DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11187

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 22 de xaneiro de 2024, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso, en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser localizados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081 5363 21 0001082819 do Banco Sabadell, S.A., nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise cobramento, ini-ciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpor, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lles sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2024

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela
e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

032789225B

Fra. 202102548

30.4.2021

401,94

044845698E

Fra. 202201053

15.2.2022

689,68

X04160003Q

Fra. 202201210

21.2.2022

256,87

034993663Z

Fra. 202201430

3.3.2022

361,59

002410649L

Fra. 202202442

13.4.2022

361,59

044837874H

Fra. 202202729

28.4.2022

361,59

X05775314Z

Fra. 202203514

8.6.2022

361,59

B76659622

Fra. 202204069

6.7.2022

3.732,51

050421456M

Fra. 202204362

20.7.2022

401,94

045954464G

Fra. 202204378

20.7.2022

401,94

082070912N

Fra. 202204384

20.7.2022

401,94

044810216Y

Fra. 202205274

14.9.2022

401,94

Y03134787Q

Fra. 202205417

19.9.2022

256,87

049673511C

Fra. 202206527

24.10.2022

401,94

033293012Y

Fra. 202206573

24.10.2022

11.064,94

035450450K

Fra. 202207251

17.11.2022

401,94

034962490Y

Fra. 202300126

3.1.2023

3.702,66

034298116X

Fra. 202300475

13.1.2023

401,94

078808415L

Fra. 202300483

16.1.2023

401,94

045907006H

Fra. 202300489

16.1.2023

2.044,91

X06016759M

Fra. 202300490

16.1.2023

401,94

035448210N

Fra. 202300496

17.1.2023

401,94

078812761H

Fra. 202300618

18.1.2023

256,87

0Y8497430W

Fra. 202300628

18.1.2023

738,95

034306630Z

Fra. 202300631

18.1.2023

401,94

033300598W

Fra. 202301781

14.3.2023

361,59

033535378K

Fra. 202301785

14.3.2023

401,94

78807531D

Fra. 202302216

31.3.2023

256,87

20628522Y

Fra. 202302217

31.3.2023

256,87

77692656J

Fra. 202302224

31.3.2023

361,59

047380504K

Fra. 202302302

5.4.2023

256,87

77404698S

Fra. 202302660

26.4.2023

268,34

45870063J

Fra. 202302948

9.5.2023

256,87

046091730Y

Fra. 202303070

16.5.2023

401,94

Y4242798W

Fra. 202303234

23.5.2023

14,52

Y04646003V

Fra. 202303427

30.5.2023

1.769,69

046096470P

Fra. 202303499

1.6.2023

361,59

N0611147J

Fra. 202305928

27.9.2023

268,34