DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 12 de febreiro de 2024 Páx. 12413

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2024 pola que se convocan probas selectivas para cubrir prazas da categoría profesional de técnico/a superior de linguas modernas, perfil francés, pola quenda de acceso libre.

O reitor, no uso das atribucións conferidas polo artigo 50 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario, e polos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (USC), e co fin de atender de maneira estable as necesidades estruturais de persoal de administración e servizos desta universidade, en execución do previsto na Resolución do 17 de agosto de 2021 (DOG do 25 de agosto) pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2021, resolve convocar probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional de técnico/a superior de linguas modernas (francés), vacante no seu cadro de persoal laboral, con suxeición ás seguintes:

Bases da convocatoria

Todos os actos de relación entre as/os aspirantes e a USC derivados desta convocatoria se realizarán exclusivamente por medios electrónicos, ao abeiro do artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

1. Normas xerais.

1.1. Convócanse probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional de técnico/a superior de linguas modernas (francés), grupo I, do Convenio colectivo para o persoal laboral da USC, pola quenda de acceso libre.

1.2. O sistema de selección será o de concurso-oposición. No que se refire ás probas e valoracións, axustaranse ao que se especifica no anexo I desta convocatoria.

1.3. A adxudicación das prazas ás persoas aspirantes que superen o proceso selectivo efectuarase de acordo coa puntuación total obtida segundo o establecido no anexo I.

1.4. O programa que rexerá na fase de oposición especifícase no anexo II.

1.5. Na realización destas probas selectivas aplicaranse as seguintes normas e os seus desenvolvementos regulamentarios: Real decreto 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social; Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; os estatutos da USC, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro, da Xunta de Galicia; o Convenio colectivo do persoal laboral da USC (DOG do 30 de decembro de 2008) e as bases desta convocatoria.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Para seren admitidas á realización das probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír no día de remate do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento de formalización do contrato os seguintes requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro, nos termos previstos no artigo 52 da Lei do emprego público de Galicia.

b) Ter feito 16 anos de idade e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.

c) Estar en posesión do título de grao, doutor, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalentes. As persoas aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da correspondente validación ou credencial que acredite, de ser o caso, a homologación do título.

d) Será requisito indispensable para o ingreso ter acreditada a aptitude médica para o desempeño. Para estes efectos, a persoa aspirante declara ao facer a solicitude de participación no proceso selectivo que nesa data posúe a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto e que non padece enfermidade física nin psíquica que lle impida realizar o traballo propio da categoría a que se pretende incorporar.

e) Non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe a agresión e o abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos.

f) Non estar separado/a de servizo de calquera das administracións públicas en virtude de expediente disciplinario, nin estar inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio da función pública, nin sancionado/a coa suspensión do dereito de concorrer a probas selectivas, segundo o artigo 70 do Convenio colectivo para persoal laboral da USC.

g) Aboar as taxas por dereitos de exame, agás o previsto no número 3.8 desta convocatoria para as persoas con discapacidade, para os membros de familias numerosas e para demandantes de emprego.

3. Solicitudes.

3.1. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

3.2. Quen desexe participar nestas probas selectivas deberá formalizar a súa solicitude e aboar a taxa correspondente unicamente por medios electrónicos. Empregarase o seguinte formulario da sede electrónica:

https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm

Para a presentación de solicitudes empregaranse os seguintes medios de identificación:

• No caso de persoal da USC: credenciais corporativas.

• No caso de persoal alleo á USC: certificados persoais clase 2CA, certificados incluídos no DNI electrónico ou claves concertadas do sistema Cl@ve.

3.3. A solicitude presentarase xunto coa seguinte documentación:

• Certificado de coñecemento de lingua galega (Celga 4 ou equivalente). As persoas aspirantes que non presenten esta acreditación deberán realizar a proba de lingua galega prevista no anexo I.

As/os aspirantes que teñan ou tivesen expediente administrativo como PAS na USC estarán exentas/os de xustificar documentalmente as condicións e os requisitos xa probados para obteren a súa anterior contratación ou nomeamento e deberán presentar unicamente a documentación requirida para este procedemento que non se encontre debidamente acreditada no seu expediente persoal.

As persoas aspirantes que non posúan a nacionalidade española e teñan dereito a participar deberán presentar:

• Documento que acredite a súa nacionalidade e, se é o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo do nacional doutro Estado co cal teñan o dito vínculo.

• Declaración ou promesa da persoa aspirante de que non está separada de dereito do/da cónxuxe e, se é o caso, do feito de que vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

• As persoas aspirantes que estean exentas de realizar a proba previa de acreditación de coñecemento do castelán xuntarán, para tal efecto documentación acreditativa dos diplomas de español como lingua estranxeira de nivel B2, C1 ou C2, ou equivalente. De non achegar esta certificación, deberán realizar a proba referida na base 6.5.

3.4. A documentación xustificativa dos méritos que se valoran na fase de concurso achegarase coa solicitude, e non serán valorados méritos que non se encontren suficientemente acreditados documentalmente nin os presentados fóra do prazo establecido para a presentación de solicitudes. A acreditación da experiencia farase mediante certificado acreditativo dos servizos prestados, no cal consten o corpo ou a escala e os períodos en que se prestaron, expedido pola unidade de persoal da Administración pública correspondente. No caso de persoal da USC, expedirao de oficio a Administración e engadirase á solicitude.

Así mesmo, deberase indicar na epígrafe correspondente da solicitude se os servizos foron prestados na USC ou noutras administracións públicas.

A acreditación da formación farase mediante copias dos documentos acreditativos e, no caso de persoal da USC, expedirase de oficio e engadirase á solicitude.

3.5. Os méritos da fase de concurso valoraranse con referencia á data do peche do prazo de presentación de solicitudes.

3.6. A Universidade poderá requirir en calquera momento os orixinais ou copias auténticas dos documentos que se correspondan coas simples presentadas.

3.7. Os/as aspirantes cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar, no formulario de inscrición do proceso selectivo, a adaptación de tempo e/ou medios para a realización dos exercicios, e para iso reflectirán con claridade as necesidades que ten o/a candidato/a de adaptacións específicas e o seu motivo.

3.8. Os dereitos de exame serán de 44,17 €. Para realizar o seu ingreso, empregarase un dos seguintes medios accesibles desde o formulario de inscrición:

• Aboamento con tarxeta bancaria a través da pasarela de pagamento do formulario.

• Aboamento presencial nunha oficina de Abanca presentando a folla de liquidación que se deberá imprimir unha vez realizada a inscrición no proceso selectivo; non será preciso comunicación posterior do pagamento por parte da persoa interesada.

De acordo co sinalado no artigo 23.5 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento:

Do importe total da taxa:

• As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

• As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Do 50 % do importe da taxa:

• As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría xeral.

• As persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos seis meses inmediatamente anteriores á data de publicación da convocatoria das probas selectivas en que soliciten a súa participación, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

As circunstancias de exención e bonificación deberán ser acreditadas, segundo o suposto que corresponda, presentando xunto coa solicitude de participación no proceso selectivo a seguinte documentación:

• Persoas con discapacidade: certificado do grao de discapacidade.

• Familia numerosa xeral ou especial: certificado de familia numerosa de carácter xeral ou especial, ou carné familiar en que conste o dito carácter.

• Demandantes de emprego:

1º. Certificación expedida pola oficina de emprego na cal conste que a persoa aspirante, na data de presentación de solicitudes, figura como demandante de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación desta convocatoria.

2º. Certificación expedida polo Servizo Público de Emprego na que conste cal na data de presentación da solicitude de participación no proceso selectivo non está a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

3.9. Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen os dereitos de exame dentro do prazo habilitado para a presentación de solicitudes, e non se concederá ningún prazo adicional para o seu aboamento.

3.10. Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. Para tal efecto, o reintegro realizarase de oficio, para o cal terán que facer constar a entidade bancaria e o número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

3.11. No formulario de solicitude as/os aspirantes deberán asinar a declaración responsable que figura no documento, pola cal manifestan estar en posesión dos requisitos exixidos nas bases da convocatoria e se comprometen a achegar a documentación que nela se indica.

3.12. Este procedemento desenvolverase de forma electrónica, polo que a persoa aspirante debe indicar no formulario un teléfono e enderezo electrónico válidos, se desexa recibir avisos das notificacións que a USC poña ao seu dispor. As notificacións realizaranse por comparecencia en sede electrónica e para o acceso a esta empregaranse os medios de identificación que se indican na base 3.2.

4. Admisión de persoas aspirantes.

4.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o reitor ditará resolución en que declare aprobada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas. Nesta resolución, que se publicará no Diario Oficial de Galicia, indicarase o lugar no cal se encontra exposta ao público a listaxe completa de persoas aspirantes admitidas e excluídas, así como as causas que motivaron a exclusión e o prazo para emendalas.

4.2. As persoas aspirantes excluídas ou que non figuren na relación de admitidas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da citada resolución no Diario Oficial de Galicia, para poderen emendar os defectos que motivasen a exclusión.

Para emendar a exclusión ou omisión cubrirase o formulario de emendas que se encontra na sede electrónica:

https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/emendaSelecPersoalLaboral.htm

4.3. As persoas aspirantes que, dentro do prazo sinalado, non emenden a exclusión ou aleguen a omisión xustificando o dereito a seren incluídas na relación de admitidas serán definitivamente excluídas da realización das probas.

4.4. Na resolución que aprobe a listaxe definitiva, que se publicará no Diario Oficial de Galicia, indicaranse o día, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio. Esta resolución esgotará a vía administrativa e poderase interpor contra ela recurso, perante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, ou recurso potestativo de reposición, ante o reitor, no prazo dun mes, de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

5. Tribunal.

5.1. O tribunal cualificador destas probas selectivas terá a categoría primeira, de conformidade cos grupos de clasificación para asistencias establecidos no Regulamento de indemnizacións por razón de servizo, aprobado en Consello de Goberno do 29 de decembro de 2020, e será nomeado mediante resolución reitoral que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

O seu procedemento de actuación axustarase ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e no Regulamento de selección da USC. Para os efectos de comunicacións e demais incidencias, o tribunal terá a súa sede na Reitoría da USC.

5.2. Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, e notificaranllo ao reitor, cando concorran neles as circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Tamén no caso de teren realizado tarefas de preparación de persoas aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.

A persoa que exerza a Presidencia solicitará dos membros do tribunal declaración escrita expresa de non estaren incursos nas circunstancias previstas no dito artigo.

Así mesmo, as persoas aspirantes poderán recusar os membros do tribunal cando concorra algunha das circunstancias antes citadas.

5.3. En caso de ter que substituír algún membro do tribunal, por renuncia, por algunha das circunstancias citadas no punto anterior ou calquera outra causa de forza maior, daráselle publicidade ao novo nomeamento no Diario Oficial de Galicia.

5.4. Logo da convocatoria da Presidencia, constituirase o tribunal coa presenza de todos os seus membros, tal e como prescribe o Regulamento de selección da USC no seu artigo 6. Os titulares que non asistan serán substituídos polos suplentes. Nesa sesión acordaranse todas as decisións que correspondan para o correcto desenvolvemento das probas selectivas.

5.5. A partir da súa constitución, o tribunal requirirá a asistencia presencial ou a distancia das persoas que exerzan a Presidencia e a Secretaría, e da metade, polo menos, dos seus membros para actuar validamente.

5.6. Dentro da fase de oposición, o tribunal resolverá todas as dúbidas que poidan xurdir na aplicación destas normas. Así mesmo, decidirá como actuar nos casos non previstos.

5.7. O órgano convocante, por proposta do tribunal, poderá dispor a incorporación aos seus traballos de asesores/as especialistas para as probas correspondentes aos exercicios que coide pertinentes, que se limitarán a prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas. O persoal asesor deberá posuír titulación de igual ou superior nivel que a exixida nesta convocatoria. O seu nomeamento farase público e seranlle de aplicación as causas de abstención e recusación, ao igual que aos restantes membros do tribunal.

Así mesmo, o tribunal poderá dispor a incorporación con carácter temporal doutras/os funcionarias/os para colaboraren no desenvolvemento do proceso selectivo, tal e como se prevé no artigo 12.4 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo.

5.8. O tribunal adoptará as medidas precisas para que as persoas aspirantes con discapacidade igual ou superior ao 33 % participen en condicións de igualdade. Para tal efecto, o órgano de selección poderá requirir un informe e, se é o caso, a colaboración dos órganos técnicos da Administración laboral, sanitaria ou de asuntos sociais. Para os efectos de valorar a procedencia da concesión das adaptacións solicitadas, requirirase da persoa aspirante o correspondente certificado ou información adicional. A adaptación non se outorgará de forma automática, senón unicamente naqueles casos en que a discapacidade garde relación directa coa proba que se vaia realizar.

5.9. O tribunal adoptará as medidas oportunas para garantir que os exercicios escritos sexan corrixidos sen que se coñeza a identidade das persoas aspirantes. Excluirá aquelas persoas aspirantes que consignen nas follas de exame o seu nome, trazos, marcas ou signos que permitan coñecer a súa identidade.

5.10. En ningún caso o tribunal poderá declarar que superou as probas selectivas un número superior de persoas aspirantes ao de prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña o establecido será nula de pleno dereito.

Malia o anterior, e co fin de asegurar a cobertura da praza convocada, de se producir a renuncia dunha persoa seleccionada antes da toma de posesión, ou cando non acredite os requisitos establecidos na convocatoria, o órgano convocante poderá requirir do tribunal de selección unha relación complementaria das persoas aprobadas que sigan por puntuación a persoa proposta, para a súa posible contratación como persoal laboral fixo.

6. Desenvolvemento dos exercicios.

6.1. A orde de actuación das persoas aspirantes iniciarase alfabeticamente pola primeira da letra V, de conformidade co establecido na Resolución do 23 de xaneiro de 2023, da Consellería de Facenda e Administración Pública.

6.2. As persoas aspirantes serán convocadas para cada exercicio en chamamento único e serán excluídas da oposición as que non comparezan. Así mesmo, as persoas aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio co DNI ou con outro documento que, ao xuízo do tribunal, permita acreditar de forma indubidable a súa identidade.

Non estará permitido o uso de teléfonos móbiles ou calquera outro dispositivo de almacenamento de información ou con capacidade de comunicación dentro da aula de exame. Durante o desenvolvemento do exercicio deberán permanecer apagados.

As mulleres embarazadas que teñan unha previsión de parto coincidente coas datas de realización de calquera dos exercicios, derivada do seu avanzado estado de xestación, ou eventualmente nos primeiros días do puerperio, poderano pór en coñecemento do tribunal achegando á comunicación o correspondente informe médico oficial.

A comunicación suporá o consentimento da persoa interesada para permitir o acceso aos datos médicos necesarios relacionados coa situación. O tribunal, baseándose na información recibida, acordará se procede ou non realizar a proba nun lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxuntamente. Contra este acordo non cabe recurso, sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan noutro recurso admisible de acordo coas regras xerais do proceso selectivo.

6.3. Os sucesivos anuncios de realización dos demais exercicios efectuaranse no taboleiro electrónico https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm, na páxina web https://www.usc.gal/gl/institucional/goberno/area/xestionpersoal/PAS/oep/listado e por calquera outro medio que se considere conveniente para asegurar a súa máxima divulgación, con doce horas, polo menos, de antelación ao comezo deste, se se trata do mesmo exercicio, ou de vinte e catro horas, se se trata dun novo.

6.4. Só para os efectos de cómputo de prazos desta convocatoria, o mes de agosto declárase inhábil.

6.5. Persoas aspirantes de nacionalidade estranxeira:

Con carácter previo á realización dos exercicios da fase de oposición, as persoas aspirantes que non posúan a nacionalidade española deberán acreditar o coñecemento do castelán mediante a realización dunha proba, na cal se comprobará que posúen un nivel adecuado de comprensión e expresión oral e escrita nesta lingua.

O contido desta proba axustarase ao disposto no artigo 3 do Real decreto 1137/2002, do 31 de outubro, polo que se regulan os diplomas de español como lingua estranxeira (DELE), para acreditar o nivel de competencia lingüística do diploma de español correspondente ao nivel intermedio. A proba cualificarase de apto ou non apto e será necesario obter a valoración de apto para pasar a realizar os exercicios da fase de oposición.

Quedan exentas de realizar esta proba as persoas aspirantes que acrediten, conforme se indica na base 3, que están en posesión do diploma de español como lingua estranxeira nalgún dos niveis seguintes: nivel B2, C1 ou C2, ou equivalente, e as/os nacionais de países cuxo idioma oficial sexa o español.

6.6. O tribunal poderá requirir, en calquera momento do proceso selectivo, a acreditación da identidade das persoas admitidas. Así mesmo, se ten coñecemento de que algunha das persoas aspirantes non cumpre calquera dos requisitos exixidos na convocatoria, deberá propor a súa exclusión ao reitor da USC, logo de audiencia da persoa interesada.

Contra a exclusión da persoa aspirante poderase interpor recurso, perante a mesma autoridade indicada no parágrafo anterior, no prazo dun mes contado a partir da notificación da exclusión.

6.7. Concluído cada un dos exercicios da fase de oposición, o tribunal cualificador fará pública no taboleiro electrónico https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm, na páxina web https://www.usc.gal/gl/institucional/goberno/area/xestionpersoal/PAS/oep/listado e naqueloutros sitios que coide oportunos a relación de persoas aspirantes que acadaron o mínimo establecido para superalo, con indicación da puntuación obtida.

6.8. As persoas aspirantes disporán de tres (3) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da realización de cada exercicio, para presentaren reclamacións ás preguntas formuladas polo tribunal no correspondente exercicio.

Así mesmo, as persoas aspirantes disporán de sete (7) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación das puntuacións do exercicio correspondente, para presentaren reclamacións ás cualificacións.

6.9. A listaxe coa valoración de méritos da fase de concurso publicarase unha vez realizado o último exercicio da fase de oposición. Esta publicación irá acompañada da relación de persoas aspirantes que, segundo a orde de puntuación acadada por cada unha delas fosen seleccionadas, na cal constará a cualificación final obtida en cada unha das fases: oposición e concurso, segundo o previsto no anexo I.

No caso de producirse empates na puntuación total das persoas aspirantes, estes dirimiranse atendendo sucesivamente aos seguintes criterios e por esta orde ata que se resolva o empate: maior puntuación na fase de oposición, na fase de coñecementos específicos, no terceiro exercicio, maior idade e a orde alfabética establecida na base 6.1.

6.10. Contra esta publicación as/os aspirantes poderán presentar reclamación, ante o tribunal, no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico, a través do Rexistro de Entrada electrónico da USC https://sede.usc.es/sede/publica/persoais/rexistroEntrada/acceso.htm, para o cal a/o aspirante debe empregar os medios de identificación e sinatura que se indicaron no número 3.2.

6.11. Rematado o prazo de reclamacións, o tribunal publicará a proposta de contratación a favor da persoa aspirante seleccionada, tendo en conta o previsto no número 5.10 desta convocatoria. Esta proposta será elevada ao reitor e publicarase no taboleiro electrónico https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm e na páxina web: https://www.usc.gal/gl/institucional/goberno/area/xestionpersoal/PAS/oep/listado

7. Finalización do proceso.

7.1. No prazo de vinte días naturais, contados a partir do seguinte a aquel en que se faga pública a relación definitiva de persoas aprobadas, a persoa aspirante que figure nela deberá presentar na Oficina de Asistencia en Materia de Rexistros a seguinte documentación (no caso de non constar xa no seu expediente, e no caso de non ter entregado xa copias auténticas):

a) Titulación exixida na base 2.1.c).

b) A acreditación do requisito exixido na base 2.1.d) farase mediante a presentación de certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde (Sergas).

c) Certificado, de ser o caso, acreditativo de lingua galega indicado na base 3.3.

d) Diploma de español como lingua estranxeira, de ser o caso, indicado na base 3.3.

e) Documentación acreditativa, de ser o caso, dos méritos alegados segundo a base 3.4.

f) Certificado negativo de delitos sexuais.

7.2. Ante a imposibilidade, debidamente xustificada, de presentar os documentos expresados na base anterior, poderá acreditarse que se reúnen as condicións exixidas na convocatoria mediante calquera medio de proba admitido en dereito. Quen non presente a documentación ou do seu exame se deduza que carece dalgún dos requisitos sinalados na base 2, non poderá ser contratado/a e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorrese por falsidade na solicitude inicial.

7.3. O persoal con discapacidade igual ou superior ao 33 % poderá pedir a adaptación do posto de traballo correspondente. Á solicitude xuntaráselle un informe expedido polo órgano competente na materia, que acredite a procedencia da adaptación e a compatibilidade co desempeño das funcións que teña atribuídas o posto.

7.4. Concluído o proceso selectivo, a persoa aspirante que o superase será contratada como persoal laboral fixo. A súa contratación efectuarase no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou do día que estableza a propia resolución, en aplicación do artigo 60 da Lei 2/2015, do emprego público de Galicia.

7.5. Elaborarase unha lista de espera coas persoas aspirantes que superen algún exercicio da fase de oposición distinto do de galego. Para estes efectos, e co fin de determinar a súa opción, as persoas aspirantes indicarán o campus de preferencia na solicitude.

7.6. O período de proba será de seis meses, durante os cales o/a traballador/a terá os dereitos e as obrigas correspondentes ao posto de traballo que desempeñe, agás os derivados da resolución da relación laboral, que se poderá producir por instancia de calquera das partes durante o seu transcurso. Este período de proba non será aplicable a quen xa estivese desenvolvendo con anterioridade as mesmas funcións na USC.

8. Disposición derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, perante o órgano que a ditou. Neste caso, non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo mencionado no paráfrafo anterior mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro do artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2024

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I

Exercicios

Denominación da praza: técnico/a superior de linguas modernas, perfil francés

O sistema selectivo será o de concurso-oposición e constará das fases, probas e cualificacións que a continuación se indican:

I. Fase de oposición: consistirá na realización dos exercicios que a continuación se indican, agás a exención prevista na descrición do primeiro.

As persoas aspirantes deberán presentarse para a realización de cada proba co DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade, ao xuízo do tribunal. Así mesmo, deberán presentarse provistas do correspondente lapis do nº 2 e goma de borrar para a realización dos exercicios tipo test.

Primeiro exercicio: estarán exentas de realizar este exercicio as persoas aspirantes que acreditasen documentalmente xunto coa solicitude estaren en posesión do certificado Celga 4 ou equivalente.

Este exercicio terá a seguinte estrutura:

Primeira proba. Comprensión escrita ou comprensión oral + expresión escrita.

As persoas aspirantes deberán redactar un texto seguindo unhas indicacións que se lles facilitarán por escrito. A elaboración do texto deberá basearse na comprensión dun texto escrito ou na comprensión dun fragmento de audio ou audio-vídeo.

A duración máxima desta proba será de noventa minutos.

Segunda proba. Comprensión escrita ou comprensión oral + expresión oral.

As persoas aspirantes deberán ler un texto ou escoitar un fragmento de audio ou audio-vídeo, e a seguir, nunha entrevista co examinador, pediráselles que resuman o input e que manteñan un diálogo ao respecto do input recibido, de modo que poida ser avaliada a súa produción oral.

A duración máxima desta proba será de quince minutos por persoa aspirante.

Para superar este exercicio será necesario acadar o resultado de apto.

Segundo exercicio: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 120 preguntas tipo test, máis 5 de reserva, con tres respostas alternativas das cales só unha será a correcta, propostas polo tribunal e correspondentes ao bloque de coñecementos específicos que figura no programa que se relaciona no anexo II.

O tempo para a realización deste exercicio será de 125 minutos.

Este exercicio cualificarase de 0 a 25 puntos, e será necesario para superalo obter un mínimo do 60 % do total das respostas correctas, o que supón unha valoración de 15 puntos.

Terceiro exercicio: proba práctica. Constará de dúas partes:

Primeira parte: proba de comprensión oral. Consistirá no seguinte:

Proba de audición. As/os candidatas/os escoitarán unha audición en lingua francesa e a continuación deberán contestar un cuestionario de 15 preguntas tipo test formuladas nesa lingua sobre a audición, con tres respostas alternativas, das cales só unha será a correcta.

A duración desta parte será de 30 minutos.

A valoración desta parte será de 0 a 3 puntos e será necesario para superala obter un mínimo de 1,5 puntos.

Segunda parte: esta proba terá por obxecto a comprobación da aptitude pedagóxica da persoa aspirante e o seu dominio das técnicas necesarias para o exercicio docente. A proba componse de dúas epígrafes (A e B).

Epígrafe A). Elaboración e entrega dunha programación didáctica.

As persoas aspirantes deberán elaborar unha programación didáctica, segundo as características que a seguir se indican, e entregarlla ao tribunal na data e hora que este indique.

A programación didáctica debe estar relacionada co temario e composta por oito (8) unidades didácticas numeradas, realizada sobre un dos niveis ofertados polo Centro de Linguas Modernas (A1-C1), á elección da persoa aspirante. Tomarase como referencia os cursos semestrais de 50 horas que oferta o Centro de Linguas Modernas.

Deberá conter, como mínimo, os seguintes aspectos: obxectivos, contidos, metodoloxía, temporalización e avaliación. Na elaboración das unidades didácticas deberán concretarse, polo menos, os obxectivos de aprendizaxe, os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, as actividades de ensino e aprendizaxe que se van realizar na aula, a selección e o uso dos recursos didácticos e os procedementos, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación que se propoñen.

Realizarase en formato papel, cunha extensión máxima de 40 páxinas para toda a programación sen contar a portada e a contraportada, en formato DIN-A4, entreliñado a dobre espazo, tipo de letra Arial punto 12, sen comprimir.

Resultará excluído do procedemento selectivo o persoal aspirante cuxa programación non se axuste aos ítems establecidos no parágrafo anterior.

Valorarase de 0 a 15 puntos e para superala será necesario obter un mínimo de 7,5 puntos.

Epígrafe B). Preparación e exposición oral ante o tribunal.

As persoas aspirantes que acaden a puntuación mínima establecida no punto anterior serán convocadas polo tribunal para a defensa oral da programación e dunha unidade didáctica escollida polo/a aspirante de entre tres unidades didácticas da programación presentada, escollidas ao chou polo tribunal.

A exposición realizarase na lingua obxecto da convocatoria.

O desenvolvemento será como segue: preparación do/da candidato/a para a realización da proba; unha vez escollida a unidade didáctica (15 minutos), presentación e defensa da programación didáctica (20 minutos), presentación e defensa da unidade didáctica (30 minutos), posterior debate e preguntas do tribunal (10 minutos). A/o aspirante só poderá contar cun pequeno guión (1 cara dun folio) que deberá entregar ao tribunal ao final da exposición poderá utilizar material adicional para a presentación da unidade didáctica.

Avaliaranse os coñecementos, a capacidade de síntese, a claridade e a orde de ideas, así como a súa forma de presentación e exposición.

Valorarase de 0 a 12 puntos e será necesario para superalo obter unha puntuación mínima de 6 puntos.

Cuarto exercicio: obrigatorio e non eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 30 preguntas tipo test, máis 3 de reserva, con tres respostas alternativas das cales só unha será a correcta, propostas polo tribunal e correspondentes ao bloque de coñecementos non específicos do programa.

O tempo para a súa realización será de 40 minutos, e valorarase de 0 a 5 puntos.

Antes da realización de cada exercicio, o tribunal deberá ter aprobados e publicados os criterios de avaliación e corrección.

As preguntas adicionais de reserva substituirán, se for o caso, as anuladas pola súa orde.

II. Fase de concurso: máximo 40 puntos.

Experiencia: máximo 35 puntos.

• Na mesma categoría e especialidade incluída na clasificación do Convenio colectivo vixente para o persoal laboral de administración e servizos da USC: valorarase con 0,40 puntos/mes.

• Na mesma categoría e distinta especialidade incluída na clasificación do Convenio colectivo vixente para o persoal laboral de administración e servizos da USC: valorarase con 0,30 puntos/mes.

• Na mesma categoría noutras administracións públicas: valorarase con 0,10 puntos/mes.

• Noutras categorías de persoal laboral de administración e servizos da USC: valorarase con 0,10 puntos/mes.

Formación: valoraranse cursos de formación dispensados por centros e organismos oficiais e aqueles que estean debidamente homologados e que garden relación coas funcións da praza convocada, ata un máximo de 5 puntos, do seguinte xeito:

Cursos de formación relacionados coa praza:

• Cursos impartidos: 0,03 puntos/hora.

• Cursos de aptitude recibidos: 0,02 puntos/hora.

• Cursos de asistencia recibidos: 0,01 puntos/hora.

Cursos de formación de lingua galega:

• Curso de linguaxe administrativa medio: 0,60 puntos.

• Curso de linguaxe administrativa superior: 0,80 puntos.

• Celga 5: 1 punto.

Cando existan distintos niveis do mesmo curso, só se valorará o de maior nivel. O Celga valorarase a partir do nivel superior ao exixido nesta convocatoria para o acceso.

Nos cursos en que non figure o número de horas, a puntuación farase polo mínimo de 10 horas.

A cualificación final do concurso-oposición virá determinada pola suma aritmética das puntuacións correspondentes á fase de oposición máis a obtida na fase de concurso de méritos, na forma establecida neste anexo.

Para a valoración da experiencia acreditada en categorías equivalentes noutras administracións públicas prevista na fase de concurso, e para a baremación das listas de espera, as dúbidas que xurdan resolveraas unha Comisión composta por dous representantes da Xerencia e dous en representación do Comité Intercentros. Esta comisión intervirá por petición do tribunal ou da unidade encargada da baremación das listaxes e poderalles solicitar información complementaria ás persoas aspirantes en relación coas funcións e tarefas das categorías en cuestión, co fin de adoptar os acordos que proceda.

ANEXO II

Programa

Denominación da praza: técnico/a superior de linguas modernas, perfil francés.

Coñecementos específicos:

Bloque 1.

1. Teorías e enfoques sobre adquisición e aprendizaxe de segundas linguas.

2. Fundamentos metodolóxicos no ensino e aprendizaxe de segundas linguas: desde o método da gramática e tradución aos modelos comunicativos. Tendencias máis novas. A aprendizaxe integrada de contidos e linguas estranxeiras (AICLE).

3. Documentos base no ensino de linguas: o Marco común europeo de referencia para as linguas e o portfolio europeo das linguas.

4. Planificación e avaliación de cursos no contexto do Marco común europeo de referencia para as linguas.

5. Planificación e avaliación de clases no contexto dos cursos de niveis do Marco común europeo de referencia para as linguas.

6. A avaliación das competencias en relación co Marco común europeo de referencia para as linguas. Probas de competencia lingüística.

7. As competencias lingüísticas e as liñas estratéxicas da USC: formación, acreditación lingüística, atención á comunidade universitaria.

8. O Regulamento de réxime interno do Centro de Linguas Modernas (CLM) da USC.

Bloque 2.

1. A competencia comunicativa en francés como lingua estranxeira e os seus compoñentes.

2. A interlingua e o proceso dinámico da aprendizaxe. Variabilidade individual e propiedades sistemáticas da interlingua.

3. O erro como desaxuste entre a competencia e as demandas comunicativas. Tratamento didáctico do erro discursivo, sintáctico, morfolóxico, fonético e ortográfico.

4. Autenticidade na aula de francés. Autenticidade das tarefas e materiais didácticos.

5. A dinámica da aula de francés. Estilos de aprendizaxe e estratexias comunicativas.

6. As estratexias de aprendizaxe. Propostas didácticas e actividades. O fomento da autonomía e da autoaprendizaxe.

7. O papel da lingua materna do alumnado. Roles do profesorado e técnicas motivadoras.

8. «Actantes» do proceso de ensino/aprendizaxe. Estratexias, interaccións e roles na aula.

9. Dinámicas de traballo e técnicas de comunicación na aula presencial e na aula virtual.

10. Materiais de aprendizaxe: análise, avaliación e elaboración.

11. Medios audiovisuais e de comunicación na aula.

12. As TIC e o seu papel no ensino, a aprendizaxe e a autoaprendizaxe. Retroalimentación na comunicación a través das TIC. Avaliación de competencias lingüísticas e TIC.

Bloque 3.

1. O ensino-aprendizaxe da expresión, interacción e mediación oral en FLE. Actividades comunicativas de expresión e interacción oral. Tipos. Competencias e estratexias específicas.

2. O ensino-aprendizaxe da expresión, interacción e mediación escrita en FLE. Actividades comunicativas de expresión e interacción escrita. Tipos. Competencias e estratexias específicas.

3. O ensino-aprendizaxe da compresión auditiva en FLE. Actividades comunicativas de comprensión de textos orais. Tipos. Competencias e estratexias específicas.

4. O ensino-aprendizaxe da compresión lectora en FLE. Actividades comunicativas de comprensión de textos escritos. Tipos. Competencias e estratexias específicas.

5. Actividades comunicativas de mediación oral e escrita. Modalidades e competencias específicas. Estratexias propias da mediación oral e escrita.

6. O ensino-aprendizaxe da competencia léxica en FLE. Enfoques, técnicas e actividades.

7. O ensino-aprendizaxe da competencia fonética en FLE. Enfoques, técnicas e actividades.

8. O ensino-aprendizaxe da competencia gramatical en FLE. Enfoques, técnicas e actividades.

9. O papel da aprendizaxe de linguas na consecución do diálogo intercultural e a superación de estereotipos. Estratexias para o desenvolvemento da competencia intercultural.

10. A avaliación para a aprendizaxe. Principios, procesos e instrumentos de avaliación de clasificación, diagnóstico, progreso e aproveitamento.

Bloque 4.

1. A competencia fonolóxica en francés (1): sons e fonemas vocálicos, semivocálicos e consonánticos, e as súas combinacións. Símbolos fonéticos. Correspondencia entre sons e grafías.

2. A competencia fonolóxica en francés (2): acento, ritmo e entoación. Elisión e enlace. Efectos e valores discursivos.

3. O verbo en francés (1) Clases de verbos e as súas características. Verbos auxiliares e modais.

4. O verbo en francés (2) A temporalidade verbal. Tempos de presente, pasado e futuro. Formación e usos.

5. O verbo en francés (3) Modos persoais: imperativo, indicativo, subxuntivo e condicional. Usos e funcións. Modos impersoais: infinitivo, xerundio e participio (presente e pasado). Usos e funcións. Perífrases modais e aspectuais.

6. O verbo en francés (4) A voz verbal. Voz activa e pasiva, formas e usos.

7. O verbo en francés (5) Alternancia verbal na frase complexa en francés: infinitivo, indicativo e subxuntivo.

8. O substantivo en francés. Clases, xénero, número. Os procesos de formación de substantivos e a substantivación.

9. Os determinantes en francés: o artigo, os adxectivos demostrativos, posesivos, indefinidos e numerais. Formas e funcións. Usos específicos: o partitivo.

10. O adxectivo e os procesos de adxectivación en francés. Clases e grao, colocación dos adxectivos e fenómenos de concordancia.

11. O pronome en francés. Persoal, posesivo, demostrativo, relativo, interrogativo e indefinido. Formas simples e compostas. Funciones e usos. A dobre pronominalización. Valores, funcións e usos de «y» e «en».

12. Articuladores do discurso en francés (1): os adverbios e as locucións adverbiais. Tipos, características e formación dos adverbios. Posición do adverbio no sintagma verbal. Funcións sintácticas.

13. Articuladores do discurso en francés (2): as preposicións e locucións preposicionais. Posición e funcións sintácticas.

14. Articuladores do discurso en francés (3): as conxuncións: tipos e usos.

15. A oración simple en francés. Tipos e modalidades. Asertivas, interrogativas, imperativas, exclamativas, negativas. Pasivas. Impersoais. Enfáticas: dislocación e extracción. Constituíntes funcionais: suxeito, complementos, atributo, predicativo, axente.

16. As relacións entre oracións en francés: subordinación, xustaposición, coordinación, correlación, inserción. Subordinadas relativas, interrogativas indirectas, completivas. A expresión do tempo, da concesión, da oposición, da causa, da condición, da consecuencia, da finalidade e da comparación.

17. A competencia léxica en francés (1): estrutura do léxico e procesos de formación de palabras. Préstamos. Creatividade léxica. Falsos amigos.

18. A competencia léxica en francés (2): relacións de sentido: homonimia, sinonimia, antonimia, polisemia e outras.

19. Variedade na lingua francesa: variedades diatópicas, diastráticas e diafásicas. Rexistros e ámbitos de uso. Implicacións didácticas.

20. A francofonía: variedade de comunidades de uso da lingua francesa. A cuestión lingüística e a cohabitación do francés con outras linguas nas comunidades de uso do francés. Implicacións didácticas.

Coñecementos non específicos:

1. A Constitución española de 1978: estrutura e contido. Dereitos e liberdades. A súa garantía e suspensión. O Defensor do Pobo. O Tribunal Constitucional.

2. O acto administrativo. Requisitos e eficacia dos actos administrativos. Nulidade e anulabilidade dos actos administrativos.

3. O procedemento administrativo común. Iniciación, ordenación, instrución e finalización. A revisión dos actos en vía administrativa.

4. Os recursos administrativos.

5. A Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario.

6. Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

7. Convenio colectivo para o persoal laboral da USC.

8. Os estatutos da USC: órganos de goberno unipersoais e colexiados. O persoal de administración e servizos. Réxime económico e a programación plurianual.

9. A Lei de prevención de riscos laborais.

10. Dereitos e deberes lingüísticos na USC.

11. Políticas públicas para a igualdade efectiva de homes e mulleres.

12. Código ético da USC. Texto refundido da Lei do Estatuto básico do emprego público (TREBEP): dereitos e obrigas. Código de conduta do empregado público. A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: transparencia da actividade pública. Réxime sancionador.

Nota: as referencias normativas deste programa poden verse afectadas polas modificacións que se produzan ata a data do exame e, nese caso, deben entenderse referidas á lexislación en vigor.