DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2024 Páx. 11434

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 2024, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de técnicos facultativos, especialidade educador infantil, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022, pola que se dá publicidade de diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o 31 de xaneiro de 2024, o tribunal nomeado pola Resolución do 17 de xullo de 2022 (DOG núm. 140, do 24 de xullo) para cualificar o proceso selectivo, de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de técnicos facultativos, especialidade educador infantil, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022 (DOG núm. 245, do 27 de decembro) e modificado polas resolucións do 20 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 15, do 23 de xaneiro) e do 6 de febreiro de 2023 (DOG núm. 26, do 7 de febreiro) e con corrección de erros publicada o 31 de marzo de 2023 (DOG núm. 64, do 31 de marzo), ao abeiro do previsto na base III.1.2.8 da convocatoria,

ACORDOU:

Primeiro. De conformidade co disposto na base III.1.1.2 da convocatoria, superaron o segundo exercicio as aspirantes que obtiveron unha puntuación mínima de quince (15) puntos.

Segundo. Publicar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal as puntuacións obtidas polas aspirantes presentadas ao segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de técnicos facultativos, especialidade educador infantil.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.1.2.8 da convocatoria, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, as persoas aspirantes poderán formular as alegacións ás puntuacións que consideren oportunas, que se presentarán a través da aplicación Fides (https://fides.xunta.gal).

Cuarto. De acordo co disposto na base V.13 da resolución de convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2024

Manuel Lage Cobas
Presidente do tribunal