DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11179

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

CÉDULA do 18 de xaneiro de 2024 pola que se notifica o acordo de inicio do procedemento administrativo sancionador do expediente 12-13-23-11 e dezaseis máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC), notifícaselles aos denunciados cuxos datos persoais se mencionan nos anexos, mediante a publicación no Boletín Oficial del Estado, os acordos de inicio dos procedementos administrativos sancionadores por presunta infracción da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, en relación co Regulamento de servizo e policía dos portos aprobado pola Orde ministerial do 12 de xuño de 1976, por non ser posible a notificación no domicilio.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

O órgano competente para a resolución do expediente é o director do ente público, de acordo coa tipificación e coa contía da sanción, e en virtude do disposto no artigo 144.1.a) da Lei 6/2017, de portos de Galicia.

De acordo co artigo 64.2.f) da LPAC, dispoñen dun prazo de quince (15) días contado desde o día seguinte ao da publicación do presente acordo, para formular alegacións e, de ser o caso, propoñer proba ante o instrutor, e concretarán os medios de que se pretendan valer e citarán o número de expediente.

Así mesmo, e con anterioridade ao trámite de audiencia, poderanse formular alegacións e achegar os documentos que se consideren convenientes.

De non efectuarse alegacións no prazo antes mencionado, estes acordos, por aplicación do establecido no artigo 62.2.f) da LPAC, serán considerados propostas de resolución.

Se recoñecen voluntariamente a súa responsabilidade, resolverase o procedemento coa imposición da sanción que proceda.

Poderase pagar voluntariamente a multa cunha redución do 30 por cento sobre o importe da sanción proposta, mediante o ingreso en calquera oficina das entidades de depósito colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA e Abanca), utilizando o modelo de impreso que se facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia e presentándoo en calquera entidade bancaria; o pagamento reducido comporta a renuncia a formular alegacións, a terminación do procedemento sen necesidade de ditar resolución e a imposibilidade de interposición de recurso en vía administrativa.

Por outra parte, dispoñen dun prazo máximo de dez (10) días, contado desde a publicación do presente acordo, para identificarse, no caso de que non fosen vostedes os/as condutores/as do vehículo na data e na hora da denuncia, e indicarán o seu nome, apelidos e documento nacional de identidade, así como o domicilio para os efectos de notificacións. Vostedes responderán persoalmente, cando non sexa posible a dita notificación por algunha causa que lles sexa imputable e, igualmente, cando se oculte información ou a facilitada sexa falsa ou deliberadamente incorrecta.

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2024

Roi Fernández Añón
Director xeral de Portos de Galicia

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

DNI denunciado

Feito denunciado

Data-hora-porto

Precepto
infrinxido

Precepto sancionador

Sanción proposta

Sanc. 12-13-23-11

7229-HDP

Gardapeiraos

B-87327599

Estacionamento prohibido.

9.8.2023; 17.05 horas;

Sada (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-13-23-13

C-6768-BK

Gardapeiraos

32441474C

Estacionamento prohibido.

4.9.2023; 9.13 horas;

Sada (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-19-23-56

3022-BGW

Policía Local

19488136Y

Estacionamento prohibido.

27.8.2023; 12.00 horas;

Malpica (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-21-23-20

0877-DJS

Gardapeiraos

71880786J

Estacionamento prohibido.

22.8.2023; 16.45 horas;

Laxe (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-38-23-129

7205-FYG

Guardia Civil

78798110H

Estacionamento prohibido.

6.9.2023; 12.58 horas;

Muros (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-239

7212-BKZ

Gardapeiraos

53796121H

Estacionamento prohibido.

19.9.2023; 13.37 horas;

Ribeira (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-242

6888-BZJ

Gardapeiraos

33259516K

Estacionamento prohibido.

25.9.2023; 16.48 horas;

Ribeira (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-247

C-2997-CG

Gardapeiraos

52455189D

Estacionamento prohibido.

19.9.2023; 13.33 horas;

Ribeira (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-251

0742-LCP

Gardapeiraos

54546630Z

Estacionamento prohibido.

8.9.2023; 14.17 horas;

Ribeira (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-269

5808-DXL

PAFIF

44817945F

Estacionamento prohibido.

30.9.2023; 12.33 horas;

Ribeira (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-273

3816-CLT

PAFIF

B-70302658

Estacionamento prohibido.

26.9.2023; 14.54 horas;

Ribeira (A Coruña)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-50-23-34

4ª-VILL-2-08-06

Gardapeiraos

32541749S

Insultos e incumprimento de ordes dos gardapeiraos.

17.11.2023; A Pobra (A Coruña)

Art. 131.a), d), e) e p) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

300 €

Sanc. 13-35-23-166

3544-BKG

Policía Autonómica

Y6304587W

Estacionamento prohibido.

18.8.2023; 19.28 horas;

As Corbaceiras (Pontevedra)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-35-23-182

0425-HGH

Policía Autonómica

Y5623150D

Estacionamento prohibido.

9.8.2023; 10.38 horas;

As Corbaceiras (Pontevedra)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-35-23-188

4512-BKG

Policía Autonómica

Y0808114T

Estacionamento prohibido.

26.9.2023; 8.31 horas;

As Corbaceiras (Pontevedra)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-35-23-190

3921-GXP

Policía Autonómica

52495993B

Estacionamento prohibido.

6.9.2023; 12.18 horas;

As Corbaceiras (Pontevedra)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-35-23-196

4512-BKG

Policía Autonómica

Y0808114T

Estacionamento prohibido.

6.10.2023; 16.11 horas;

As Corbaceiras (Pontevedra)

Art. 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Art. 137 da LPG

90 €