DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2024 Páx. 11449

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 30 de xaneiro de 2024, da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo, pola que se dá publicidade da Resolución AC 4/2024, da mesma data, de convocatoria pública para a provisión, polo sistema de avaliación colexiada, dun posto de xefe/a da Sección de Traumatoloxía de Atención Urxente.

De conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 24 de maio de 2006 pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, con base no Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, na Orde do 22 de abril de 2020 sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, e no Decreto 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, esta xerencia

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir polo sistema de avaliación colexiada, un posto de xefe/a da Sección de Traumatoloxía de Atención Urxente, segundo se especifica no anexo desta resolución.

Segundo. As bases da citada convocatoria estarán expostas nos taboleiros de anuncios das oficinas da Dirección de Recursos Humanos da Área Sanitaria de Vigo e na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Terceiro. As solicitudes e a documentación anexa que conteña a xustificación dos requisitos e méritos alegados deberán presentarse en calquera dos rexistros de entrada da Área Sanitaria de Vigo, dirixidas ao xerente, no prazo de vinte (20) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderán presentarse a través de calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 30 de xaneiro de2024

Francisco Javier Puente Prieto
Xerente da Área Sanitaria de Vigo

ANEXO

Denominación do posto: xefe/a da Sección de Traumatoloxía de Atención Urxente.

Procedemento de provisión: avaliación colexiada.

Nº de vacantes totais: 1.