DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 13 de febreiro de 2024 Páx. 12501

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade de varios encargos realizados ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga).

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de setembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade aos seguintes encargos a medio propio:

1. Resolución do 4 de setembro de 2023, da Consellería do Medio Rural, pola que se lle encarga ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a mellora de pistas de acceso a puntos de vixilancia fixa dos distritos forestais XVI, XVII e XVIII, pertencentes á provincia de Pontevedra, cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

– Actividade: mellora de 12,80 km de pistas forestais mediante colocación de pasos de auga, apertura de novas vías de acceso e mellora das existentes.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encargo a medio propio ao ter a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: 5 meses.

– Financiamento: tramítase con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023; o orzamento de execución ascende á cantidade de cento corenta mil cincuenta e tres euros con un céntimo (140.053,01 €), con cargo á aplicación orzamentaria 14.02.551B.601.1 (código de proxecto 2016 00212).

2. Resolución do 4 de setembro de 2023, da Consellería do Medio Rural, pola que se lle encarga ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a mellora de camiños forestais no concello de Mesía, cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

– Actividade: mellora de 3,67 km de pistas forestais para facilitar o acceso do persoal encargado da vixilancia e da extinción.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encargo a medio propio ao ter a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: 4 meses.

– Financiamento: tramítase con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023; o orzamento de execución ascende á cantidade de setenta e cinco mil trescentos setenta e tres euros con noventa e nove céntimos (75.373,99 €), con cargo á aplicación orzamentaria 14.02.551B.601.1 (código de proxecto 2016 00212).

3. Resolución do 25 de setembro de 2023, da Consellería do Medio Rural, pola que se lle encarga ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a recuperación do potencial forestal danado no monte veciñal de Ponte Sampaio (Pontevedra), Distrito Forestal XIX Caldas-Salnés, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

– Actividade: recuperación do potencial forestal de superficies afectadas polo lume mediante eliminación de restos forestais.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encargo a medio propio ao ter a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga), a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: 12 meses.

– Financiamento: tramítase con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023; o orzamento de execución ascende á cantidade de noventa e nove mil douscentos euros con oitenta e seis céntimos (99.200,86 €), con cargo á aplicación orzamentaria 14.03.713B.604.4 (código de proxecto 2023 00173).

4. Resolución do 3 de novembro de 2023, da Consellería do Medio Rural, pola que se lle encarga ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a construción de tres depósitos de auga para a prevención e defensa contra incendios forestais nos concellos de Maceda, Xunqueira de Ambía e A Mezquita, da provincia de Ourense, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

– Actividade: construción de tres puntos de auga para a prevención e defensa contra incendios forestais que permitan a carga de helicópteros e/ou de vehículos motobombas e nodrizas.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encargo a medio propio ao ter a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: 12 meses.

– Financiamento: tramítase con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023; o orzamento de execución ascende á cantidade de douscentos corenta e oito mil catrocentos cincuenta e dous euros e oitenta e cinco céntimos (248.452,85 €), con cargo á aplicación orzamentaria 14.02.551B.622.1 (código de proxecto 2016 00212).

5. Resolución do 5 de decembro de 2023, da Consellería do Medio Rural, pola que se lle encarga ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a restauración do potencial forestal danado polos incendios forestais do ano 2022 no Distrito Forestal IV-Barbanza, cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

– Actividade: restauración do potencial forestal de superficies afectadas polo lume mediante eliminación de restos forestais afectados localizados nos montes de xestión pública do Distrito Forestal IV-Barbanza.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encargo a medio propio ao ter a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: 12 meses.

– Financiamento: tramítase con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023; o orzamento de execución ascende á cantidade de cento trinta e un mil catrocentos once euros con noventa e un céntimos (131.411,91 €), con cargo á aplicación orzamentaria 14.03.713B.604.4 (código de proxecto 2023 00173).

6. Resolución do 20 de decembro de 2023, da Consellería do Medio Rural, pola que se lle encarga ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, SA (Seaga) a realización da obra da ruta de sendeirismo nos «Lagos de Teixeiro», concello de Lugo, Distrito Forestal IX-Lugo-Sarria (Lugo).

– Actividade: realización de obras destinadas á adecuación de camiños para ruta de sendeirismo.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encargo a medio propio ao ter a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga), a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: 12 meses.

– Financiamento: tramítase con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023; o orzamento de execución ascende á cantidade de sesenta e catro mil douscentos tres euros con setenta e oito céntimos (64.203,78 €), con cargo á aplicación orzamentaria 14.03.713B.604.4 (código de proxecto 2017 00033).

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2024

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural