DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2024 Páx. 11438

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2024 pola que se amplía o prazo máximo establecido na Resolución do 17 de xaneiro de 2024 para a acreditacion dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, e para o ingreso nas categorías 3, 4, 5, 6, 9, 35 e 39 do grupo II de persoal laboral da Xunta de Galicia, e persoal laboral propio do Cixtec (grupo II), convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022, modificada polas resolucións do 20 de xaneiro e 6 de febreiro de 2023.

Mediante a Resolución do 22 de decembro de 2022 convocouse o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia; no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2; e para o ingreso nas categorías 3, 4, 5, 6, 9, 35 e 39 do grupo II de persoal laboral da Xunta de Galicia, e persoal laboral propio do Cixtec (grupo II) (DOG núm. 244, do 26.12.2022). Esta resolución foi modificada pola Resolución do 20 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 15, do 23.1.2023) e pola Resolución do 6 de febreiro de 2023 (DOG núm. 26, do 7.2.2023) (corrección de erros DOG núm. 64, do 31.3.2023).

A base III.2 da Resolución do 22 de decembro de 2022 dispón que os méritos enumerados na súa base III.1 deberán referirse á data de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Estes méritos deberán acreditarse de conformidade co procedemento que se estableza mediante resolución do titular da consellería competetente en materia de función pública, que será publicada no Diario Oficial de Galicia.

Na súa virtude, no Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 24 de xaneiro de 2024 (corrección de erros no DOG núm. 22, do 31.1.2024), publicouse a Resolución do 17 de xaneiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditacion dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia; no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2; e para o ingreso nas categorías 3, 4, 5, 6, 9, 35 e 39 do grupo II de persoal laboral da Xunta de Galicia, e persoal laboral propio do Cixtec (grupo II), convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022, modificada polas resolucións do 20 de xaneiro e 6 de febreiro de 2023.

No punto cuarto da dita resolución disponse que o prazo para presentar a solicitude de actualización de méritos e a documentación acreditativa deles, para formular alegacións ou para emendar o estado de «acreditación documental incompleta», rematará aos dez días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. O devandito prazo remata o 7 de febreiro de 2024.

Debido ao elevado número de solicitudes de actualización de méritos e alegacións recibidas e coa finalidade de que as persoas aspirantes poidan acreditar os seus méritos debidamente, faise aconsellable ampliar o prazo establecido no punto cuarto da dita resolución cinco días, ao abeiro do disposto no artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

En consecuencia, tendo en conta o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ampliar o prazo para presentar a solicitude de actualización de méritos e a documentación acreditativa deles, para formular alegacións ou para emendar o estado de «acreditación documental incompleta», establecido no punto cuarto da Resolución do 17 de xaneiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditacion dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia; no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2; e para o ingreso nas categorías 3, 4, 5, 6, 9, 35 e 39 do grupo II de persoal laboral da Xunta de Galicia, e persoal laboral propio do Cixtec (grupo II), convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022, modificada polas resolucións do 20 de xaneiro e 6 de febreiro de 2023 (DOG núm. 17, do 24.1.2024) (corrección de erros no DOG núm. 22, do 31.1.2024).

O devandito prazo finalizará o 14 de febreiro de 2024.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2024

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública