 €

8

Auxiliar de servizos

Indefinido

20 horas

7.3.2022

10.459,26 €

Lote 33 Mondoñedo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

42

36.778,08 €

2

Educador social

Indefinido

100 %

42

26.644,20 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

42

26.644,20 €

4

Educadora social

Indefinido

100 %

42

26.644,20 €

5

Educadora social

Indefinido

100 %

32

26.344,32 €

6

Educador

Indefinido

100 %

35

26.344,32 €

7

Educadora social

Temporal

100 %

1

26.343,60 €

8

Gobernanta

Indefinido

100 %

42

19.032,48 €

9

Auxiliar servizos

Indefinido

100 %

42

20.200,20 €

10

Auxiliar control educativo

Indefinido

100 %

42

20.199,96 €

11

Auxiliar control educativo

Indefinido

100 %

9

19.943,28 €

12

Coordinador xeral

Indefinido

33,3 %

127

17.262,99 €

13

Xefa administración

Indefinido

100 %

42

34.546,68 €

Lote 34 Chantada.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Dirección

Indefinido

Completa

8.8.2011

54.707,87 €

2

Educadora

Indefinido

Completa

2.10.1991

40.445,66 €

3

Educador

Indefinido

Completa

1.9.2010

35.777,12 €

4

Educadora

Indefinido

Parcial (80,51 %)

1.8.2016

32.007,99 €

5

Educadora

Indefinido

Completa

22.2.2022

25.686,69 €

6

Educadora (1.)

Indefinido

Completa

16.11.2019

33.466,16 €

7

Educadora

Indefinido

Completa

1.7.2021

32.526,99 €

8

Auxiliar educativo

Indefinido

Completa

4.11.2020

30.225,78 €

9

Auxiliar educativo

Indefinido

Completa

18.11.1996

27.239,42 €

10

Persoal de cociña

Indefinido

Completa

13.6.2001

20.976,91 €

Lote 35 Lugo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Dirección pedagóxica

Indefinido

100 %

17.2.2018

42.815,60 €

2

Persoal educador

Indefinido

100 %

1.11.1997

34.175,37 €

3

Persoal educador

Indefinido

100 %

1.10.2012

32.528,94 €

4

Persoal educador * Actualmente está con redución de xornada por fillo a cargo

Indefinido

100 %

1.7.2011

28.790,42 €

5

Persoal educador

Indefinido

76,63 %

24.6.2021

15.452,07 €

6

Persoal educador

Indefinido

100 %

20.10.2021

27.613,00 €

7

Persoal educador

Indefinido

100 %

20.1.2022

27.443,56 €

8

Auxiliar técnico educativo noite

Indefinido

74,29 %

23.7.2009

20.248,39 €

9

Auxiliar técnico educativo noite

Indefinido

49,35 %

1.1.2018

13.008,36 €

10

Auxiliar técnico educativo noite/día

Indefinido

100 %

8.11.2021

23.717,13 €

11

Persoal de limpeza

Indefinido

46,76 %

1.6.2016

9.606,14 €

Lote 36 Lugo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora-educadora social

Indefinido

100 %

30 anos

44.115,00 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %

27 anos

30.005,00 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

18 anos

29.126,00 €

4

Educador social

Indefinido

100 %

2 anos e 9 meses

27.625,00 €

5

Educadora social-baixa médica

Indefinido

100 %

26 anos

30.027,00 €

6

Educadora social-baixa médica

Indefinido

100 %

5 anos e 7 meses

27.625,00 €

7

Educador/a social

Pendente de contrato

27.625,00 €

8

Veladora

Indefinido

100 %

3 anos e 4 meses

19.968,00 €

9

Veladora-baixa médica

Indefinido

100 %

5 anos

19.968,00 €

10

Servizos

Indefinido

70 %

11 anos e 4 meses

13.563,00 €

10-2

Limpeza

Empresa

30 %

13.561,00 €

11-1

Cociña

Empresa

50 %

20.000,00 €

11-2

Cociña

Empresa

50 %

20.000,00 €

Lote 37 Monterroso.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora

Indefinido

100 %

1.4.2011

38.046,11 €

2

Educadora social

Indefinido

100 %

15.11.2008

31.494,48 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

8.3.2023

26.930,08 €

4

Educadora social

Indefinido

100 %

18.4.2023

26.709,50€

5

Educadora social

Indefinido

78 % (contrato 30 horas/semana)

15.10.2014

21.230,93 €

6

Educadora social

Indefinido

62 % (contrato 24 horas/semana)

26.8.2023

18.575,35 €

7

Auxiliar de servizos xerais

Indefinido

100 %

1.3.2015

20.624,15 €

8

Cociñeira

Indefinido

100 %

4.5.2022

20.339,92 €

Lote 38 Viveiro.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Directora/educadora

Indefinido

100 %

7.8.2016

28.606,32 €

2

Psicóloga/educadora

Indefinido

100 %

1.4.2006

31.396,98 €

3

Educadora social

Temporal

27,2 %

16.9.2023

6.521,16 €

4

Educadora social

Indefinida

100 %

15.5.2019

25.794,32 €

5

Educadora social

Indefinida

100 %

7.9.2020

27.106,20 €

6

Educadora social

Indefinida

100 %

2.8.2021

20.454,53 €

7

Educador social

Indefinido

72,8 %

4.11.2019

27.922,46 €

8

Auxiliar educativo

Indefinida

100 %

1.9.2020

17.279,00 €

9

Integrador social

Temporal

100 %

6.11.2023

21.697,14 €

10

Integradora social

Temporal

100 %

6.11.2023

21.697,14 €

11

Cociñeira

Indefinida

100 %

1.3.1999

24.239,02 €

12

Limpadora

Indefinida

100 %

11.5.2010

20.498,98 €

Lote 39 Ourense.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educador/a social

Indefinido

100 %

1.7.2018

27.890,76 €

2

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

8.10.2018

23.680,80 €

3

Educador/a social
(persoal Ed. titor)

Indefinido

100 %

22.10.2018

29.473,56 €

4

Educador/a social
(dirección)

Indefinido

100 %

12.2.2019

42.815,88 €

5

Educador/a social

Indefinido

100 %

14.3.2019

28.804,07 €

6

Educador/a social
(persoal Ed. titor)

Indefinido

100 %

15.4.2019

29.473,56 €

7

Auxiliar técnico educativo

Indefinido

100 %

8.4.2019

23.451,41 €

8

Educador/a social

Indefinido

100 %

22.3.2021

27.449,85 €

9

Cociñeiro/a

Indefinido

100 %

26.7.2021

20.021,14 €

10

Educador/a social

Indefinido

100 %

26.2.2022

28.553,73 €

11

Outro persoal de limpeza

Aux. servizos xerais

Indefinido

100 %

15.2.2022

17.643,99 €

12

Educador/a social

Indefinido

100 %

4.4.2022

27.656,80 €

Lote 40 Carballo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educador social-director técnico

Indefinido-parcial

100 %

15.11.2023

34.128,48 €

2

Educadora social-subdirectora

Indefinido

100 %

13.11.2023

37.613,88 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

20.7.2022

27.591,12 €

4

Educadora social

Indefinido

100 %

8.7.2018

27.890,88 €

5

Educador social

Indefinido

100 %

26.10.2018

27.890,88 €

6

Educadora social

Indefinido

100 %

17.5.2018

27.890,88 €

7

Educadora social

Indefinido

100 %

17.7.2023

27.591,12 €

8

Educadora social

Obra ou servicio

100 %

26.1.2021

27.591,12 €

9

Educadora social

Indefinido

100 %

16.7.2022

27.591,12 €

10

Integrador social

Indefinido

100 %

25.4.2022

23.381,04 €

11

Integrador social

Indefinido

100 %

10.11.2023

21.534,96 €

12

Psicóloga

Indefinido

100 %

25.10.2010

31.061,64 €

13

Persoal servizos-cociña

Indefinido

100 %

3.1.2011

21.459,96 €

14

Persoal servizos-cociña

Indefinido

100 %

15.11.2021

20.021,16 €

15

Persoal servizos-cociña

Indefinido

100 %

1.8.2022

20.021,16 €

16

Persoal servizos-limpeza e lavandaría

Indefinido-parcial

100 %

3.1.2020

15.535,80 €

17

Persoal servizos-limpeza e lavandaría

Indefinido-parcial

100 %

15.11.2021

15.535,80 €

Lote 41 Vigo.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educador social

Duración determinada

100 %

8.10.2023

26.344,44 €

2

Auxiliar técnico educativo

Duración determinada

100 %

25.6.2023

20.494,92 €

3

Educador social

Indefinido transformación contrato temporal

100 %

6.4.2022

26.344,44 €

4

Porteiro/a

Indefinido

77,90 %

4.7.2002

16.575,48 €

5

Auxiliar técnico educativo

Indefinido transformación contrato temporal

100 %

5.7.2019

22.551,60 €

6

Educador social

Indefinido transformación contrato temporal

100 %

17.12.2018

26.644,20 €

7

Educador social

Indefinido ordinario

100 %

1.10.2007

27.843,24 €

8

Educador social

Indefinido ordinario

100 %

1.7.2012

30.013,80 €

9

Educador social

Indefinido

100 %

3.7.2017

24.900,72 €

Lote 42 Sada.

Nº orde

Categoría profesional

Contrato

% Xornada imputada

ao programa

Antigüidade

Custo bruto anual 2023 (salario + Seg. Social Empr.)

1

Educador social-director técnico

Indefinido-parcial

100 %

20.9.2004

34.308,00 €

2

Educadora social-subdirectora

Indefinido

100 %

11.9.2013

37.796,04 €

3

Educadora social

Indefinido

100 %

2.3.2022

28.222,92€

4

Educadora social

Indefinido

100 %

1.10.2018

28.068,60 €

5

Educadora social

Indefinido

100 %

15.10.2018

28.068,60 €

6

Educadora social

Indefinido

100 %

11.10.2018

29.387,64 €

7

Educadora social

Indefinido

100 %

4.9.2021

28.266,48 €

8

Educadora social

Indefinido-parcial

100 %

4.9.2023

17.639,52 €

9

Integradora social

Indefinido-parcial

100 %

1.10.2021

20.987,64 €

10

Integradora social

Indefinido-parcial

100 %

3.3.2023

21.793,56 €

11

Integrador social

Indefinido

100 %

4.9.2023

21.559,56 €

12

Psicóloga

Indefinido-parcial

100 %

14.11.2022

19.402,56 €

13

Persoal servizos

Indefinido

100 %

1.6.2013

20.853,48 €

14

Persoal servizos

Indefinido-parcial

100 %

20.1.2021

9.482,04 €

* De acordo co establecido no artigo 34 do IV Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores, será persoal susceptible de subrogación aquel cunha antigüidade mínima de catro meses na data da adxudicación do concerto. En consecuencia, esta relación é susceptible de sufrir modificacións, que se publicarán en canto se teña coñecemento.