DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11182

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 18 de xaneiro de 2024, da Área Sanitaria de Ferrol, pola que se notifica ás persoas relacionadas a facturación ao seu nome de servizos sanitarios prestados neste centro no caso de non achegar os datos necesarios para facturar ao terceiro obrigado o pagamento.

Pola presente cédula, e debido a que os abaixo relacionados non se atoparon nos domicilios que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintas causas para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícaselles ás persoas incluídas na relación que se insire que:

Segundo o recollido no anexo IX do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos do Sistema nacional de saúde e o procedemento para a súa actualización, así como no artigo 83 da Lei xeral de sanidade, e na disposición adicional 22 do texto refundido da Lei xeral de Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, de non achegar no prazo de 10 días os datos e documentación necesaria para poder facturar ao terceiro obrigado ao pagamento a asistencia sanitaria que lle foi prestada neste centro sanitario, os gastos asistenciais serán pola súa conta, tal e como se recolle no artigo 1 do Decreto 56/2014, do 30 de abril, DOG núm. 96, do 21 de maio, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde, polo que se emitirá factura de gastos sanitarios ao seu nome.

Para todo tipo de consulta ou aclaración sobre a documentación que se vai achegar deberán poñerse en contacto co Servizo de Facturación deste centro sanitario no teléfono 981 33 45 06.

Para que conste, llessirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Ferrol, 18 de xaneiro de 2024

Ángel Facio Villanueva
Xerente da Área Sanitaria de Ferrol

ANEXO

Nome do doente

DNI/NIF

Y09293803T

Z00768425T

Ferrarias Pereira Susana Cristina

Kamsma --- Milly Gita

Ferreira Da Paixao Geovanna Kyara

Grosseau --- Emma Laurie

032698566H

032698566H

De Wijs --- Bart

Pierrot --- Lerebour

Plunkett --- Clodagh Marián

Chofflet --- Margot

Plunkett --- Clodagh Marián

Peniguel Raffray Marie Camille

Gravel --- Kasey Hudson

Svaldi --- Elio

Barros da Silva --- Gilvanete

Pedro Nogueira Marta

Z00047720T

Mamzer --- Nicolás Benjamín

Benedito da Silva Gabrielly

Z00362138P

Sabio Brandeiro Diego

Z00126410F

Z00126410F

Z00126410F

Zaffaroni --- Mery

Y03429828J

Sommaggio --- Philippe

Rodríguez Borga Roberto

Parkhill --- Karlise Catherine

Martínez de Oleo David

Castro --- Emilia Mathilde

080826000K

Andrade da Silva Adilson Neto

Bouza Lucius Andrea Stephania

Ferreira da Paixao Geovanna Kyara

Leppanen --- Jesse Juha