DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 12 de febreiro de 2024 Páx. 12412

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2024 pola que se corrixen erros advertidos na Resolución do 18 de decembro de 2023, pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de Medicina.

Advertidos erros na Resolución do 18 de decembro de 2023 pola que se nomea profesora titular de universidade a María del Mar Castellanos Rodrigo, publicada no DOG número 1, do 2 de xaneiro de 2024, e ao abeiro do establecido no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, procédese á súa rectificación nos seguintes termos:

No título do nomeamento de María del Mar Castellanos Rodrigo, no concurso número 23/029:

Onde di: «Resolución do 18 de decembro de 2023 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de Medicina», debe dicir: «Resolución do 18 de decembro de 2023 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de Medicina con praza vinculada».

No parágrafo segundo:

Onde di: «Esta reitoría, no uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María del Mar Castellanos Rodrigo, profesora titular de universidade da área de coñecemento de Medicina, departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas desta universidade».

Debe dicir: «Esta reitoría, no uso das atribucións que lle confire o artigo 50 da Lei 2/2023, do 22 de marzo, do Sistema universitario, e as demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María del Mar Castellanos Rodrigo profesora titular de universidade con plaza vinculada da área de coñecemento de Medicina, departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas desta universidade».

A Coruña, 1 de febreiro de 2024

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. (Resolución do 16.1.2024)
María Teresa López Fernández
Vicerreitora da Universidade da Coruña