DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 8 de febreiro de 2024 Páx. 11570

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

EXTRACTO da Orde do 29 de xaneiro de 2024 pola que se regula o réxime de axudas a centros docentes privados concertados dependentes desta consellería para participar no programa de inmersión lingüística activa en lingua inglesa, Spring Week, dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o curso 2023/24 (código de procedemento ED531F).

BDNS (Identif.): 742815.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios

Esta convocatoria está destinada a centros docentes privados concertados dependentes da Consellería de Cultura, Educación Profesional e Universidades, en que se imparta 6º de educación primaria ou educación secundaria obrigatoria durante o curso 2023/24.

Cada centro poderá participar cun máximo de 25 alumnos e/ou alumnas, do mesmo nivel educativo.

Segundo. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros privados concertados en que se imparta 6º de educación primaria ou educación secundaria obrigatoria durante o curso 2023/24.

2. O procedemento de concesión destas axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 29 de xaneiro de 2024 pola que se regula o réxime de axudas a centros docentes privados concertados dependentes desta consellería para participar no programa de inmersión lingüística activa en lingua inglesa, Spring Week, dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o curso 2023/24 (código de procedemento ED531F).

Cuarto. Financiamento e contía das axudas

1. O financiamento das axudas previstas nesta orde efectuarase con cargo á partida orzamentaria 10.06.423A.780.3 por un importe máximo 165.700,00 € con cargo ao orzamento de 2023.

Número de prazas: 400.

Número de prazas máxima por centro: 25.

Prezo máximo de cada praza: 400 €.

Quenda

Datas 2024

Cursos

Alumnado

1ª quenda

Do 26 de maio ao 1 de xuño

3º e 4º de ESO

125

2ª quenda

Do 2 ao 8 de xuño

1º e 2º de ESO

125

3ª quenda

Do 9 ao 15 de xuño

6º Educación primaria

150

2. O custo total de cada actividade inclúe:

a) Os monitores ou monitoras que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante a actividade.

b) Os gastos de docencia e o material escolar.

c) As actividades culturais, deportivas e complementarias dos cursos.

d) Os gastos de manutención e aloxamento do alumnado e do profesorado acompañante.

e) Certificado de realización da actividade.

f) Seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2024

O Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orden do 29.7.2022; DOG núm.151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades