DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11185

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 19 de xaneiro de 2024, da Área Sanitaria de Ferrol, pola que se notifica ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES86 00815363200001082709 do Sabadell Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producira o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Ferrol, 19 de xaneiro de 2024

Ángel Facio Villanueva
Xerente da Área Sanitaria de Ferrol

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Y8372049V

Fra. 202300980

3.4.2023

268,34

05998720K

Fra. 202301367

11.5.2023

268,34

Y8820809R

Fra. 202301373

11.5.2023

69,24

Y03288421X

Fra. 202301375

11.5.2023

471,04

Mena Agudelo Jennifer

Fra. 202301673

9.6.2023

361,59

Mena Agudelo Jennifer

Fra. 202301674

9.6.2023

361,59

Liu --- Yue

Fra. 202301679

9.6.2023

582,94

Ferrari --- Patrick Micchel

Fra. 202301680

9.6.2023

1.629,81

Valencia Castro John Andrés

Fra. 202301687

13.6.2023

69,24

Assist Card Argentina, S.A.

Fra. 202301714

13.6.2023

449,34

Assist Card Argentina, S.A.

Fra. 202301715

13.6.2023

582,94

Kock Tamino Julián

Fra. 202301778

17.7.2023

361,59

Too Seguros, S.A.

Fra. 202301866

19.7.2023

256,87

Galeano Benavides José Stiven

Fra. 202301919

21.7.2023

256,87

Z0333386Y

Fra. 202301921

21.7.2023

97,18

Patiño Barraza Dina Luz

Fra. 202301924

21.7.2023

69,24

Y8085766S

Fra. 202301925

21.7.2023

103,86

Y8085766S

Fra. 202301926

21.7.2023

175,09

Traveler Assistance Services

Fra. 202302144

10.8.2023

582,94

Cornelisse Willemse Willy

Fra. 202302166

16.8.2023

401,94

32652751L

Fra. 202302285

30.8.2023

401,94

32671602X

Fra. 202302443

18.9.2023

1.000,65

21718881R

Fra. 202302447

18.9.2023

14,52

Ramírez Albornoz Soriany Nazareth

Fra. 202302451

18.9.2023

361,59

Ramírez Albornoz Soriany Nazareth

Fra. 202302452

18.9.2023

256,87

Presti --- Rachel Anna

Fra. 202302456

18.9.2023

82,66

Presti --- Rachel Anna

Fra. 202302457

18.9.2023

766,69